T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
V a n H a l k Sağl ı ğı M ü d ü r l ü ğ ü
Sayı
: 37.81 1.563-934/
'^ '3 »
07/0 5/201 4
K o n u : T eklife D avet
S ay ın :..................................................
Tel : Faks :
K u ru m lu n u z u n
ihtiyacı o lan
(1 0 ) k ale m P R O M O S Y O N M A L Z E M E S İ A L I M I işi satın a lınacaktır. İlg ile n d iğ in iz takdirde
K .D .V . hariç fiyat te k lifin iz i en geç 0 9 .0 5 .2 0 1 4 tarih ve saat 10:00 a kadar g ö n d e rm e n iz i, te k lifin iz d e teslim at süresinin de
b ild irilm e s in i arz/rica e derim .
H a lk S a ğ lığ ı M ü d ü r ü V .
S a tm a lın a tarih ve saati
: 0 9 .0 5 .2 0 1 4 - 10:00
T e k lif B aşvuru Y e ri
: V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T IN A L M A K O M İS Y O N O D A S I
T eslim at Y e ri
: V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A Y N İY A T B İR İM İ
T e k lif T ü rü
: T e k lif B irim Fiyat - İşin tam am ı
E K : 10 K a le m İhtiyaç Listesi
S a tın a lm a n ın Y a p ıla c a ğ ı B irim : V a n H a lk S a ğ lığ ı M ü d ü r lü ğ ü
* T e k n ik şartnam eye uygun m a lze m e v e re ce ğim i ta ahh ü t ederim .
* Fiyatlar K D V hariç o larak verilecektir.
* T e k lif m e k tu b u n d a silin ti ve k a zın tı o lm a y a c a k tır.
* M a lz e m e le r k u r u m u m u z ilg ili d e p o s u n a en geç yedi iş g ü n ü içerisinde teslim edilecektir.
* T eklifte b elirtilen fiy a tla rın to p la m ı yazı ve rak am la y a zılacaktır.
* T e k lif m e k tu b u n d a ad. soyad veya ticaret ü n v a n ı y a z ılm a k üzere ye tkili kişilerce im z a la n m ış o lacaktır.
* T e k lif edilen ü rü n ü n varsa m arkası teklifte belirtilecektir.
* T e k lif k u r u m u m u z u n standart te k lif fo rm u ile d o ld u ru la c a k , veya ilg ili firm a n ın p ro fo rm a faturasına yazılacaktır.
* İl d ışın d a n g ö n d e rile n fa kslanan te k lifle rin aslı posta veya kargo y o lu y la peşin ö d e m e li o larak k u r u m u m u z sa tm a lın a b irim in e
gönderilecektir.
A B D U R R A H M A N G A Z İ M A H .B E D İÜ Z Z A M A N C A D .A R A P B A B A 1.S O K A K V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T IN A L M A
BİRİM İ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76
e-posta: fatihaltun\ « gmail.com
Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
V a n H a l k Sağl ı ğı M ü d ü r l ü ğ ü
İhtiyaç Listesi
Sı ra No
M a l ı n / İşin Ad ı
1
C A M B A R D A K 2 0 0cc B A S K I L I
2
Ö RÜ M C EK STAND M ASA
o
J
S E R T İF İ K A
Miktar
Bi r i m
5.000
ADET
4
ADET
30
ADET
4
P L A K E T (Ş İL T )
3
ADET
5
TEŞEK K Ü R BELGESİ
1
ADET
6
SEKTETER D O SY A S I
304
ADET
7
K U L P L U B E Z Ç A N T A B A S K IL I
555
ADET
555
ADET
1.000
ADET
540
ADET
8
TÜKENM EZ KALEM MAVİ
9
Ş A P K A B A S K IL I
10
Y A Ğ M U R L U K T E K K U L L A N IM L IK
Bi r i m Fiyat
Tutar
E K : T eknik şartnam e
A B D U R R A H M A N G A Z İ M A H .B E D İl J Z Z A M A N C A D .A R A P B A B A I.S O K A K V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T IN A L M A
B İRİM İ V AN
Teleton: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76
e-posta: fatihaltun.N
a gmail.com
Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
TEKNİK ŞARTNAME
1-Şefaf cam kulplu 200 cc bardak
2-Üzerinde " KETEM" Logosu olacak
3-Üzerinde "KANSER TARAMALARI ÜCRETSİZ DİR" yazılacak
4-Üzerinde " ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR "yazılacak
5-TC Sağlık Bakanlığı logosu olacak
Düzenleyen
Bul.OIm.Hast.Prog.ve Kanser Şubesi
Hemşire Elif ÇELİK
h ttp s ://m a il.g o o g le .c o m /Js c s /m a il- s ta tic . . js k g m a il.m a in .tr.S.
¥ W :
85 00 635 02 8 J P G
I -> I
2 9 .4 .2 0 1 4 09:14
T E K N İK ŞA R T N A M E
Malzeme Adı: Örümcek Stand
Teknik Özellikleri:
1- Örümcek Stand 360x210 ebatlermda olmalıdır.
2- Örümcek Stand'ın ön yüzünün ortasında Türkiye H alk Sağlığı K u ru m u Başkanlığının
yeni logosu olacak ve logonun altında Mavi yazılarla T. C. Sağlık Hakanlığı onun altında
Türkiye H alk Sağlığı K u ru m u Başkanlığı onun altında ise Van H alk Sağlığı M üd ürlüğü
yazısı olacak.
3- Örümcek Standm Üzerindeki logo ve yazılar dijital baskı olacak.
4- Örümcek Stand Oval olacak.
5- Örümcek Stand'ta bulunan logo ve yazılar rahatlıkça okunur şekilde olacak.
6- Standm iskelet parçalan metal kendisi ise plastik olacak.
7- Örümcek Stand Portatif Olacak
Malzeme Adı: Stand
Teknik Özellikleri
1- Stand tek kişilik olacak,
2- Stand Şapkalı olacak
3- Stand Portatif olacak,
4- Stand Oval ve Plastik olacak.
5- Standm şapka kısmında beyaz zemine mavi yazıyla Van H alk Sağlığı M üdürlüğü
yazacak.
6- Standm dış yüzeyinin ortasında Türkiye H alk Sağlığı K u ru m u Başkanlığının yeni
logosu olacak.
7- Logonun altında Mavi yazılarla T.C. Sağlık Bakanlığı onun altında Türkiye H alk Sağlığı
K urum u Başkanlığı yazacak.
8- Standın üzerindeki logo ve yazılar Dijital Baskılı olacak
9- Standm üzerindeki logo yazılar rahatlıkla okunur şekilde olacak.
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van