•»*'”* * 6 .m \
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03 - \ s & t —
Konu: Gazipaşa Plan Notu. UİP.
EXP0?.!j16
ANTALYA
£ > 1 /# 2 0 1 4
BAŞKANLIK MAKAMINA
Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 220 sayılı kararı ile uygun bulunan
ticari alanlarda asma katların emsal dışı bırakılması önerisinin plan notuna eklenmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin E
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle arz ederim.
Bedrullah E^ÇİN
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
YE MECLİSİNE
\J k J Z Q \A
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK: -1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
- Açıklama raporu
- İlçe meclis kararı.
Adres: Antalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GAZİPAŞA BELEDİYESİ
KONU: GAZİPAŞA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU
DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı Gazipaşa ilçesi planlama sahasını kapsamaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Gazipaşa İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine ticari alanlarda asma katın emsal
dışı bırakılması ile ilgili madde eklenmesini sağlamaktır.
3. PLANLAMA KARARLARI
Gazipaşa İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde, yapılanmaya ilişkin
hükümlerin yer aldığı bölüme “Ticari alanlarda asma kat emsale dahil değildir.” maddesi eklenmiştir.
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
P la n e vi Ş e h ircilik SEYOİHAN ÇAM UR
P la n la m a L td . Ştl. Şehir PtaneM ş p o : 690
TMMOB ŞEHİR PIAMCK.M ODASI
• a ro Tescil
M e n * 1 15 S a k a k
0S«»0
O .D .T .Ü .. 4 9 8 6 -2 3 0 0 4
M
49171
K o: 7 1 /1
A.AytMc« / A H U M
> 1 : (0111) 4 » M M ■ 4C7 ( 4 M
: [email protected]
H itit V.D. f 7 3 0 » « 4 2 2 1 8
T i c a r e t S lctJ N a: 1 3 7 5 1
S a y İt Ü L K E R I Muratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No:16 Kat:4 D: 8 Antalya
Şehir Plancısı
: Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
1
T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE MECLİS KARARI
Karar Tarihi
: 01/09/2014
Karar Numarası : 220
Belediye
Dr.Adil ÇELİK, Kemal SARIYILDIRIM, Tevfık KARAV, Ahmet BUYUKAKÇA,
Meclisini Teşki İbrahim TUNCER, Mustafa TÜRKER, Mustafa AVCI, Semra YALÇIN BİLGİÇ,
Edenlerin Adı
Kazım CAN,Mahmut BAŞ,Eşref ÖZDEMİR,Nazmiye GÜL ÖZGÖRÜ, İsmet TOK,
Soyadı
Şema ŞENLİ, İlker ERD O Ğ A N , Şevket GÜLC AN
Gazipaşa Belediye Meclisi, 2014 EYLÜL Ayı toplantısının LBirleşiminin I.Oturumunu
yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri ile 2014/090 sayılı Belediye Meclis Kararı gereğince
01.09.2014 Pazartesi günü saat 14.00’de yukarıda isimleri yazılı üyeler huzuru ile Belediye Toplantı
Odasında, Belediye Başkam Dr.Adil ÇELİK’in Başkanlığında toplanarak tafsilatı meclis müzekker at
tutanaklarında yazılı olduğu şekilde aşağıdaki hususu karara bağladı .
Belediye Meclis Üyesi Mustafa AVCI’nm Ticari Alanlarda Uygulanan
Asma Katın Emsal Dışı Bırakılması Talebi:
Belediye Meclis Üyesi Mustafa AVCI’nm ticari alanlarda uygulanan asma katın emsal dışı
bırakılması talebi, Belediye İmar Komisyonunun 11.08.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup,
talebin uygun bulunduğu anlaşılmıştır.
Konunun Belediye Meclis Toplantısında Görüşülmesi Sonucunda; Belediye Meclis Üyesi
Mustafa AVCI’nm ticari alanlarda uygulanan asma katın emsal dışı bırakılması talebinin kabulüne,
karar suretinin ekli dosyasıyla birlikte İmar Ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oybirliğiyle karar verildi.
Dr .Adil
Belediy
Şevket GÜLCAN
Meclis Katibi
Semra
yeki
ASKERİ
ACILAN
kLkULkU
ı_
I
j
i
_
•
j
l”
PLAN HÜKÜMLERİ
GENEL HÜKÜMLER
1)BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE YER
ALMAYAN KONULARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU 3030
SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER
TİP İMAR YÖNETMELİĞİ, 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE
YÖNETMELİKLERİ, 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT
VARLIKLARINI KORUMA KANUNU VE YÖNETMELİĞİ, 3830
SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 3621 SAYILI KIYI KANUNU VE
UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ GEÇERLİDİR.
2)1. VE 3. DERECE SİT ALANLARINDA KALAN
BÖLGELERİN İMAR PLANI İLGİLİ KORUMA KURULUNCA
ONANMADAN BU ALANLARDA UYGULAMA YAPILAMAZ.
3)TURİZM MERKEZİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN
BÖLGELERDE İMAR PLANLARI TURİZM BAKANLIĞINCA
ONANMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ.
4)YAPILAN YAPI VE TESİSLERİN ATIK SULARI
HİÇBİR ŞEKİLDE AKARSULARA VEYA DENİZE
ARITILMADAN VERİLEMEZ. ATIK SULAR OLAN
BÖLGELERDE KANALİZASYON SİSTEMİNE BAĞLANIR.
KANAZİLASYON SİSTEMİNE BAĞLI OLMAYAN
BÖLGELERDE YAPILACAK YAPILARIN ATIK SULARI
19.03.1971 GÜN VE 13783 SAYILI RESMİ GAZETEDE
BELİRTİLEN USÛLLER ÇERÇEVESİNDE TANIMLANAN
FOSEPTİK ÇUKURLARINA BAĞLANIR.
5)TAŞKINA KARŞI GEREKLİ TEDBİRLER
ALINMADAN TAŞKIN ALANI İÇİNDE UYGULAMA
YAPILAMAZ.
YAPILANMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLER
1)PLANDA GÖSTERİLEN VE KAMU KULLANIMINA
TAHSİS EDİLEN YOL, OTOPARK, YEŞİL ALAN, PARK,
ÇOCUK BAHÇESİ , RESMİ KURUM GİBİ ALANLAR KAMU
ELİNE GEÇMEDEN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ VE
UYGULAMA YAPILAMAZ.
2)5
KATLI YAPILARDA VE KOOPERATİF
EVLERİNDE ÇATI YAPILMASI MECBURDUR.
3)ÇATI KATI VEYA ÇEKME KAT YAPILAMAZ,4)MEYİLLİ ALANLARDA YAPILARA KOT VERİLMESİ •
SIRASINDA YAPININ CEPHE ALDIĞI YOLA PARALEL
OLARAK ÇEKME MESAFESİ BOYUNCA ÇİZİLEN HATTIN
ORTA NOKTASI +- 0.00, KODU KABUL EDİLİR. BU KODUN
ALTINDA YAPILAN KOTLAR EMSALE, İNŞAAT ALANINA
DAHİLDİR.
5)SU
BASMAN YÜKSEKLİĞİ DÜZ ALANLARDA EN
FAZLA 0.50 METREDİR. ARAZİ MEYİLİNİN PARSEL
DERİNLİĞİ ORTALAMASI BOYUNCA %20'Yİ GEÇMESİ
HALİNDE SU BASMAN KODUNU 1.50 METREYE KADAR
YÜKSELTMEK BELEDİYE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN
YETKİSİNDEDİR.
6)ÜZERİNDE "A" İŞARETİ BULUNAN VE TURİZME
DÖNÜK TİCARETİN GELİŞMESİ BEKLENEN ADALARDA
MÜLKİYET TEK TAPUDA TOPLANMADAN VE ADA
BAZINDA YAPILACAK YAPILARIN TÜMÜNÜ KAPSAYAN
MİMARİ AVAN PROJE VE VAZİYET Pl AN R F l f h İ v p İ m a d
i
l
7. TİCARİ ALANLARDA ASMAKAT
\KAT EMSALE DAHİL
DEĞİLDİR.
____ __
DÜŞÜK YOĞUNLUKLU (K VE T ALANLARI) KONUTALANLARINDA YAPILANMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
1)T İŞARETLİ YAPI ADALARINDA MİNİMUM İFRAZ
2000M2 DİR. PLAN TASDİK TARİHİNİNDEN ÖNCE İFRAZI
YAPILMAMIŞ MEVCUT PARSELLERDE 1000M2 DEN
BÜYÜK ARSALARDA İNŞAAT YAPILABİLİR.
T İŞARETLİ ALANLARDA BİR PARSELDE EN FAZLA
TOPLAM 250M2 VE BİR ADET İNŞAAT YAPILABİLİR.
MAKSİMUM KAT ADEDİ 2, SAÇAK KODU 6.50 M'DİR. BU
PARSELLERDE YAPI YAPILABİLMESİ İÇİN PARSELİN
HERHANGİ BİR-|tMAR YOLUNDAN VEYA KADASTRAL
YOLDAN EN AZ 20M CEPHE ALMASI ZORUNLUDUR.
YAPILACAK YAPILARDA ÖN BAHÇE ÇEKME MESAFESİ 3
METREDİR.
1 KATI VE 50 M2 GEÇMEYEN TARIMSAL KULLANIMLARA
VEYA DEPOLAMAYA YÖNELİK MÜŞTEMİLAT EMSALE
DAHİL DEĞİLDİR. SERALAR EMSALE DAHİL DEĞİLDİR.
SERA ÇEKME MESAFESİ HER CEPHEDE 1 METREDİR.
EK MADDE: ANCAK 2000 M2 Yİ GEÇEN
PARSELLERDE EN FAZLA 250 M2 İNŞAAT YAPMA
KOŞULU ARANMAZ. BU PARSELLERDE ARTAN HER 2000
M2 PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ İÇİN 100 M2 DAHA İNŞAAT
ALANI KULLANILABİLİR VE DE TEK ADET İNŞAAT
YAPILABİLİR. BİNA KAT ALANI 450 M2 Yİ GEÇEMEZ.
2)"KM İŞARETLİ YAPI ADALARINDA MİNİMUM
İFRAZ 1000 M2 DİR. PLAN TASDİK TARİHİNDEN ÖNCE
İFRAZI YAPILMAMIŞ MEVCUT PARSELLERDE 500 M2 DEN
BÜYÜK ARSALARDA İNŞAAT YAPILABİLİR. "K" İŞARETLİ
ALANLARDA BİR PARSELE EN FAZLA TOPLAM 200M2
VE
BİR ADET İNŞAAT YAPILABİLİR, MAKSİMUM KAT ADEDİ 2,
SAÇAK KODU 6.50 M DİR. BU PARSELLERDE YAPI
YAPILABİLMESİ İÇİN PARSELİN HERHANGİ BİR İMAR
YOLUNDAN VE-j¥A KADASTRAL YOLDAN EN AZ 15M
CEPHE ALMASI ZORUNLUDUR. YAPILACAK YAPILARDA
ÖN BAHÇE ÇEKME MESAFESİ 5, YAN BAHÇE ÇEKME
MESAFESİ 3M.'DİR. 1 KATI VE 25M2 Yİ GEÇMEYEN
TARIMSAL KULİÂNIMA VEYA DEPOLAMA DÖNÜK
MÜŞTEMİLAT EMSALE DAHİL DEĞİLDİR. SERALAR
EMSALE DAHİL DEĞİLDİR, SERA ÇEKME MESAFESİ HER
CEPHEDE 1 METREDİR.
EK MADDE: ANCAK 1000M2'Yİ GEÇEN PARSELLERDE, BİR
PARSELDE EN FAZLA 200M2 İNŞAAT YAPMA KOŞULU
ARANMAZ. BU PARSELLERDE ARTAN HER 1000 M2
PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ İÇİN 75M2 DAHA İNŞAAT ALANI
KULLANILABİLİR.! BİNA KAT ALANI 425M2 Yİ GEÇEMEZ.
3)GEREK 'T ' GEREKSE "K" İŞARETLİ YAPI
ADALARINDA HER PARSELDE BİRDEM FAZLA BAĞIMSIZ
BÖLÜM OLAMAZ VE YA TAPUYA TFSP.İI İ Y A P I I a m a ? r i i
DİĞER KULLANIŞ ALANLARINDA YAPIL.
1)TERCİHLİ KULLANIŞ ALANLARINDA h
OTEL, PANSİYON, APART OTEL YAPIL/
2)GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARINDA ;
VE KONAKLAMA ÜNİTELERİ İÇERMEYE
GÜNLÜK ZORUNLU İHTİYAÇLARI KARŞ
OLAN DUŞ, GÖLGELİK, SOYUNMA KAB
LOKANTA, PASTANE, ÇAYHANE YAPILA
ALANLARDA E= 0.20 H=4.5 METREYİ A
YAPILMASI HALİNDE H=5.50 METREYİ <
3)TİCARİ
REKREASYON ALANLARINDA
LOKANTA, ÇAY BAHÇESİ, PASTANE, Kfi
ALANLARI, MİNİ GOLF GİBİ TESİSLER >
4)ANİMASYON MERKEZİ YÖNETİM
MERKEZİNDEKİ GİBİ YAPI ADALARINDA
ŞEMATİK OLUP MİMARİ PROJELERİ YÖ
MAKSADI İLE HAZIRLANMIŞTIR.
5)
DRENAJ KANALLARININ KAPAT
DSİ'NİN OLUMLU GÖRÜŞÜNÜN ALINMAÎ
6)"C" İŞARETLİ YAPI ADALARINDA HER
İNŞAAT0RKA YAKLAŞMA SINIRI PARSE
SINIRINDAN 5M. İÇERİDEDİR. KARAYOLI
1.5 METRE ÇIKMA YAPILABİLİR. MAX. B
METREDİR.
"D" İŞARETLİ YAPI ADALARINDA ARKA E
MESAFE SIFIRDIR.
7)TÜM YAPILAŞMALARDA PLANLAMA A
KAPSAYAN JEOLOJİK ETÜDLERDEKİ HÜ
UYULACAKTIR.
8)ŞARTLI OLARAK KULLANIMA AÇILABİI
ALANLARDA ; 20L- IV A PAFTASINDAKİ KUŞAKLAMA KANALI YAPILIP SU DRENfi
EDİLMEYEN YAPI YAPILAMAZ. YÜKSEK '
NEDENİYLE YAPI TEMELLERİ SAĞLAM 2
OTURTULMALI, YAPI TEMELLERİ ZEMİN
ETÜTLERİ SONUCUNA GÖRE PROJELEN
KAYA DÜŞMESİNE MARUZ ALANLARDAK
MUHTEMEL BLOKLARIN TEMİZLENEREK
GETİRİLMESİ İLE BU KISIMLAR İSKANA /
Download

Gündemin 113.Maddesi - Antalya Belediyesi