ĠLAN
ANTALYA ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Ġhale Tarihi : 03.11.2011
Ġhale Yeri ve Saati : SatıĢ Sal./Saat:14.00
Parti
No
Deposu
Cinsi
Plakası
Modeli
Muh.Bed.
Teminat % 30
5
M.ĠKMAL
Mercedes Benz 4x4
Kepçe Mont.Traktör
14.03.0054
1986
12.000,00
3.600,00
6
M.ĠKMAL
Mercedes Unimog
Kamyon Çift kabın
07 FL 524
1982
9.000,00
2.700,00
Mercedes Benz Kapalı
07 EN 358
1987
10.000,00
3.000,00
Kasa Kamyon
1-Yukarıda cins ve miktarı yazılı ĠĢletme Müdürlüğümüz demirbaĢlarında kayıtlı iken terkin edilerek
satıĢına karar verilen 3 adet araç mal bedelinin tamamı ile vergi fon ve harçlar peĢin olmak üzere
Ģartname uyarınca satıĢa çıkarılmıĢtır.
2-Ġhale D.S.K.Ġ.Yönetmeliğinin 39. maddesi gereği Pazarlık usulü 03.11.2014 Pazartesi Günü Saat:
14.00 de ĠĢletmemiz SatıĢ Salonunda yapılacaktır.
3-SatıĢa ait ilan ve Ģartname, ĠĢletme Müdürlüğümüz Muhasebe Servisinde görevli SatıĢ Memuru Yusuf
BÖLÜK'den görülebilecektir.Ġsteklilerce önce her araç için parti olarak ayrı ayrı teklifler alınır ve pey
cetveli imzalattırılır. En yüksek teklifi veren istekli satıĢa ait ġartnameye imzaya davet edilir. Ġhale 2886
sayılı kanun kapsamında çıkarılan D.S.K .Ġ . Yönetmeliğine göre sonuçlandırılacaktır.
7
M.ĠKMAL
4.Alıcıların belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları,Ġhale saatine kadar % 30 teminatlarını ANTALYA
ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ziraat Bankası ġarampol ġubesi IBAN NO: TR76 0001 0005 9536
8756 1150 01 hesaba ya da ĠĢletmemiz Veznesine yatırmaları,
5-SatıĢ kararının alıcıya tabliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde satıĢın tamamını yaptırmak zorundadır.
6- Araçlar Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Makina Ġkmal ġube Müdürlüğü araç parkında mesai
saatleri içerisinde görülebilir.
7- ĠSTENĠLEN BELGELER : Katılımcılar ihale saatinden önce teminat yatırıldığına dair belge, gerçek
kiĢiler tebligata iliĢkin adres beyanı ve varsa E-Mail adresi, nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kiĢiler Nüfus
cazdanı fotokopisi yerine noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküsü ve Ģirket bilgilerini içerir belgeler bir
dosya içerisinde ihale saatinden önce Müdürlüğümüz yetkili görevlisi Yusuf BÖLÜK'e teslim
edilecektir. Posta ile teklif kabul edilmeyecektir.
8-SatıĢlarda ve teminat yatırmalarda kredi kartı ile iĢlem yapılmaktadır.
9-Teminat olarak döviz kabul edilmemektedir.
10-Ġnternet adresimiz:http://yusufboluk@.ogm.gov.tr/ Telefon No : 02423451448-554 Faks :
02423457235
Download

03 11 2014 tarihli Araç İhalesi