K A M U H A S T A N E L E R İ B İ R L İK L E R İN İ N B İR B İR L E R İN D E N Y A P A C A K L A R I
M A L V E H İ Z M E T A L IM /S A T IM IN A İL İŞ K İN P R O T O K O L T A S L A Ğ I
Amaç
M a d d e 1- İş bıı protokolün amacı; Y o zg at İli K a m u Hastaneleri Birliği ile Balıkesir İli K am u
Hastaneleri B irliği’ nin birbirlerinden mal alım /satımı yapabilm esi ve malların bedellerinin ödenmesine ilişkin
usul ve esasların düzenlenm esidir.
K apsam
M A D D E 2 - ( l ) îş b u p ro to k o l; a ş a ğ ıd a belirtilen m al ve hizm etleri kapsar.
a) T ü k e tim e y ö n e lik m a lla r; ilaç, tıbbi s a r f m a lz e m e , laboratuar m a lz e m e si ve diğ e r taşınır mallar.
b) D e m irb a ş n ite liğ in d e o lan m a l l a r ; ........................................................
Hukuki Dayanak
M A D D E 3(1) İş bu protokol;
a) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
H ükm ü nd e K a ra ın a m e ’ye,
b) 209 sayılı Sağlık B akanlığına Bağlı Sağlık K u ru m la n İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek D ö ne r Serm aye Hakkında K anunun 3 üncü maddesine,
c) 4734 sayılı K a m u İhale K anunun 3 üncü m addesinin (h) bendine,
d) Sağlık H izm eti Sunan 4734 Sayılı K am u İhale K anunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve Tedaviye
Yönelik O la rak Birbirlerinden Y apacakları Mal V e Hizmet Alıınlarına İlişkin Y önetnıelik’e,
e) 5018 sayılı K a m u Mali Yönetim i ve Kontrolü Kanunun 44. M addesi hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
T a n ım lar
M A D D E 4- (1) Bu protokolde geçen;
a) Tedarikçi Birlik
: İhtiyaç sahibi sağlık tesislerinin tedaviye yönelik hizm et sunum unda ihtiyaç
duyduğu mal ve hizm etleri verecek sağlık tesisinin bağlı okluğu birlik.
b) Alan Birlik
: T edaviye yönelik hizmet sunumundan ihtiyaç duyduğu malzemeleri Tedarikçi
Birliğe bağlı sağlık tesislerinden alacak sağlık tesisinin bağlı olduğu birlik.
c) Fiyat Tarifesi
: Sosyal G ü venlik K u rum un ca yayımlanan Sağlık U ygulam a Tebliğinde veya
Maliye B akanlığınca y ayım lanan Tedavi Y ardım ına İlişkin Uygulam a Tebliğinde belirlenen fiyatları
ya da bu k ap sa m d a hazırlanan diğer resmi fiyatları ifade eder.
T araflar
M A D D E 5- (1) İş bu protokolün tarafları;
a) Yozgat İli K am u Hastaneleri Birliği
b) Balıkesir İli K am u Hastaneleri Birliği,
T ü k e t im e Y ö n e l ik O la n M a lla r ile D e m ir b a ş N ite liğ in d e O lan M a lla r ın A lını ve S a tım ın a İlişkin
E sasla r
M A D D E 6a) T e d a rik ç i B irlik v e /v e y a bağlı sa ğ lık tesisi, talep edilen taşınırları, A la n Birlik v e/veya bağlı
sa ğ lık tesisi a d ı n a m alı teslim a la n k a r g o y a ve ya kişiye teslim ettik te n so n ra m a la karşı so rum lu
değild ir. M a lın k a r g o d a k a y b o lm a s ın d a n , k ırılm asından, süresi içinde teslim e d ilm em e si v.b
d o ğ a b ile c e k h iç b ir s o r u m lu lu k m a lz e m e g ö n d e re n kurum a ait değ ildir.
T e d a rik ç i B irlik ve /v e y a bağlı sa ğ lık tesisi ta ra fın d an satışı y a p ıla n m a la ait d ü z e n le n e n T a şın ır
İşlem Fişi, S atış F o r m u ve Fatu ra, m alı A lan Birliğe ve/veya b a ğ lı sa ğ lık tesisin e mal ile birlikte
gö n d e rilir.
>>
c)
d)
e)
f)
g)
M alı A la n B irlik v c /v e y a bağlı sa ğ lık tesisi tarafından T e d a rikç i B irliğe v e /v ey a bağlı sağlık
te sisine T a ş ın ır İşlem Fişi ve ilgili e v r a k la r 7 iş günii içerisinde (k a rg o v e y a acele posta ile)
M u h a s e b e İş le m le rin e e s a s o lm a k üzere ulaştırılır.
Satışı y a p ıla n m a lın n a k liy e gideri m alı A la n B irliğe aittir.
M alı alan birliğ in v e /v e y a bağlı sağ lık tesisinin anlaşm alı nakliye şirketi b u lu n u y o rsa T edarikçi
B irliğin v e /v e y a bağlı sa ğ lık tesisi m a lın transferini anlaşm a lı o lu n a n n akliy e firması ile
s a ğ la m a k la y ü k ü m lü d ü r .
M alı A la n B irlik v e /v e y a bağlı sa ğ lık tesisi ta ra fın da n, talep e dilen m a lz e m e le rin yanlış sipariş
e d ilm e s in d e n d olayı iadesi d u r u m u n d a o lu ş a c a k iade işlem g iderleri m a lın A la n Birlik ve/veya
bağlı sa ğ lık tesisi ta r a fın d a n k arşılanacaktır.
T e d a rik ç i B irlik v e / v e y a bağlı sa ğ lık tesisi ta ra fın d a n , g ön derilen m a lz e m e le rin kusurlu olm ası
d u r u m u n d a o lu ş a c a k iade işlem i giderleri T e d a rik ç i Birlik v e/v e y a bağlı sağlık tesisi tarafından
karşılanacak tır.
M a l A lım la r ın d a F iy a t la n d ır m a E s a s la r ı
M A D D E 7 - ( l ) İ h t i y a ç fazlası m a lla r b e d e lsiz o la ra k devredilecektir.
(2 ) M a lların fiy a tla n d ırılm a s ı;
a) Fiyat tarifeleri ile Fiyatları b e lirle n m iş olan ların fiyatı; fiyat tarifeleri ile b e lirlenen fiyatı g e ç m e m e k
ve m a liy e tinin altında k a lm a m a k ka y d ıy la , m a liy e tin in ü z e rin e sadece k an un i ke sintile r ilave edilerek
b elirlenecektir.
b )Fiyat ta rife le rin d e fiyatı o lm a y a n ve a m o r tis m a n a tabi olm ay an m alların fiyatı; m aliy etinin ü zerine
s a d e c e k a nun i k esin tile r ilave e d ile r e k b elirlenecektir.
c)
Fiyat tarife le rin d e fiyatı o lm a y a n ve a m o r tis m a n a tabi olan m alların fiyatı a m o rtism a n tutarları da
d ik k ate a lına ra k satışı y a p a c a k ola n B irlik tara fın d a n T a ş ın ır M al Y ön etm eliği e sa sla rın a g öre belirlenecektir.
F a tu r a la ııd ır n ıa v e Ö d e m e S ü r e le r i
M A D D E 8 - ( l ) İş bu p ro to k o l k a p sa m ın d a k i m a lla rın bedelleri T e d a rik ç i Birlik tarafından
d ü z e n le n e c e k fatura k a r ş ılığ ın d a A la n B irlikçe e n geç 90 ( D o k s a n ) G ün içinde ö d e n ec e k tir.
(2) Ö d e m e le r ta ra fla rın d ö n e r s e rm a y e işle tm e le rin e ait bütçe ve h e s a p la rın d an /h es ap ların a
yapılacaktır.
(3) Bu protokol k a p s a m ın d a k i mal ve h iz m e tle rin bedelleri ilgili m e v z u a t d ah ilin d e geri ö d e m e
k u r u m u n a A lan B irlik çe fatu ralaııd ırılacaktır.
G e n e l H ü k ü m le r
M A D D E 9(1) Pro to kol m a d d e le r in in u y g u la n m a s ın d a ve p ro to k o ld e h ü kü m b u lu n m a y a n k o n u la rd a ortaya
ç ık ab ilec ek a n la şm a z lık la r T ü r k iy e K a m u H astaneleri K u ru m u tarafından çö zülecek tir.
(2) İş bu p ro to k o l ilgili m e v z u a tta y ap ıla c a k d e ğ işik lik le r ve de ğ işe n şartlar d ik k a te alına ra k her
z a m a n karşılıklı o la ra k im za a ltın a a lın m a k şartıyla değiştirilebilecektir.
(3) Protokol tek taraflı olarak fesih edilemeyecektir.
Diğer H ususlar
M A D D E 10- İş bu protokolle taraflar arasında yapılan mal atımlarına ait bedellerin, süresi içerisinde
ödenmemesi halinde, gerekli işlemler ilgili m evzuatlar doğrultusunda Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
tarafından yürütülecektir.
Y ü rü rlü k
MADDE llCI) 11 M addeden ibaret bıı protokol Y o zg at İli K a m u Hastaneleri Birlik Genel Sekreteri ve Balıkesir
İli K am u H astaneleri Birlik G enel Sekreteri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu protokolün ekleri;
a
b
) ...........................................
) ...........................................
c)...........................................
D ok üm anınd an oluşm aktadır.
(3) İş bu p ro to k o l¿ 5 ^ î? t/2 0 15 tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmış olup, 1 (bir) nüshası
Tedarikçi B irlik’ e ve 1 (bir) nüshası da Alan B irlik’ e verilmiştir. H er iki nüshada asıl niteliğindedir.
(4) Bu protokolün süresi imzalandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. Protokolün bitmesine 1 (bir) ay kala
tarafların yazılı bir talebi olm adığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar.
(5) Bu protokol hüküm leri Y o z g a t İli K a m u Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Balıkesir İli K am u
Hastaneleri Birliği G e ı^ l Sekreteri tarafından yürütülür.
Yozgat
QP.DrY ozgat İli Kar
Genel'
O kıa
Or. Masan KOCAOĞLU
nel S ek re ter
,
—\ı
Balıkesir ili Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri
'
2015
Download

Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği