ERDEM Lİ BELEDİYESİ-ÇİRİŞ 41 N O ’LU PARSEL
UYG ULAM A İM AR PLANI DEĞİŞİK LİĞ İ A ÇIK LA M A RAPORU
İM AR PLANI DEĞ İŞİKLİĞ İ YA P ILA CA K A LAN IN YERİ:
Söz konusu parsel, M ersin İli, Erdemli İlçesi, Çiriş 41 no'lu parselde kayıtlı olup yaklaşık
0.5ha’dır.
Alan m evcut onaylı 032d -15c-la halihazır haritalarında yer alm akta olup 609 600- 609
900 dikey ve 4 055 400- 4 055 700 yatay koordinatları arasında yer almaktadır.
U YG U LA M A İM AR PLANI D EĞ İŞİKLİĞ İ:
. Alanın kuzeyinden doğu batı doğrultusunda 20m 'lik trafik yolu planlanarak ulaşım
sistemi oluşturulmuştur.
Söz konusu alan uygulama im ar planı teklifinde "K.D.K.Ç.A." ( Konut Dışı Kentsel
Çalışma Alanı) (Et ve Süt Ürünleri Entegre Tesisleri) olarak planlanm ış olup yapılanma
koşulu E:0.50 (yapı yoğunluğu), hmax: 6.50m (maksimum yükseklik) , ön bahçe mesafesi
5m, yan bahçe m esafesi 5m olarak verilmiştir.
Yapılan im ar planı değişikliği ile alan "K.D.K.Ç.A." ( Konut Dışı Kentsel Çalışm a Alanı)
(Et ve Süt Ürünleri Entegre Tesisleri ve Restorant) ve yan bahçe m esafesi 3m olarak
planlanmıştır. Bunun dışında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
Deprem ve sığınak yönetm eliğine uyulacaktır.
Yapıların
projelendirilm esinde
“Deprem
Bölgelerinde
Y apılacak
Binalar
Hakkındaki Y önetm elik-2007” esaslarına uyulması zorunludur.
Açıklam a getirilmeyen hususlarda m ersin erdemli Erdemli Belediyesi 1/1000 ölçekli
uygulam a im ar planı lejand ve koşullarına uyulacaktır.
Kadastral hatlar ile im ar hatları arasındaki (+-) 2m rlik uyuşm azlıkları giderm eye Erdemli
Belediyesi yetkilidir.
QZ6Üf>
Hin Mü : BÖO J u ı *°
Yeteri»*** G rubu 1*1
Halil UZUN
■ll.fef& ^Sayfadan oluşan Plan Açıklama
Raporu Belediye MeclU^tn-*^
5
* »^
(?■••• sayılı JfKrarı ile
3194 Sayılı İmar kanununun
8-b maddesine göre oncM \^r)24..XLl-.
Teslime GÜNEŞ
Bel.Şehir Plancısı
Plan İşlem Numarası:7J.<3CvJ-
5216 Sayılı Büyiikşehir Belediyesi
Download

erdemli belediyesi-çiriş 41 no`lu parsel uygulama imar planı