(.
t
EDİRNE KAMU H ASTA NELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLE BALIKESİR
K AM U E ASTANELERİ BİRLİĞİ G ENEL SEKRETERLİĞİ’NİN BİRBİRLERİNDEN
YAPACAK LARI M A L ALIM /SATIM INA İLİŞKİN PROTOKOL
Amaç
Madde 1
İş bu prot )koliin amacı; Edirne İli Kamu Hastaneleri Birliği ile Balıkesir İli Kamu Hastaneleri
B irliği’nin birbiri» :r inden mal alım/satımı yapabilmesi ve malların bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve
esasların düzenlenin esidir.
K apsam
MADDE
İş bu protc kol; ilaç, tıbbi sarf m alzem esi, laboratuar malzemesi ve diğer taşınır malları kapsar.
H uk u ki E ayan ak
M ADDE
İş bu prot o kol;
a) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmi'u ide Karaınam e’ye,
b) 209 sa /ılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verile :ek Döner Sermaye Hakkında Kamınım 3 üncü maddesine,
c) 4734 s iyili Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendine,
d) Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İlıalc Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye
Yönel k Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik’ e,
dayanılaıa < hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE <
Bu protok< İde geçen;
a) Fiyat arifesi
: Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde veya
Maliyi Bakanlığınca yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirlenen
fiyatla ı ya da bu kapsamda hazırlanan diğer resmi fiyatları,
İfade eder.
Taraflar
M ADDE
İş bu prot ojkoliin tarafları;
a) Edirnj; Kamu Hastaneleri Birliği
b) Balıktis ir Kamu Hastaneleri Birliği
T ü k etim e Yönelik Olan M allar ile D em irbaş Niteliğinde Olan Malların Alım ve Satımına
İlişkin Esaslar
MADDE
a) M alze meyi veren kurum un sorum luluğu; devredilecek m alzem enin, devralacak kurumun
anlaşır alı olduğu kargoya teslim edilmesiyle son bıılıır. Malın kargoda kaybolmasından,
kırılırı ısından, dökülm esinden, nakliyat sırasındaki kötü koşullar yüzünden bozulmasından,
süresi içinde teslim ed ilem em esinden vb doğabilecek hiçbir sorumluluk malzeme gönderen
kurum a ait değildir.
b) Devreli ilen taşınırın nakliye giderleri devralacak kuruma aittir.
M al Alını arında F iyatlandırm a Esasları
MADDE
(1) İhtiyaç fazlası inallar bedelsiz olarak devredilecektir,
(2) M allar ıın fiyatlandırılması;
a) Fiyat arifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
g eç m e m ek ve ma liyetinin altında kalm am ak kaydıyla, maliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave
edilerek belirleneç ektir.
b) Fiyat tarrifelerinde fiyatı olm ayan ve am ortism ana tabi olm ayan malların fiyatı; maliyetinin
üzerine sadece ka ıutıi kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
c) Fiyat t< rifelerinde fiyatı olm ayan ve am ortism ana tabi olan malların fiyatı amortisman tutarları
da dikkate alına ak satışı yapacak olan Birlik tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarına göre
belirlenecektir.
Faturalar dırm a ve Ö dem e Süreleri
MADDE S
(1) İş bu protokol kapsamındaki m alların bedelleri Tedarikçi Birlik tarafından düzenlenecek fatura
karşılığında A lan Birlikçe en geç 90 (doksan) G ün içinde ödenecektir.
(2) Ö d e n eler tarafların d ön er sermaye işletmelerine ait bütçe ve hesaplarından/hesaplarına
yapılacaktır.
G enel H ük ü m ler
MADDE )
(1) Protol ol m addelerinin uygulanm asında ve protokolde hüküm bulunm ayan konularda ortaya
çıkabilecek a n l a ş n azlıklar Türkiye K am u Hastaneleri K urum u tarafından çözülecektir,
(2) İş bu îrotokol ilgili m evzuatta yapılacak değişiklikler ve değişen şartlar dikkate alınarak her
zam an karşılıklı o arak imza altına alınm ak şartıyla değiştirilebilecektir,
(3) Protok ol tek taraflı olarak fesih edilemeyecektir.
Yürürlük
M A DDE İ0
( 1 ) 10 M addeden ibaret bu protokol E dirne İli K am u Hastaneleri Birlik Genel Sekreteri ve
Balıkesir İli K am b H astaneleri Birlik G enel Sekreteri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer,
(2) Buprc tokolün ekleri;
a ) ... adet 3İRİŞ T İF ’i
b ) ... adet 1KIŞ T İF ’i
c) Bedelli)lması halinde ... adet fatura
Dokümanı ıdan oluşmaktadır.
(3) İş bu
otokol .../.../20 15 tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmış olup, 1 (bir)
nüshası Tedarikçi îirlik’e ve 1 (bir) ntishasıda Alan Birlik’e verilmiştir. Her iki nüshada asıl niteliğindedir,
(4) Bu pro okoliin süresi imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. Protokolün bitmesine 1 (bir) ay kala
tarafların yazılı biı talebi olmadığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar,
(5) Bu pr( tokol hükümleri E dirne İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Balıkesir İli
Kamu H astaııele ri B irlik Genel Sekreteri tarafından yürütülür.
Uzm. Dr. Eıııj IffiRTEN
Edime İli Kanı
neleri Birliği
M
J n.-Dr. H
Hasi
OpV-Dr.
a şa n H O C A O Ğ Î ^
B a lık e s ir İli K am u H a sta n e le ri B irliğ i
G e n e l S ek rete ri
.../.../2015
Download

Edirne İli Kamu Hastaneleri Birliği