T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
81494288/774.01.02
Antrepo İşlemleri Eğitimi
BAKANLIK MAKAMINA
Bilindiği üzere, 02.12.2014 tarihli, 29193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan
düzenlemeler sonrasında, genel ve özel antrepolara eşya giriş ve çıkışları, genel ve özel
antrepolarının stok kayıtları, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerine ilişkin tespit
işlemlerinde görevlendirilen gümrük memurlarına yönelik olmak üzere, belirtilen iş ve
işlemlere ilişkin olarak; 10.01.2015 tarihinde İstanbul'da, 17.01.2015 tarihinde Ankara ve
İzmit'de, 24.01.2015 tarihinde ise Bursa'da birer eğitim programı düzenlenmiştir.
Bu defa, sözkonusu eğitimin 31.01.2015 tarihinde Orta Akdeniz ve Doğu Akdeniz Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüğü personeline yönelik olmak üzere Mersin ilinde gerçekleştirilmesi
planlanmakta olup, eğitim programına katılacakların tespiti konusunda ilgili birimler ile
gerekli mutabakat sağlanmıştır.
Bu çerçevede;
1-Ekli listede (EK-III) adı-soyadı ve görev yerleri belirtilen Orta Akdeniz ve Doğu Akdeniz
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinin, 31 Ocak 2015 tarihinde Orta Akdeniz
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, Antrepo Rejimi ve Geçici Depolama Yerlerinin
Çalışma Usül ve Esaslarına ilişkin teorik eğitim programına katılmaları,
2-Eğitimi yerinde izlemek ve değerlendirmek üzere; Müsteşar Yardımcısı Sezai UÇARMAK
ve Eğitim Dairesi Başkanı Önder UYSAL'ın, 31 Ocak 2015 tarihinde (yol hariç) geçici
görevlendirilmeleri ve seyahatlerini uçakla yapabilmeleri, yol giderleri ve yol gündelikleri ile
konaklama giderlerinin ilgili birim bütçelerinden ödenmesi,
3-Eğitim programına Mersin dışından katılan personelin seyahatlerini ulaşım olanakları
dikkate alınarak karayolu, demiryolu ve/veya uçak ile yapabilmesi, belirtilen tarihlerde (yol
hariç) geçici görevli sayılmaları, Mersin'e geliş-dönüş yol giderleri ve gündelikleri ile
konaklama giderlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerince ödenmesi,
4- Eğitim programına merkez birimlerden görevlendirilen eğiticilerin belirtilen tarihte (yol
hariç) geçici görevli sayılmaları, seyahatlerini ulaşım olanakları dikkate alınarak karayolu,
demiryolu ve/veya uçakla yapabilmeleri, yol giderleri, gündelikleri ile konaklama giderlerinin
ilgili birim bütçelerinden ödenmesi,
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden f191c161-447c-4c2a-9d03-0004a68e758f kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri
No.685 Esenboğa Yolu 06750-Akyurt/ANKARA
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: MUSTAFA ALPARSLAN
Fax
E-Posta
: 0312-3982232
: .
5-Eğitim programına katılacak eğiticilere ödenecek ders ücretinin Eğitim Dairesi
Başkanlığının (31.01.0006-01.3.1.00-1-01.1.5.01) bütçe tertibinden ödenmesi,
6-Zorunlu hallerde eğitici, tarih ve program içeriğinin değişikliği konularında
Başkanlığımızın, katılımcılarının program listesine dahil edilmeleri ve çıkarılmaları
konusunda ise Orta Akdeniz ve Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün
yetkili kılınması,
7-Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından, eğitim programına ilişkin
bilgilerin ve katılımcı listelerinin program sonunda Başkanlığımıza gönderilmesi,
Hususlarını, Olurlarınıza arz ederim.
Selim ERİNCİK
Eğitim Dairesi Başkan V.
EKLER:
1- Program Esasları
2- Program
3- İsim Listesi
Uygun görüşle arz ederim.
.../.../2015
Sezai UÇARMAK
Müsteşar Yardımcısı
OLUR
.../.../2015
İsmail YÜCEL
Bakan a.
Müsteşar V.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden f191c161-447c-4c2a-9d03-0004a68e758f kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri
No.685 Esenboğa Yolu 06750-Akyurt/ANKARA
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: MUSTAFA ALPARSLAN
Fax
E-Posta
: 0312-3982232
: .
Download

81494288/774.01.02 Konu : Antrepo İşlemleri Eğiti