K A M U H A S T A N E L E R İ B İR L İK L E R İ N İN B İR B İR L E R İN D E N Y A P A C A K L A R I
M A L VE H İZ M E T A L I M /S A T I M I N A İL İŞK İN P R O T O K O L TA SL A Ğ I
Amaç
M a d d e 1- İş bu protokolün amacı, Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği’nin hizmet sunum unda ihtiyaç
duyduğu mal ve hizmetlerin İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği tarafından karşılanması ve bunların
bedellerinin ödenm esine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
K apsam
M A D D E 2 - ( l ) İş bu p ro to k o l; a ş a ğ ıd a belirtilen m al ve hizm etleri kapsar.
a) T e ş h is ve te d a v iy e y ö n e lik s u n u la n h i z m e t l e r ; ......................................
b) T e ş h is ve te d av iy e y ö n e lik o lm a y a n h iz m e tle r;........................................
c) T ü k e tim e y ö n e lik m a l l a r ; .................................................
d) D e m irb a ş niteliğ in de ola n m a l l a r ; ........................................................
H ukuki Dayanak
M A D D E 3-( 1) İş bu protokol;
a) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
H ükm ü nd e K ararn am e’ye,
b) 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık K u ru m lan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Serm aye H akkında Kanunun 3 üncü maddesine, (Bakanlığımız dışındaki diğer
kamıı idarelerine bağlı sağlık tesislerine (askeri hastaneler ve üniversite hastaneleri gibi) yapılacak
mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak hazırlanacak protokolde bu bende yer verilmeyecektir.)
c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendine,
d) Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve
T edaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin
Y ö ne tın e lik’e,
dayanılarak hazırlanmıştır.
T a n ım la r
M A D D E 4- (1) Bu protokolde geçen;
a) Tedarikçi Birlik
: ........................ K am u Hastaneleri Birliğini,
b) Alan Birlik :.......................... K am u Hastaneleri Birliğini,
c) Fiyat Tarifesi
: Sosyal G üvenlik K urum unca yayım lanan Sağlık U ygulam a T ebliğinde veya
M aliye Bakanlığınca yay ım lanan Tedavi Y ardım ına İlişkin U ygulam a Tebliğinde belirlenen
fiyatları ya da bu kapsam da hazırlanan diğer resmi fiyatları,
İfade eder.
T arafla r
M A D D E 5- (1) İş bu protokolün tarafları;
a) .....................Kamu Hastaneleri Birliği
b) ......................Kamu Hastaneleri Birliği,
Teşhis ve T edaviye Yönelik H izm etlerin Sunum una İlişkin Esaslar
M A D D E 6-Sunulacak hizmetlerin nasıl, ne şekilde, kimler tarafından, hangi sürede vb. hususlara ilişkin
usul ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride tereddüde mahal bırakmadan bu maddede belirtilecektir.
T ü k e t im e Y ö n e lik O la n M a lla r ile D e m ir b a ş N iteliğ in d e O laıı M a lla rın A lım v e S a tım ın a
İlişkin E s a s la r
M A D D E 7-Alaıı Birliğin ihtiyaç d u y d u ğ u m alların nasıl, ne şekilde, kimler tarafından, hangi sürede
teslim edileceğine ve alınacağına ilişkin hususları içeren usul ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride
tereddüde mahal bırakmadan bu m addede belirtilecektir.
M a l A la n la r ın d a F iy a tla n d ır m a E s a s la r ı
M A D D E 8 - ( l) İ h tiy a ç fazlası m a lla r b ed e lsiz olarak d ev red ilecek tir.
(2) M a lların fıy atlan d ırılm ası;
a) F iy at tarifeleri ile fiyatları b e lirle n m iş o lan la rın fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
g e ç m e m e k ve m a liy e tin in a ltın d a k a lm a m a k kaydıyla, m a liy etinin ii/erin e s a d e c e kanuni kesintiler ilave
e d ile re k belirlenecektir.
b)Fiyat ta rife lerin d e fiyatı o lm a y a n ve a m o rtis m a n a tabi o lm a y a n m alların fiyatı; m a liyetinin
üzerine sa d e c e k anu ni k e sin tile r ilave e d ile re k belirlenecektir.
c)
Fiyat ta rife le rin d e fiyatı o lm a y a n ve a m o r tis m a n a tabi olan m alların fiyatı a m o r tis m a n tutarları
da d ik kate a lın a ra k satışı y a p a c a k o lan B irlik ta ra fın d a n T a şınır Mal Y ö n e tm e liğ i esaslarına gö re
be lirle ne c ektir.
Hi/.ınet A l ım la r ın a Y ö n e lik F iy a t la n d ır m a E sasları
M A D D E 9- (1) H izm e tle rin fiy a tla n d ırılm a sı;
a) Fiyat tarifeleri ile fiyatları b e lirle n m iş o la nla rın fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
g e ç m e m e k ve m a liy e tin in a ltın d a k a lm a m a k k aydıyla, m a liye tin in ü zerine s a d e c e kanuni kesintiler ilave
e d ile re k belirlenecektir.
b) Fiyat ta rife le rin d e fiyatı o lm a y a n ve h izm et a lım ı yolu ile ü ç ü n c ü şahıslard an terhin edilen
h iz m e tle rin fiyatı; ihale b e d e lin in ü ze rin e s a d e c e kanuni k e sin tiler ilave ed ilerek b elirlenecektir.
e)
Fiyat ta rife le rin d e fiyatı o lm a y a n ve id arelerce üretilen hiz m e tle rin fiyatı; m aliyet b e delinin
ü ze rin e sad e c e k an un i k e sin tile r ilave e d ile rek belirlenecektir.
F a t u r a la ıu lır m a v e Ö d e m e S ü re le r i
M A D D E 10-(1) İş bu pro to k o l k a p s a m ın d a k i m a l ve hizm etlerin bedelleri bu pro to ko ld e
b elirle n e c ek fiyatlar ü z e rin d e n T e d a rik ç i B irlik ta ra fın d a n a y lık d ü z e n le n e c e k fatura k a rşılığında A lan
B irlikçe en g eç ............... G ü n içinde ö d e n e c e k tir.
(2) Ö d e m e le r ta ra fla rın d ö n e r s e r m a y e işle tm e le rin e ait bütçe ve h e sa p la rın d a n /h es ap la rın a
y apılacak tır.
(3) Bu p ro to k o l k a p s a m ın d a k i mal ve h iz m e tle rin bedelleri ilgili ın e v z u a td a h ilin d e geri ö d e m e
k ııru m u n a A la n B irlikçe faturaland ırılacaktır.
G e n e l H ü k ü m le r
M A D D E l l - ( l ) P rotok ol m a d d e le r in in u y g u la n m a s ın d a ve p ro to k o ld e h ü k ü m b u lu n m a y a n
k o n u la rd a o rta y a ç ık a b ile c e k a n la ş m a z lık la r T ü r k iy e K a m u H astaneleri K u ru m u ta ra fın d a n çö zü lecektir.
(2) İş bu pro to k o l ilgili m e v z u a tta y a p ıla c a k d e ğ iş ik lik le r ve d eğ işe n şartlar d ik k a te alına ra k her
z a m a n karşılıklı o larak im za a ltına a lın m a k şartıyla değiştirilebilecektir.
(3) Protokol tek taraflı olarak fesih edilem eyecektir.
Diğer H ususlar
M A D D E 1213u m addede ihtiyaç duyulabilecek diğer düzenlem elere ilgili mevzuat dahilindeyer verilecektir.
Y ürürlük
M A D D E 13- (1) ............. M addeden ibaret bu protokol ................... Birlik G enel
........................ Birlik Genel Sekreteri tarafından im zalandığı tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu protokolün ekleri;
a
)...................
b
) ......................................
Sekreteri
ve
c )....................................
D oküm anından oluşmaktadır.
(3) İş bu p ro to k o l........ /. .. ./ 2 0 . .. tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınm ış olup, 1 (bir)
nüshası Tedarikçi Birlik’e ve I (bir) nüshasıda Alan Birlik’e verilmiştir. Her iki nüshada asıl niteliğindedir.
4) Btı protokolün süresi imzalandığı tarihten itibaren ...........ay/yıldır. Protokolün bitm esine i (bir) ay
kala tarafların yazılı bir talebi olm adığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar.
(5) Bu protokol h ü k ü m le ri.............K am u Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve ................ Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri tarafından yürütülür.
Balıkesir Kam u Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Op.D r. Haşan H O C A O Ğ L U
İstanbul Beyoğlu K am u Hastaneleri Genel Sekreteri
Uzm.DrGüvenBEKTEMÜR
„G.^nel ¿Erleler
Download

İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği