T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
73773257/010.06.01
Mühürler
GENELGE
(2014/3)
İlgi: 17/04/2012 tarihli ve 2012/3 sayılı Genelge.
Bakanlığımızın taşra teşkilatında düzenleme yapılmasına ilişkin, 18 Ağustos 2014 tarihli
29082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6711 sayılı Kararname ile yeni Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüklerinin kurulması ile İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğünün merkezinin Habur olarak değiştirilmesi nedeniyle; ilgide kayıtlı Mühürler
konulu 2012/3 sayılı Genelge eki Bölge Müdürlükleri Kod Harfleri Listesinin ekte yer aldığı
şekilde düzenlenmesi uygun bulunmuştur.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
EK:Bölge Müdürlükleri Kod Harfleri Listesi (1 Sayfa)
DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
G.M.K. Bulvarı No: 6 06410 Kızılay / ANKARA
Tel: 0312 306 90 28
Elektronik Ağ: www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin: HACI VELİ BATKI
Fax: 0312 306 90 55
E-Posta: [email protected]
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 0d5eb199-b1ee-4149-a309-f59ae5652f3b kodu ile erişebilirsiniz.
Download

indir - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel