T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
81494288/774.06.02
Aday Memur Yetiştirme Eğitimi
BAKANLIK MAKAMINA
Ticaret İl Müdürlüklerinde göreve başlayan Aday Memurların, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu ve Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Devlet memuriyetinin
gerektirdiği ortak vasıflar ile mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla, "Aday
Memur Yetiştirme Eğitimi"ne alınmaları gerekmektedir.
25.08.2014 tarihinden itibaren düzenlenmesi planlanan eğitim programına katılacakların
tespiti ve eğitim görevlilerinin temini konularında; ilgili birimlerle gerekli mutabakat
sağlanmıştır.
Bu doğrultuda;
1. Ekli listede (EK-IV) adı soyadı ve görev yerleri yazılı aday personelin, 25.08.201403.10.2014 tarihleri arasında Ankara’da Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda, aday memur
yetiştirme temel ve hazırlayıcı eğitim programına katılmaları ve belirtilen tarihlerde (yol
hariç) geçici görevli sayılmaları,
2. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan personelin, 06.10.2014 - 06.12.2014 tarihleri arasında
görev yerlerinde aday memurluk stajına tabi tutulmaları,
3. Gerekli hallerde eğitim görevlisi ve program değişikliği ile kursiyerlerin program listesine
dahil edilmeleri ve çıkarılmaları konusunda Başkanlığımızın yetkili kılınması,
4. Eğitim programına, Ankara dışından katılacak personelin; Ankara’ya geliş-dönüş yol
giderleri ve yol gündelikleri ile konaklama giderlerinin ilgili Ticaret İl Müdürlüklerince, kurs
gündelikleri (31.01.00.06-01.3.1.00-1-03.3.1.01) ve eğitim görevlileri ders ücretlerinin
(31.01.00.06-01.3.1.00-1-01.1.5.01) Başkanlığımız bütçe tertibinden ödenmesi,
Hususlarını, Olurlarınıza arz ederim.
Önder UYSAL
Eğitim Dairesi Başkanı
EKLER:
1- Onay ve Ekleri
2- Programla İlgili Esaslar
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 580b8560-3546-4159-8c47-e4fda55d339a kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri
No.685 Esenboğa Yolu 06750-Akyurt/ANKARA
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: MUSTAFA ALPARSLAN
Fax
E-Posta
: 0312-3982232
: .
OLUR
.../.../2014
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 580b8560-3546-4159-8c47-e4fda55d339a kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri
No.685 Esenboğa Yolu 06750-Akyurt/ANKARA
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: MUSTAFA ALPARSLAN
Fax
E-Posta
: 0312-3982232
: .
Download

aday memur yetiştirme eğitimi onayı