KAYAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
JA N D A R M A
T E D .M R K Z .K .L IG I (G Ü V E R C İN LİK /A N K A R A )
İÇ İŞ LER İ
B A K A N LIĞ I
JA N D A R M A
G EN EL
K O M U TA N LIĞ I
2 KISIM (3 K A L E M ) K A Y A K M A L Z E M E S İ a lım ı 4 7 3 4 say ılı K am u İh ale K a n u n u n u n 19 uncu m ad d e sin e g ö re açık itıale usulü ile ih ale e d ile c e k tir.
İh aleye
İlişkin a y rın tılı b ilg ile r a şağ ıd a y e r alm a k ta d ır:
İhale K a yıt N um arası
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: 2015/3563
: O R G .E Ş R E F BİTLİS KIŞLASI, JA N D A R M A TED AR İK M ER KEZİ KOM UTANLIĞI (İSTANBUL YO LU 5'lN Cl KM. C A R R E F O U R
A LIŞVER İŞ M ER KEZİ K A R Ş IS I) 06377 G Ü V ERCİN LİK ETİM ESG U T/AN KARA
: 3125105660/5661 - 3122783091
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İh a le kon usu m alın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
2 KISIM (3 KA LEM ) K A Y A K M A LZE M ESİ (KAYAK TAKIMI V E K A Y A K AYAKKABISI)
Ayfintfî) bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokumanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
A N K A R A JA N D A R M A D EPO KOMUTANLIĞI G ECİÇİ TESLİM T E S E LLÜ M D E P O SU G Ü V ERCİN LİK / A N K A R A
: SÖ Z LE ŞM E N İN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP ED EN G ÜN D EN İTİBAREN 120 (YÜZYİRMİ) TAKVİM G Ü N Ü İÇERİSİNDE
D E FA T E N TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İh alen in
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
JA N D A R M A TED AR İK M ER KEZİ KOMUTANLIĞI G Ü V ERCİN LİK i A N K A R A
: 10.02.2015-09:30
4 . İh a le y e k a t ıla b ilm e ş a r t la n v e is te n ile n b e lg e le r ile y e t e r lik d e ğ e r le n d irm e s in d e u y g u la n a c a k k rite rle r:
4 .1 . İh a le y e k a tılm a ş a rtla rı ve İstenilen b elg eler:
4 .1 . 1 . M e vzu a tı g e re ğ i k a y ıtlı o ld u ğ u T ic a re t v e /v e y a S a n a y i O d ası y a da ilg ili E sn a f v e S a n a tk a rla r O d ası belgesi;
4 .1 . 1 .1 . G e rç e k kişi o lm a sı h a lin d e , ilk ilan v e y a ih aie ta rih in in İçinde b ulu n d u ğ u yıld a a lın m ış, İlgisine g öre T ica re t v e /v e y a S a n a y i O d a sın a ya da İlgili
E sn a f ve S a n a tk a rla r O d asın a kayıttı o ld u ğ u n u g ö s te rir belge,
4 .1 . 1 .2 . T üzel kişi o lm a sı ha lin de , ilg ili m e vzu atı g e re ğ i k a y ıtlı b u lu n d u ğ u T ica re t v e /v e y a S a n a y i O d asın d an , İlk ilan veya İhale ta rih in in İçinde
b u lu n d u ğ u y ıld a a lın m ış, tü zel k işiliğ in o da ya k a y ıtlı o ld u ğ u n u g ö ste rir belge,
4 .1 .2 . T e k lif v e rm e y e y e tk ili o ld u ğ u n u g ö ste re n im za b e y a n n a m e si v e y a im za sirk ü le ri;
4 .1 . 2 .1 . G e rç e k klşl o lm a sı h a lin d e , n o te r ta s d ik li im za b e y a n n a m e si,
4 .1 . 2 .2 . T üzel k işi o lm a sı halin de, İlgisine g öre tü z e l k iş iliğ in o rta k la rı, ü yeleri v e y a k u ru c u la rı iie tü ze l k işiliğ in y ö n e tim in d e k i g ö re v lile ri b e lirte n son
d u ru m u g ö s te rir T ic a re t Sicil G a z e te si, bu b ilg ile rin ta m a m ın ın b ir T ic a re t S icil G a z e te sin d e b u lu n m a m a sı h a lin de , bu b ilg ile rin tü m ü n ü g ö ste rm e k ü ze re
İlgili T ic a re t S ic il G a z e te le ri v e y a bu h u su s ları g ö s te re n b e lg e le r ile tü ze l k iş iliğ in n o te r ta sd ik li im za s irk ü le ri,
4 .1 .3 . Ş e k li ve içeriğ i İd ari Ş a rtn a m e d e b ellrfen en te k lif m e ktub u .
4 .1 . 4 , Ş e k il ve İçeriği İd ari Ş a rtn a m e d e b e lirle n e n g eçici te m in a t,
4 .1 . 5 İh ale k on u su a lım ın ta m a m ı v e y a bir kısm ı a lt y ü k le n ic ile re y a p tırıla m a z .
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin ta şım ası gereken kriterler;
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin ta şım ası gereken kriterler:
idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5 . E k o n o m ik a çıd a n en a v a n ta jlı te k lif sad e ce fiy a t esa sın a g öre b e lirle n e ce k tir.
6 . İh a le y e s a d e c e y e rli is te k lile r k a tıla b ile c e k tir.
7 . İhale d o k ü m a n ın ın g ö rü lm e s i ve satın a lın m a sı:
7 .1 , İh ale d o k ü m a n ı, İdarenin a d re s in d e g ö rü le b ilir ve 6 T R Y (T ü rk Lirası) k a rşılığ ı J,T E D .M R K .K .L İG İ / A N K A R A ad re sin d e n sa tın a lın a b ilir.
7 .2 . İh a le y e te k lif v e re c e k o la n la rın ih ale d o k ü m a n ın ı s a tın a lm a la rı veya E K A P ü ze rin d e n e-im za k u lla n a ra k in d irm e le ri zoru n lu d u r.
8 . T e k lifle r, ih ale ta rih v e s a a tin e ka d a r A N K A R A JA N D A R M A T E D A R İK M E R K E Z İ K O M U T A N L IĞ IN D A G Ö R EV Lİ 1 .1 .e M A D D E S İN D E B E LİR T İLEN İD ARE
G Ö R E V L İS İN E T E SLİM E D İLE C E K T İR , a d re sin e e ld e n te s lim e d ile b ile c e ğ i g ibi, a y n ı a d re se iadeli ta a h h ü tlü p osta v a sıta sıy la da g ö n d e rile b ilir.
9 . İs te k lile r te k lifle rin i, m al k a le m -k a le ın le ri için te k lif b irim fiy a tla r ü ze rin d e n v e re ce k le rd ir. İh aie so n u cu , ü ze rin e ihale y a p ıla n iste k liy le h e r b ir m al
k alem i m ik ta rı ile bu m al k a le m le ri için te k lif e d ile n b îrim fiy a tla rın ç a rp ım ı so nu cu b u lu n a n to p la m bedel ü ze rin d e n b irim fiy a t sö zle şm e İm za la n aca ktır.
Bu ih ale de , k ıs m ı te k lif v e rile b ilir.
1 0 . İs te k lile r te k lif e ttik le ri b ed e lin % 3 'ü n d e n az o lm a m a k üze re ken d i b e lirle y e ce k le ri tu ta rd a g eçici te m in a t v e re c e k le rd ir.
1 1 . V e rile n te k lifle rin g e ç e rlilik s ü re si, ih ale ta rih in d e n itib aren 9 0 (D O K S A N ) ta k v im g ü n ü d ü r.
1 2 . K o n so rs iy u m o la ra k ih a ie y e te k lif v e rile m e z .
Download

kayak malzemesi satın alınacaktır