BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
DÖNER SERMAYE HĠZMETLERĠ
2014 BĠRĠM FĠYAT LĠSTESĠ
GENEL HUSUSLAR
1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince, protokollü veya
protokolsüz olarak yapılacak hizmetler için bu listede belirtilen birim fiyatlar uygulanır. Bu fiyatlara
KDV (Katma Değer Vergisi) dâhil değildir. Deney bedelinin tahsilinde ve protokollü işlerde işin
tutarına ayrıca KDV ilave edilecektir.
2. Hizmetin gereği olarak personelin laboratuvar dışındaki inceleme ve deneyleri için işyerine gitmesi
halinde; yol, yemek ve otel (en az 3 yıldızlı) giderleri başvuran kişi veya kurum tarafından karşılanır.
Bir günde en az süreli inceleme ve deneyler için bir günlük ücret alınır.
A. ġehir içi
: Kişi başı yarım güne kadar 250 ¨, tam güne kadar 500 ¨ tahsil edilir.
B. ġehir dıĢı : % 100 fazla ücret alınır.
Ulaşım teklif eden kuruluş tarafından karşılanır.
3. Laboratuvarımıza kabul edilen numuneler için istenilen deneylere, iş sahibi gerekli olan işlemleri
bitirdikten sonra başlanır. Bu süre içinde numunelerin bozulması, deney zamanının geçmesi veya 3
aydan daha uzun süre beklemeden dolayı numunelerin kaybolmasından dolayı sorumluluk kabul
edilmez. Numuneler 3 (üç) ay bekledikten sonra atılır.
4. Başvuru sahibine bir nüsha rapor teslim edilir. Standart parametrelerin hesabı istendiği takdirde deney
bedelinin % 50’si kadar, deney sonuçlarının yorumlanarak verilmesi halinde deney bedelinin % 100'ü
kadar ek ücret alınır. Numune sayısı 10 (on) ve üzeri olduğu takdirde % 50'ye kadar indirim
uygulanabilir.
5. Deney numunelerinin, başvuru sahibi tarafından getirilmesi halinde; numune alımından Fakülteye
teslimine kadar korunmasından doğabilecek hatalardan kurumumuz sorumlu tutulamaz.
6. Deney numunelerinin ait oldukları ana kütleyi temsil etmeyişi, numune yetersizliği ve zamanında
teslim edilmeyişinden doğacak olumsuzluklardan kurumumuz sorumlu tutulamaz.
7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret,
belirtilen miktarın % 25’si kadardır.
8. Burada belirtilmeyen her türlü, deney, kontrollük, proje ve bilirkişilik işleri için işin cinsine göre
fiyatlar ayrıca belirlenir.
1
YAPI MALZEMESĠ ANABĠLĠM DALI
KOD
NO
DENEY ADI
ÜCRETĠ
(¨)
Y1.
Agrega Deneyleri
Y1.1
Yüzey Nemi Oranı Tayini
40
Y1.2
Özgül Ağırlık ve Su Emme Tayini
60
Y1.3
Birim Ağırlık Tayini
60
Y1.4
Tane Boyut Dağılımı Tayini (Granulometri)
80
Y1.5
İnce Madde Oranı Tayini (Yıkama ile)
60
Y1.6
İnce Madde Oranı Tayini (Çökeltme ile)
60
Y1.7
Parçalanma Direnci Tayini (Los Angeles)
200
Y1.8
Agrega Karışım Oranlarının Tespiti (Beton Tasarımı İçin)
5000
Y1.9
Agregaların Donma-Çözülme Dayanıklılığı
Y2.
Çimento Deneyleri
Y2.1
Numune Alma ve Deney Numunesi Hazırlama (1 adet)
35
Y2.2
Özgül Ağırlık Tayini
100
Y2.3
İncelik Tayini
50
Y2.4
Priz Süresi Tayini
100
Y2.5
Kıvam Tayini
100
Y2.6
Basınç Dayanımı (1 adet)
50
Y2.7
Eğilme Dayanımı (1 adet)
50
Y2.8
Kızdırma Kaybı
200
80
2
KOD
NO
DENEY ADI
ÜCRETĠ
(¨)
Y3.
Beton Deneyleri
Y3.1
Başlık Yapılması (1 adet)
30
Y3.2
Sertleşmiş Beton Basınç Dayanımı (Silindir-Küp) (1 Adet)
50
Y3.3
Eğilme Dayanımı (1 Adet)
50
Y3.4
Elastisite Modulu Tayini (1 Adet)
300
Y3.5
Schmidt Deneyi ile Yüzey Sertliği Tayini (1 Adet)
60
Y3.6
Ultrases Deneyi (1 Adet)
60
Y3.7
Taze Beton Yerinde Numune Alma
50
Y3.8
Beton Numunelerinin Bakımı
30
Y3.9
Taze Betonda Kıvam Deneyi (Slump)
50
Y3.10
Beton Karışım Hesabı (1 Dayanım Sınıfı için)
Y3.11
Karot Numune Alma (10 cm çap için)
50
Y3.12
Karot Başlarının Kesilmesi ve Başlık Yapma
30
Y3.13
Sert Doğal Taşların Kesilmesi (1 cm için)
30
Y3.14
Beton Numunelerinin Donma-Çözülme Dayanıklılığı (1 Adet)
50
Y3.15
Karot Numunelerinin Basınç Dayanımı Tayini (1 Adet)
50
6000
3
GEOTEKNĠK ANABĠLĠM DALI
KOD
NO
DENEY ADI
ÜCRETĠ
(¨)
G1.
Numune Açılması ve Deney Programının Çıkarılması
G1.1
Kavanoz başına
25
G1.2
Tüp Başına
30
G2.
Tabii Su muhtevası Tayini
25
G3.
Tabi Birim Hacim Ağırlığı Tayini
35
G4.
Dane Birim Hacim Ağırlığı Tayini
50
G5.
Likit ve Plastik Limit Tayini
100
G6.
Granülometrik Analiz
G6.1
Elek Analizi (Kuru)
75
G6.2
Elek Analizi (Yıkamalı)
150
G6.3
Hidrometre Analizi
125
G7.
Kompaksiyon Deneyleri
G7.1
Standart Proktor Deneyi
200
G7.2
Modifiye Proktor Deneyi
250
4
G8.
CBR Deneyi
G9.
Konsolidasyon Deneyleri
G9.1
Standart Yükleme ve Boşaltma (10 kademe)
300
G9.2
Her İlave Yük Kademesi
75
G9.3
Konsolidasyon Katsayısı Tayini
50
KOD
NO
300
DENEY ADI
ÜCRETĠ
(¨)
G10.
Permeabilite Tayini
G10.1
Sabit Seviyeli
150
G10.2
Düşen Seviyeli
200
G10.3
Konsolidasyon Deneylerinden Bir Yük Kademesi İçin
50
G10.4
Yüksek Basınçlı
200
G11.
Kesme Kutusu Deneyleri
G11.1
Konsolidasyonsuz (Hızlı) (3 Adet)
300
G11.2
Konsolidasyonlu (Hızlı) (3 Adet)
500
G11.3
Konsolidasyonlu (Drenajlı) (3 Adet)
600
G12.
Kum Kutusu Deneyi
100
G13.
Plaka Yükleme Deneyi
500
G14.
Tek Eksenli Basınç Deneyi
125
G15.
Üç Eksenli Basınç Deneyi
G15.1
Konsolidasyonsuz Drenajsız UU (1 Adet)
300
5
G15.2
Konsolidasyonlu Drenajsız CU (1 Adet)
500
G15.3
Konsolidasyonlu Drenajlı CD (1 Adet)
600
YAPI ANABĠLĠM DALI
KOD
NO
YP1.
YAPI DEPREM GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ
FĠYAT LĠSTESĠ
ÜCRETĠ
(¨)
Projesi Mevcut Binalar Ġçin Teknik Rapor Hazırlama
YP1.1
Binanın Mevcut Durumu Hakkında, Gözlem ve Basit Ölçümlere
Dayanılarak Hazırlanan Teknik Rapor Düzenlenmesi
0.30 × (Brf)
YP1.2
Binanın Yeniden Analizini Gerektiren Kapsamlı Teknik Rapor
Hazırlanması
0.60 × (Brf)
YP1.3
Binanın Depreme Dayanıklılık Tahkikinin Teknik Şartnameye
Uygun Olarak Yapılması ve Bu Konuda Teknik Rapor
Hazırlanması
1.00 × (Brf)
YP2.
TaĢıyıcı Sistem Projesi ve Eleman Detayları Mevcut Olmayan
Yapılarda TaĢıyıcı Sistem Rölövesi Hazırlanması
0.25× (Brf)
YP3.
Depreme Dayanıklılık Tahkiki YapılmıĢ ve Bu Konuda Teknik
Raporu HazırlanmıĢ Binalar Ġçin Teknik ġartnameye Uygun
Olarak Güçlendirme Projesi Hazırlanması
0.85 × (Brf)
6
YP4.
Hazırlanan Onarım/Güçlendirme Projesi Ġçin Uygulama
DanıĢmanlığı Verilmesi
0.35 × (Brf)
YAPI DEPREM GÜVENLĠĞĠ BĠRĠM FĠYAT
TARĠFLERĠ
YP5.
Konut Türü Yapılar
YP5.1
İnşaat Alanı 100 - 1000 m² Olan Yapılar
(3500+A×8.0)
YP5.2
İnşaat Alanı 1000 - 10000 m² Olan Yapılar
(5000+A×7.5)
YP5.3
İnşaat Alanı 10000 m²’den Büyük Olan Yapılar
(10000+A×7.0)
KOD
NO
YP6.
YAPI DEPREM GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ
FĠYAT LĠSTESĠ
ÜCRETĠ
(¨)
Sanayi Yapıları, ĠĢ Merkezleri ve Özel Yapılar (Hastane, Havalimanı)
YP6.1
İnşaat Alanı 100 - 1000 m² Olan Yapılar
1.3×(3500+A×8.0)
YP6.2
İnşaat Alanı 1000 - 10000 m² Olan Yapılar
1.3×(5000+A×7.5)
YP6.3
İnşaat Alanı 10000 m²’den Büyük Olan Yapılar
1.3×(10000+A×7.0)
YP7.
Özel Sanayi Yapıları
YP7.1
10 m’den Alçak Silolar ve Bacalar
(4000+H×750)
YP7.2
10 m’den Yüksek Silolar ve Bacalar
(5000+H×600)
Brf
: Birim Fiyat
A
: ĠnĢaat Alanı m2
H
: Yapı Yüksekliği m
7
8
Download

Döner Sermaye Hizmetleri 2014 Birim Fiyat Listesi