KAM U H A ST A N E L E R İ B İR L İK L E R İN İN BİR BİRLERİN D EN YAPACAKLARI
M A L V E H İZ M E T A LIM /SA TIM IN A İLİŞK İN P R O T O K O L
Amaç
M adde 1- İş bu protokolün aınacı; B alıkesir İli K am u H astaneleri Birliği ve Bilecik İli K am u
H astaneleri B irliği’nin hizmet sunumunda ihtiyaç duyduğu mal ve malzemelerin karşılanması ve bunların
bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
K ap sam
M A D D E 2 -(l) İş bu protokol; aşağıda belirtilen mal ve malzemeleri kapsar.
a) Tüketim e yönelik m allar; İlaç, Tıbbi Sarf, Laboratuar Malz. ve vb. (150 Taşınır hesap kodlu)
b) Demirbaş niteliğinde olan m allar; 253 ve 255 Taşınır Hesap Kodlu
H ukuki D ayanak
MADDE 3 -(l) İş bu protokol;
a) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnam e’ye,
b) 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine,
c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendine,
d) Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve
Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Atımlarına İlişkin
Yönetmelik’e, dayanılarak hazırlanmıştır.
T an ım lar
MADDE 4- (1) B u protokolde geçen;
a) Tedarikçi Birlik
: B alıkesir İli K am u H astaneleri Birliği / Bilecik İli K am u H astaneleri
Birliği,
b) Alan Birlik
: Bilecik İli K am u H astaneleri Birliği /B alıkesir İli K am u H astaneleri
Birliği,
c) Fiyat Tarifesi
: Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde veya
Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirlenen
fiyatları ya da bu kapsamda hazırlanan diğer resmi fiyatları,
İfade eder.
T a ra fla r
MADDE 5- (1) İş bu protokolün ta ra fla rı;
a) B alıkesir İli K am u H astaneleri Birliği
b) Bilecik İli K am u H astaneleri Birliği
Teşhis ve Tedaviye Y önelik H izm etlerin S unum una İlişkin Esaslar
MADDE 6a)Malzemeyi veren kurumun sorumluluğu, devredilecek malzemenin devralacak kurumun anlaşmalı
olduğu kargoya teslim edilmesiyle son bulur. Malın kargoda kaybolmasından, kırılmasından, süresi içinde
teslim edilmemesi v.b.doğabilecek hiçbir sorumluluk malzeme gönderen kuruma ait değildir.
b)Devredilen taşınır nakliye giderleri devralacak kuruma aittir.
M al A lım la rm d a F iy a tla n d ırm a E sa sla rı
M A D D E 7 -(l)İh tiy aç fazlası inallar bedelsiz olarak devredilecektir.
(2) M alların fıyatlandırılm ası;
a) Fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenm iş olanların fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
geçmem ek ve m aliyetinin altında kalm am ak kaydıyla, m aliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave
edilerek belirlenecektir.
b)Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve am ortism ana tabi olmayan m alların fiyatı; m aliyetinin
üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
c)
Fiyat tarifelerinde fiyatı olm ayan ve am ortism ana tabi olan malların fiyatı am ortism an tutarları
da dikkate alınarak satışı yapacak olan Birlik tarafından Taşınır Mal Yönetm eliği esaslarına göre
belirlenecektir.
H izm et A lım la rın a Y ö n elik F iy a tla n d ırm a E sa sla rı
M A D D E 8- (1) H izm etlerin fiyatlandırılm ası;
a) Fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenm iş olanların fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
geçm em ek ve m aliyetinin altında kalm am ak kaydıyla, m aliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave
edilerek belirlenecektir.
b) Fiyat tarifelerinde fiyatı olm ayan ve hizm et alımı yolu ile üçüncü şahıslardan temin edilen
hizm etlerin fiyatı; ihale bedelinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
c) Fiyat tarifelerinde fiyatı olm ayan ve idarelerce üretilen hizm etlerin fiyatı; m aliyet bedelinin
üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
F a tu ra la n d ırm a ve Ö d em e S ü re le ri
M A D D E 9 -(l) İş bu protokol kapsamındaki mal ve hizmetlerin bedelleri bu protokolde
belirlenecek fiyatlar üzerinden Tedarikçi Birlik tarafından aylık düzenlenecek fatura karşılığında Alan
Birlikçe en geç 90 Gün içinde ödenecektir.
(2) Ö dem eler tarafların döner sermaye işletm elerine ait bütçe ve hesaplarından/hesaplarına
yapılacaktır.
(3) Bu protokol kapsam ındaki mal ve hizm etlerin bedelleri ilgili m evzuat dahilinde geri ödem e
kurum una Alan Birlikçe faturalandırılacaktır.
G enel H ü k ü m le r
M A D D E 10-(1) Protokol m addelerinin uygulanm asında ve protokolde hüküm bulunmayan
konularda ortaya çıkabilecek anlaşm azlıklar Türkiye Kam u Hastaneleri Kurumu tarafından çözülecektir.
(2) İş bu protokol ilgili m evzuatta yapılacak değişiklikler ve değişen şartlar dikkate alınarak her
zam an karşılıklı olarak im za altına alınm ak şartıyla değiştirilebilecektir.
(3) Protokol tek taraflı olarak fesih edilemeyecektir.
Y ü rü rlü k
MADDE 11- 1) ll.M addeden ibaret bu protokol B alıkesir İli K am u H astaneleri Birliği Genel
Sekreteri ve Bilecik İli K am u H astaneleri Birliği Genel S ekreteri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe
girer.
2) İş bu protokol
13 tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmış olup, 1 (bir)
nüshası Tedarikçi Birlik’e ve 1 (bir) nüshasıda Alan Birlik’e verilmiştir. Her iki nüshada asıl niteliğindedir.
3) Bu protokolün süresi imzalandığı tarihten itibaren 1 yıldır. Protokolün bitmesine 1 (bir) ay kala
tarafların yazılı bir talebi olmadığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar.
4) Bu protokol hükümleri B alıkesir İli K am u H astaneleri Birliği Genel S ekreteri ve Bilecik İli
K am u H astaneleri Birliği G enel S ekreteri tarafından yürütülür.
Bilecik İıljC ^ n u H a stan eleri Birliği
G enel S ekreteri
'l£.< $-/2013
Dr.Mustafa YILMAZ
Genel Sekreter
B alıkesir İli K am u H astaneleri Birliği
Genel Sekreteri
.../.../2013
Download

Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği