YENi DOGAN BEBEKLERiN ASFiKSiSi TEDAVfSi,ND,E
iLK TED BiRL ER(* )
OF NEWBORNS
FIRS T MEASURES IN THE THERAPY OF THE ASPHIXIA
D'r. poğan C:ORBACIOGLU
lar doAsfiksia neonatorum tabirinden, doğumlarda rasladı~mız vak'a
en bahsetmek
yeni doğan bebekte teneffüslin olma~ layısiyle, acil tedbirlerd
istiyorum. Etyolojik ve tedavi noktaması veya gayr i kafi olması yahu t daha
tik doğan çocuklar
nadir olara k kalp ve dolaşım kifayet- yı nazarından asfik
3 guruba ayrılır. (2, 3, 4)
sizliği sebebiyle kanın oksijenlenmesinin yetersiz olması neticesi husule geı: Grup: intra uteri n .gaz ve metate~
Acil
lır.
anlaşı
tablo
len bir klinik
bolizma değişiminin bozulmasına bağlı
bir
kısa
m
duru
bu
daviyi gerektiren
asfiktik çocuklar.
rde
takdi
diği
tilme
düzel
süre içerisinde
a) Hafif vak' alar cilt solukluğu
tami ri imkansız neticeler doğurur. He~
, ad ele tonus u
men doğumu müteakip yeni doğan be~ ve siyanoz gösterirler
beklerin canlandırılması (Resusitas~ ve refleksler vardır.
yon) mutad olarak doğumu yapa nlar
b) Ağır vak'a lar periferik vaz~
ler
ezist
veya cerra hi doğumlarda anest
konstrüksiyona bağlı beyaz renklidir~
er
Bununla berab
tarafından yapılır.
ler. Adele tonu su ve refleksler yoktur.
çocuk hekimlerini de çok yakından ~il­ Şok ve asidoz vardır.
gilendiren bu mevzu üzerinde, hastaII. Grup: Annelerin doğumda narnemizde yıllık on binden fazla yapılan
(*)
Zeynep-Kamil Hasta nesi Çocuk Servisi
(Şef: Doç. Dr. Ziyaeddin Akbay)
Çalışmalarından.
-23 3 -····.
ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENI
koz veya analjezik ilaçlar aldığı r;o- lon içerisinde toplanacağından, emmecuklar. Bunlarda do~mdan sonra ilaç- yi yapan şahıs için her hangi bir teh·
ların teneffüs merkezine yaptı~ deprı=s­
like bahls mevzuu de~ldir. Bu suretle
yona bağlı olarak akciğer teneffüsü bebe~n burun ve bo~azı istenilen tazbaşlamaz. nacların yaptı~ı bu depres- yikle gayet hafif olarak temizlenir. Çosör tesir prematüre ve intrauterin as- cuğun kusmasına ve kusulan materyefiktik doğan çocuklarda normal doğan­ lin aspirasyonuna mani olmak için milara nazaran daha fazla görülür.
de de temizlenir. Hava yollarının tesinden sonra oksijenden zenm. Grup: Feto-maternal kanama- mizlenme
ya ba~ı olarak kan kaybeden çocuk- ginleştirilmiş hava verilir. Apne hali
lar. Bunlarda ön plAnda renk soluklu- devam ederse vakit kaybetmeksizin
sun'i teneffüse başlanır. Sun'i teneffüğu ve a~r vak'alarda hemorrajik şok
sün en ideali teneffüs cihazı ile yapı­
\·ardır.
lır. Bunun için çocu~un başı hafif geAsfiksi tedavisinin gayesi kanın riye doğru kıvrık tutulur, yüzüne tam
süratle oksijenlenmesini temin ıçın a~ız ve burunu içerisine alan bir masspontan teneffüsü başlatmaktır. Asfik- ke tatbik edilir, cihazla intermittanı otik çocukların canlandırılmasında es- larak oksijen verilir. Hafif asfikside
kiden çok kullanılan brütal hareketler spontan teneffüs başlayıncaya kadar
(mekanik tazyikler, sıcak-so&uk suya kısa bir süre bu şekilde maske teneffüsokmak gibi) faydasızdır ve zaman kay- sü kAfi gelebilir. Şayet 2-3 dakika sonbından başka bir işe yaramazlar. Asra spantan teneffüs başlamazsa veya
fiktik çocuğun canlandırılmasında ilk a~ır bir asfiksi durumu varsa çocuk
planda vakit kaybetmeksizin aşağıda­ intübe edilir. İntratekal intübasyon
kitedbirler uygulanır (3, 6, 7).
için uygun sondalar ve küçük . boy bir
I). Teneffüs: Göbek kordonunun laringoskop lüzumludur. Tekni~ine uykesilmesini müteakip bir dakika içeri- gun olarak intübasyon tüpü laringoskop
sinde spontan nefes almayan yeni do- yardımıyle kolaylıkla trakeaya sokulur. Gerektili takdirde bu tüp, spontan
~anlara, apnenin sebebi ne olursa olsun, suni teneffüs yapılır. Bunun için teneffüs başlayıncaya kadar, larinks
önce burundan sokulan ince bir lastik ve trakeada herhangi bir lezyona sebep
sonda ile burun ve boğaz boşluğu ve olmaksızın bir kaç gün yerinde birakı­
mekanyumlu amnios~ mayiinin aspiras- labilir. İntübasyondan sonra gene pulmotör ile sun'i ten·effüs yaptırılır. Veyonu halinde hava yolları temizlenir.
rilen havanın tazyiki 20 mm. su basın­
Bu maksatla çok kuvvetli tazyik cını geçmemelidir. Fazla olduıu takyapınıyan aspiratörler veya aspire edidirde alveol yırtılmasına sebep olur.
.len müküsün içerisinde toplandığı bir Spantan teneffüs başladıktan sonra
cam balon ucuna takılrn~ş sonda. kull~­ trakeal sonda çıkarılmalı ve bir müdnılır. Aspire edilen materyel cam badet. daha oksijen verilmelidir (1, 5, 6).
....... 234-
ÇOABACIOGLU
Sun'i teneffüs cihazı yoksa ağız~a~ıza refleksler yoktur. Bunlarda sun'i teteneffüsü tatbik edilir. Burada da ço~ neffüsü müteakip uygun solüsyonlarla
infüzyon tedavisi başlanmalıdır.
cuğun başının geriye do~u fleksiyon
halinde durmasına, burun deliklerinin
4) Hemorrajik şok çocuktan anne
kapalı olmasına, aıt çenenin öne doğ~
dolaşımına olan kan kaybına bağlı o~
ru itilmesine ve yanakların tutularak larak meydana gelir. Renk soluk, hekabarmamasına dikkat edilir. Tenef~
moglobin düşüktür. İlaçlara bağlı bir
füsü yaptıracak doktor veya ebenin depresyon yoksa spontan teneffüs
ağzı, çocuğun ağzını kapatacak şekil~
mevcuttur. Fakat oksijen verilmesine
de tatbik edilerek hafif tazyikle hava rağmen pembe renk görülmez. Tedaviüflenir. Tazyik çocuğun göğsünü kal- de kan transfüzyonu yapılmalıdır. Adırıp indirecek kadar olmalıdır. Çok ğır vakalarda plazma veya kolloidal
hızlı üflemelerde, henüz tam açılma­
hacım doldurucu ilaçlardan istifade
mış olan akciğerlerde alveol rüptürleri
edilir.
meydana gelir. Çocuğun göğsü kendi
5) Dıştan kalp masajı doğumdan
kendine kalkıp inmeğe başlayınca akısa bir müddet önce, herhangi bir gö~bz-ağıza teneffüsüne son verilir.
bek kordonu komplikasyonuna bağlı a2) İlaç tedavisi: Bu bilhassa do- kut oksijen eksikliği neticesi, doğum­
esnasında
ğumdan önce veya doğum
dan sonra kalp atışları olmıyan çocukanneye tatbik edilen morfin deriveleri- lara tatbik edilir. Teşhisin kesinleş nin cocuğun teneffüs merkezi üzerine mesi için kalbin oskültasyonunu mü~
y~pt~ğı depresyona karşı kullanılır. teakip, intratrakeal sonda yerleştirilir
Bu maksatla morfin antagonistlerinden ve sternumun 1/3 orta kısmına işaret
Levallorphan (Nallorphan) 0,1 mg. ve orta parmaklarla ve takriben 2 cm.
0,25 mg. intra müsküler olarak veya derinliğine kadar kısa fasılalarla (dagöbek kordonu veninden verilir. Diğer kikada ortalama 100 kadar) basılır.
merkezi tesirli analeptikler (Lobelin, B - 10 kampresyondan sonra münavebe
Coramin v.s.) tedavinin başlangıcında ile 2 - 3 defa sun'i teneffüs hareketi
değil, spantan teneffüsün başlamasın­
yaptırılır. Bu tedbirlerle bir cevap alı­
dan sonra, müteakip saatlerde tenef- namadığı takdirde % 10 luk kalsiyum
füs hareketlerinin derinleşmesini te - klorit veya 1/10000 lik adrenalin solüsmin için kullanılır.
yonundan 1- 2 ml. intrakardiyal olarak
3) Çocukta meydana gelen kalp injekte edilir. Asidoz ve şok ile beraber uzun süren bir oksijen yetersizliyetmezliği, şok ve metabolik asidoz uzun süre devam eden intra uterin oksi- ği devresinin sonunda kalbin durması
jen azlığının bir neticesidir. Çocuk be- halinde, hariçten kalp masajı tesirsizyaz asfiktik, doğumda adele tonüsü ve dir (2, 3).
~235-
ZEYNEP KAMIL TIP BÜLTENI
ÖZET
Yazıda kıasaca
tekrar
yeni dolan bebeklerin
ve asfiksi te~
canlandırılmasından
davisinde
alınacak
ilk tedbirlerden bahsedii-
miştir.
ZUSAMMENFASSUNG
Es wurde kurz die Wiederbelebung de·r
Neugeborenen und die erste Massnahmen
zur Behandlung der
phyxie besprnchen.
Neugeborenen-As-
LITERATOR
ı
-
2-
Erol, H. : Yeni doğmuş Bebekte Re·
suscitation tekniği. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Dergisi. ı : 3 - 9 (1968).
4
~
~
5-
Ewerbeck, H. : Der Saugling. Springer
Verlag, Berlin - Göttingen - Heidelberg
(1962).
3
Co. Verlag, Basel-Stuttgart (1961).
Friedberg,
R. :
(1966).
6
Die
Übergangsstörungen des Neugeborenen
und die Bekaempfung der perinatalen
Mortalitaet. Georg-Thieme VerlagStuttgart (1'965).
Ewerbeck, H.,
Die Neugeborenen-Asph~xie und die Bedeutung ihrer Früh4:314-327
erkennung. Gynaecologia,
Gamp,
~
V. :
Koller, T., Gamp, R., Ebner, R. und
Hewrylenko, A. : Probleme der Über-
wachung und Behandlung bei Übergangsstörungen des Neugeborenen.
Gynaecologia, 4:314-327 (ı966).
7-
Fanconi, G., WaiJg,ren, A. : Lehrbuch
der Paediatrie. 6.Aufl. Benno-Schwabe
- 236 --
Mostar, S. Uçar, S. : Yeni
doğan
asfiksisi ve Reanimasyon. Türk Jinekoloji
ve Obstetrik mecmuası, 4: 37-48 (1965).
Download

PDF Printing 600 dpi - Zeynep Kamil Tıp Bülteni