T.C.
ARAKLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 94343154/774/6834355
Konu: Osmanlıca Kursları
Faaliyet Çizelgesi.
24/12/2014
........................................ MÜDÜRLÜĞÜNE
2015 yılında Trabzon İli genelinde açılacak olan Osmanlıca Türkçesi (Temel-Orta-İleri
Seviye) Kursu faaliyet çizelgesi ektedir.
Bilgilerinizi ve konunun tüm personele duyurulmasını rica ederim.
Ufuk CENG
Müdür a.
Şube Müdürü
Ek:
1-Faaliyet Çizelgesi (1 Sayfa)
Dağıtım:
-Tüm okul/kurumlara
Hükümet Konağı Kat:2 Araklı/Trabzon
Elektronik Ağ: arakli.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ufuk CENG Şb. Md.
Tel: (0 462) 721 67 61
Faks: (0 462) 721 78 72
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden21a6-fdc6-3cf6-af7c-1172 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 42045164/774.01.05/6823087
Konu:Osmanlı Türkçesi Kursu (Temel Seviye)
24/12/2014
VALİLİK MAKAMINA
Ilgi
: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 30/09/2013 tarihli ve
2745929 sayılı yazısı.
Bakanlığımız ile Hayrat Vakfı arasında Milli Kültürün en önemli kaynaklarını teşkil
eden kütüphaneler, arşivler ile diğer kurumlarda mevcut olan Osmanlıca eserleri okuyup anlayacak,
bu eserlerdeki bilgi ve belgelerden azami derecede faydalanacak ve bunları kültür hayatına
kazandıracak elemanların yetiştirilmesini sağlamak üzere eğitime katılan eğiticiler tarafından
ortaöğretim kurumlarında okutulan Osmanlı Türkçesi derslerini verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi
amacıyla Mahalli olarak hizmetiçi eğitim kursları düzenlenmesi Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme
ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün ilgi yazıları ile istenmektedir.
Bu amaçla, ilimizdeki ortaöğretim kurumlarında okutulan Osmanlı Türkçesi dersini
verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla, ekli programda belirtilen tarihler ve saatler arasında
belirtilen eğitim merkezlerinde 64'er saatlik "Osmanlı Türkçesi (Temel -Orta- İleri Seviye) Kurs"
düzenlenmesi, düzenlenecek olan kurslarda EK-II listede adı, soyadı ve görev yerleri yazılı eğitim
yöneticisi, eğitim merkezi müdürü ve eğitim görevlilerinin görevlendirilmesi; eğitim görevlileri ile
faaliyete kendi istekleri ile katılmak isteyen kursiyerlerin belirtilen tarihlerdeki saatler arasında
görevli izinli sayılmaları, Belediye hudutları dışından kursa katılmak isteyen kursiyerlere yolluk ve
yevmiye ödenmeyeceği için kursiyerlerin isteklerine bağlı olarak mahallen veya kendi imkanları ile
katılmalarının sağlanması; ayrıca, kursta görev alacak eğitim görevlilerine MEB Öğretmen ve
Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar doğrultusunda ders ücreti ödenmesi
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.
Hızır AKTAŞ
Milli Eğitim Müdürü
OLUR
24/12/2014
Celalettin CANTÜRK
Vali a.
Vali Yardımcısı
Hükümet Konağı 61040-TRABZON
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: İlyas GAYDAN Şef
Tel: (0 462) 230 20 94 - 1102
Faks: (0 462) 230 20 96
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2cf5-790d-3f64-9ef4-f6dc kodu ile teyit edilebilir.
gg
r9
!E
3A
sF
I:F
=;
E
-a
is ;
n
a
9!na EI
3E
F9
B+E
E;
i
.5Ets
igF
Fd
2?
t=
65
9!t
s}.
47
ti
*
3'
B
7F
.E
F'
T
I
8f
t
2:2
i.E
*'4
98
93
IE
t
9j
ea
CF
1!
r
E
2
e
4
a
8F
EF
F!Fi
;P;
8.E
i:.
z<
3r
T
t
F'
t4
E-
pt
i5
t
B{
IiC
6
oi
Fh
rx
6=
9F
5t
SE
5F
?
f,
g:E
F
i
E
!
fl
7a
FI
2E
r*i
gi.
f
5i F5
i i 9F oqa t9
f5€E 4t3 FI 5< F{ F&
'E
iit> n:6
ae
Fi ,=t
bF
8E
a9
^;
6E
Fi
IE
'a
g
:
E
7
'E,
F
I
I
liE I
Fi
q i
c
7ta !3 EA ct
ial
; 9.1
,
ztat
?*
F
!
E3 PF
:
a
r? :q
99
cz
'B
E
=*
I
Fi
FE
g
r
t
I
!t
F' ri' gE 9f
5E 9e;t
65
t
^:
!
6iE
.F
F'
3
i'
F}
t-
<6t
Fi
&
tuF
I
>E
ai
fi
q
.F
;-
E
5E
Et
CF
5
I
i-
i
87
6
5
I
c
e
t
E
s
E
i
v
E
6
g
t
E
R
&
5
a
,
e
E
&
q
c
E
E
I
$
E
6
Ni
IF
gE
e
e
$
:
2
i
&
.{
7
&
:
=
z
n
i
v
u
R
F
a
d
F
I
s
a
F
I
a
e
I
I
z
a
s
2
6
3
z
I
ce
,,
s
A
:z
z
B
ae
9<
ax
2
E
A
E
e
I
:
a
I
;
c
t
E
3
6
F
z
F
E
6
€
a
FaE
F
i
ar
t-
=
7
A
i
E
E
I
EE
{
:
A
=
t
a
F
g
E
2
E
F
2
F
8.
frq
q=
I
tlF
s
:5
>2=
5
a
!
t
?
a
a
a
E
;
E
G
?
?
t
t
a
e
t
a
s
a
t
a
!a
;
a
6>.
Z2
t tstst
6--ti
99
Download

Java Printing - Araklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü