T.C.
VAN V A LİL İĞ İ
Van Halk Sağlığı M üdürlüğü
Sayı
: 37.81 1.563-934/
25/02/2015
Konu : Teklife Davet
Kurumumuzun
ihtiyacı olan
(2) kalem 31 K İŞİLİK T E K N İK TESTEK, B A K IM O N A R IM V E K A L O R İF E R İŞLERİ
PERSONELİ H İZM ET A L IM I; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D .V . hariç fiyat teklifinizi en geç 27.02.2015
tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
(
Halk Sağlığı Müdürü
Satınalma tarih ve saati
: 27.02.2015 - 10:00
Teklif Başvuru Yeri
: V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü SA T IN A LM A K O M İS Y O N O D A S I
Teslimat Yeri
: V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A Y N İY A T BİR İM İ
Teklif Türü
: Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı
İhtiyaç Listesi
Sıra No
M alın / İşin Adı
M iktar
Birim
1
Teknik-Bakım ve Onarım Personeli 15 Kişiye Brüt
Asgari Ücretin %30 Fazlası
15
İşçi x Gün
2
Bakım-Onarım ve Teknik Destek Hizmetleri
Personeli (Kalorifer Teknisyeni veya Ateşleyici) 16
Kişiye Brüt Asgari Ücretin % 10 Fazlası
15
İşçi x Gün
Birim Fiyat
Tutar
EK: Teknik şartname
Satmalmamn Yapılacağı Birim: Van Halk Sağlığı M üdürlüğü
ABDU RRAHM A N GAZİ M A H .BE D İÜ ZZA M A N CAD.ARAP BABA 1.SOKAK /VAN HALK SA ĞLIĞI M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü SATINALMA
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76 e-posta: [email protected] Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
Download

Teklife Davet