Iyi Aksamlar ilk yar'larimizin Dostlari,
Gecen hafta bir izlenim gonderemedik,
cunku buyuk bir kosturmaca vardi,
33 ayri okuldan ulke cografyasina dagilmis
73 ogrenci ve 23 ogretmen misafirimizdi...
Gonullulerimiz donemin bu yogun haftasinda
projenin basariya ulasmasi icin
her turlu fedakarlikta bulundular
muazzam enerji ve zaman aktardilar
guzelliklerin gerceklesmesi icin...
Hepsi "insanliktan umut kesilmemesinin"
orneklerini sunuyorlar...
Iste bu gonullulerimizden sevgili Kevser yazmis...
Resimler, duygular hepsi sevginin
"emek" vermek oldugunu hatirlatiyor...
17. demet te gozyaslari icerisinde,
"Nasil olsa sonu gelmeyecek mi,
Her guzel sey gibi bitmeyecek mi?"
diyerek ugurladik...
Bu projenin gerceklesmesi icin
tum destek verenlere,
emek verenlere, siz gonul verenlere
selam sevgi ve saygilarimizi yolluyoruz...
ILKYAR
Guzel cocuklarimizin gelecegine guzellikler katmak icin
belki bir kitap, belki de buyugunuzun anisina bir kitaplik icin,
belki de daha fazlasi icin:
(lutfen bagisinizin aciklama kismina isminizi yazin,
ozel bir bagissa hangi amacla yaptiginizi da lutfen belirtin)
Is Bankasi ODTU Subesi (4229) 706968 TL - TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217
http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/130528_nasil_destek_olabilirsiniz.pdf
-Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz;
hele ki uzaklardaki, YIBO’lardaki cocuklarimiz, kardeslerimiz…
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: [email protected]
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/
Kas Gucuyle Devri Alem Erden> http://www.KaslaGit.com
!"#$%& &
&
&
'!()'!*"$+&,-,.#/&0,"&-!12+&$34$"%& &
&&&&&&&&&&&&&&&& &
&
&
&
&
&
&
&
&
& 02"#$&0/.555& & & & ! ! ! ! ! ! !
!
! ! ! ! "#$%#$&#%! '('%)*! +,-,-*./*0'1! 23$,%)*! )4/#./#05! 6#75)#! #658%#$&#%! )#9#! 638,!
4/:0:%!6406:&:.)#.!)4/#-5! ! 6#0#0!;*0'-40:%!'('%'!+4<#/8%#-#=!>:!#.!3-/*!+'0!9#/!;#0!6'!
,$*0'%)*! 9*0! +:/):7:%! 6:-8:)#! 95(650#! 95(650#! #7/#%#%#6! '('.! $40! 8:8:-40:%!
6*.)'%'===! !
!
!
?.&#./#0#! 6#0<5! :%:):%:! -'8'0%*68*! 4/):7:%! &50#/#0)#! 6#0<5%#! (5685/#0! ;*! +'0)*.!
9#-#8#%5.! %*06*$'! 9#/'.*! 2*/)'/*0=! @,/%*-'! 2,/),0%*-'! 8*60#0! 9#850/#)5%! 4! %:98*<*%!
)4&8/#05%5.!&#-*&'.)*=!"#<#%5.!#%#A5.5!;*!#./#%5.5!'0)*/*)'7'%!)3.*%/*0!3-/*!(46!4/):!
6'===! B'(+'0! $#%#.! '<'.! '('.)*.! (56#%#)5%=! B#-#85.! #./#%5! %*7*0! 4./#05.! 23$/*0'-%'<C!
-5//#0A#!#0#)575%!<*-!4./#05.!4!2,$*/!23$/*0'.'.!)*0'./'6/*0'.)*!-#85-40%:<C!D#6#8!+*.!4.:!
9*E!D#06/5!-*0/*0)*!#0#%5<5%=! !
!
!
B#-#85%5.!*.!#%#!*.!#./#%/5!FG!H'&#.5.5!-#<#)5%=!@*0'-*!)3.,E!+#68575%)#!;*!+'0!
6#0<5/#<850%#! -#E8575%)#! 9#-#8! #&5/! 4./#0/#! +'0/'68*! 4/:.A#! +#-0#%! 4/:-40%:<=! I! 2,.! ;*!
D#06/5! )'-#0/#0)#.! 2*/*.! +'0! &,0,! (4A:6===! H*/*0! -#E%#)56! 6'! +'0/'68*=! J;#$5%5$! (568575!
6#)#0! <#065/#01! 8,06,/*0! &3-/*)'61! 3-/*! 2,$*/! 6#96#/#0! #8856! 6'! ),.-#.5.! :%#0&5$/575.#!
6#0<5===!K#.#!L,08(*!+#$5!6*/'%*/*0!370*88'/*0C!%*7*0!+*)*.'!6,(,A,6!#%#!-,0*7'!64A#%#.!
4/#.!+'0'/*0'.)*.!+'0!<*-/*0!370*.%*6!.*!6#)#0!)#!2,$*/!+'0!<*-%'<=!M-/*!%:8/:!;*!)*7*0/'!
9'&&*)'-40/#0! 6'! 6*.)'/*0'.'C! +'$'%! '('.! (46! 65-%*8/'! 4/):6/#05.5! &3$/*! -#! )#! )#;0#.5</#!
23&8*0)'7'%'$!;#6'8=!N#)*A*!+'0!8*+*&&,%!+:$)#.!)#7/#05!*0'8';*0'-40!;*!4!#.)#!6#/E/*0*!
:.:8#%#-#A#75%5$!+'0!-4/A:/:6!+#</5-40=!
!
! ! ! ! "#05.! +'$'! :7:0/#%#-#! 2*/*A*6! %'&'.! L*;&*0! J+/#! )'-40! '(/*0'.)*.! +'0'=! O! &##88*!
)*0&'%! 4/):7:! '('.! 2*/*%*-*A*7'%'! &3-/,-40:%! 4! #.)#=! P*;#E! 4/#0#6! )*0&! +'$)*.!
3.*%/'!%'!6#0<5/575.5!#/5-40:%=!N'$'./*!2*('0)'7'%!+'0!)#6'6#-5!)*7'<%*%!)*7'/!+'0! ! +'.!
)*0&*!+'/*=!J9!2*0(*68*.!+'0!#(56/#-#+'/&*%!.*)*.!:7:0/#%#-#!2*/*%*-*A*7'%'C!2')*0&*%!
*7*0! :7:0/#%#-#! 9,.2,0! 9,.2,0! #7/#-#A#75%)#.! ;*! +*.'! )*! 238,0,.! -#.5.5$)#!
9#-#85%5.! &4.:.#! 6#)#0! &565/%#)#.! &'$/*0/*! +'0/'68*! -#<#-#+'/'0'%! )*%*68*.! 3-/*&'.*!
6406:-40:%!6'=!K'0!#0#!&#9')*.!),<,.,-40:%!L*;&*0!J+/#/#05.5!)#!#/&#/#0!-#./#05.#!;*!
#/5E! +#<5%5$5! 2'8&*6! 6'%&*.'.! +'/%*)'7'! ;*! +'$'! #&/#! +:/#%#-#A#75! )'-#0/#0#===! N4.0#!
6*.)'%*! 2*/'-40:%! ;*! %'.'6! )4&8/#05%! 2')'.A*! .*! -#E#A#75%! +*.! 6406:&:! &#05-40! 8,%!
+*)*.'%'!;*!0:9:%:=! !
!
! ! ! K#.#!4!6#)#0!(46!&5.5D8#!6#/!6'!+'$!,.';*0&'8*-*!2*/)'7'%'$)*!+'0/'68*!46:0:$!)'-40/#0=!
K*.! )*! A*;#E! 4/#0#6! Q+*.A*! <3-/*! -#E#/5%! )'-40:%R! '/6! 3.A*! +*.! %*$:.! 4/#-5%=! N4.0#!
&'$'.! /'&*! ;*! ,.';*0&'8*! %*$:.'-*8'.'$*! 2*/'0'%=! J65//#05.#! E*6! -#8%5-40! (,.6,!
2*/%*-*A*7'%'! ),<,.,-40/#0=! @*0(*68*.! 2*/%*%'! '&8*0! %'&'.'$! )'-*! &40:-40:%=!
L4A#%#.! +'0! *;*8! A*;#+5! #/5-40:%=! K:.:.! ,$*0'.*! %'.'6! )4&8/#05%#! %*$:.'-*8/*0'.*!
2*/%*6! '('.! 2*0(*68*.! */'%)*.! 2*/*.'.! *.! '-'&'.'! -#E#A#75%5! 2*/*%*$&*%! )#9'! 8,%!
6#/+'%'.! 4./#0/#! +'0/'68*! 4/):7:.:! &3-/*-'.A*C! L*;&*0! J+/#! 9*%*.! &*.*-*! %*$:.! 4/!
6#0<5/575.5!#/5-40:%=!O./#0!3-/*!2,$*/!-*0/*0'!9#6!*)'-40/#0!6'!+*.'%!23$,%)*!===!
!
! ! ! S08*&'! 2,.! %'.'6! )4&8/#05%5! +*6/*06*.! LLT! .'.! 3.,.)*1! 0'.2! ):0:0! ):0%#$! '6'!
-#0#%#$!3-/*&'.*!95$/5!64<:-40!6'!L*;&*0!J+/#!)'-*1!+*.!)*!#-.5!95$/#!6#0<5/56!;*0'-40:%!
4./#0#=!M-/*!+'0!&#05/5-40:$!6'===!N4.0#!6*.)'%'!+'0!&402:/%#.5.!'('.)*!+:/:-40:%=!H#&5/!
#/5<856!+:!6#)#0!65&#!+'0!&,0*)*U!H#&5/!.#&5/U!H*!-#E85%!6'!+:!6#)#0!&*;'/%*6!'('.U!
!!
! ! ! N4.! 2*A*! *7/*.A*! &50#&5.)#! 3-/*! +'0! 9#/#-! (*6'-40:$! 6'! 4! +'0+'0'.*! &565A#! 6*.*8/*.%'<!
*//*0! $#8*.! 9*0! <*-'! 4/#.A#! (5E/#6/575-/#! #./#85-40R! N*;2')*.! 4/:<%:<! +'0! $'.A'0'.!
9#/6#/#05.5.! 64/#-! 64/#-! #(5/#%#-#A#75.5! +'0! 6*$! )#9#! #./5-40:%=! N*;2'-/*! +*$*.%'<!
64A#%#.!+'0!$'.A'0'.!9#/6#&5!4/%#6!3-/*&'.*!2,$*/!+'0!9'&%'<!6'===! ! ! !
!
! ! ! N*&/*0'!9#/#!6:/#6/#05%)#!%'.'6!)4&[email protected]$/*0'%'!6#E#%#-#!6406:-40:%!(,.6,!
6#E#)575%! #.)#! 4./#0)#.! 9*09#.2'! +'0'.'.! 2,/,%&*%*&'.'! 6#0<5%)#! +:/:-40:%=!
@30),7,%! 9*06*&! ;*! 9*0! <*-! 4! 6#)#0! %#.#&5$! 2*/'-40! 6'! 4! #.)#! #99! .*)*.! -#.5%)#!
)*7'/&'.'$!)'-40:%!;*!23$/*0'%'.!)4/%#&5.#!*.2*/!4/#%5-40:%=!L#%E,&8*!40#)#.!40#-#!
&#;0:/:06*.1! -*%*69#.*)*! &50#)#-6*.1! 6,8,E9#.*-*! 2')*06*.! +'0! -*0/*0)*.! %'.'6!
)4&8/#05%5.! 6#0<5%#! (56#A#6/#05.5! ;*! &#6/#%+#(! 4-.:-40):6! L*;&*0! J+/#! 4.:.! '('.!
408#)#.!6#-+4/):6!)*%*/*0'.'!+*6/'-40:%=!V*!+:.:.!2*0(*6!4/#%#-#A#75.5!),<,.),6(*!
6*.)'%'! +,-,6! +'0! +4</:68#! 9'&&*)'-40:%=! W*)#6#0/56! ;*! &#%'%'-*8/*! -470:/%:<!
)4&8/#05%!&'$/*0'!2*0(*68*.!(46!3$/,-40:%!;*!:.:8#%5-40:%====! ! ! ! ! !
!!&
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L*;&*0!M$*0*.!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! N'-#&*8!K'/'%'!V*!L#%:!"3.*8'%'!XG!
!!!!!
!
!
güzel çocuklarımızın ilk yarlarımızın gelece!ine güzellikler katmak için belki bir kitap için, belki bir çanta
dolu hediye, belki anısını ya"atmak istedi!iniz büyü!ünüz için bir kitaplık, belki de daha fazlası için
http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/130528_nasil_destek_olabilirsiniz.pdf :
#" Bankası ODTÜ $ubesi (4229) 706968 TL TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68; Euro Hesabı:
TR920006400000242293507426 Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217
Lütfen ba!ı"ınızın açıklama kısmına isminizi mutlaka lütfen belirtin…
www.ilkyar.org.tr
[email protected]
!678&096&-:;<=555& &
&
&
&
&
&
0<678&0>?!
!
K'0!#.#!2,/,%&*06*.!-402:.!;*!2,$*/! !
",0*7'!%,Y)*/*0/*!8,-!2'+'!9#D'D/*06*.1! !
O0)#1!+'0!(4A:6!)47#0!&5%&5A#6!),.-#%5$#! !
K:0)#!+*.===! !
!
Z#/!.#&5/1!-#E0#6!.#&5/1!*6'.!.#&5/!+,-,0&*! !
[4E0#6!.#&5/!:-#.50&#!+'0!'.A*A'6!-#7%:0)#.! !
O0)#!+'0!(4A:6!+,-,0!-:%#6!-:%#6!+'0!.:0)#.1! !
K:0)#!+*.===! !
!
L4<8:7:1!#8/#)5751!):0):7:1!:$#.)5751! !
Z,<,E!6#/)575!-*0/*0)*!23$+*+*7'%!;#0=! !
O0)#1!84$X84E0#6!'('.)*!+'0!(4A:6!#7/#01! !
K:0)#!+*.===! !
!
H*!4-:.!4-.#%#6!'&8*01!.*!:-6:!.*!&:1! !
H*!*/'<'!0*&'%/*0'!23./,.,!#/50=! !
O0)#1!+'0!:$#6!*;)*!+'0!(4A:6!-*8'%!6#/501! !
K:0)#!+*.===! !
!
Z46:.&#%1!%#085!2'+'!:(:E!2')*A*6!&#.6'1! !
N4/2:.!-,$/,!+'0!#;:(!6#0=! !
O0)#1!+'0!2*A*!-#05&51!+'0!9#&8#!(4A:6!&#-56/#01! !
K:0)#!+*.===! !
!
K'0)*.!+'0*!:-#.50!+'0!#.#!:-6:&:.)#.1! !
N#E&#05!+'0!6406:-/#!+#6#6#/50!.*D*&&'$=! !
O0)#1!&#+#9#!6#0<5!+'0!(4A:6!3/,0!&*&&'$1! !
K:0)#!+*.===!
!!
@8A<B&0CD>?E&08=9D>6!
!
Download

orda bir çocuk - burda ben... { kevser }