Polar Atkı
Kum aş Ö z e llik le ri:
1)
Polar Kalitesi : 300 gr/m2' A ntip illing P o lar,tıra şlı olup ; R ahat, yu m u şa k ve pürüzsüz yüzeye
sahip o lm a lıd ır, çift ta ra flı ikiz yüzey yıkan m a lard a tü yle n m e , solm a ve yıp ran m a o lm am alıd ır.
Uçları Püsküllü,
Boyut: 20*150 cm
R en k:B eyaz
Ürün üzerinde, herhangi bir logo,slogan,m arka vb gibi yazı ve görsel bulunm am alıdır.
Ü rünlerin ö rnek çalışm aları ü retim e geçilm eden önce
M üdürlüğüm üzden "O LU R "ce v a b ı a lın a ca ktır.
Düzenleyen
Yeliz SERİN
ly e tîs y e n
bso gand a@ g m ail.co m
ad resin e gönderilip,
Download

teknik şartname