T.C.
V A N V A L İL İĞ İ
V an H alk Sağlığı M ü d ü r lü ğ ü
Sayı
: 3 7 .8 1 1 .5 6 3 -9 3 4 /
2 8 /1 0 /2 0 1 4
K o n u : T eklife D avet
K urum um uzun
ih tiy a cı
olan
(1)
k alem
D Ö Ş E N M E S İ,D Ö N Ü Ş Ü M Ü ,P R O JE L E N D İR İL M E S İ V E G A Z A Ç IM IN A U Y G U N
DOGALGAZ
B O R U L A R IN IN
H A L E G E T İ R İ L M E S İ İŞİ; işi sa tın
a lı n a c a k tı r . İ l g i l e n d i ğ i n i z t a k d i r d e K . D . V . h a riç f iyat t e k l ifin iz i en g e ç 3 0 . 1 0 . 2 0 1 4 t a r ih v e s a a t 1 0 : 0 0 'a k a d a r g ö n d e r m e n i z i .
H a l k S a ğ l ığ ı M ü d ü r ü V.
S a t ı n a l m a t a r ih v e sa a ti
3 0 . 1 0 . 2 0 1 4 - 1 0 :0 0
T e k lif B aşvuru Y eri
V A N H A L K SA Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T IN A L M A K O M İS Y O N O D A SI
T e s l i m a t Y eri
V A N H A LK SA Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A Y N İY A T B İR İM İ
T e k lif T ürü
T e k l i f B i r im F i y a t - İşin t a m a m ı
İhtiyaç Listesi
M a lın / İşin A d ı
Sıra No
1
M ik ta r
B irim
1
Adet
V a n H a l k S a ğ l ığ ı M ü d ü r l ü ğ ü B in a s ı
B irim F iyat
T u ta r
EK: T eknik şartnam e
S a t ı n a l m a n ı n Y a p ı l a c a ğ ı B i rim : V a n H a l k S a ğ l ığ ı M ü d ü r l ü ğ ü
* T ek n ik şa rtn am ey e u y gu n m a lz e m e v e rec eğ im i taah hü t ederim .
* F i y a tl a r K D V h a riç o l a r a k v e r il e c e k ti r .
* T e k l i f m e k t u b u n d a silinti ve k a z ı n t ı o l m a y a c a k t ı r .
* M a l z e m e l e r k u r u m u m u z ilgili d e p o s u n a en g e ç y e d i iş g ü n ü i ç e r is i n d e te s li m e d i l e c e k t i r .
* T e k l i f te b e li r t il e n fi y a t l a r ı n t o p l a m ı y a z ı v e r a k a m l a y a z ı l a c a k t ı r .
* T e k l i f m e k t u b u n d a a d . s o y a d v e y a t ic a re t ü n v a n ı y a z ı l m a k ü z e r e y e tk ili k i ş i le r c e i m z a l a n m ı ş o l a c a k t ı r.
* T e k l i f e d il e n ü r ü n ü n v a r s a m a r k a s ı t e k l i f te b e li r t il e c e k ti r .
* T e k l i f k u r u m u m u z u n s t a n d a r t t e k l i f f o r m u ile d o l d u r u l a c a k , v e y a ilgili f i r m a n ı n p r o f o r m a f a t u r a s ı n a y a z ı l a c a k t ı r .
* İl d ı ş ı n d a n g ö n d e r i l e n f a k s l a n a n t e k l i f le r in aslı p o s t a v e y a k a r g o y o l u y l a p e ş i n ö d e m e l i o l a r a k k u r u m u m u z s a t ı n a l m a b i r i m i n e
gö nderilecektir.
A B D U R R A H M A N GAZİ M A H .B E D İÜ Z Z A M A N C A D .A R A P BABA 1.SO K A K /V A N H A L K SA ĞLIĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T IN A L M A
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76
e-posta: [email protected]
Elektronik ağ: w w w .vanhalksagligi.gov.tr
VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI DOĞALGAZ BORULARININ
DÖŞENMESİ, DÖNÜŞÜMÜ, PROJELENDİRİLMESİ VE GAZ AÇIMINA UYGUN
HALE GETİRİLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Y apılaca k İsler :
İŞİN ADI
No
BİRİM
MİKTAR
1
2 2 0 . 0 0 0 kcal / h gaz yakıtlı Çelik kazan ve kuru lu m u n u n
yapılm ası.
1
1 Adet
2
Yatay ve Dikey V A N D A Ş T E K N İK Ş A R T N A M E S İN E uyum lu
baca m a lzem elerinin tem ini ve montajı.
1
1 Adet
3
V A N D A Ş T E K N İK Ş A R T N A M E S İN E uyum lu alt-üst
hava la n d ırm a yapılm ası.
4
Kazan dairesinin yetkili firm a n ın ( V A N D A Ş ) te k n ik
1 Adet
Adet
5
—
V A N D A Ş T E K N İK Ş A R T N A M E S İN E uyum lu d oğalg az borusu
çekilmesi.
1
...
1 Adet
V A N D A Ş T E K N İK Ş A R T N A M E S İN E uyum lu O ransal Brülör
yapılm ası.
Adet
7
V A N D A Ş T E K N İK Ş A R T N A M E S İN E Kazan dairesi e le k trik
tesisatının yapılm ası.
Adet
8
M evcut var olan sistem e paralel sistem bağlantısı ve bu sistem e
uygun havalı vana tem ini sistem e montaj edilecek
(1 aylık süre zarfın d a ıs ın m a sorunu olm ayacak)
Adet
9
Gaz tesis atının çekilerek projelendirilm esi ve gerekli onayların
V A N D A Ş ’ tan alınm ası.
Adet
10
Gaz tesisatına selenoid vana filtre ve gaz alarm cihazların ın
11
Elektrik panosu ve b a ğ la n tıla rın ın yanm az ( E X P R O O F ) özellikte
olm ası
12
Projelendirilen tesisatın yetkili firm aya (V A N D A Ş ) gaz a ç ım ın ın
yapılm ası
13
14
1 Adet
........................ ......
6
bırakılm ası.
1 Adet
Adet
ş a rtnam es ine ve prosedürle rine uygun hale getirilmesi
1 Adet
1 Adet
1 Adet
Adet
1 A det
1 Adet
Adet
Adet
1 Adet
M üdürlüğe ait bulunan T üplü çay o cağına gaz hattı çekilm esi
Adet
1 A det
İlk K u ru lu m u n u n Y apılm as ı. Montaj ve yakılarak denen m e si,
ayrıca k u lla n ım ın ın ilgili kişiye tarif edilerek, kısa bir eğitim
verilmesi (gösterilerek teslim edilm esi )
Adet
1 Adet
‘ Y a p ıla c a k işlerde kullanılan m a lz e m e le r T S E standartla rında olm alı En az ( 7 ) yıl ürün
garantisi olm alıdır. T ü m işlerde yetkili firma (V A N D A Ş ) teknik ş a rtn a m e sin e uyulm alıd ır
Mahmut TARHAN
Elektrik Teknikeri
Erk ut E
Download

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü