T.C.
TARSUS KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Say,
: 24485542.410.02/ ^ 2 _ Ut> 2_
,«**21111
Konu: MTSK Yönetmelik ve Yönerge’ de
Yaşanan tereddütlerle ilgili açıklamalar.
T A R S U S ........................................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: a) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği.
b) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi.
Bilindiği üzere ilgi (a) yönetmelikte 04/03/2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete’ de
yayınlanan yönetmelikle değişiklik yapılmıştır. İlgi (b) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi ise 02/04/2014 tarihli ve 1360110 sayılı Makam Onayı
ile uygulamaya konulmuştur. Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden ve sınavlarda görev alan Bakanlık
Temsilcileri tarafından düzenlenen raporlardan Yönetmelik ve Yönerge ile ilgili uygulamalarda
tereddüt edilen konuların açıklığa kavuşturulmasına ilişkin Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumlan
Genel Müdürlüğünün 12/08/2014 tarihli ve 3342624 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları ile ilgili iş ve işlemlerin belirtilen açıklamalar
doğrultusunda yürütülmesi hususunda gereğini önemle rica ederim
y * f -
M
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
1-Yazı (3 Adet)
2-Kursiyer Kayıt Sözleşmesi (2 Adet)
3- İçişleri Bakanlığı Yazısı (lA det)
DAĞITIM
Özel Öğretim MTSK Kurum Müdürlükleri
m m m
7ol
D ES TE K
444 0 632
Kızılmurat Mah.Adana Cad.No: 1 Kaymakamlık Binası
Telefon
: (0324) 613 52 53 Faks : (0324) 613 94 96
e-posta
:[email protected]
Elektronik ağ
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Özel Öğretim Bürosu dahili
Giriş Kat 33400 Tarsus/MERSİN
Alo Milli Eğitim :(0324) 614 73 00
: tarsus.meb.gov.tr
hat: 122
T. C.
MİLLÎ EĞİTİM B A K A N LIĞ I
Öz el Ö ğ r e t i m K u r u m l a n G e ne l M ü d ü r l ü ğ ü
S ay ı
: 3250151 1 /4 1 0 .0 2 /3 3 4 2 6 2 4
1 2 /08 /2014
Kon u: M T S K Y ö n e tm e li k ve Y ö n e r g e 'd e
Y a l a n a n T e r e d d ü tle r le İlgili A ç ık la m a la r.
................... V A L İ L İ Ğ İ N E
ilgi : a) Ö ze l M o to r lu T aşıt S ü rü c ü le ri K u rs u Y ö n e tm e liğ i,
b) Ö zel M o to r lu T a ş ıt S ü rü c ü leri K u rsu D ire k siy o n E ğitim i D ersi S ın av Y ö n erg esi.
B ilindiği
ü z e re
ilgi
(a)
Y ö n e tm e lik te
0 4 .0 3 .2 0 1 4
tarihli
ve
2893!
sayılı
R e sm î
G a z e t e ’de y a y ı n la n a n Y ö n e tm e li k le d eğ işik lik y ap ılm ıştır. İlgi (b) Y ö n e r g e ise 0 2 .0 4 .2 0 1 4
tarihli ve 1 3 6 0 110 sayılı M a k a m O nay ı ile u y g u la m a y a k o n u lm u ş tu r. V alilik le rd e n
B a k a n lığ ım ız a u la ş a n b ilg ile rd e n ve sın a v la rd a gö rev alan B a k a n lık te m silcileri tara fın d an
d ü z e n le n e n r a p o r la r d a n Y ö n e tm e li k ve Y ö n e r g e ile ilgili u y g u la m a l a r d a te re d d ü t
aşağ ıdaki k o n u la rın a ç ık lığ a k a v u ş tu r u l m a s ın a ihtiyaç d u y u ld u ğ u an laşılm ıştır.
edilen
1- D ir e k siy o n eğ itim i dersi s ın a v ın d a sınav sürecini k o n tro l e d e c e k ve d e n e tle y e c e k
p erso n e lin g ö rev y a p a c a k la rı y erle r ilgi (b) Y ö n e r g e d e belirlen m iştir. S ın a v la r d a 100
kursiyere k a d a r 1, d iğ e r her y ü z k u rsiy e r için ise 1 sınav sü recini ko n tro l e d e c e k ve
d e n e tle y e c e k p e r s o n e lin g ö re v le n d ir ilm e s i esastır. K u rs iy e r s a y ısın ın az o ld u ğ u v e y a ilgi (b)
Y ö n e r g e d e b e lirle n e n y e rle re yeterli sayıda g ö re v le n d ir ilc m e d iğ i d u r u m d a bu yerle rd e k i
d e n e tim le r d ire k siy o n eğ itim i dersi sın a v y ü r ü tm e k o m is y o n u ta ra fın d a n y ap ılacaktır.
2- S ın av sü rec in i k o ntro l, d e n e tim ve ta k ibin in k ola y o lm a s ı için ku rsların sınav
b a ş la m a y erle rin in yan y a n a v e y a birbirin e yakın yerle rd e o lm a s ın a d ik k a t edilecektir.
3- ilgi (b) Y ö n e r g e ile b elirlene n ve G en e l m ü d ü r lü ğ ü m ü z w eb s a y f a s ın d a ilan edilen
ücrct ta b lo su n d a g ö ste rile n r a k a m la r g ü n l ü k olup g ö r e v l e n d i r i l e n k i ş i l e r e bu ü c r c t f c r y i n e
gü n lü k o la ra k üç iş g ü n ü iç erisinde ö d en e ce k tir. S ın av la rd a g ö re v ala n la ra ücret ö d e n irk e n
ilgi (b) Y ö n e r g e 'n i n 11 inci m a d d e s in in d ö r d ü n c ü fıkrasında y er alan bir aylık sure içinde en
fazla ö d e n e b ile c e k ü cre tin ü z e rin d e ö d e m e y ap ılm a y a c a k tır. Bir ay içerisin d e en fazla alm ası
g ere k en m ik tart d o ld u r a n la r a aynı ay içerisin de alm ış old u k la rı sına v g ö re v le ri için ücret
ö d e n m e y e c e k tir . S ın a v y ü r ü tm e k o m is y o n u b aşk an ve üyeleri aynı g ü n d e b a ş k a b ir sın a v d a
gö rev a lm a y a c a k la r d ır . A n c a k z o a ı n l u gö rev alanlara o gün tek ücre t ö d e n e c e k tir.
4 - B azı il/ilçelerin sınav g ü z e rg â h la rı, ilgi (a) Y ö n e tm e li k ve ilgi (b) Y ö n e r g e d e istenen
şartları ta şım a d ığ ı tespit edilm iştir. S ınav g ü ze rg âh la rı şa rtlara u y m a y a n il/ilçelerin
direk siy o n eğitim i dersi sın a v y ü r ü tm e k o m is y o n la rı, İçişleri B a k a n lığ ı M a h a lli İd areler
G en e l M ü d ü r l ü ğ ü 'n ü n ekte g ö n d e rile n 2 5 . 0 7 .2014 tarihli ve 15914 sayılı yazıları
d o ğ ru ltu s u n d a yeni sın a v g ü z e rg â h la rın ı belirley e re k u y g u la m a y a k o y m a k ü ze re gerekli
tedbirleri alacaktır. S ın a v g ü z e r g â h ın ı m e v z u a ta u y g u n hale g e t ir m e y e n ilçelerin sınavları il
sın a v s o r u m lu s u ta ra fın d a n g ü z e rg â h ı uy g u n ilçelere alınacaktır.
Bu belge, 5 0 7 0 sayılı Elektronik im za Kanununun 5 inci m addesi gereğince güvenli elektronik imza ile im zalanm ıştır
MEB Kam pusu 0 6 5 0 0 E-BIok B esev ler/A N K A R A
E lek tro n ik A g: http/, o ok gm .m eb .gov.tr
c-p o sta : ookgm @ rneb.gov.tr
A yrın tılı bilgi için: Egt. U znı. C evdet B U L U T
T el : (0 3 1 2 ) 413 34 32
Faks : (03 I 2) 2 12 24 6 1
5- D ire k siy o n eğitim i dersi u y g u la m a sın a v la rın d a k u rsiy e rle rd e n sın a v girip b elgesiyle
birlikte, nüfus c ü z d an ı, p as ap o rt v eya sü rü cü b elgele rinden bir tanesin in olm ası istenecektir.
Y aln ız a s k e r olan kimilerin n ü fu s cüz d anları birlikleri tarafından alın m ış ise bun ların askeri
kim lik belg ele riy le s ın a v a alın m a la rı sa ğlanacaktır.
6- ilgi (a) Y ö n e tm e li ğ in 1 7 ’nci m a d d esi gereği d ire k siy o n e ğ itim i ve sınav araçlarının
ön iki k apısın a ve ön k a p u tu n a k u r u m u n adı ve telefon n u m a ra sı yazılacaktır. Söz k o n u su
yaz ıla r sabit olup s ö k ü lü p ta kıla ca k özellikte o lm a la rın a k e sinlik le izin v erilm ey e ce k tir.
A yrıca, direk siy o n eğitim i ve sın a v ara çlarının üst k ısm ın d a m avi z e m in ü stü n e b e y a z yazı ile
ön vc a rk a sın d a “ S ü rü c ü A d a y ı" ifadesi b u lu n a n fosforlu v ey a ışıklı levha b ulu n a ca k tır.
7- İlgi (a) Y ö n e tm e liğ in 2 4 ’ü n cü m addesi ikinci fıkrası h ü k m ü ile ilgi (b) Y ö n e r g e n in 6
ncı m addesi ikinci fıkrası (j) bendi h ü k ü m le rin in u y g u la m a y a b a ş la m a tarihi Y ö n e tm e lik ve
Y ö n erg en in y ü r ü rlü ğ e girdiği tarihten itibarendir. Y ö n e tm e lik ve Y ö n e r g e n in y ü rü rlü ğ e
girdiği tarihten ö n c e alın m ış c e z a la r dik kate alın m a y ac ak tır. D ir e k siy o n eğitim i dersi
sın a v ın d a sınav sürecini ko n tro l e d e c e k ve d en e tle y ec ek le r, sın a v y ü r ü tm e ko m is y o n ları,
d ireksiyon eğitim i dersi sınavı u y g u la m a ve d eğ e rle n d irm e k o m is y o n la r ı, s ın a v d a g ö rev
alacak diğ e r perso n e l ile sü rü c ü k u rsu eğ itim perso n e lle rin d e n İlgi (a) Y ö n e tm e liğ in 2 4 ’ü ncü
m addesi ikinci fıkrası h ü k m ü ile ilgi (b) Y ö n e rg e n in 6 ncı m a d d esi ikinci fıkrası (j) bendi
h üküm leri g ere ğ in c e sü rü c ü b e lg e sin e el k o n u la n la r d irek siy o n u y g u la m a s ın a v la rın d a g ö rev
a la m a y a c a k la rın d a n bu d u a ı m d a olan kişiler duru m la rın ı ilgili il/ilçe milli eğitim
m ü d ü rlü k le rin e b ild irm e k zo ru n d a d ırlar.
8- Bu g e n e lg e n in y a y ı n la n m a s ın d a n so nra 120 v e y a 96 saatlik “ S ın a v S o ru m l u s u Yetki
B e lg e s i’' o lm a y a n l a r a
sın a v u y g u la m a ve d e ğ e r le n d ir m e k o m is y o n la r ın d a g ö re v
v erilm ey e ce k tir.
9- S ın a v d a k u rsiy erin k o nile rin vey a araçların ara sın a y o la paralel o la c a k şe kilde geri
geri giderek p ark y apılan alanın; aracın kaldırım a paralel ve k ald ırım la araç arasında en fazla
50 cm m e s a f e d e olm a sı, park ed ilec ek konilerin v e y a araçların a ra sın d a k i m e safen in sınav
a racının u z u n l u ğ u n u n bir b u ç u k katı k a d a r olm ası, park y ap ılac ak alanın genişliğ in in sın a v
aracının g e n işliğ in d en 50 cm fazla o lm ası gere k m ek te d ir. Bu genişlik ten d a h a fazla veya
d ah a az o lm a s ın a izin v e rilm e y e c e k tir.
10 - Bazı d ire k siy o n eğitim i dersi sınav y ü rü tm e k o m is y o n u b a ş k a n ve üyelerin in , sınav
sü resince sınav g ü z e r g â h ın d a sın a v ın işleyişini takip etm ed ik leri, görevleri d e ğ ilm iş gibi
g ü z e rg â h la y a ş a n a n o lu m s u z lu k la r a m ü d a h a le etm ed ik leri,
k o m is y o n b a l k a n la rın ın
g örevle rine g e lm e d ik le ri veya geç geldikleri, il milli eğitim m ü d ü r lü ğ ü n d e n gö rev le n d irile n
person elin g ö re v le rin e z a m a n ın d a gelm ed ik leri veya geç geldikleri, g e ld ik le rin d e sınavın
işleyişi ile ilg ilen m ed ik leri tespit ed ild iğ in d e n bu şekilde d a v r a n a n g ö rev lilere b ir d ah a görev
v e rilm e y e c e ğ in in b ilinm esi g ere k m ek te d ir. K o m isy o n başkan ve üyeleri toplantının
b aşlan g ıcın d a n s ı n a v sü rec inin s o n u n a kadar sınav g ü z e r g â h ın d a b u lu n a ca k lard ır. Bu k o n u d a
il sınav so r u m lu s u gerekli tedbirleri alacaktır.
11- D ir e k siy o n eğitim i ve sın a v la rın d a k u llanılan Y ö n e tm e lik e k in d ek i (E K -5 ) “ K ”
belgesi K aray o lları T rafik Y ö n e tm e liğ in d e belirtilen altı aylık sü re d e k u lla n ıla c a ğ ın d a n bu
belgenin g eçerlilik tarihi y azılacaktır. Belgenin b aş lam a tarihi, ku rsiy erin ak an trafikte
direk siyon eğitim i a lm a y a başladığı tarih, bitiş tarihi ise başlangıç ta rih in d en itibaren altı
avlık sürenin ta m a m la n d ığ ı tarih olacaktır.
Bu belge, 5 0 7 0 sayılı Elektronik im za Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanm ıştır
MEB Kampusu 0 6 5 0 0 E -ö lo k B eşev ler/A N K A R A
E lek tro n ik Ag: http/ ookgm .m eb.gov.tr
e-p osta: ookgm («/m eb.gov.tr
A yrın tılı hilgi için: Ept. U zm . C evdet B U L U T
T el : (0312) 413 34 32
Faks : (0317.) 2 1 2 2 4 61
12- “ A l ” , “ A 2 ” ve “ H ” ( M o to sik le t) hariç bütün sertifika sınıfı ara çla rın ın şoför ve
k o m is y o n b a ş k a n ın ın o tu ra c a ğ ı k o ltukta e m n iy e t kem erin in b u lu n m a sı z o ru n lu olu p aracın
k o m is y o n b a ş k a n ın ın o tu r d u ğ u b ö lü m ü n d e sad ecc fren ve debriyaj ped a lla rı ile sesli veya
ışıklı uyarıcı alet bu lu n a ca k tır.
13- M illî E ğ itim B a k a n lığ ı Ö zel Ö ğ re tim K u r u m la n Y ö n e tm e liğ in in 53 ü n c ü m add esi
h ü k m ü gereği, ku rslar kayıt esn asın d a , k u m m ve k u rsiyerle rin
g ö rev , s o ru m lu lu k ve
haklarının b elirlen diği ekteki “ K u rs iy e r K ayıt S ö z le ş m e s i” ni d ü z e n le y ip k u r u m m ü d ü r ü ve
k u rsiy e r tarafınd an im z a la n d ık ta n so nra bir nüshası ku rsiy ere verilir. S ö z le ş m e d e b elirlenen
ö ğ ren im ücreti d efa ate n , taksitli v ey a kredi kartı k ulla nıla ra k tahsil edilen ö d e m e le r daha
ö n ceden bildirilen k u r u m u n b a n k a hesap n u m a ra sın a yatırılacaktır. H e s a p n u m a ra sın ı
b ild irm ey en s ü r ü c ü kursları en geç 0 1 .0 9 .2 0 1 4 tarihine k ad a r il/ilçe milli eğitim
m ü d ü rlü k le rin e b ild irm ele ri g e re k m e k te d ir.
14 - K u rs la r ım ız d a asıl görevli ve ders saati ücretli görevli o lm a k ü z e re iki türlü eğitim
personeli istihdam e d ilm e k te olup asıl görevlilerin o ayda o k u ta c a k la rı ders sayısına
b ak ılm a k sızın sigorta p rim le rin in tam ay yatırlıp yatırılm a d ığ ın a , ders saati ücretli p e rson e lin
ise s ö z le şm e d e belirtilen ders saati d ikk ate alınarak g ü n lü k 7,5 saat e s a sın a göre o ayda
gireceği ders saati say ısın a b ö lü n e re k prim lerin yatırılm a sın a d ikkat edilecektir.
15- Bazı ilçelerin; kursta çalışan eğ itim p erso n e lin in ta m a m ın ın sigorta bilgilerine
bakılm a k sızın “ sig orta prim b o rc u y o k tu r ” yaz ısına göre d ö n e m açtıkları görü lm ü ştü r.
D ö n em sigorta prim b o rc u n u n o lu p o lm a d ığ ın ın kontrolü* ilgili d ö n e m d e kursta çalışan tüm
eğitim p erso n e lin in m o d ü l ü z e r in d e n k o ntrolü yapıld ık ta n so n r a o n a y verilecektir. Sigorta
prim lerinin k o n tr o lü n d e gerekli titizliği g ö ste rm e y e n ilçeler, il milli eğitim m ü d ü rlü k le ri
tarafından takibe a lın a ra k talim a tla ra u y m a y a n la r h a k k ın d a yasal işlem y ap m ala rı
g ere k m ek te d ir.
Y u k a r ıd a a ç ık la n an h u su sla rd a gerekli hassasiy etin
birim lere d u y u r u lm a s ın ı ve g ere ğin i ö n e m le rica ederim .
g ö ste rile re k
konunun
ilgili
Ö m e r F a ru k Y E L K E N C İ
B akan a.
G enel M ü d ü r V.
EKLER:
1-
İçişleri B a k a n l ığ ı’nın yazı örneği,
2-
K u rs iy e r K ay ıt S ö z le şm e si.
Bu belge, 5 0 7 0 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanm ıştır
(VİEB Kampusu 0 6 5 0 0 E -B lok B e ş e v Ie r/A N K A RA
E lek tron ik Ağ: http/ ookgm .m eh.gov.tr
e-p osta: ookgm (â)m eb.gov.tr
A yrın tılı bilgi için; Egt. U zm . C evdet B U L U T
T el : (0312) 413 34 32
Faks : (0 3 1 2 ) 212 24 61
Ö Z E L M O T O R L U T A Ş IT S Ü R Ü C Ü K U R S L A R I K l RSİYK R K AYI I S Ö Z L E Ş M E S İ
(M ıU i E ğ itim B a ka n lığ ı Ö zei Ö ğ re tim K u ru m la n yö n e tm e liğ in in 55 uncu macLiesi huk/nu g e re ğ i
d ü zen len m iştir j
s
K U R SİY E R İN
KURSUN
Adı ve soyadı:
Adı:
T.C. Kim lik N o:
lli-îlçesi:
Ev adresi:
Adresi:
Tel N o:
Tel No:
A lm ak İstediği Sertifika Sınıfı:
Müdür:
j M ev cut Sertifika Sınıfı:
/
Kurucu:
Kursiyer ile ö z el motorlu taşıt sürücü kursu işbu kayıt s ö z l e ş m e s i kapsam ında aşağıdaki
maddelerde anlaşmışlardır.
a) Kurs tarafından tarafıma v e rilec ek direksiyon eğitim i dersi ile teorik eğitim ler de her teorik
ders için ayrı ayrı olm a k üzere ders saati sa yısının 1/5’inden fazla derse d e v a m e t m e m e m halinde
kurstan kaydımm silin e c e ğ in i,
b) D ir ek siy o n eğitim i ders saati sayısının 1/5'i veya daha az d e v a m e tm e m halinde bir defaya
m ahsus olm ak üzere kendi durum um da dikkate alınarak o d ö n e m d e kurs müdürünün uygun g öreceği
bir zam anda devam e tm e d iğ im süre kadar telafi programı u y g u la n a b ile c e ğ in i ve bu telafi programları
için d evam ettiğim derslerin ücretini ayrıca ö d e y e c e ğ im i ,
c) Teorik v e y a dir ek siy on eğitim i derslerinin sınavlarına herhangi bir nedenle g ir m e m e m veya
teorik sınavda başarısız o lm a m halinde yeniden kursa devam e tm e k sizin ve kurs ücreti ö d e m e d e n
aralıksız üç d ön em daha sınavlara g ire b ilec eğim i,
ç) D ir ek siy o n eğitim i dersi sın av ın d a başarısız oldu ğum her sınavd an sonra, ayrıca ücretini
ödey erek kurstan en az iki saat direk siyon eğitim i dersi a lm am şartıyla toplam üç d ön em daha
direksiyon eğitim i dersi sınavına g ire b ilec eğ im i,
d) D ir ek siy o n eğitim i dersi sınavında 4 üncü hakkımda da başarısız olm a m halinde ikinci 4
üncü hak için d e v a m e tm e isteğim i kursa bildirdikten sonra tarafıma v e rilec ek en az (d) bendinde
belirtilen saat kadar direk siyo n eğitimi dersi k a r ş ı l ı ğ ı n d a ...... -TL öd e m e y a p a c ağım ı,
c)
Kurs tarafından tarafıma v e rilec ek direksiyon eğitimlerin de; d ir ek siy o n usta öğreticisi
ta ra fın d a n a k a n t r a fi k t e eğitim alacak d ü ze y e ulaştığım a karar ve rilin ce y e kadar direksiyon eğitim
alanında v e ya sim ülatör üzerinde eğitim alm aya devam e d e ce ğ im i v e aldığım bu eğ itim in ücretini saati
...... -T L /d e n ö d e y e c e ğ im i .
Akan trafikte d ir ek siyo n eğitimi ders sürelerinin bir ders saati 50 dakikadan az olm a m a k
kaydıyla;
1) “ A l ” ve “ A 2 ” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
2) “ B ” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
3) “ C ’" v e “ E” sınıfı sertifikalar için 24 saat,
4) “ D ’' sınıfı sertifikalar için 3 0 saat,
5) " F ” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
6) “ H (m o to s ik le t ) ” sınıfı sertifikalar için 10 saat.
7) “ H (o t o m o b i l ) ’* sınıfı sertifikalar için 12 saat,
8)
“ C" ve “ E ” sınıfı sertifikası bulunanlardan, römorklu araç kullanma sertifikası almak
isteyenlerin g ö r e c e ğ i röm orklu araç kullanma eğitimi dersinin 5 saat olduğunu,
f ) Yukarıda belirtilen saatlerd e direksiyon eğitimi alm am a rağm en kendim i y e tersiz bulup ek
eğitim talep e tm e m halinde ilan edilen ders saati ücreti üzerinden ücret ö d e y e c e ğ im i ,
g) M ev cut sü rücü belgesi v e y a sürücü sertifikam dışında farklı bir sınıfın motorlu taşıt sürücü
sertifikasını alm ak iste m em halinde M illî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
Y ö n etm e liğ in in 39 uncu m add esin de belirtilen süreler kadar direksiyon eğitimi dersi alacağım ı.
ğ) Teorik derslerin eğitim ini ve direk siyon eğitimi dersini tam am landıktan sonra tanım lanan ilk
sınavdan başlam ak üzere d ir ek siyon eğitimi dersi sınavına girmek zorunda o ldu ğum u,
h) D ir ek siy o n eğitim i dersi sınavına randevu saatimde g elerek g ire ce ğ im i,
ı) Teorik sınav ücreti olarak 2 0 1 4 yılı için 5 0 . 0 0 - T L 'y i sonraki yıllar için ise Bakanlıkça
belirlenen tutarı kurs tarafından tarafıma bildirilen tarihe kadar belirtilen banka/bankalara yatırıp
dekontunu kursa g e tir ec e ğ im i v e y a adıma teorik sınav ücreti olarak yatırılmak üzere kursa teslim
e d e ce ğ im i,
i) D ir ek siy o n sın a v ın a katılm aya hak kazandığım takdirde direk siyon sın a v ücreti olarak 2 0 1 4
yılı için 5 0 , 0 0 -T L 'y i sonraki yıllar için ise Bakanlıkça belirlenen tutarı kurs tarafından tarafıma
bildirilen tarihe kadar belirtilen banka/bankalara yatırıp dekontunu kursa g e tir ec e ğ im i v e y a adıma
direksiyon sına v ücreti olarak yatırılm ak üzere kursa teslim e d e c e ğ im i,
j) Toplam ............ -TL kurs ücretini p e ş i a / .. . taksit olarak belirtilen tarih/tarihlerde kurs
tarafından belirtilen hesap numarasına veya doğrudan kursa ö d e y e c e ğ im i , s ö z ko nusu tarihlerde kurs
ücretini ö d e m e m e m halinde tüm borçtan sorum lu olacağım ı.
O denıe T arih i
—/.. . /2 0 14
. /2 0 14
. . . / _/ 2 0 14
./2 0 14
/ 2 0 14
/ 2 0 14
/2 0 14
T u ta rı (TL)
k) Kursa peşia/taksitli olarak ö d e d i ğ i m /ö d e y e c e ğ i m kurs ücretinin tarafıma verilm esi zorunlu
ders saati ücreti ...... -T L olan teorik ve ders saati ücreti ....... -TL olan direksiyon eğitim i ders saati
ücretlerinin toplam ı olduğunu.
I) D ir ek siy o n eğitim i dersi sınavında kom isyon ların veya diğer görevlile rin çalışm asın ı tehdit
veya zor kullanarak e n g e ll e m e m ya da engellettirm em halinde 4 ay sınav hakkımı ku llan am ayacağım ı.
m) İşbu s ö z l e ş m e d e yazılı t o p l a m ............-TL kurs ücretine karşılık kursiyere verilmesi zorunlu
teorik v e dir ek siyon eğitim i derslerini tam ve eksiksiz olarak vereceğim i.
n) Ru s ö z l e ş m e d e aksin e hüküm bulu nm ayan hâllerde v ey a e ksik kalan hususlarda 5 5 8 0 sayılı
Özel Öğretim K urum la n K anu nu v e ilgili diğer mevzu at hükümlerinin uygulanacağın ı,
o) Bu s ö z le ş m e n in uygu lanm asınd an
m ahkemelerinin yetkili olduğunu,
doğacak
anlaşmazlıklar
için............................................
ö) M illî Eğitim Bakanlığ ı Özel Ö ğretim Kurumlan Y ö n etm e liğ in in 53 üncü maddesi hükm ü
gereği düzenlenen işbu kayıt sö z le ş m e s in in imza tarihi itibari ile yürürlüğe gireceğini
kabul ve taahhüt ederiz.
Bu s ö z l e ş m e kurs müdürü ve kursiyer tarafından bütün maddeleri okunup müzakere edildikten
sonra
....... tarihinde 2 nüsha olarak dü zenm iş bir nüshası kursiyere verilm iş, diğer nüsha ise
M E B B İS m odülü ne y ü k len erek aslı kursta muhafaza edilmektedir.
Kursiyer
Adı Soyadı
İmza
Kurs Müdürü
Adı Soyadı
İmza
î\ a
T .C .
İÇ İŞLER İ B A K A N L IĞ I
M ahalli id a re ler G enel M ü d ü r lü ğ ü
« )iC ı
Sayı :
Konu :
ı/.-O
71188846-250-15914
S ın av Y ü r ü t m e K o m is y o n l a r ı ve S ınav G ü z e rg a h la r ı hk.
2 5 /0 7 /2 0 1 4
M İ L L İ E Ğ İT İ M B A K A N L I G l
( Ö z e l Ö ğ r e tim K u r u m l a n G enel M ü d ü r lü ğ ü ) (E k k o n u lm a d ı)
İlgi :
18.07.2014 tarihli v e 3 0 3 9 8 5 6 sayılı y a z ın ız
İlgide k a yıtlı y a z ıy la ; 31/07/2011 tarih ve 2 8 3 7 0 sayılı R e s m i G a z e t e ’de y a y ım la n a n
201 2/16 N o ’lu B a ş b a k a n l ı k G ene lgesi ile 2 0 1 1 - 2 0 2 0 yılları a r a s ın d a u y g u la n a c a k on yıllık
T rafik G ü v e n liğ i E y l e m P la n ın ın y ü rü rlü ğ e k o n u k lu ğ u ,
E y le m P la n ın d a ta a h h ü tl e b u lu n u la n hedefleri tu ttu ra b ilm e k , k az aların a z a ltılm a sın a
katkı s a ğ la m a k için M illi E ğ iti m B a kan lığ ı ola ra k sü rü cü k u rsla r ın ın k o n u y a d a h a hassas
d av ra n m ala rı ve e ğ i tim l e r in kaliteli hale g etirilm e si a m a c ıy la 2 9 /0 5 /2 0 1 3 tarihinde Ö zel
M o to rlu T aşıt S ü r ü c ü K u r s u Y ö n e tm e liğ i, 10/06/2013 ta rih in d e ise Ö ze l M o to rlu Taşıt
S ü rü c ü leri K u rs u D i r e k s i y o n E ğitim i D ersi S ınav Y ö n e r g e s i n in y ü r ü r lü ğ e k o n u la ra k , bah se
konu Y ö n e r g e n in 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 ta rih in d e g ü n c e lle ndiği, bu d ü z e n le m e l e r le eğitim lerin kaliteli
hale g e tirilm e y e ç a lış ıld ığ ı ve d irek siy o n sın a vla rının z o r la ştırıla ra k A B S ta n d a rtla rın a u y g u n
hale g e tirilm e y e ça lış ıld ığ ı,
D ir e k s iy o n e ğ i tim i dersi sın a v la rın ın Özel M o to r lu T aşıt S ü rü c ü le ri K u rs u D irek siy o n
E ğitim D ersi S ın a v Y ö n e r g e s i n in 6 ııcı m a d d e si ikinci fıkrası (b) b e n d in d e özellikleri
belirtilen sın a v g ü z e r g â h ı n d a yap ılm a sı gerektiği,
A n c a k , s ın a v k o m is y o n la r ın ın sö z k o n u su Y ö n e r g e d e s ta n d a r tla n v e r ilm iş sınav
g üze rg ah ın ı b u l m a k t a z o rla n d ığ ı, bazı illerin U la ş ım K o o r d i n a s y o n M e rk e z le rin in sına v
y ü rü tm e k o m i s y o n l a r ı n a z o r lu k ç ık a r m a k ta o ld u ğ u ve iste n ile n g ü z e r g a h la ra ; k a z a endişesi ile
m ü sa ad e e d ilm e y e r e k , s ın a v la rın a k a n trafikte y a p ılm a s ın ın e n g e lle n d iğ i, b u n ed e n le sü rü c ü
kurslarının e ğ i tim le r in in d a h a kaliteli hale g etirilem ediği, o y s a ki se rtifik asın ı alan bu kişilerin
ertesi g ü n aka n tr a f iğ e çık tık la rı belirtilm ektedir.
Y u k a r ıd a b e lir tile n n ed e n le rle , milli e ğ itim m ü d ü r lü k le r i n e gerekli k o la y lığ ın
s a ğ la n m a sı h u s u s u n d a ilin iz d âhilin d e k i beled iy e le re g ere kli d u y u r u n u n y a p ılm a s ı için;
B i l g i v c g e r e ğ i n i a r z v e r ic a e d e r i m .
Enver SA L İH O Ğ L U
B a k a n a.
V ali
M ü s t e ş a r Y a rd ım c ısı
EK :
Yazı (2 sayfa)
D A Ğ I T IM :
Gereği:
81 İl V aliliğ in e
Bilgi:
M İLLİ E Ğ İT İM B A K A N L IĞ I
( Ö zel Ö ğ re tim K u r u m l a n G en e l M ü d ü r lü ğ ü )
(E k k o n u lm a d ı)
’ Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EviakDogiuiama
adresine girerek ( 5pG j DU-hlIofq-fQxeT8-Vonc6n~mAtb9 j w S ) kodunu yazınız.
İnönü Bulvarı No:4 0 6 6 4 Bakanlıklar/Ankara
Telefon: (312)422 43 48 Faks: (312)425 17 91
e-posta: Elektronik Ağ: w w w .icisleri.gov.ir
A y r ı n t ı l ı b i l g i için irtibat:S.UNAT
0 & / d 3İ2o )L{ 32^-1 " } 3 0 5
Güvenli Elektronik İmzalı
t v> k
Download

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI m m m - tarsus ilçe millî eğitim