T.C.
SA Ğ L IK B A K A N L IĞ I
T Ü R K İY E K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
K ayseri İli K am u H astaneleri B irliği G enel Sekreterliği
KAYSERİ İLİ
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı :27268541-060
K onu :E ğ itim
Evrak No
Tarih
Birimi
5413
27 / 03/2014
: K a lite
GİDEN EVRAK
K A Y S E R İ İL SA Ğ L IK M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
İlgi: T ürkiye K am u H astaneler K urum unun 18/03/2014 yılı ve 5451.60061 sayılı yazısı.
İstanbul H aseki E ğitim ve A raştırm a H astan esin in o rg an izasy o n u ile 10-13 N isan 2014
tarihleri arasın d a H ilton D alam an S arıgerm e R eso rt O te l’de “ V. U lusal H aseki Tıp
K ongresi"’ ve 12 N isan 2014 tarihinde “ IV. H aseki H em şirelik S e m p o zy u m u ” düzenleneceği
ilgi yazı ile tara fım ız a bildirilm iştir. K on u y la ilgili duy u ru n u n y apılm ası hususunda;
G ereğini arz ederim .
E K L E R İ:
1-İlgi Y azı (1 Sayfa)
T C SAĞLIK BAKANLIĞI - KAY SERİ İL SAĞLIK
M ÜDÜRLÜĞÜ - KAYSERİ SAĞLIK M ÜDÜRLÜĞÜ
EV RAK BİRİM İ
00002794813
Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Hastane Cad. No:78 Kocasinan/KAYSERİ
Tel: (0 352) 336 88 82
Faks: (0 352) 320 73 13
e-posta: [email protected]
IV)
T .C .
SA Ğ L IK B A K A N L IĞ I
Tü r k iy e k a m u h a s t a n e l e r i k u r u m u
D estek ve İdari H izm etler K urum B aşkan Y ardım cılığı
T.C. SA Ğ LIK B A K A N LIĞ I - TÜ R K İY E KAMU
H A STA N ELERİ K U R U M U • TKHK l-OZMETİÇİ
EĞ İTİM B İR İM İ
18.03.2014 10:42 - 20.14.3451.6006 W 774.010:
Sayı : 7 7 1 82748_774
K onu : V .U lu sal T ıp K ongresi
IV .H asek i H em şirelik S em pozyum u
00002712154
0 0 0 0 2 7 1 21.M
00002712154
KAYSERİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE
(Genel Sekterelik)
—İsta n b u l H aseki Eğitim ve A raştırm a H astan esin in organ izasy o n u ile 10-13 N isan 20.14
ta rih le rb a ra sın d a H ilton D alam an S a n g e rm e R eso rt O telde “V.Ulusal Ha seki Tıp Kon gr esi ”
ve 12 N isan 2014 tarihinde “IV.Haseki H e m ş i r e l i k (SiM»fiû^ui4j ı u ” d ü zen len ecek olup konu
ile ilgili bilg iy e w w w .h asek lg u n leri2 0 1 4 .o rg ad resin d en ulaşılabilecektir.
B irliğ in ize bağlı tüm sağlık tesislerine, II S ağlık M ü d ürlüğüne ve ilin iz Ü niversite
H astan elerin e kongre duyurusunun yapılm ası h u su su n d a bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
;r.E rcan Ö Z G Ü L
K u ru m B aşkanı a.
K urum B aşk an Y ardım cısı
Tı U: T/ - ß .
D A Ğ IT IM :
88 Î1 K am u H astan eleri B irliklerine
L
k a y s e r TIl T
KAMU HASTANELER BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Evrak No
Tarih
Birimi
5013
26 / 03/2014
K a lite
GELEN EVRAK
is tih d a m G e liş tirm e D a ire B a ş k a n lığ ı
H iz m e t İçi E ğ itim B irim i
Te l: 0 .3 1 2 .7 0 5 1 4 1 1
N a su h A k a r M ah. Z iy a b e y C a d . 1 4 0 7 (2 1 . S ok) N o:4
0 6 5 2 0 B a lg a t/A n ka ra
A y rın tılı b ilg i için irtib a t: S .Y A L A Z A
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU