K A M U H A S T A N E L E R İ B İ R L İ K L E R İ N İN B İR B İR L E R İN D E N Y A P A C A K L A R I
M A L V E H İ Z M E T A L IM /S A T IM IN A İL İŞK İN P R O T O K O L T A S L A Ğ I
A m aç
M ad d e 1- İş bu protokolün amacı, Balıkesir İli K am u Hastaneleri Birliği’nin lıizınet sunum unda ihtiyaç
duyduğu mal ve hizmetlerin A m asya İli K am u Hastaneleri Birliği tarafından karşılanması ve bunların
bedellerinin ödenm esine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
K apsam
M A D D E 2 - ( l ) İş bu p ro to k o l; a ş a ğ ıd a belirtilen m al ve hizm etleri kapsar.
a) T e ş h is ve te d a v iy e y ö n e lik s u n u la n h i z m e t l e r ; ......................................
b) T e ş h is ve te d a v iy e yö n e lik o l m a y a n h iz m e tle r ;........................................
c) T ü k e tim e y ö n e lik m a l l a r ; .................................................
d) D e m irb a ş n ite liğ in d e olan m a l l a r ; ........................................................
Hukuki Dayanak
M A D D E 3 - ( l ) İş bıı protokol;
a) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
H ükm ünde K ararııam e’ye,
b) 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık K u ru m lan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek D öner Sermaye H akkında Kanunun 3 iincii maddesine, (Bakanlığım ız dışındaki diğer
kam u idarelerine bağlı sağlık tesislerine (askeri hastaneler ve üniversite hastaneleri gibi) yapılacak
mal ve hizm et alımlarına ilişkin olarak hazırlanacak protokolde bu bende yer verilmeyecektir.)
c) 4734 sayılı K am u İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendine,
d) Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsam ındaki İdarelerin Teşhis Ve
T edaviye Y önelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin
Y ö n etm elik ’e,
dayanılarak hazırlanmıştır.
T a n ım la r
M A D D E 4- (1) Bu protokolde geçen;
a) Tedarikçi Birlik
: ........................ K am u Hastaneleri Birliğini,
b) Alan Birlik :...........................Kamu Hastaneleri Birliğini,
e) Fiyat Tarifesi
: Sosyal G üvenlik K u rum unca yayımlanan Sağlık U ygulam a Tebliğinde veya
M aliye Bakanlığınca yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin U ygulam a Tebliğinde belirlenen
fiyatları ya da bu kapsamda hazırlanan diğer resmi fiyatları,
İfade eder.
Taraflar
M A D D E 5- (1) İş bu protokolün tarafları;
a)
Kamu Hastaneleri Birliği
b) /7<r?/$j.//$...Kaınu Hastaneleri Birliği,
Teşhis ve T edaviye Y önelik Hizm etlerin S u n u m u n a İlişkin Esaslar
M A D D E 6-Sunulacak hizmetlerin nasıl, ne şekilde, kimler tarafından, hangi sürede vb. hususlara ilişkin
usul ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride tereddüde mahal bırakmadan bu maddede belirtilecektir.
T ü k e t im e Y ö n e lik O la n M a lla r ile D e m ir b a ş N iteliğinde O la n M a lla r ın A lım ve S a tım ın a
İlişkin E sa sla r
M A D D E 7 -A la n Birliğin ihtiyaç d u y d u ğ u m alların nasıl, ne şekilde, kimler tarafından, hangi sürede
teslim edileceğine ve alınacağına ilişkin hususları içeren ıısııl ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride
tereddüde m ahal bırakm adan bu m addede belirtilecektir.
M a l A tım la r ın d a F iy a tla n d ır m a E s a s la r ı
M A D D E 8 -(l) İ lıtiy a ç fazlası m a lla r b e d e lsiz o la ra k devredilecektir.
(2) M alla rın fiyatlandırılınası;
a) F iyat tarifeleri iie fiyatları b e lirle n m iş o lanların fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
g e ç m e m e k ve m a liy e tin in a ltın d a k a l m a m a k k a ydıyla, m a liy e tin in üz e rin e s a d e c e k anuni kesin tiler ilave
e d ile re k belirlen ecek tir.
b )F iy a t ta rife le rin d e fiyatı o lm a y a n ve a m o r tis m a n a tabi o lm a y a n m alların fiyatı; m a liy e tinin
ü z e rin e s a d e c e k an un i k e s in tile r ilave e d ile r e k belirlenecektir.
c)
F iyat tarife le rind e fiyatı o lm a y a n ve a m o r tis m a n a tabi olan m alların fiyatı a m o rtis m a n tutarları
da d ik k a te a lın a ra k satışı y a p a c a k o la n B irlik tarafınd an T a şın ır M al Y ö n e tm e liğ i esasların a g ö re
b e lirle n e c ek tir.
H i z m e t A l ım la r ın a Y ö n e lik F iy a t l a n d ı r m a E sasları
M A D D E 9- (1) H izm e tle rin fiy a tla n d ırılm ası;
a) F iyat tarifeleri ile fiyatları b e lirle n m iş olanların fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
g e ç m e m e k v e m a liy e tin in altın d a k a lm a m a k k ayd ıy la, m a liy e tin in ü z e rin e sa d e c e ka nuni kesin tiler ilave
e d ile re k b elirlenecektir.
b) Fiy at ta rife le rin d e fiyatı o l m a y a n ve h iz m e t alımı yolu ile ü ç ü n c ü şa hısla rda n teinin edilen
h iz m e tle rin fiyatı; ihale b e d e lin in ü z e rin e s a d e c e k a nuni ke sin tile r ilave edilerek belirlenecektir.
c ) F iyat ta rife le rin d e fiyatı o lm a y a n ve idarelerce üretilen hiz m e tle rin fiyatı; m a liy e t bed elin in
üz e rin e s a d e c e k anun i k e sin tile r ilave e d ile re k belirlen ecek tir.
F a t u r a la n d ır m a v e Ö d e m e S ü r e le r i
M A D D E 10-(1) İş bu p ro to k o l k a p s a m ın d a k i m al ve hiz m e tle rin bedelleri bu p ro to k o ld e
b e lir le n e c e k fiyatlar ü z e rin d e n T e d a rik ç i B irlik ta ra fın d a n ay lık d ü z e n le n e c e k fatura k a rşılığ ın d a A lan
B irlik çe en g eç ............... G ü n için de ö d e n e c e k tir.
(2 ) Ö d e m e le r tarafların d ö n e r s e r m a y e işle tm ele rin e ait b ütçe ve h e sa p la rın d a n /h e s a p la rın a
y a p ıla c a k tır.
(3 ) Bu p ro to ko l k a p s a m ın d a k i m al ve h iz m e tle rin bedelleri ilgili m e v z u a td a h ilin d e geri ö d e m e
k u r u m u n a A la n B irlikçe fatura la n d ırılac a k tır.
G en el H ü k ü m ler
M A D D E l l - ( l ) P ro to ko l m a d d e le rin in u y g u la n m a sın d a ve p ro to k o ld e h ü k ü m b u lu n m a y a n
k o n u la r d a o rta y a ç ık a b ile c e k a n la ş m a z lık la r T ü r k iy e K a m u H astaneleri K u ru m u tarafınd an ç ö zü le c ek tir.
(2 ) İş bu pro to k o l ilgili m e v z u a tta y a p ıla c a k d e ğ işik lik le r ve d e ğ işe n şartlar d ik k a te a lın a ra k her
z a m a n karşılık lı o larak im za altın a a lın m a k şartıy la de ğ iştirilebilecektir.
(3) Protokol tek taraflı olarak fesih edilem eyecektir.
D iğ er H ususlar
M A D D E 12Bıı m add ede ihtiyaç duyulabilecek diğer düzenlem elere ilgili mevzuat dahilindeyer verilecektir.
Y ü r ü r lü k
M A D D E 13- ( I ) ............. M addeden ibaret bu protokol ^¿r&£tfft2Birlik G enel
/ferttifeVfe...Birlik Genel Sekreteri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu protokolün ekleri;
Sekreteri
ve
a)....................
■«*..................................
c)...........................................
D o kü m an ın dan oluşmaktadır.
(3) İş bu pro to ko l........ /.. . . / 2 0 . . . tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınm ış olup, 1 (bir)
nüshası Tedarikçi Birlik’e ve I (bir) nüshasıda Alan Birlik’e verilmiştir. H er iki nüshada asıl niteliğindedir.
4) Bu protokolün süresi imzalandığı tarihten itib a r e n ///f //^ ıy /y ı ld ır . Protokolün bitm esine 1 (bir) ay
kala tarafların yazılı bir talebi olm adığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar.
(5) Bu protokol h ü k ü m l e r i n amıı Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve /?'^<i\y/?..Kamıı
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri tarafından yürütülür.
Balıkesir K am u Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Op.D r. Haşan I İO C A O G L U
../2015
\
A m a sy a Kamu Ha:
« x$
o p °’\VvV.35fl
Sekreteri
Download

Amasya İli Kamu Hastaneleri Birliği