G ID A MALZEMESİ S A TIN A L IN A C A K T I R
J A N D A R M A EĞİTİM KO M U T AN LIĞ I İÇİŞLERİ B AKANLIĞI J A N D A R M A G EN EL KO M U TAN LIĞ I
34 KISIM G ID A M A LZ EM ESİ ALIM I a lım ı 4 7 3 4 sayılı Kam u İhaie Kanununun 19 uncu m a ddesine göre a çık ihale
usulü ile ihale e d ile ce ktir. İh aleye ilişkin a yrın tılı bilg ile r aşağıda y e r a lm a ktad ır:
İhale Kayıt Num arası
:
2014/160450
1-idarenin
a) Adresi
: AHLATLIBEL MAH. INCEK BULVARI 06835 B E Y T E P E Ç A N KAY A/AN KAR A
b) Telefon ve faks num arası
: 3124644341 - 3124644345
c) Elektronik Posta Adresi
: IH LKO M BYEGT@ JAND ARM A.GO V.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İhale kon usu m alın
a) Niteliği, liiıü ve miktarı
34
Kısım
Kahvaltılık,
Kuru
Gıda,
Süt
ve
Yoğurt
Ürünleri
Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
. Jandarma Eğitim Komutanlığı 415 Nu.lı Taşınır Mat Saymanlığı depolan
Beyiepe-Çankaya-Ankara
c) Teslim tarihi
: Teslim programı ile tarihler, 34 kısım için ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ihaie
dokümanı Kapsamında bulunan, Jandarma Eğitim Komutanlığı (34) Kısım Gıda Malzemesi Alımı ihtiyaç Bildirim Formu ile
Teknik Şartnameden İdari Şartnameye Atıf Yapılan Hususlar Çizelgesinde açıklanmıştır.
3- İh alenin
a) Yapılacağı yer
; Jandarma Eğitim Komutanlığı ihale Komisyon Başkanlığı Beytepe/Ankara
b) Tarihi ve saati
: 30.12.2014 - 10:00 ^
4. İ h a l e y e k a t ı l a b i l m e ş a r t l a r ı v e is t e n ile n b e l g e l e r ile y e t e r l i k d e ğ e r l e n d i r m e s i n d e u y g u l a n a c a k
k r it e r l e r :
4 .1 . İh aleye k atılm a şa rtla rı ve iste n ilen belgeler:
4 .3 ..!. M evzuatı g e reğ i kayıtlı olduğu T ica re t v e /v e ya S a n a yi O dası ya da ilgili E sn af ve S a n a tk a rla r O dası
belgesi;
4 .1 . 1 . 1 . G e rçe k kişi o lm a sı h alin de, ilk ilan v eya ih ale tarih in in içind e bulunduğu y ıld a a lın m ış, ilgisin e göre
T ica re t v e /v e ya S a n a y i O d a sın a ya da ilgili Esnaf ve S a n a tk a rla r O dasına ka y ıtlı olduğu nu g ö s te rir belge,
4 .1 .1 .2 . T üzel kişi o lm a sı h alin de, ilgili m e v zu a tı gereği kayıtlı bulun du ğ u T ica re t v e /v e y a S a n a yi O da sın d an , ilk
ilan veya ih ale ta rih in in içinde bulun d u ğu yılda alın m ış, tüzel kişiliğ in odaya ka y ıtlı olduğunu g ö s te rir belge,
4 .1 .2 . T e klif v e rm e y e y e tk ili old uğu nu göste re n im za b e y an n am esi veya im za sirk ü le ri;
4 .1 .2 .1 . G e rçe k kişi olm ası h alin de, n oter ta sd ikli im za b e yan n am esi,
4 .1 . 2 . 2 . Tüzel kişi o lm a sı halinde, ilg isin e g öre tüzel kişiliğ in o rta k la n , üyeleri veya ku ru cu la rı ile tüzel k işiliğin
y ö n e tim in d e k i g ö re v lile ri belirten son d u rum u gö ste rir T icaret S ıcii G a zete si, bu b ilg ile rin ta m a m ın ın b ir T ica re t
S ic il G a ze te sin d e b u lu n m a m a sı h alin de, bu bilgilerin tüm ünü g ö ste rm e k üzere ilgili T ica re t S icil G a zete le ri veya
bu h u su sla rı g ö stere n b e lg e le r ile tüzel kişiliğ in noter tasd ikli İmza sirk ü leri,
4 .1 .3 . Ş e kli ve içeriği İdari Ş a rtn a m e d e belirlenen te k lif m ektubu.
4 .1 .4 . Ş e kli ve içeriği İdari Ş a rtn a m e d e belirlenen geçici tem inat.
4 . 1 . S İhale kon usu a lım ın ta m a m ı veya bir kısm ı alt y ü k le n icile re y aptırıla rn a z.
4 .2 . Ekon om ik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşım ası gereken kriterler;
İdare tarafından ekonomik ve rnati yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesileki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşım ası gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5 . E k o n o m ik açıd a n en a v a n ta jlı te k lif sadece fiy a t esasına göre b e lirle ne cektir,
6. İhale y erli v e yab a n cı tüm iste k lile re açık tır.
7. İh ale d o k ü m a n ın ın g ö rü lm e si ve satın a lın m ası:
7 .1 . İhale d o k ü m a n ı, idaren in a d re sin d e g ö rü le b ilir ve 10 TRY (T ü rk Lirası) ka rşılığ ı Jan d arm a Eğitim
K o m u ta n lığ ı 1 N u.lı N izam K rk .K .iıg ı D okü m an S a tış Bürosu B e y te p e -Ç a n k a y a -A n k a ra a dre sin de n satın a lın a b ilir.
İh ale ye te k lif v e re ce k o lan la rın ih ale d o k ü m an ın ı satın a lm a la rı veya EKAP ü zerinde n e -im za k u lla n a ra k
in d irm e le ri zoru nludu r.
8 . T e klifle r, ih ale tarih ve sa atin e ka d a r ja n d a rm a Eğitim K o m utan lığı İhale K o m isyo n B a şka nlığı
B e y te p e /A n k a ra a d re sin e elden teslim e d ileb ilece ğ i gibi, aynı a d re se iadeli taahh ü tlü posta v a sıta sıy la da
g ö n d e rile b ilir.
9. İste k lile r te k lifle rin i, m al k a le m -k a le m le ri için te k lif birim fiy a tla r ü zerinden vere ce k le rd ir. İhale son u cu ,
ü ze rin e ih a le yap ıla n iste k liy le h er bir inal kale m i m ikta rı ile bu m al kalem le ri için te k lif ed ilen birim fiy a tla rın
ça rp ım ı son u cu bu lun an to p lam bedel ü zerinden birim fiyat sö zle şm e im za la n a ca k tır.
Bu ih a led e , k ısm ı te k lif v e rile b ilir.
1 0 . İste k lile r te k lif e ttik le ri bedelin % 3'ünden az o lm am a k ü zere kendi be lirle ye ce kle ri tu tarda geçici te m in a t
v e re c e k le rd ir.
1 1. V erile n te k lifle rin g e çe rlilik sü re si, ih ale tarih in den itibaren 120 (y iiz y irm i) ta k vim günüdür.
1 2 . K o n so rsiy u m o la ra k ih a le ye te k lif ve rile m e z.
ÎT O K O P İS ÎD İİ
^ ¿ S b .K d .B çvş.
iiiaie Komisyon Üyesi
Download

iiiaie Komisyon Üyesi - Ankara Ticaret Odası