KAM U H A S T A N ELER İ B İR L İK L E R İN İN B İR B İR L E R İN D E N Y A PA C A K LA R I
M A L V E H İZ M E T ALIM /SA TIM IN A İL İŞ K İN PRO TO K O L T A SLA Ğ I
Amaç
Madde 1- İş bu protokolün amacı, Balıkesir İli Kaimi Hastaneleri Birliği’nin hizmet sunumunda ihtiyaç
duyduğu mal ve hizmetlerin Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından karşılanması ve bunların
bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
Kapsam
M A D D E 2-(l) İş bu protokol; aşağıda belirtilen mal ve hizmetleri kapsar.
a) Teşhis ve tedaviye yönelik sunulan hizmetler;...........................
b) Teşhis ve tedaviye yönelik olmayan hizmetler;............................
c) Tüketime yönelik mallar;...................................
d) Demirbaş niteliğinde olan inallar;........................................
Hukuki Dayanak
MADDE 3-(l) İş bu protokol;
a) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
I lükmünde Kararname’ye,
b) 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine, (Bakanlığımız dışındaki diğer
kamu idarelerine bağlı sağlık tesislerine (askeri hastaneler ve üniversite hastaneleri gibi) yapılacak
mal ve hizmet alımiarına ilişkin olarak hazırlanacak protokolde bu bende yer verilmeyecektir.)
c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendine,
d) Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale KanunuKapsamındakiİdarelerin Teşhis
Ve
Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal
Ve Hizmet Alımiarına İlişkin
Yönetmelik’e,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
M ADDE 4- (1) Bu protokolde geçen;
a) Tedarikçi Birlik
:
r^f... Kamu Hastaneleri Birliğini,
b) Alan Birlik
Hastaneleri Birliğini,
c) Fiyat Tarifesi
: Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde veya
Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirlenen
fiyatları ya da bu kapsamda hazırlanan diğer resmi fiyatları,
İfade eder.
Taraflar
M ADDE 5- (1) İş bu protokolün tarafları;
a) $\Uİ&UC... Kamu Hastaneleri Birliği
b) ../ddccloj?..Kamu Hastaneleri Birliği,
Teşhis ve Tedaviye Yönelik Hizmetlerin Sunumuna İlişkin Esaslar
M ADDE 6-Suınılacak hizmetlerin nasıl, ne şekilde, kimler tarafından, hangi sürede vb. hususlara ilişkin
usul ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride tereddüde mahal bırakmadan bu maddede belirtilecektir.
»
Tüketime Yönelik Olan Mallarile Demirbaş Niteliğinde Olan Malların Alını ve Satımına
İlişkin Esaslar
M A D D E 7-Alan Birliğin ihtiyaç duyduğu malların nasıl, ne şekilde, kimler tarafından, hangi sürede
teslim edileceğine ve alınacağına ilişkin hususları içeren usul ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride
tereddüde mahal bırakmadan bu maddede belirtilecektir.
Mal Alımlarında FiyatlandırmaEsasları
M A D D E 8-(l)İlıtiyaç fazlası inallar bedelsiz olarak devredilecektir.
(2) Malların flyatlandırıİması;
.
' - ' a) Fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
geçmemek ve maliyetinin altında kalmamak kaydıyla, maliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave
edilerek belirlenecektir.
b)Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve amortismana tabi olmayan malların fiyatı; maliyetinin
üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
c)
Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve amortismana tabi olan malların fiyatı amortisman tutarları
da dikkate alınarak satışı yapacak olan Birlik tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarına göre
belirlenecektir.
Hizmet AlınılarınaYönelik Fiyatlandırma Esasları
M A D D E 9- ( I) Hizmetlerin fiyatlandırılması;
a) Fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
geçmemek ve maliyetinin altında kalmamak kaydıyla, maliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave
edilerek belirlenecektir.
b) Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve hizmet alımı yolu ile üçüncü şahıslardan temin edilen
hizmetlerin fiyatı; ihale bedelinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
c) Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve idarelerce üretilen hizmetlerin fiyatı; maliyet bedelinin
üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
Fatııralandırma ve Ödeme Süreleri
M A D D E 10-(1) İş bu protokol kapsamındaki mal ve hizmetlerin bedelleri bu protokolde
belirlenecek fiyatlar üzerinden Tedarikçi Birlik tarafından aylık düzenlenecek fatura karşılığında Alan
Birlikçe en geç T.âO.r.. Gün içinde ödenecektir.
(2) Ödemeler tarafların döner sermaye işletmelerine ait bütçe ve hesaplarından/hesaplarına
yapılacaktır.
( 3) Bu protokol kapsamındaki mal ve hizmetlerin bedelleri ilgili mevzuatdahilinde geri ödeme
kıırumuna Alan Birlikçe faturalaııdırılacaktır.
Genel Hükümler
M A D D E ll- (l) Protokol maddelerinin uygulanmasında ve protokolde hiiküm bulunmayan
konularda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından çözülecektir.
(2) tş bu protokol ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler ve değişen şartlar dikkate alınarak her
zaman karşılıklı olarak imza altına alınmak şartıyla değiştirilebilecektir.
(3) Protokol tek taraflı olarak fesih edilemeyecektir.
Diğer Hususlar
M ADDE 12Bu maddede ihtiyaç duyulabilecek diğer düzenlemelere ilgili mevzuat dahilindeyer verilecektir.
Yürürlük
M ADDE 13- (1) ......... Maddeden ibaret bu protokol ..............Birlik Genel Sekreteri ve
................. Birlik Genel Sekreteri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu protokolün ekleri;
a
) ......................................
b
) ................................
c)...................................
Dokümanından oluşmaktadır.
(3) İş bu protokol....../..../20... tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmış olup, I (bir)
nüshası Tedarikçi Birlik’e ve 1 (bir) nüshasıda Alan Birlik’e verilmiştir. Her iki nüshada asıl niteliğindedir.
4) Bu protokolün süresi imzalandığı tarihten itibaren 'J.-..-.«y/yıldır. Protokolün bitmesine I (bir) ay
kala tarafların yazılı bir talebi olmadığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar.
(5) Bıı protokol h i i k t i m l e r i K a i n ı ı Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve ^/o)c<3^?..Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri tarafından yürütülür.
'
Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Op.Dr. Hasaıı HOCAOĞLU
j y-
ı
./..... /20I5
Tekirdağ Kamu Hastane)<p Genel Sekreteri
.^/¿VYicis
Uzm, Dr. Mustafa DÖNMEZ
Genel Sekreter
Download

Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Birliği