T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : 83203306/10.03/3254026
Konu : Son Sınıf Öğrencileri
06/08/2014
BAKANLIK MAKAMINA
İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
2013-2014 ders yılı 13 Haziran 2014 tarihinde sona ermiştir. Öğrencilerin devam-devamsızlık
ve başarı durumları ilgi Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilerek başarılı olanlar bir üst sınıfa
geçmiş, son sınıfta başarılı olanlar ise mezun olmuşlardır.
İlgi Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden bir
sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçmekte, alt sınıflar da
dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar etmekte, sorumlu olarak sınıf geçen
öğrenciler için nisan ve kasım aylarında sorumluluk sınavları yapılmaktadır. Yönetmeliğin 59 uncu
maddesinde ise mezun olamayan son sınıf öğrencilerinin başarısız oldukları ders/derslerden
sorumluluk sınavlarından yararlanacağı, aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde, devamsızlık süresinin
özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü, kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam
devamsızlık süresinin ise 60 günü aşması halinde, ders puanları ne olursa olsun "başarısız"sayılacağı
ifade edilmektedir.
Ancak Bakanlığımıza ulaşan öğrenci ve veli taleplerinden bazı öğrencilerin gerekli başarıyı
yakalayamadıkları, bazı öğrencilerin ise derslerinde başarılı olmalarına rağmen
özre bağlı
devamsızlıktan dolayı başarısız duruma düştükleri anlaşılmaktadır. Bu durumun özellikle
yükseköğretime devam etmeye hak kazanan son sınıf öğrencilerinin mağduriyetine yol açabileceği
düşünülmektedir.
Bu nedenle 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim
kurumlarının son sınıf öğrencilerinden;
1- Ders kesimi itibariyle iki dönem notu alarak başarılı olmasına rağmen devamsızlık süresini
aşanların devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutulmalarının,
2- Sorumlu dersi bulunanlar için eylül ayının üçüncü haftası içerisinde sorumluluk sınavı
yapılmasının,
3- Eylül ayının üçüncü haftası içerisinde yapılacak sorumluluk sınavları sonunda başarısız tek
dersi kalanlar için valiliklerce eylül ayı içerisinde belirlenecek bir tarihte sorumluluk sınav esaslarına
göre bir sınav hakkından daha yararlandırılmalarının,
4- Öğrencilerin yılsonu başarı durumlarının sınav sonuçlarına göre yeniden
değerlendirilmesinin
uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde örgün ortaöğretimde öğrenim gören son sınıf
öğrencilerinin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda durumlarının yeniden değerlendirilmesi ve
yapılacak sınavlardan yararlandırılması hususlarını olurlarınıza arz ederim
Ercan TÜRK
Genel Müdür
Uygun görüşle arz ederim.
Yusuf TEKİN
Müsteşar
OLUR
06/08/2014
Nabi AVCI
Bakan
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
——————————————————————————————————————————————————
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Ç.ULUYOL
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
Tel: (0 312) 413 16 04
e-posta: [email protected]
Faks: (0 312) 418 07 39
Download

mezun olamayan son sınıf öğrencilerine yeni sınav hakkı