Ġmalatçı Firma
YURDUSAR
Tarım Makinaları Turizm Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
SAP PARÇALAMA MAKİNASI
1600-1800-2100
TANITIM VE KULLANMA KLAVUZU
Görece Cumhuriyet Mah.Çevre Yolu Bulv. No:31
p.k. 6-35471 Menderes / ĠZMĠR/TÜRKĠYE
Tel:(232) 781 15 77 – 78 – 79 – 81
Faks:(232) 781 15 80
http://www.yurdusar.com.tr
e-mail:[email protected]
SIRA NO
1
2
3
4
5
GRUP KODU
Y10
Y12
Y13
Y14
GRUP ADI
ASKI
ġANZUMAN
ġASĠ
ÜNĠTE
MERDANE
1
MĠKTAR
1
1
1
1
1
SAP PARÇALAMAMAKİNA BOYLARI
MAKİNA KODU
SPHGA 160 A
SPHGA 180 A
SPHGA 210 A
MAKİNA MODELİ
1600 HİDROLİK
1800 HİDROLİK
2100 HİDROLİK
MAKİNA BOYUTLARI(MM)
1810x880x1500
1980x880x1500
2310x880x1500
GİRİŞ
BU EL KĠTABI MAKĠNANIZI UYGUN ġEKĠLDE KULLANMANIZA YARDIMCI OLMAK ĠÇĠN
HAZIRLANMIġTIR. BU KĠTAP SAYESĠNDE TOPRAK FREZESĠNĠN KENDĠSĠNE ÖZGÜN
KAREKTERĠSTĠK DAVRANIġLARINI ANLAYIP DAHA ĠYĠ ĠġLEMLERĠ GERÇEKLEġTĠRME
ĠMKÂNINA SAHĠP OLACAKSINIZ.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ STANDARDI CE,
TÜRK STANDARDI TSE VE TSEK’ LĠ OLAN MAKĠNEMĠZ MODERN TESĠSLERĠMĠZDE
YURDUSAR’ IN TOPLAM KALĠTE ĠLKELERĠNE UYGUN OLARAK ÜRETĠLMĠġTĠR.
MAKĠNEMĠZĠN VERĠMLĠ ġEKĠLDE KULLANMANIZDA SĠZE YARDIMCI OLABĠLMEK
AMACIYLA BU KILAVUZ TAKDĠM EDĠLMĠġTĠR.
MAKĠNEMĠZĠ KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE BU KILAVUZUN TAMAMINI DĠKKATLE
OKUMANIZI VE BĠR BAġVURU KAYNAĞI OLARAK SAKLAMANIZI ÖNEMLE TAVSĠYE
EDERĠZ.
COMMUNATES EUROPEAN (CE)
AVRUPA TOPLULUĞU AVRUPA GÜVENLĠK TALĠMATLARINA
VE BUNUNLA ĠLGĠLĠ
YENĠ AVRUPA NORMLARINA (EN) UYGUNLUK
ĠġARETĠDĠR.ÜYE ÜLKELERDE
HALKIN CAN GÜVENLĠĞĠNĠN, SAĞLANDIĞINI
BELĠRTMEKTEDĠR.
YURDUSAR ÜRÜNLERĠ EN 292-1 VE EN 292-2 AVRUPA NORMLARI KALĠTE BELGESĠNE
SAHĠPTĠR.
TS 12531 TARIM ALET VE MAKĠNELERĠ – TOPRAK ĠġLEME EKĠPMANLARI ĠÇĠN KURALLAR
GARANTİLİ TÜM BIÇAKLAR.
T S 7622
TSE
GARANTİ ÇAPA MAKİNELERİ.
TSE
T S 6736
GARANTİLİ TOPRAK
FREZE MAKİNELERİ.
TSEK
2
1 – TESLİME HAZIRLAMA
EECEK HUSUSLAR:
A-NAKLĠYE SIRASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:
İndirme/Bindirme kuralları: Makinalarımız ağır olduğu için indirme ve bindirme işlemi
yükleyici tarafından yapılmalıdır. Makine uygun şekilde kaldırma noktalarından bağlanmalıdır. Makinamızı
teslim alırken; şaft ve bıçaklarını kontrol ediniz.
Nakliye kuralları: Makinalar taşıyıcıda üst üste konmamalı iyice sabitlenmelidir.
B- MAKİNANIN TRAKTÖRE BAĞLANMASI:
B-MAKĠNANIN TRAKTÖRE BAĞLANMASI:
Sap Parçalama makinası en az 45-55 BG ( beygir gücünde ) ve 540 devir/dakika kuyruk mili
devrine sahip bir traktör ile kullanılabilir. Traktörün hidrolik sistemi ile 3 nokta sisteminin yan
gergileri çalışır durumda olmalıdır.
Makinayı traktöre bağlarken şunlara dikkat etmelisiniz:
a- Makine üzerinde bulunan yük kavramalı şaftı, traktör ile makine arasındaki mesafeye göre
gerekiyorsa kısaltarak, otomatik tork kafa traktör tarafına gelecek şekilde takınız ve tork kafayı (
otomatik )
ilk kullanım için kesinlikle yağlamayınız.
b- Traktör hidrolik kollarının yan gergilerini, makinanın sağ ve sola hareketlerini önleyecek
şekilde
boşluğunu alarak gerginleştiriniz.
UYARILAR
3

MAKĠNENĠN ÇALIġTIĞI SIRADA MAKĠNE ĠLE ÇEKĠCĠ ARASINDA OLUP ÖNDEN
ĠLERLEMEYĠNĠZ.

MAKĠNENĠN ÇALIġTIĞI SIRADA ÜZERĠNE BĠNMEYĠNĠZ. KAZA TEHLĠKESĠ
VARDIR.

YAPILACAK TÜM BAKIMLARI VE TAMĠRATLARI ÖZEL ARAÇLARI TEMĠN EDEREK
YAPMAK, GELEBĠLECEK HERHANGĠ BĠR KAZAYI ÖNLEYECEKTĠR.

GÜVENLĠĞĠNĠZ ĠÇĠN ĠLGĠLĠ TALĠMATLARI OKUYUNUZ.

MAKĠNEYE YAKLAġIP HERHANGĠ BĠR BAKIM YAPMADAN ÖNCE, MOTORU
SÖNDÜRÜP ANAHTARLARI ÇEKĠCĠNĠN HAREKET DÜĞMESĠNDEN ALINIZ.

GECE ÇALIġMASI DURUMLARINDA VEYA GÖRÜġ KISITLI OLDUĞUNDA
MAKĠNENĠN ÇALIġMA BÖLÜMÜNÜ IġIKLANDIRINIZ.

ĠġE BAġLAMADAN ÖNCE HAREKET VERĠCĠ EKSENĠN ÇEKĠCĠ VE DE MAKĠNEYE
DOĞRU ġEKĠLDE SABĠTLEġTĠRĠLMĠġ OLDUĞUNU KONTROL EDĠNĠZ.

HAREKET VERĠCĠ EKSEN HĠÇBĠR ZAMAN BĠR DESTEK VEYA BĠR KALDIRIM
OLARAK TARAFINIZDAN KULLANILMAMALI.

MAKĠNENĠN HAREKET NOKTALARINDAN ELLERĠNĠZĠ UZAK TUTUNUZ.
 MAKĠNENĠN ÇEKME KISMI, BU ĠKAZ MAKĠNE KISMINA YERLEġTĠRĠLMĠġTĠR.
4
MAKĠNEMĠZĠ TRAKTÖRE TAKARKEN; MAKĠNENĠN VE ġANZIMANDAN ÇIKAN
ġAFT MĠLĠNĠN YER DÜZLEMĠNE PARALEL OLMASINA DĠKKAT EDĠNĠZ. (RESĠM1)
2 – KULLANMA/TANITIM/AÇIKLAMA
5
Yurdusar Sap Parçalama Makinası hareketini mafsallı mil ile Traktör kuyruk
milinden alan,hareket yönüne dik dönen bir tambur üzerindeki bıçakları ile sapları
parçalayan asma tip sap parçalama makinasıdır.
Traktör kuyruk milinden hareket alarak çalıĢan sap parçalama makinası,
hareket yönüne dik olarak dönen tambur üzerindeki bıçaklar vasıtasıyla sapları
parçalayarak tarla yüzeyine bırakmaktadır.Traktörün hidrolik kollarına hortumlar
vasıtası ile takılan piston sayesinde ağaç altına geldiğinde kaydırılmak suretiyle
makinenın zarar görmesi engellenir. Ayrıca daha geniĢ alandaki sapların
parçalanmasınısağlar.
Kullanması basit ve kolaydır. Ayarlama uygun bir Ģekilde yapıldığında
makinanın sapları parçalamasının iyi olduğu görülmüĢtür. Makina çalıĢma esnasında
tıkanınca kayıĢlar patinaj yaparak emniyet görevini yerine getirmektedir.
Makina üç nokta askı tertibatıyla traktöre asılarak taĢınmaktadır. ĠĢe
hazırlaması kolay olup , mafsallı milin bağlantısı bir kiĢi tarafından yapılabilmektedir.
A -MAKĠNANIN ÇALIġMASI
Kovan bıçakları eksik olmamalıdır. Daima eĢit uzunlukta bıçak kullanılmalıdır, aksi
halde balans bozulabilir. Makinaya hareket verirken traktörde kavramayı çok yavaĢ
yapın. Kovanın hızını tam hızına ulaĢtırın.
B - MAKĠNANIN ÇALIġMA EMNĠYETĠ
Makina çalıĢırken kovan ve koruma kapağı arasında kalan sapların sıkıĢma yapması
durumunda V - KayıĢ , Kasnak sistemi patinaj yaparak Makina ve traktörünüzün
kuyruk miline hasar vermenizi engeller. Böyle bir durumda; Traktörü ve makinayı
durdurun , Makinanın arkasında bulunan kapağı kaldırarak sıkıĢmaya neden olan
faktörleri ortadan kaldırın ve çalıĢmaya devam edin.
C - KULLANIM SIRASINDA ĠNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLĠKELĠ
VEYA ZARARLI OLABĠLECEK DURUMLARA ĠLĠġKĠN UYARILAR
 Ayarlama ve yağlama iĢlerini yaparken makinayı mutlaka durdurunuz.
 ÇalıĢma esnasında makinanın hareketli parçalarının yakınında bulunmayınız ve
kimseyi bulundurmayınız.
 Makinayı tanımanız için kullanma ve bakım talimatını okuyunuz.
 Kazalardan kaçınmak için aĢağıdaki hususlara dikkat ediniz.
1. Makina traktöre takılacağı zaman traktörün ön ağırlıkları lüzum ettiği kadar
takılmalıdır.
2. Makinayı çalıĢma durumu için indirirken traktör ile makina arasında kimse
bulunmamalıdır.
3. Makinaya hareket verilmeden önce, makina indirilmiĢ olmalıdır.
6
4. Belirtilen kuyruk mili devrini ( 540 dev/dak ) hiçbir zaman geçmeyiniz.
5. ġayet makinanın tehlikeli sahasında bir kimse var ise hemen orayı terk
etmesini sağlayınız ; Çünkü yabancı madde fırlatabileceği için devamlı
tehlike vardır.
6. Yol ve patika yanlarında çalıĢırken özel dikkat gösterilmelidir.
7. Traktörü stop etmeden makina üzerinde hiçbir iĢ yapmayınız.
3 . ġAFTIN MAKĠNA VE TRAKTÖRE TAKILMASI
a-) ġAFT TAKILIRKEN ġAFT ÇATALLARINDAN ERKEĞĠNĠ
MAKĠNEYE; DĠĞERĠ TRAKTÖRE TAKILACAKTIR. BU ĠġLEM YAPARKEN
HER ĠKĠ UÇTA BULUNAN ġAFT ÇATALLARININ BĠRĠ BĠRĠNE PARALEL VE
AYNI DÜZLEMDE OLMASINA DĠKKAT EDĠNĠZ.
b-) MAKĠNE TRAKTÖRE TAKILI ĠKEN DÜZ BĠR YERDE OTURMASINA
DĠKKAT EDEREK ġAFT ARA BOġLUĞUNUN EN AZ 5 CM, EN FAZLA 10
CM . OLMASINA DĠKKAT EDĠNĠZ. (TRAKTÖRÜNÜZE UYGUN OLMAYAN
ġAFTI EN YAKIN YURDUSAR BAYĠĠNDEN DEĞĠġTĠREBĠLĠRSĠNĠZ.) ARA
BOġLUĞU 5 CM. DEN AZ OLURSA MAKĠNE ÇALIġIRKEN ġAFT
SIKIġMASINDAN DOLAYI MAKĠNEYE VE TRAKTÖRÜNÜZÜN KUYRUK
MĠLĠNE HASAR VERDĠREBĠLĠRSĠNĠZ. ( BU TĠP ARIZALAR GARANTĠ
KAPSAMININ DIġINDADIR. )
c-) MAKĠNE ÜZERĠNDEKĠ GRESÖRLÜKLERLERĠ ĠġE GĠRMEDEN
YAĞLAYINIZ. BU ĠġLEM GÜNDE ĠKĠ KEZ TEKRAR EDĠNĠZ. AYRICA
MAKĠNEDEKĠ TÜM VĠDA VE CIVATALARI KONTROL EDEREK ĠġE
GĠRĠNĠZ.
10-15 DAKĠKALIK ÇALIġMADAN SONRA MAKĠNEYĠ DURDURARAK
HĠDROLĠK KOLLARI VASITASI ĠLE KALDIRIP BÜTÜN CIVATALARINI
KUVVETLĠCE SIKINIZ.
ç-) ġANZIMAN VE DĠġLĠ KUTUSUNDAKĠ YAĞLARI 50 SAATLĠK
ÇALIġMADAN SONRA BOġALTARAK YERĠNE; ġANZIMAN KUTUSUNA 1
LĠTRE, DĠġLĠ KUTUSUNA 1.5 LĠTRE MAZOT KOYUP MAKĠNEYĠ YERDEN
AZ KALDIRARAK 5 DAKĠKA BOġTA ÇALIġTIRINIZ. (BU ĠġLEMDEN AMAÇ
ġANZIMAN VE DĠġLĠ KUTUSUNUN TEMĠZLENMESĠDĠR.) SONRA
MAZOTU BOġALTARAK ġANZIMANA 1 LĠTRE, DĠġLĠ KUTUSUNA 1.5
LĠTRE - 140 NUMARA VALVALĠN KOYARAK ĠġE GĠRĠNĠZ.
7
NOT: YAĞ MĠKTARLARINI YAĞ KONTROL TAPALARI ĠLE SIK SIK
KONTROL EDĠNĠZ.
ÖNEMLİ NOT: MAKĠNENĠN HĠDROLĠK KOLLARI VE ġAFT AYARI HER
MARKA VE MODEL TRAKTÖRE GÖRE YENĠDEN ġAFT KONTROLÜ
YAPARAK ARA BOġLUĞU EN AZ 5 CM. EN FAZLA 10 CM. OLMALIDIR.
MAKĠNE ÇALIġIRKEN VE SIRA BAġLARINDA DÖNERKEN MAKĠNEYĠ
YERDEN 20 CM. DEN FAZLA KALDIRMAYINIZ. ġAFT ARIZASI YAPABĠLĠR
VEYA ġAFT MĠLĠNĠ KESEBĠLĠR. ( BU TĠP ARIZALAR GARANTĠ
KAPSAMININ DIġINDADIR. ) HĠDROLĠK YETERLĠ DERECEDE
ÇALIġMIYORSA KUYRUK MĠLĠNĠ DURDURARAK DÖNÜġ YAPINIZ.
d-) MAKĠNENĠN DERĠNLĠK AYARINI BAġ TARAFLARDAKĠ KIZAKLAR
VASITASI
ĠLE
YAPINIZ.
DĠĞER
TÜM
AYARLAR
TARLADA
ÇALIġABĠLECEK ġEKĠLDE YAPILMIġTIR. (RESĠM-3)
ÖNEMLİ NOT: Makinenin hidrolik kolları ve Ģaft ayarı her marka ve Traktöre göre
yeniden Ģaft kontrolü yaparak ara boĢluğu en az 5 cm. en fazla 10 cm. olmalıdır.
Makine çalıĢırken ve sıra baĢlarında dönerken makineyi yerden 20 cm.’ den fazla
kaldırmayınız ġaft arızası yapabilir veya Ģaft milini kesebilir. ( Bu tip arızalar garanti
kapsamının dıĢındadır. ) Hidrolik yeterli derece de çalıĢmıyorsa kuyruk
milini
durdurarak dönüĢ yapınız.
8
4- KULLANIM SIRASINDA ĠNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLĠKELĠ VEYA ZARARLI
OLABĠLECEK DURUMLARA ĠLĠġKĠN UYARILAR:
9
Genel Güvenlik Tedbirleri:
( Bu kurallar kullanmakta olduğunuz tarım makinası ile birlikte diğer bazı tarım
makinaları için de verilmiştir. )
10
TRAFİK
◘ Makinanızı, traktöre takıp trafiğe çıktığınızda başta aydınlatma ve gerekli koruma
düzenekleri olmak üzere trafik kurallarına uyunuz, emniyet tedbirlerini alınız. Emniyetli
kullanım ve kazalardan korunma talimatlarına tam olarak uyunuz.
◘ Karayolunda seyrederken makinanın diğer sürücüler tarafından görülmesini
sağlayan
aydınlatma donanımları ( stop lambaları, kedi gözleri vb.) daima temiz durumda
bulundurulmalıdır.
◘ Molalarda makine genel bir kontrolden ( gevşemiş somunlar, çeki oku, emniyet
pimi vs.)
geçirilmelidir.
KIYAFET
◘ Uygun iş elbiseleri kullanınız. Dalgalanan giyim eşyalarını kesinlikle kullanmayınız.
Bunlar dönen ve hareket halinde olan makine tarafından kapılabilirler.
5 – TEKNİK BİLGİLER VE ÖZELLİKLER
 GENEL ÖLÇÜLER
Uzunluk ( mafsallı mil dahil )
GeniĢlik
Yükseklik
Ağırlık ( mafsallı mil dahil )
Teorik ĠĢ GeniĢliği
Gresörlük Sayısı
Koruyucu Boya Rengi
( la )
( lb )
( lc )
( kg )
11
: 975
: 2360
: 880
: 390
: 2030
:
2d
: YeĢil
 PARÇALAMA TAMBURU VE BIÇAKLARI
Parçalama tamburu 2015 mm uzunluğunda Ø 140’lık borudan yapılmıĢtır.
Bıçaklar boru üzerine 2 sıralı 7’Ģerli ,2 sıralı 8’erli gruplar halinde çiftli olarak serbest
hareket edebilecek Ģekilde M16 civatalarla tespit edilmiĢtir.
Tipi
Kalınlığı
Uzunluğu
GeniĢliği :
Üstte
Altta
Konstrüktif ĠĢ GeniĢliği
Tespit Deliği Çapı
Bıçağın Çizdiği Dairenin Çapı
Çevre Hızı
( Tambur Devri1950 1/min iken )
Toplam bıçak sayısı
Kesme Açısı
Bileme Açısı
Ağırlığı
(b)
(l)
: Kırlangıç kuyruğu
:
7
: 115
( a1)
( a2)
(c)
(r)
(R)
:
:
:
:
:
( m/s )
( Çift )
( o)
( o)
( kg )
:
:
:
:
:
50
60
60
16
430
43.9
28
43
15
0.450
 HAREKET ĠLETĠM TERTĠBATI
Traktör kuyruk milinden , mafsallı mil ile alınan dönü hareketi diĢli kutusuna
gelmekte burada 90° yön değiĢtirerek dıĢ çapı Ø 45’lik içi boĢ mile ve üzerindeki 4’lü
kasnağa buradan da V kayıĢlar vasıtasıyla bıçak tamburu kasnağına gelmektedir.
Traktör kuyruk milinden alınan 540 1/min dönü hareketi bıçak tambur milinde 1950
1/min olmaktadır.
Mafsallı Milin;
Kapalı Boyu
Ġstavroz ölçüleri
Mafsal BaĢlıkları Anma Çapları
Örtme Payı
Kayma Profili ( DıĢ )
Kayma Profili ( Ġç )
:
:
:
:
:
460
108 x 30
35 mm, 6 Kama Kanallı
150
45 mm, Et kalınlığı 5 mm, Ters
Limon kesitli
: 35 mm, Et kalınlığı 5 mm, Ters
Limon kesitli
Kilitleme Tertibatı;
12
Traktör Tarafı
Alet Tarafı
: Çift yaylı pimli
: Sabit
 TRAKTÖRE BAĞLANTI TERTĠBATI
Makinanın traktöre bağlantısı üç nokta bağlantı tertibatı ile yapılmakta olup,
ölçüleri TS 660’ a göre genel olarak Grup I S ve 2 özelliklerini taĢımaktadır.
Üst bağlantı noktası pim delikleri 60 x 20’ lik lamalar üzerine oynak olarak
bağlanan 60 x 10’ luk lamalar üzerinde olup üst bağlantı noktası lamaları 60 x 10’ luk
lamalarla çatıya desteklenmiĢtir.
Alt bağlantı noktaları 70 x 25’ lik lamalar üzerine kaynaklanan Ø 28’ lik
pimler üzerindedir.
 ÇATI
Çatı, 6 mm’lik pres bükme sac ve 73 x 8 mm’lik borudan meydana gelmiĢ
olup , yanlardan üzerinde tambur yatakları bulunan 10 mm’lik yan kapak saclarına
kaynakla bağlanmıĢtır.
Yan kapak sacları üzerinde bıçakların yerden yüksekliği 60 - 185 - 110
mm aralıklarla 3 kademede ayarlayan 80 x 10’luk lamalardan yapılmıĢ kızaklar
vardır.
Çatı üzerinde 3 mm’lik sacdan yapılmıĢ 4 adet civatanın sökülmesi ile açılıp
kapanabilen gerektiğinde bıçakları değiĢtirmek için veya tıkanma durumunda
kullanılan bir kapak vardır.
13
PARÇA LİSTESİ
GEZERLĠ SAP PARÇALAMA(2100)
SIRA
NO
PARÇA KOD NO
PARÇA ADI
1
35 Y12 0152 000
ġANZUMAN KUTUSU
1
2
35 Y12 0155 063
AYNA DĠġLĠ Z-24
1
3
35 Y12 0155 063
MAHRUTĠ DĠġLĠ Z-15
1
4
35 Y12 0157 000
ġAFT VE Z=24 AYNA DĠġLĠ MĠLĠ
1
5
19 095 0003 008
100X3X472 DELĠK SEKMANI
2
6
19 055 0100 010
55X100X10 YAĞ KEÇESĠ
2
7
19 100 0062 011
6211 SABĠT BĠLYALI RULMAN
2
8
19 300 0322 008
30208 KONĠK RULMAN
1
9
35 Y12 0153 000
MAHRUTĠ KOVANI
1
10
19 100 0062 008
6208 SABĠT BĠLYALI RULMAN
1
11
35 Y12 0156 000
AYAR RAYNASI ( 0,5 MM.)
1
12
19 471 0040 004
40 X 4 X 471 ÖZEL SEKMAN
1
13
19 040 0080 010
40X80X10 YAĞ KEÇESĠ
1
14
35 Y12 0157 000
MAK KUL.ADEDĠ
1
16
MAHRUTĠ KOVAN CONTASI
19 001 SM10 30A M10X30 CĠVATA
35 Y12 0190 000 5/8'' UNF KÖR TAPA
17
35 Y12 0191 000
1
18
19 001 SM16 25A M16 X 25 AA CĠVATA
19 002 FM16 001 M16 FĠBERLĠ SOMUN
14
19
20
76 Y12 1100 001
KASNAK MĠLĠ (ÇAP 45 - 8620 KALĠTE )
1
21
76 Y12 1100 002
KASNAK MĠLĠ YATAĞI
1
22
19 300 0006 208
6208 SABĠT BĠLYALI RULMAN
2
23
19 040 0080 010
40 X 80 X 10 KEÇE
2
15
25
5/8'' UNF DELĠKLĠ TAPA
8
1
64
ARA ġAFT (ÖZEL)
1
26
76 Y14 1100 003
BÜYÜK KASNAK ÇAP 347 MM ( 4 KANALLI )
1
27
76 Y14 1100 004
KÜÇÜK KASNAK ÇAP 160 MM ( 4 KANALLI )
1
28
19 610 0017 160
4
30
17 X 1600 V KAYIġ
19 001 SM10 40A M10 X 40 AA CĠVATA
76 Y14 1100 005 BÜYÜK KASNAK SABĠTLEME RONDELASI
31
76 Y14 1100 006
KÜÇÜK KASNAK SABĠTLEME RONDELASI
1
32
19 085 0001 000
10 X 80 X 8 MM KAMA
1
33
19 085 0002 000
10 X 45 X 8 MM KAMA
1
29
14
2
1
34
76 Y14 1100 007
BIÇAK BAĞLANTI KOVANI (ÇAP 140 X 8 X 2015 MM)
1
35
76 Y14 1100 008
ARKA MERDANE (ÇAP 160 X 6 X 2014 MM)
1
36
76 Y14 1100 009
MERDANE MĠLĠ (ÇAP 45 X 160 MM )
2
37
76 Y14 1100 010
MERDANE MĠL FLANġI (ÇAP 160 X 6 MM)
2
38
76 Y14 1100 011
MERDANE MĠL YATAĞI (ÇELĠK DÖKÜM )
2
39
76 Y14 1100 012
MERDANE SIYIRICI SACI (40 X 40 X 4 X 2085 MM )
1
40
76 Y14 1100 013
ÖN PERDE SACI (240 X 80 X 2.5 MM)
30
41
76 Y14 1100 014
60
42
76 Y14 1100 015
ÖN PERDE SACI YÜKSÜĞÜ (PLASTĠK)
ÖN PERDE SACI BAĞLANTI MĠLĠ (ÇAP 12 X 2130 MM
TRANSMĠSYON)
43
76 Y14 1100 016
KOVAN MĠL FLANġI ( ÇAP 120 X 6 MM )
4
44
76 Y14 1100 017
SAĞ KOVAN MĠLĠ( ÇAP 55 X 295 MM )
1
42
76 Y14 1100 018
SOL KOVAN MĠLĠ(ÇAP 55 X 220 MM )
1
43
76 Y14 1100 019
SAĞ VE SOL YATAK (TIRTILLI)
2
44
19 300 0022 309
22309 OYNAK MAKARALI RULMAN
2
45
19 472 0100 003
100 X 3 X 472 SEGMAN
4
46
19 045 0100 010
45 X 100 X 10 KEÇE
2
47
19 055 0100 010
55 X 100 X 10 KEÇE
2
48
19 080 0516 11
5/16'' UNF KRESÖRLÜK
2
49
19 080 0516 12
5/16'' UNF YAYSIZ GRESÖRLÜK (HAVA ALMASI ĠÇĠN)
2
50
76 Y14 1100 020
ÇAP 128 DELĠK 60 KALINLIK 4 MM KEÇE KAPAĞI
2
51
19 001 SM06 20Ġ
M6 X 20 ALYEN BAġLI CĠVATA
8
52
19 001 SM12 30A M12 X 30 AA CĠVATA
19 001 SM12 35A M12 X 35 AA CĠVATA
18
53
54
19 002 FM12 001
M12 FĠBERLĠ SOMUN
64
55
19 471 0035 002
35 X 2 X 471 SEGMAN
2
56
19 001 SM14 30A M14 X 30 AA CĠVATA
19 002 FM14 001 M14 FĠBERLĠ SOMUN
5
57
58
76 Y10 1100 021
KAPORTA (6 X 2074 X ? MM )
1
59
76 Y10 1100 022
SAĞ YAN AYNA( 10 MM ST37)
1
60
76 Y10 1100 023
SOL YAN AYNA ( 10 MM ST37)
1
61
76 Y14 1100 024
1
8
6
ARKA KAPAK
KAPORTA BORUSU - ÇAP 70 X 6 MM Ç.Ç.BORU (BOY 2090
76 Y10 HG00 025
MM )
ARKA KAPAK BORULARI - ÇAP 70 X 6 X 2090 MM
76 Y10 HG00 026
Ç.Ç.BORU
76 Y10 HG00 027 GEZER BORUSU - ÇAP 89 X 8 X 850 MM
1
2
69
76 Y10 HG00 028 SEMER BORUSU - ÇAP 76 X 6 X 810 MM
76 Y10 HG00 029 SEMER ARA BORUSU - ÇAP 76 X 6 X 640 MM
ġANZUMAN ALT BAĞLANTI SACI (LAZER KESĠM - 10 MM
76 Y14 1100 030
ST 37)
ġANZUMAN ÜST BAĞLANTI SACI (LAZER KESĠM - 10 MM
76 Y14 1100 031
ST 37)
76 Y14 1100 032 ġAFT MUHAHAZA SACI BAĞLANTISI (3 MM ST 37 )
70
76 Y14 1100 033
1
62
63
64
65
66
67
68
71
72
ġAFT MUHAHAZA SACI (3 MM ST 37 )
19 001 SM14 25A M14 X 25 AA CĠVATA
76 Y14 1100 034 KAYIġ GERGĠ LAMASI ALTLIĞI (20 MM ST 37)
15
2
2
2
1
1
1
1
2
1
73
76 Y14 1100 035
KAYIġ GERGĠ LAMASI (20 MM ST 37)
1
74
76 Y14 1100 036
1
75
76 Y14 1100 037
KAYIġ GERGĠ MAKARASI (ÇAP 60 X 6 X 101 MM Ç.Ç.BORU)
KAYIġ GERGĠ MAKARASI MĠLĠ (ÇAP 30 X 135 MM - 1050
KALĠTE)
76
19 100 0062 05Z
6205Z SABĠT BĠLYALI RULMAN
2
77
19 471 0025 015
25 X 1.5 X 471 SEGMAN
1
78
76 Y14 1100 038
KASNAK AYAR CĠVATASI (M24 - 250 MM GĠJON )
1
79
76 Y14 1100 039
KASNAK AYAR CĠVATASI YATAĞI (60 X 20 X 40 MM LAMA )
2
80
19 002 SM24 001
M24 DÜZ SOMUN
4
81
76 Y14 1100 040
HĠDROLĠK ASKI KOL SACLARI ( 10 MM ST 37 )
6
82
76 Y14 1100 041
SAĞ VE SOL KIZAKLAR
2
83
76 Y14 1100 042
KIZAK U'SU (8 MM ST 37 )
4
84
76 Y14 1100 043
MERDANE BAĞLANTI KULAĞI (14 MM ST 37)
2
85
76 Y14 1100 044
ARKA KAPAK YAN SACLARI ( 6 MM ST 37 )
2
86
76 Y14 1100 045
1
HAREKETLĠ BIÇAK BAĞLANTI KULAĞI
60
87
DÜZ HAREKETLĠ BIÇAK
30
88
L BIÇAK
60
89
19 001 SM16100
M16 X 100 AA CĠVATA
30
90
76 Y14 1100 048
HĠDROLĠK KOL PĠMLERĠ (CAP 25 X 140 MM TRANSMĠSYON)
2
91
76 Y14 1100 049
KAYIġ KAPAĞI
1
92
76 Y14 1100 050
KAYIġ KAPAĞI MENTEġESĠ
1
93
76 Y14 1100 051
KAYIġ KAPAĞI MENTEġE MĠLĠ
1
94
76 Y14 1100 052
KAYIġ KAPAĞI KĠLĠT SACLARI
2
95
19 611 5100 000
KAYDIRMA PĠSTONU
1
96
18 110 0003 000
SARI BOYA
97
18 110 0002 000
SĠYAH BOYA
98
18 117 0002 000
ASTAR BOYA
99
100
76 Y14 1100 059
HĠDROLĠK HORTUMLARI
2
SOL YATAK MUHAFAZA SACI
1
PERİYODİK BAKIM BİLGİLERİ,UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR,PERİYODİK
BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI,BAKIMIN KİM TARAFINDAN YAPILACAĞI:
Makine için, günlük bakım ile hasat sonu bakımı yanında en önemli bakım, ilk 50
saatlik çalışmadan sonra yapılacak bakımdır.
Bakım:
*Makina ile çalışmaya başlamadan önce gresörlüklerimize her gün yağ basınız.
*Makinada bulunan şaft ve ıstavrozların az miktarda yağlanmasını sağlayınız.
*İş bitiminde makina üzerindeki cıvata ve somunları kontrol ederek gevşemiş olanları
sıkınız
ayrıca gresörlüklere tekrar yağ basınız.
*Makinamızı basınçlı su ile komple yıkayarak çamur, kir, toz ve yağlardan temizleyip
kurutunuz.
*Makinamızı güneş, yağmur ve kardan koruyunuz.
*Mümkünse kapalı bir yerde bulundurunuz yada üzerini örtünüz.
16
KULLANIM ÖMRÜ:
F- KULLANIM ÖMRÜ:
Makinalarımızın kullanım ömrü 10 yıldır.
6- ONARIM
A – ONARIM İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
A- ONARIM İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
Makinalarımızın onarımında orijinal yedek parçalarını fabrikamızdan temin ediniz.
B- TÜKETİCİNİN YAPACAĞI ONARIMLAR:
B- TÜKETİCİNİN YAPACAĞI ONARIMLAR:
İhtiyaç halinde yetkili servislerimizle irtibat kurunuz.
C- SERVİS VE YEDEK PARÇA İLE İMALATÇI FİRMA:
YURDUSAR TARIM MAKİNALARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fabrika.Görece Cumhuriyet Mah.çevre Yolu Bulvarı.No:31
Menderes İZMİR TÜRKİYE
Telefon: ( 232 ) 781 15 75 / 4 HAT
●
Fax: ( 232 ) 781 15 80
http:// www.yurdusar.com.tr
e-mail: [email protected]
17
Download

YURDUSAR Tarım Makinaları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim