Sanayicide 'paket’ coskusu
Başbakan Davutoğlu’nun açıkladığı İstihdam ve Yatırım Paketi’ is dünyasını memnun etti. Paketin yatırımcıya
yeni bir moral ve sevk vereceğini belirten sanayici ve işadamlarına göre araba için aranan benzin bulundu.
COK ÖNEMLİ BİR ADIM
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal
Bahçıvan: Başbakan Ahmet Davutoğlu
tarafından açıklanan İstihdam, Sana­
yi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Pa­
keti, son zamanlarda dile getirdiği­
miz temel öncelikle­
rin değerlendirilmesi
ve dikkate alınması
bakımından sanayi ve
'X
sanayici açısından
moral verici boyutta.
KKDF’nin kaldırılıyor
oluşunu son derece
önemli bir adım ola­
rak görüyoruz. Türki­
ye Kalkınma Bankası’nın yeniden ya­
pılandırılarak sanayicimizin, yatı­
rımcımızın hizmetine sunulması,
belki de bizler için en sevindirici ko­
nulardan biri oldu.
m
OLUMLU BULUYORUZ
MÜSİAD Başkanı Nail Olpalc Destek
paketini olumlu buluyoruz. MÜSİAD’m sürekli gündeme getirdiği,
yüzde 6’lık KKDF’nin kaldınlması bi­
zi mutlu etti. Bu ka­
rarla birlikte artık KOBÎ’ler oyuna daha kuv­
vetli bir aktör olarak
katılacak. Yatırımcıya
vergi indirimi, yeni
yatırımcıya verilen
_ _ desteklerin artınlması
D
başta olmak üzere,
destek kapsamındaki
yeni uygulamalar, 2014 yılında gözle
görülür şekilde hız kaybeden yatınmlann yeniden canlandırılması
adına, önemli bir işleve sahip.
T
SANAYİYE POZİTİF AYRIMCILIK
Ankara Sanayi Odası
(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: Biz uzunca bir
süredir, sanayinin,
üretimin ve yatırımın
yeniden gündemin
birinci maddesi olma­
sı gerektiğini söyle­
mekteydik. Açıkla­
RİFAT HİSARCIKLIOGLU
İBRAHİM CAüLAR
TO B B Başkanı
İTO Başkanı
Moral ve sevk
getirecek
Yeni bir basarı
hikayesi yazalım
BAŞBAKANIMIZ A h m e t Davutoğlu tara fın d a n açıkla n a n İ s ­
tihdam , Sanayi Y atırım ı ve
Ü retim i D estek P a ke ti’ni is
d ünyası o lara k cok olum lu
karşıla d ık. Tüm dünyada
yeni b ir ik tisa d i ortam a
geçisin sa n cıla rın ın y a ­
şandığı b ir ortam da a ç ık ­
lanan bu d este k paketi,
sa n a y icile rim ize ve y a tı­
rım c ıla rım ıza yeni b ir
m oral ve se v k g e tire ce k ­
t ir D ile g e tird iğ im iz pek
cok sık ın tı ve önerinin
bu yeni d este k p a k e tin ­
de k a rş ılığ ın ı görm ekten
de ayrıca b ü y ü k m e m ­
nuniyet duyduk.
nan teşvik paketini, bu talebimize
verilmiş olumlu bir cevap olarak de­
ğerlendiriyoruz. Alınan bu tedbirle­
ri sanayiye pozitif ayrımcılık olarak
değerlendiriyor ve bundan memnu­
niyet duyuyoruz.
BÜYÜME YÜZDE 5’İ GEÇER
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İh­
racatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet
Tanrıverdi: Paketi çok olumlu buldum,
KKDF için aynca te­
şekkür ediyorum.
Başbakanımızın se­
çim sonrası ekonomi
yönetiminin kimler­
den oluşacağı ile ilgili
yapacağı bir açıkla­
ma, bu vergi indirimi
ile birlikte insanları
daha da teşvik ede­
cek. Gümrük konusunda tıpkı
AB’deymiş gibi, AB kurallarının uy­
gulanması durumunda, büyüme bu
sene yüzde 5’ leri geçer.
SAYIN B asb akan ’ın dün a ç ık ­
ladığı ‘Yatırım a ve İstihdam a D es­
tek P a ke ti’ndeki te d b irle rin her
b ir unsuruna y ü re k te n k a tılı­
yoruz. Bu te d b irle ri T ü rk i­
y e ’nin geleceğinin sigortası
o lara k görüyoruz. T ü rk iy e ’de
yeni b ir b asarı h ikayesin i
hep b irlik te y a za b iliriz. B u ­
nun için bu arabaya yeni
ben zin gerek. İste o ben zin
de ü m it e d iyo ru m ki is ç im i­
zin alın terine, iş v e re n im i­
zin aklın a ve yüreğ in e y a ­
kışa cak ka lk ın m a hedefi
d oğ ru ltu su n da açıklanan
'İstihdam , Sanayi Y atırım ı
ve Ü retim i D esteklem e Pa­
keti’ olacak.
TAKDİRLE KARŞILIYORUZ
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı
Ali Kopuz: Üretim ve İstihdama Destek
Paketi, özel sektörün talep ve ihti­
yaçlarını gözetiyor.
Pakette dile getirilen
11 başlık, Türkiye
ekonomisinin yeni ihtiyaçlan çok iyi tespit
edilerek belirlenmiş.
Bir anlamda Yeni Tür­
kiye’nin yeni ekono­
misini kurmayı he­
defliyor. Üretim ve is­
tihdama öncelik verilmesini çok an­
lamlı bulurken, sosyal barışın anah­
tarı emeklilerin göz ardı edilmeme­
sini takdirle karşüıyoruz.
DOPİNG ETKİSİ YAPAR
ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca: Ye­
ni teşvik paketi doping etkisi yapar.
Bu paket dünyanın önemli bir bölü­
münde devam eden ekonomik dura­
ğanlığın bize yansımasına karşı ted­
bir olabilir.
GETİRİSİ FAZLA OLACAK
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfede­
rasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Pa­
landöken: Açıklanan pakette istihdam
ve üretim artışını sağlayacak olumlu
adımlar var. Esnaf ve
sanatkârımız özellik­
le bu dönemde sıfır
faizli cansuyu kredi
desteğine ihtiyaç
duymaktadır. İma­
latçı KOBİ’ler ve ka­
dın girişimcilere ke­
falet imkanının ve
vadenin artırılması
yeni işyeri sayısını, istihdamı, devle­
tin vergi gelirleri ile iç talebi artıra­
cak. Teşvik paketinin yıllar içinde
bütçeye toplam 7.5 milyar liralık bir
yük gibi gözükse de yıllar içinde geti­
risi daha fazla olacaktır.
Download

Moral ve sevk getirecek Yeni bir basarı hikayesi yazalım