9
V
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Sayı : 27250534/746.01/3681489
Konu: Eğitici Eğitimi
02/09/2014
BAKANLIK MAKAMINA
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali işbirliği Aracı (IPA) kapsamında uygulamaya
konulan "Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi" Genel Müdürlüğümüz
sorumluluğunda yürütülmektedir.
Proje kapsamında geliştirilen okul modelini pilot illerde uygulamaya geçirmek üzere,
10-12 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara’da bir eğitici eğitimi programı planlanmaktadır.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde; yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde
düzenlenecek çalıştaya, ekli listede yer alan katılımcıların yol hariç 3 (üç) gün süreyle
görevlendirilmeleri, görevlendirilen Bakanlığımız personelinin belirtilen tarihlerde Milli
Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların
Değişik 16. Maddesi uyarınca ek ders görevlerini yapmış sayılmaları, yolculuklarını
kara/hava yolu ile yapmaları, ulaşım, iaşe ve ibate masraflarının projenin teknik danışmanlık
hizmetleri kapsamında karşılanması, bunun dışında Bakanlık personeline ve diğer
katılımcılara yolluk ve yevmiye gibi herhangi bir ücret ödenmemesi hususlarını olurlarınıza
arz ederim.
Çelil GÜNGÖR
Genel Müdür
OLUR
02/09/2014
Muhterem KURT
Müsteşar Yardımcısı
Ek: Katılımcı Listesi (1 Sayfa)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Beşevler MEB Kampusu A Blok YenimahalleANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Mehmet FatihKÖSE
Tel: (0 312) 413 30 52
Faks:(0 312)213 13 56
Ç OC U Ğ A YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ
MO DE L OKUL EĞİTİCİ EĞİTİMİ KATILIMCI LİSTESİ
S. NO
Adana
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
1
Adana
H ü se y in ÖĞRETMEN
Ç ukurova Rehberlik ve A raştırm a Merkezi
2
Adana
İlyas ÇEVİRGEN
Yüreğir Rehberlik ve A raştırm a Merkezi
3
Çorum
D i n ç e r ÖBEKÇİ
RAM
4
Çorum
B u r h a n ŞENOL
B a h ç e l i e v l e r İ l ko k u l u
5
Diyarbakır
Selvi ÖNCEL
İMKB H a t a t H a m i t A y t a ç O r t a o k u l u
6
Diyarbakır
E y y ü p AYDENİZ
8 5 . Yıl Milli E g e m e n l i k A n a d o l u Lisesi
7
Elazığ
L e v e n t SANCAR
ELAZIĞ RAM
8
Elazığ
YASİN UÇAR
ELAZIĞ RAM
9
Erzurum
K ü b r a ERDEMİR
M e c i d i y e İ l ko k u l u
10
Erzurum
M u a m m e r KARABACAK
Y a k u t i y e RAM
11
Gaziantep
Ali İ h s a n NACAK
Ş a h i n b e y RAM
12
Gaziantep
M u s a b KIRCA
Ş a h i n b e y RAM
13
Ka ys e r i
Halil ÖZTÜRK
K a y s e r i Kız A n a d o l u İ.H.L
14
Ka ys e r i
H a s a n ALTUNÖZ
A y f e r İ s ma i l Ş a h b a z O r t a o k u l u
15
Konya
N a c i y e SARI
K o n y a A n d . İHL
16
Konya
Az i z e SAYGIN
M e r a m A n a d o l u Lisesi
17
Malatya
T e v f i k GÖREN
Yeşilyurt
RAM
18
Malatya
A l a a d d i n DEMİRCAN
Battalgazi
H a f i z e Öz a l K.M.L.
19
M ersin
Ya si n ERDEM
M e r s i n T a r s u s RAM
20
M ersin
Ö m e r B e s t a m i MU KU
M e r s i n E r d e m l i RAM
Download

Eğitici Eğitimi