T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
73421605/106.05
Tek Pencere Sistemi - Türk
Standartları Enstitüsü
GENELGE
(2014/18)
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük
Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde
Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere
Sisteminin “ e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü
arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin 2/b fıkrası “ Gümrük beyanı bilgisayar
veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken
belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler
gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” hükmünü
amirdir.
Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen
Dokümanlar" alanında beyan edilen, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, 31/12/2013 tarihli
ve 28868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin
Tebliğ” kapsamında düzenlenen uygunluk belgelerinin, 25.12.2014 tarihi itibariyle Tek
Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem
yapılması gerekmektedir.
1- Türk Standartları Enstitüsü tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının
değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0848 (eski kod 0837) belge kodlu uygunluk
belgeleri Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.
2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından
verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır sıra no (örn: Referans No:
14258681430848000112/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu
kutusunda “belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 449 37 77
Elektronik Ağ: www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin: BARIŞ ZEYBEK
Fax: (312) 449 38 95
E-Posta: [email protected]
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden e6077f55-c4b7-4cd9-b41c-eb59ec4fa4e7 kodu ile erişebilirsiniz.
3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler TSE tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik
ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kağıt ortamında ıslak imzalı belge
aranmayacaktır.
Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca
Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 449 37 77
Elektronik Ağ: www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin: BARIŞ ZEYBEK
Fax: (312) 449 38 95
E-Posta: [email protected]
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden e6077f55-c4b7-4cd9-b41c-eb59ec4fa4e7 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Tek Pencere Sistemi - Türk Standartları Enstitüsü Genelge