30-MAY-2014
13=50
Bam
Sayı:
Konu:
FROM
ORTA ANADOLU IHR BRLK
DAİB
k ^
«
8 » s j / '^ i/
-------- ^ * C /'
TO
4175205
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI B İR LİK LER İ
GENEL SEK R ETER LİĞ İ
TtM.OAÎB.GSK.ORG.2014/759-11412
Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Karşılıklı Tanıma Anlaşması
P-02
g/D
''ü ıiC ',:'/.
; ımıujrtıiAr
1
W'
Ankara, 30/05/2014
“Y ETK İLEN D İRİLM İŞ YÜKÜMLÜ VE K A R ŞILIK LI TANIMA ANLAŞMASI”
HAKKINDA BİLGİ NOTU
Karşılıklı Tanıma Anlaşması, Yetkilendirilmiş Yükümlü StatUsü uygulamasına sahip
ülkelerle imzalanacak olan anlaşmaya taraf ülkelerin birinin vermiş olduğu yetkilendirilmiş
yükümlü statüsünün diğer taraf ülkelerce de kabul edilmesine ve ticaretin kolaylaştırılmasına olanak
sağlayan önemli bir araç görevi görmektedir. Böylelikle bir Gümrük İdaresi tarafından güvenilir
firmalara gümrük işlemlerinde tanınan kolaylıklar ile emniyet ve güvenlik basitleştirmelerine
dayanılarak alınan bir karar ya da bir yetkilendirmenin diğer bir Gümrük İdaresince tanınması ve
kabul Edilmesine “Karşılıklı Tanıma Anlaşması5' veya “Karşılıklı Tamıma Düzenlemesi57 adı
verilmektedir.
Yetkilendirilmiş Yükümlü karşılıklı tanıma Anlaşmaları ile elde edilebilecek başlıca
kazanımlar şunlardır:
•Firmaların, Anlaşma yaptıkları ülkelerde de yetkilendirilmiş yükümşü olarak kabul edilmesi ve
taraf ülkede yetkilendirilmiş yükümlülere sağlanan ayrıcalıklardan faydan al ab ilmeleri,
*Yurtdışı alıcılara eşyayı zamanında teslim edebilme,
♦Tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle işbirliğinin anması,
^Maliyetin azalmasından ve süre kazanı m ından kaynaklı rekabet gücü artışı,
“"Gümrüklerdeki aşya hareketlerinin ve araç sevkiyatlarmın hızlandırılması,
*Uluslararası piyasalarda güvenilir olarak tanınma,
* Uluslararası rekabet gücünün artması,
♦Yabancı yatırımcılar tarafından iş ortaklığında tercih edilme,
*Uluslarası piyasalarda ticaret ortağı olarak daha çok tercih edilme,
*Ulusarası standartlarda daha etkin ve verimli çalışan, daha yüksek rekabet gücüne ve daha iyi
kontrol süreçlerine sahip firma sayısında artış sağlanması, işlemlerin daha az maliyetli ve daha hızlı
gerçekleştirilmesi.
A y r ı n t ı l ı b i lg i için: F i s u n A k ç a ■ U z m a n
O rta A nadolu İhracatçı Birlikleri Cicncl Sekreterliği
Ceyhun Atııf K«nsu Cud, No; 120
06520 BALGAT ANKARA
T e l : ( 3 12) 447 27 40
Faks : ( 3 1 2 ) 4 4 6 96 0S - 447 01 80
û-pO&ta : [email protected] / www.Oiiib.Org.lr
5 0 7 0 ‘. ¡u y I lı K ^ ıH J n grtı'H i.Şi'fK.e tji.ıv rih |i e l e k t r i k t i k Ii y i m ı|tk lıY ı/H İ a n m iif lu , İD 1 M i i M M 2 ı r u i ) 3 ü ICI1 £ 3 0
77M
fHu k o d Hu l ı l ı p '/■ iv r a k ü a ı ö . ü ı g . ı ^ a f l r « » i m ( l o n d o ( '] n / |; ı y ^ l ı i |i r : ; i ı r , r .
TOTAL P.02
Download

1.5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıf Tablosu