*
Sayı
T.C.
SAKLIK BAKANLIĞI
TÜ RKİYE K A M U H A STA N ELERİ KURUM U
Ankara 1. Rölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
: 85346189/
K-onu : Sağlık Personeli Dağılım ı
2 4 . 0 7 '/U 1 4 *
2 7 5 5 4
ULUS DEVLET HASTANESİ Y Ö N E T lC lL tfilN E
İlgi
:a) 27.02.2014 tarihli vc 8487 sayılı yazım ız,
b) 23.05.2014 tarihli vc 19748 sayılı yazımız.
Sağlık m eslek m ensuplarının iş ve görev tanımları 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı
Sağlık M eslek M ensupları İle Sağlık Hizm etlerinde Çalışan Diğer M eslek M ensuplarının İş Ve
G örev Tanım larına D air Y önetm elik ile 08.03.2010 tarihli vc 27515 sayılı
Hem şirelik
Yönetmeliği ile düzenlenm iştir. Ayrıca; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum u (TK H K ) tarafından
“ İ-Ö8 K linik Bakım Hizm etlerinde Çalışan Yardım cı Sağlık Personeli Oranı*’ param etresinin
hesaplanm asında esas alınan unvan/branşlar TK H K vc birliğim iz vveb sayfasında yayım lanm ıştır.
Bu düzenlem eler hakkında bilgiler ilgi (a ve b) yazılarım ı/, ile tarafınıza bildirilm iştir.
Bakanlığım ız elektronik bilgi sistem lerinden ÇKYS I lastane-M erkez Şubeleri İ KYS
M enüsündeki Bilgi Toplam a Form u ile Tem el Sağlık İstatistikleri M odülüne (TSIM ) tarafınızca
girilen veriler temel alınarak yapılan analizde sağlık tesisinize ilişkin aşağıdaki hususlar tespit
edilm iş vc sonuçlar sağlık bakım hizm etleri m üdürünüz ve idari-mali işler m üdürünüz ile
24.07.2014 tarihinde yapılan toplantıda değerlendirilm iştir.
a) Sağlık leşisiniz bünyesinde fiili olarak çalışanlar ile sağlık tesisiniz kadrosunda bulunup
izinli, raporlu, askerde olan hem şirelerinizin sayısı; 96. ebelerinizin sayısı;20, toplum sağlığı
branşlı sağlık m em urlarınızın sayısı 7 olup, bakım hizm etleri alanında çalışması gereken toplanı
hemşire, ebe vc toplum sağlığı branşlı sağlık m em uru sayınız 123’tir Bu toplam da hem şire ve ebe
olup branşı olanlar dikkate alınm am ıştır (Bknz: Tablo 1 ve 2).
Söz konusu çalışanlarınızdan ilgi (t>) de kayıtlı yazımızda belirtilen sağlık bakım
alanlarının dışında çalıştırılan personel bulunm am aktadır. Bu durum ilgili personelin mevzua!
dahilindeki görev alanlarında çalıştırıldığuıı gösteren islenen iyi bir uygulam adır ve takdirle
karşılanm ıştır (Bknz: Tablo 3). A ynea toplam hemşire, ebe ve toplum sağlığı branşlı sağlık
m em urlarınızdan nöbet hizm etlerine katılm ayan sayısı; 12’dir. Nfiber hizm etlerine katılm ayan
çalışanlardan sadece 4 ’ii sağlık kurulu raporu ile nöbet hizm etlerinden m uaftır (Bknz: Tablo 4).
b) Sağlık tesisiniz tescilli yatak sayısı; 110 ve yoğun bakım yatak sayısı 41’dir. Toplanı
tescilli yatak sayısının % 37’si yoğun
bakım
yataklarından % 63'ü
servis yataklarından
oluşm aktadır (Bknz: Tablo 2).
li.lüi likan vc İstatistik (Verimlilik)
Anafartalur Cad. Allmda£ Belediye Sanıyı Talulpaşri Bulvarı :)632ÛAlluuJflg/ANKARA
Tel: ıl 3123063671
Fax 0 312 306 36 32
elektronik ağ:ww ankraWib.gov.tr
Nul. Ctvafci yazılarınızda yazımısın tarih vc sayısını belirliniz
AyrınM Rilg; tçin:K. AVCI
e-jvıîta:ankarag^lper*'nel^.nwil o.onı
T.C.
SA ĞLIK BA KA NLIĞI
TÜRKİYP: KAM U HASTANELERİ k u r u m u
Ankara İli 1. Bölge Kam u Hastaneler i Birliği Genel Sekreterliği
e) 2014 yılı Nisan ayı Bilgi Toplama Form una göre aklif çalışan 123 hem şire, ebe ve
toplum saflığı branşlı sağlık m em urlanndaıı yoğun bakım da çalınanların sayısı;68, yataklı
servislerde ç a l ı ş a n l a r ı n sayısı; 12, am eliyathanede çalışanların sayısı; 10, acil servisle çalışanların
sayısı; 7’dir (Bknz: lablo 2 ve 5).
d) Özellikli üniteler dikkate alınm adan toplam tescilli yatağın toplam sağlık personeli
(hem şire, ebe ve luplum sağlığı branşlı sağlık m em uru) sayısına bölünm esi ile bulunan sağlık
personeli başına toplam tescilli yatak sayısı 0,89'dıır. 20.07.2011 tarihli vc 280UU sayılı Sağlık
Tesislerinde Y oğun B akını Hizmetlerinin Uygulam a Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
hüküm lerine göre jo ğ u n balam da çalıştırılm ası gereken sağlık personeli sayısı; 51’dir. Ancak
sağlık tesisinizde 2014 yılı Haziran ayı Bilgi Toplam a Form una göre yoğun bakım da çalışan
sağlık personeli sa>ısı 6 8 ’dir. Bunu göre yoğun bakım da m evcut sağlık personeli başına düşen
yoğun bakım yatak sayısı; 0,60’dir. Yataklı servislerde çalışan 12 kişi ve Sağlık Tesislerinde
Yoğun Bakım Hizm etlerinin U ygulam a Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hüküm lerine göre
yoğun bakımda çalıştırılm ası gerekenden fazla çalıştırılan 17 kişi toplandığında bulunan 29 sağlık
personelinin her birine düşen servis yatağı sayısı; 2,38’dir(Bknz: Tablo 2 ve 3).
Yukarıdaki açıklam alar ve m evzuatlar dikkate alındığında sağlık tesisinizin m evcut insan
kaynaklarını etkin ve verimli çalıştırm ası ile hizm etin sürdürülebileceği, bu nedenle çalışanların
kliniklere dağılım ının söz konusu açıklam alar doğrultusunda yapılması ve gereksiz personel
taleplerinin yapılm am asını rica ederim.
1
i. Recep T U R G X y
Genel Sekreter a.
İdari H izm etler Başkanı
EK:
l-T a b lo (l Sayfa).
I3İİ2) lalcın vc katislik (Verimlilik)
AnafaılüJaı Cad. Alumiai Belediye Sarayı Talatpaşa Bulvarı
AlUtldafr'ANK.AKA
Tel: 0 î 123063671 raa: I) 112 SOS36 "2
elektıcoik ag;wvvw.antaukJlb.20V.tr
Kot: Cevabi yayılanımda yazımızın lîırlh vc sayısını btliı li ıi7
Ayrıntılı Bilgi lçin:K. AVCI
c-posteıankaragsOIpûffnnclJ^Jgma l.coııı
ıu n «n u | u ı u * tiu » 3
ısıtes
ıs ;u j |0 n tg? e u u tıu c ja \ r \ r jop jp jc A
(S im
3U|SnsHwnwnw|k\ nîhjm» «ı\no {
3d05rMwıw« mv*wıxv8KflÇOA
KUVSaKUVM U
■»OV 'A V NVH|ZVJI frUK
IÇUVS
T3NM#Jc ı . NWSfWÎ3<npı?
tm o s s o m m
n n id u t
3fc|ÎA3H 3 S 3 N V În v 4 l0 1 |a tf
anvsi]N09l3d
Mnmıoaworvu *.
wn90AMx§ıı»tıoc ~
MNvfva•£
2
l ? T 5 W w n ^ O I 1H|<W3H
383 H v î n v c J ü m V H T » ! 3 W
M Ğ U â l SAYISI
ısvvjvjvrt nngoa o
K U V S Y » m v A | lM V
>«
tUflUM
:BC Mf M y«
W T I U l**JM |l| r t V l d O l
H H v m v A v m ra t n g »
« 0 9 V N r ı« U 0 3 m V l d O l | S 1 M
3 «|£W İH 383 N VAVUIUIA A JtO N
(A V N « | > . V V rtTJO l
CINBL İU ca E TtM lS I İM Hİ M »T M fT III«& A S K A IIl«l| 2 J .> ? .Z 0 :«)* A rA Iİ BASINA DOJEN
ısiHfmvsn»ıvjw*ö« E
INVÜÛ
i?
rsTOlKtöIW1<J01NIJVIMirO S
moanramanı uoc« ">
30d
rv
İN
İUV0 KV1.S ı/>
co
|
a.
O
S
ffi
0M3V>
isuvswrtAN3<nav<iva *
BİOISV (İTdDrtM nKIZI »
•»
u W
2 t
<
sv5nv5nu
a.
NT O O l
0
a3 * v n ıa o d V U p N E J
0
rro S n v in ıu
0
s
kWW01
H îü w m u c w « i|lK ! 2|
s
İAİ
(» »
K V İm tfrau
l »ftiSt
İVA(_H!
g
■
H
oai
5
_ a v a w v ıs
3
oaavu
İ3
î
5
»« v n iH O d Y H p ifK i
01
M V intf n ıu
M
cc
»WW01
7
î l i !
O
y r S n tö nıu
f*
“
s
5
S
S
^
^ 3
; Ö
i 2
r» 0
3 * s
I J f T J V Î w n \ K > l 3BISN3H
m
m n v t m â 3 is | iv g s
IS A W
ÇI1ŞV$Nn'UOA-3t»İ*MH
r iM 0 J -3 b l£ / Û H Î Î B P X :I B 9
K İ l IVV S n KJIHVB M iç o *
m v tıo VŞVAVA
'&
NrUOlNINIpVlVlSlAHSS 3
KUVSMVAVAÎ|Aa3i 2
m ry T
V !' İV A lW l d O L
£
M#IHl>V5XVAVAW«VaHr50A <■>
HIAVS JIVJLVA N I K V t MfıSOA
ıSA«mvAin>niM3503 £
VNIÎV 3 'T1NOSUM HIIÇVS
o
l»AVS J U l V / p i O S l l
S
I9H9VSHm«01>CIHIl«3«||H
« 3 « v f r w o d v a riNin O
i
£
T
. ı< a A V c m v A N 3 > o c
TIISV8p3NWBleJllŞtfS
-j*OA3w■jtjyjı^ı.awnjo;.
<D - İ M v / 5 r v > V f lW » Y * hfl^D J.
4
ı « A v ; ı^ n s u K
5
r< rM c ıg |
l
i
İ P
%
O
c
î '
|13«OW 3.l >*■»?« 3U|.'83S
-
U3HIV m u c u r e n«|2|
5 a x -c
•
/■
?
Z
3
i'/ınd O i
, î
s
H
JM
h*
*N
§
1uı
V9
OİOdVM
zv«/-rua«y**biİM3W333
0
sı
1MYU0I
2 ?
s
5.
<ı * v s 3 yı<vı j m j u j « v u c ı K -
S
*•
0
5*
►-
I
Download

Dokümanı İndirmek İçin TIKLAYINIZ