T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
81494288/774.06.02
Aday Memur Yetiştirme Eğitimi
BAKANLIK MAKAMINA
Ticaret İl Müdürlüklerinde göreve başlayan Aday Memurların, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Devlet
memuriyetinin gerektirdiği ortak vasıflar ile mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması
amacıyla, "Aday Memur Yetiştirme Eğitimi"ne alınmaları gerekmektedir.
23.03.2015 tarihinden itibaren düzenlenmesi planlanan eğitim programına katılacakların
tespiti ve eğitim görevlilerinin temini konularında; ilgili birimlerle gerekli mutabakat
sağlanmıştır.
Bu doğrultuda;
1. Ekli listede (EK-IV) adı soyadı ve görev yerleri yazılı aday personelin, 23.03.2015 06.05.2015 tarihleri arasında Ankara’da Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda, aday memur
yetiştirme temel ve hazırlayıcı eğitim programına katılmaları ve belirtilen tarihlerde (yol
hariç) geçici görevli sayılmaları,
2. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan personelin, 08.05.2015 - 08.07.2015 tarihleri
arasında görev yerlerinde aday memurluk stajına tabi tutulmaları,
3. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü personeli Sevcan KOYUNCU ile Kars Ticaret İl
Müdürlüğü personeli Hava ARAT'ın, programın 06.04.2015 - 06.05.2015 tarihleri arasındaki
Hazırlayıcı Eğitim bölümüne dinleyici olarak katılmaları ve belirtilen tarihlerde (yol hariç)
geçici görevli sayılmaları,
4. Gerekli hallerde eğitim görevlisi ve program değişikliği ile kursiyerlerin program
listesine dahil edilmeleri ve çıkarılmaları konusunda Başkanlığımızın yetkili kılınması,
5. Eğitim programına, Ankara dışından katılacak personelin; Ankara’ya geliş-dönüş yol
giderleri ve yol gündelikleri ile konaklama giderlerinin ilgili Ticaret İl Müdürlüklerince, kurs
gündelikleri (31.01.00.06-01.3.1.00-1-03.3.1.01) ve eğitim görevlileri ders ücretlerinin
(31.01.00.06-01.3.1.00-1-01.1.5.01) Başkanlığımız bütçe tertibinden ödenmesi,
Hususlarını, Olurlarınıza arz ederim.
Önder UYSAL
Eğitim Dairesi Başkanı
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden eaadd4c0-c1f0-4415-8695-37efc0ba3dd9 kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri
No.685 Esenboğa Yolu 06750-Akyurt/ANKARA
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: MUSTAFA ALPARSLAN
Fax
E-Posta
: 0312-3982232
: .
EKLER:
1- Program İle İlgili Esaslar
2- Program ve İsim Liste
OLUR
.../.../2015
İsmail YÜCEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden eaadd4c0-c1f0-4415-8695-37efc0ba3dd9 kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri
No.685 Esenboğa Yolu 06750-Akyurt/ANKARA
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: MUSTAFA ALPARSLAN
Fax
E-Posta
: 0312-3982232
: .
Download

81494288/774.06.02 Konu : Aday Memur Yetiştirme Eğ