K A M U H A S T A N E L E R İ B İR L İK L E R İN İN B İR B İR L E R İN D E N Y A P A C A K L A R I
M A L VE H İZ M E T A L IM /S A T IM IN A İL İŞ K İN P R O T O K O L T A SLA Ğ I
Amaç
M adde 1- İş b» protokolün amacı, Balıkesir İli Kamu Hastaneleri B irliği’ nin hizmet sunumunda ihtiyaç
duyduğu mal ve hizmetlerin Karaman İli K am u Hastaneleri Birliği tarafından karşılanması ve bunların
bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
K apsam
M A D D E 2- (l) İş bu protokol; aşağıda belirtilen m al ve hizmetleri kapsar.
a)
Teşhis ve tedaviye yönelik sunulan h iz m e tle r;...................................
b)
e)
Teşhis ve tedaviye yönelik olm ayan hizm etler;.....................................
T üketim e yönelik m a lla r ;.............................................
d)
Dem irbaş niteliğinde olan m a lla r ;....................................................
H u k u k i D ayanak
M A D D E 3-(l) İş bu protokol;
a)
b)
e)
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamc’ye,
209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum lan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine, (Bakanlığım ız dışındaki diğer
kamu idarelerine bağlı sağlık tesislerine (askeri hastaneler ve üniversite hastaneleri gibi) yapılacak
mal ve hizmet alım lanna ilişkin olarak hazırlanacak protokolde bu bende yer verilmeyecektir.)
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendine,
d)
Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kamııuı Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve
Tedaviye Y önelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alım lanna İlişkin
Yönetınelik’e,
dayanılarak hazırlanmıştır.
T anım lar
M A D D E 4- (1) Bu protokolde geçen;
a)
b)
Tedarikçi Birlik
: ...................... Kamu Hastaneleri Birliğini,
Alan Birlik :........................ Kamu Hastaneleri Birliğini,
c)
Fiyat Tarifesi
: Sosyal G üvenlik Kurumunca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde veya
Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tedavi Yardım ına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirlenen
fiyatları ya da bu kapsamda hazırlanan diğer resmi fiyatları,
İfade eder.
Taraflar
M A D D E 5- (1) İş bu protokolün tarafları;
a)
b)
................... Kamu Hastaneleri Birliği
.................... Kamu Hastaneleri Birliği,
Teşhis ve Tedaviye Yönelik Hizmetlerin Sunum una İlişkin Esaslar
M A D D E 6-Sunulacak hizmetlerin nasıl, ne şekilde, kimler tarafından, hangi sürede vb. hususlara ilişkin
usul ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride tereddüde mahal bırakmadan bu maddede belirtilecektir.
T üketim e Y ö n elik O la n M a llariie D em irbaş Niteliğinde O la n M a lla rın A lım ve S atım ına
İlişkin Esaslar
M A D D E 7-Alan B irliğin ihtiyaç duyduğu m alların nasıl, ne şekilde, kimler tarafından, hangi sürede
teslim edileceğine ve alınacağına ilişkin hususları içeren usul ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride
tereddüde mahal bırakmadan bu maddede belirtilecektir.
M a l A lım la rın d a Fiyatiandırm aE sasları
M A D D E 8-(l)İhtiyaç fazlası m allar bedelsiz olarak devredilecektir.
(2) M alların fıyatlandırılm ası;
a) Fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenm iş olanların fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
geçırjemek ve m aliyetinin altında kalm am ak kaydıyla, m aliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave
edilerek belirlenecektir.
b)Fiyat tarifelerinde fiyatı olm ayan ve amortism ana tabi olm ayan m alların fiyatı; m aliyetinin
üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
c)
Fiyat tarifelerinde fiyatı olm ayan ve amortism ana tabi olan malların fiyatı am ortism an tutarları
da dikkate alınarak satışı yapacak olan
belirlenecektir.
B irlik tarafından Taşınır M al Y önetm eliği esaslarına göre
H izm et A lıın la rm a Y ö n e lik F iy atlan d ırm a Esasları
M A D D E 9- (1) H izm etlerin fıyatlandırılm ası;
a) Fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenm iş olanların fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
geçm em ek ve m aliyetinin altında kalm am ak kaydıyla, m aliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave
edilerek belirlenecektir.
b) Fiyat tarifelerinde fiyatı olm ayan ve hizmet alım ı yolu ile üçüncü şahıslardan temin edilen
hizm etlerin fiyatı; ihale bedelinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
c) Fiyat tarifelerinde fiyatı olm ayan ve idarelerce üretilen hizm etlerin fiyatı; maliyet bedelinin
üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
F a tu ra la n d ırm a ve Ö dem e Süreleri
MADDE
10-(1)
İş bu
protokol
kapsam ındaki m al
ve hizm etlerin
bedelleri
bu
protokolde
belirlenecek fiyatlar üzerinden Tedarikçi B irlik tarafından aylık düzenlenecek fatura karşılığında A lan
B irlikçe en geç
(2)
..............
G ün içinde ödenecektir.
Ödem eler tarafların
döner sermaye
işletmelerine
ait
bütçe
ve hesaplarından/hesaplarına
yapılacaktır.
(3) Bu protokol kapsam ındaki mal ve hizmetlerin bedelleri ilgili m evzuatdahilinde geri ödeme
kurum una A lan Birlikçe faturalandırılacaktır.
Geııel H ük ü m le r
MADDE
ll- ( l)
Protokol
m addelerinin
uygulanm asında
ve protokolde
h üküm
bulunm ayan
konularda ortaya çıkabilecek anlaşm azlıklar Türkiye K am u Hastaneleri Kurum u tarafından çözülecektir.
(2) İş bıı protokol ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler ve değişen şartlar dikkate alınarak her
zam an karşılıklı olarak im za altına alınm ak şartıyla değiştirilebilecektir.
(3) Protokol tek taraflı olarak fesih edilemeyecektir.
Diğer Hususlar
M A D D E 12Bu maddede ihtiyaç duyulabilecek diğer düzenlemelere ilgili mevzuat dahilindeyer verilecektir.
Y ü rü rlü k
M A D D E 13- (1) ............ Maddeden ibaret bu protokol ..................Birlik
...................... Birlik Genel Sekreteri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Genel
Sekreteri
ve
(2) Bu protokolün ekleri;
a
b
) ......................................
) .......................................
c).....................................
Dokümanından oluşmaktadır.
(3) İş bu protokol....... /..../2 0 ... tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınm ış olup, 1 (bir)
nüshası Tedarikçi B irlik’e ve I (bir) niishasıda Alan B irlik’e verilmiştir. Her iki nüshada asıl niteliğindedir.
4) Bıı protokolün süresi im zalandığı tarihten itibaren .......... ay/yıldır. Protokolün bitmesine 1 (bir) ay
kala tarafların yazılı bir talebi olm adığı sürece ayııı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar.
(5) Bu protokol hüküm leri............ Kamu Hastaneleri
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri tarafından yürütülür.
Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
O p .q r. Hasaıı H O C A O Ğ L
/.V../2015
1
\
Birliği
Genel
Sekreteri
ve
............... Kamu
Karaman Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri
m
Dr. A y h a n E R E N O G L U
Download

Karaman İli Kamu Hastaneleri Birliği