T.C.
ARAKLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 94343154/774.01.04/6208536
Konu: 2015 Yılı Merkezi Hizmetiçi
Eğitimi Kursu.
09/12/2014
........................................ MÜDÜRLÜĞÜNE
Ilgi : MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 03/12/2014 tarihli ve 30736300/77/
6017996 sayılı yazıları.
İlgi yazı ile Öğretmen dışındaki personeli kapsayan 2015 Yılı Merkezi Hizmetiçi
eğitim planı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün hht;//ikgm.meb.gov.tr.adresinde
yayınlanmıştır. Seminere katılacak kursiyer duyurusunun yapılması" Müracatların 2015 Yılı
Hizmetiçi Faliyetleri Uygulama Esasları"nın 3. Maddesi gereğince elektoronik ortamda
yapılmasının sağlanması başvuruların zamanında onaylanması ilgililere seminer tarihlerinde
başka görev verilmemesi ve katılımlarının sağlanması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ufuk CENG
Müdür a.
Şube Müdürü
Ekler:
1-Bakanlık Yazısı (1 Sayfa)
Dağıtım:
-İlkokul müdürlükleri
-Ortaokul müdürlükleri
-Lise müdürlükleri
-Halk Eğitim Merkezi, Öğretmenevi ve ASo Md.'leri
Hükümet Konağı Kat 2 Araklı/Trabzon
Elektronik Ağ: arakli.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ufuk CENG Şb. Md.
Tel: (0 462) 721 67 61
Faks: (0 462) 721 78 72
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena903-df78-391d-ac6b-d6e8 kodu ile teyit edilebilir.
T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI insan Kaynaklan GenelMiidiirliigii Say. :30736300/774/6017996
Konu: 2015 YIlI Hizmetvi Egitim Plam
03112/2014
DAGITIM YERLERiNE
11gi: insan Kaynaklan Genel MoofulUgiiniin 14111/2014 tarihli ve 30736300177415313998 saytlI
Makam Onayt.
Genel MiidfuliigfunUzce yiiriitiilen ve ogretmen dI~mdaki personeli kapsayan 2015 YIlt Hizmetivi
Egitim PlanI, ilgi Makam Onay He uygulamaya konulmu~tur.
Soz konusu plan, Genel MiidfulugfunUziin http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yaymlanmI~tIr.
Bilgilerinizi arzirica ederim.
Ahmet AYTA<; Bakana. Genel Miidfu V. DAGITIM:
- Merkez Te~kilatI Birimlerine
- 81 il Valiligine
Atatiirk Blv. 06648 KlZtiaylANKARA
ElektronikAg: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntth bilgi h,:in: Suat CAN
Tel: (0.312) 4131861
Faks: (0 312) 4180771
Bu evrak giivenJi elektronik irnza ile irnzalarum~tlr, http://evra\csorgu.rneb,gov.tr adresinden5067-565a-3cf3-a594-bde8 kodu ile teyit edilebilir,
Download

Java Printing - Araklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü