T.C.
V A N V A LİLİĞ İ
Van H alk Sağlığı M üdürlüğü
Sayı
: 37.811.563-934/
24/03/2015
Konu : Teklife D avet
K urum um uzun ihtiyacı olan (5) kalem İNŞAA
takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 2
biiı esinin de bildirilm esini arz/rica ederim.
Satınalm a tarih ve saati
T ek lif Başvuru Yeri
Teslim at Yeri
T ek lif Türü
™
T TMALZ£MES1 AL1M,; i5i sa"n
.03.2015 tarth ve saat 1 0 :0 0 'a k a d ., gönderm enizi,
«*"»#«
iniz
teklifinizde tesli
imat
25.03.2015 - 10:00
VAN H A LK SAĞLIĞI
m ü d ü r l ü ğ ü s a t in a l m a k o m is y o n o d a s i
V AN H A LK SAĞ LIĞI
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A Y N İY A T B İRİM İ
T ek lif Birim Fiyat - İşin tamamı
ihtiyaç Listesi
M alın / İşin A dı
M iktar
K O M İT A TÖ R
Birim
Birim F iyat
Tutar
A D ET
D İM M ER A N A H T A R
2 'L İ ÇER ÇEV E
A D ET
3 'L U Ç ER Ç EV E
A D ET
2X 1,5 T TR K A B LO
ÂDET
A DET
EK: Teknik şartnam e
* aT ^ ' r . l Y aP ' laCa4' Birim: Va" H a ' k Sa* N* ' MOdUrlügu
* r lyatlar
ar KDV
K D v hariç
T ye “f
" verilecektir
Ver“ e*i,” i
olarak
mT
* M i"'f '
*t u T t
^U,bUnda SİUntİ W kazıntl 0 lm ayacaktır.
,
UmUmUZ İlgİIİ dePo su n a en geç yedi İŞ günü içerisinde teslim edilecektir
* Tek îf mekn h1İ£H
t0plam ' yaZ1 Ve rakam la yazılacaktır.
*
^
3 ’ S° yad ^
ticaret to v a n ı ya;:almak üzere yetkili kişilerce im zalanm ış olacaktır.
*
^
UrUnU" VarSa m arkası teklifte belirtilec;£ktır.
*? .
kurum umuzun standart te k lif formu ile doldun
ulaeak veya ilgili firm anın proform a faturasına yazılacaktır
gönderilecektir
r"‘en flkS 'anan
veya kargo yolayla p e5i„ ödem eli olarak kuruntum uz satm alm , birim ine
AP BABA i .SOKAKZVAN HALK SAÖLIĞI M O D O R L Ü â ö l f f l M j J r
Telefon: 432 215 84 76-135 Faks: 432 2 16 «4 76 e.p „ s„ :
[email protected] Elektronik a4 , www.vm talks.gligi.gov,,
Download

Teklife Davet