PATOLOJİ LABORATUVARI
PANİK TANI KRİTERLERİ TALİMATI
KODU: PAT.TL.03
YAYIN TARİHİ :
KASIM 2014
REVİZYON TARİHİ:
00
REVİZYON NO:
0
0
SAYFA NO:1/1
111/2
1.0.AMAÇ: Laboratuvara gelen örneklerin hasta güvenliği açısından barkod ile etiketlenmesini
tanımlamaktır.
2.0.KAPSAM: Hastane Ameliyathane Ve Poliklinikler,
3.0.SORUMLULAR:
 Patoloji Uzmanı,
 Doktorlar,
 Hemşireler
 Ebeler
4.0. UYGULAMA:
Panik Tanı Kriterleri Ve Bildirimi:
Mikroskobide, panik tanı kriterleri listesindeki durumlardan birine rastlandığında;
Panik tanı çıkan hastanın öncelikle doktoruna, eğer ulaşılamıyorsa ilgili poliklinik veya servis
hemşiresine telefonla açık ve net bir dille bildirilir. Karşılıklı teyit alınır.
Ayrıca Panik Tanı Bildirim Formu doldurulur. Sonucun telefonla iletildiği kişiye gönderilerek
imzalattırılır. Panik tanı formları laboratuar sorumlusu tarafından bir dosyada saklanır.
Patoloji Laboratuvarları için örnek "Panik Tanı Kriterleri Listesi"
Lökositoklastik
vaskülit
Gebelik sonlandırılması Küretaj materyalinde villus veya trofoblast
olmaması
Endometrium küretajında yağlı doku ve/veya intestinal doku görülmesi
Plevra ve akciğer biyopsisinde başka organ parçası
bulunması
Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı uyumsuzluğu
İnce iğne aspirasyonu ilk tanısı ile histopatolojik son tanısı arasında uyumsuzluk
Beklenmeyen malignite
Konsültasyon sonucunun orijinal tanıdan farklı olması
İmmün yetmezlikli hastada BOS, BAL sıvısında bakteri, Mantar, viral inklüzyon, Kemik iliği veya
kalp kapağında bakteri , tespit edilmesi.
Bildirim için PAT.FR.06 PANİK TANI BİLDİRİM FORMU kullanılır.
Download

patoloji laboratuvarı panik tanı kriterleri talimatı