K ayıt N o: 46876
T.C
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
T Ü R K İY E K A M U HASTAN ELER K U RU M U
ES K İŞ E H İR İLİ K A M U HASTANELER B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ
Eskişehir Devlet Hastanesi
T EKLİF MEKTUBU
2 0 .0 1 .2 0 1 4
S ayı
: 22205031-930/
K o n u : T e k lif F o rm u
Kurum um uzun ihtiyacı olan (2) kalem H A S T A N E M İZ Z Ü B E Y D E H A N İM FTR B İR İM İ İÇİN H O T P A C K
K A Z A N I V E C O L D P A C K K A Z A N I A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K .D .V . hariç fiyat
teklifinizi en geç 22.01.2014 tarih ve saat ll: 0 0 'a
kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de
bildirilmesini arz/rica ederim.
Mustafa G Ü LC’A N p
H asf|W lH m eficisi a.
İdari ve M ot HtemeSer M üdür Yardımcısı
Sıra
M a l ı n / İşin C i n s i
M a rk a
M iktar
Birim i
1
HAOTPACK KAZAN I
8
ADET
2
CO LD PACK K A ZA N I
3
ADET
UBB Kodu
GMDN
B i r i m F iyat T o p l a m F iyat
Toplam
Satınalmanın Yapılacağı Birim: E S K İŞ E H İR D E V L E T H A S T A N E S İ D O Ğ R U D A N T EM İN TEL:0.222 237 48 00/2404
N U M U N E G Ö R Ü L E C E K T İR .
4734 sayılı Kam u İhale K anunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle A lım Yapılacaktır.
D İK K A T E D İL E C E K H U S U S L A R
I.734 Sayılı Kanun gereğince K İK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak T eklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif
edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve
teslimat belirtilmeyen te klif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Z arf kapağı yapıştırılan
bölüm ü üzerine firm a kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar K D V hariçtir.
4.T eklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. T eklif edilecek malzemelerin U B B numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
6.T eklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılm ış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmasından firma sorumludur.
8.T eklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC M D D ),V ücu da yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IV DD )kapsam ındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
M üdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB da Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylı olması şartı
gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. T eklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde teklif m ektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazım ızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem
yapılacaktır.
I I.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanm a süresi m iadının 2/3’ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli, malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 90 gün içerisinde ödenecektir.
14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
16.Teklif veren firm a işbu (17) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul
edilecektir.
17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözüm ünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Y E N İD O Ğ A N M H. ŞEHİT SE R K A N Ö Z A Y D IN SK. NO:9 O D U N P A ZA R I ESKİŞEHİR
Telefon: 222 2374800/2404
Faks: 222 2374449
e-posta: [email protected]
Elektronik ağ: www.eskisehirdh.saglik.gov.tr
ı /ı
COLD PACK PEDİ TEK N İK ŞARTNAMESİ
İ P e d le r Fizik Tedavi Kliniğinde hasta tedavisi için kullanıma uygun olmalıdır.
2.Pedlerin içerisinde soğuk ısıyı muhafaza edici jel bulunmalıdır,
3.Redte[in dış yüzeyi çabuk deforme olmayan sağlam vinil m alzem e ile kaplanm ış olmalıdır.
4. Pedlepm ı^ lar arası kalite ve güvenlik standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.
5.F\ejMrin ölçüleri
• 28x36 c r r \
•
19x28 cm \
şeklinde olmalıdır. \
COLD PACK CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
Cihaz, 220 V, 50 / 60 Hz. şehir cereyanı ile çalışm alıdır.
Cihaz özellikle fizik tedavide soğuk uygulama pedlerini soğuk tutmak için üretilmiş olmalıdır.
Cihazın çalışm a sıcaklığı -12°C ila -6°C arasında olmalıdır.
Cihaz, komple paslanm az çelikten imal edilmiş olmalıdır.
Cihazda, enerji tasarrufu sağlam ak için kapalı-hücre köpük sistemi ile yapılm ış olmalıdır.
Cihazı tem izlem e ve eritme için pratik boşaltma vanası bulunmalıdır.
Cihaz, kolay taşınabilm esi için tekerlekli olmalıdır.
Cihazın içerisinde cold packleri koymak için bölmeler olmalıdır.
Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmektedir:
a- 6 adet standart boy ped (28 x 36 cm)
b- 6 adet half size ped (19 x 28cm)
10. Cihaz en az on iki adet coldpack i alacak kapasitede olmalıdır.
HOTPACK KAZANI PEDLERİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ
/
/
/
1.
2.
3.
4.
5.
Pedlerin içinde silikattan ye zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşm uş ısıyı muhafaza edici
toz halinde kim yasal byKınmalı ve bu pedlerin içindeki kimyasal madde su ile tem as edince jel
haline dönüşmelidir. Pedlerin içinde kum vesaire gibi koku yapan m alzem eler olmamalıdır,
Pöâİer^Çöflenmey&dayanıklı ve anti-bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetik kumaşla kaplanmış
olmalıdır.
Pedlerin iç m şt& yali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılm ış olmalıdır.
Pedlerin en-'az iKkkenarında pedleri hot pack cihazının içindeki askıya asm ak için kumaşdan
dikWiş^<İjlplar olmalıdır.
Pedler +/- 3cm aşağıdaki ölçülerde olmalıdır.
•
25x30 cm
HOT PACK CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cihaz, 220 V, 50 / 60 Hz. şehir cereyanı ile çalışm alıdır.
Cihazın içi, dışı ve kapağı komple paslanm az çelikten imal edilmiş olmalıdır.
Cihazın su ısıtm a gücü 1000 Watt olmalıdır.
Tank kapasitesi en az 68 litre olmalıdır.
Cihaz, çift termostatlı olmalı birinci termostat pedlerin ideal klinik sıcaklık değerinde (71-74°C).
tutulmasını sağlam alıdır. Sıca klık herhangi bir nedenle 82-84°C ye çıktığında devreye giren ikinci
termostat rezistansa giden akım ı kesmelidir. Termostatlar fabrika kalibraşyoplu olmaJ+dıJ^ \ /
Cihaz, ısı kaybını önlem ek ve enerji tasarrufu sağlam ak için fiberglas yalftima s'âMip Almalıdır. /
Cihazla birlikte 12 adet 25 x 30 cm ped verilmelidir. Ped özellikleri şu şekilde o lm a lıd ır
HikpEVtEJlNASTANESi
4 0 1. n*ti#*tlAllÂRAT
BaşteioraYarcîiî&ısi
Download

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU