msağiik
T.C.
TÜRKİYE KAMIJ HASTANELERİ KURUMU
Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi
Sayı:75297816/300 / 5> 5*2Konu:Human Albumin kullanım!.
Karadeniz Ereğli
Devlet Hastanesi
26.11.2014
HASTANE YÖNETİCİLİĞİ'NE
DAHİLİ
Hastane Personelinin Human Albumin kullanımıyla ilgili bilgilendirmek için ekte
kayıtlı yazının hastanemiz HBYS sayfasında duyurulması hususunda:
Gereğini bilgileriize arz ederim
Hastane Adresi: Ömerli Mahallesi, Kaynarca Konutları Mevlci. No: 309 67300 Kdz. Ereğli
Bilgi için: Dahili (2000)
e-posta: [email protected]
in t: www.karadenİ2
Eczacı: Evren YÜRÜTMEN
*
Sayı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI • TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ KURUMU - TKHK TAŞINIR
İŞLEMLERİ YÖNETİM BİRİMİ
18 . 11.2014 10:33 - 2014 .5458.578 180959
:80981279 *
Konu „: Human Albumin Kullanımı HBYS İkazlarıc
KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı, Hastane Eczacılığı Yönetim Birimi
tarafından yapılan “Human Albumin Etken Maddeli İlaçların Tüketimleri” konulu
çalışma sonucunda bu ilaçların etkin, doğru ve ekonomik olarak kullanımını sağlamak
amacıyla; Genel Sekreterliklere bağlı Sağlık Tesislerinde Human Albumin kullanımında
dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 4.2.27.Ç Human Albumin kullanım
ilkelerine uygun şekilde işlem tahsis edilmelidir. Bunlar;
a. Human albümin preparatlan, yalnızca yatarak tedavi gören hastalara, albümin
düzeyi 2.5g/dl ve altında ise uzman hekimlerce reçete edilebilir. Laboratuvar
- sonuçlan ve kullanılan miktar epikrizde belirtilir.
b. Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca temin
edilememesi durumunda, günlük doz ve tedavi protokolünü ve kan albümin
düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir uzman hekim raporuna dayanılarak
en fazla 3 günlük dozda “Eczanemizde Yoktur, Yatan Hasta’* kaşesi basılıp
başhekimlik onayı ile reçete düzenlenmesi kaydıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili
sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Mahsup edilen ilacın/ilaçların sağlık
kurumunca ihale yöntemi ile. temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile
' belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar sağlık kurumuna iade edilir.
c. Plazmaferezde veya karaciğer nakli yapılmış hastalarda kan albümin düzeyi şartı
aranmaz.
2. Human Albumin kullanımında Hipoalbuminemi teşhisi yerine Human Albumin’in
ruhsatlı endikasyonlan ile kullanılması gerekmektedir. Bunlar;
a. Child sınıflandırılmasına göre CHILD-C grubunda olup masif refrakter asiti olan
ve kan albumin düzeyi 2 >g/dl olarak saptanan kronik karaciğer hastalarında,
b. Asit varlığında ‘Spontan bakteriyel peritonit* gelişen hastalarda tedavi yardımcı
olarak,
Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında kan albumin düzeyinden bağımsız
olarak,
c. Kök hücre transplantasyonu ve veno okluzif hastalık tedavisinde,
d. Septik şok tablosunda kristaloid sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen ve kan
- albumin düzeyi 2 ^g/dl olan yoğun bakım hastalarında,
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Ayrıntılı Bilgi için irtibat: Uz. Ecz. Özlem KALSIN
Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407 Sk. No:4 Balgat / ANKARA
Tel: 0 (312) 705 18 14
Faks: 0(312) 705 18 48
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.tkhk.gov.tr
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Konu
: Human Albumin Kullanımı HBYS İkazları
e. Pediyatrik yaş grubundaki hastalarda Nefrotik sendrom tamlı ve kan albumin
düzeyi 2>g/dl olan ve beraberinde plevral efîizyon, asit, akciğer ödemi semptom
ve bulgulan olan pediyatrik hastalarda,
f. Gebelik toksemisinde; kan albumin düzeyi 2 >g/dl olan olgularda (preklampsi ve
eklampsi tablolannda)
g. İatrojenik ovarian hiperstimûlasyon sendromunda (OHSS) ; kan albumin düzeyi
2^g/dl altmda olan ve beraberinde plevral efîizyon, asit, akciğer ödemi semptom
ve bulgulan olan hastalarda endikedir.
3. Yatan hastalara Human Albumin günlük tetkik sonuçlan dikkate alınarak, tek günlük
dozlar halinde mor reçete ile verilmelidir.
4. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) üzerinde bununla ilgili uyan ve ikazların
bulundurulması gerekmektedir. (Ek: HBYS Albumin îkaz Algoritma)
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dasitim:
88 Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterlikleri
Ek:
HBYS Albumin îkaz Algoritma (1 sayfa)
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Ayrıntılı Bilgi için irtibat: Uz. Ecz. özlem KALSIN
Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407 Sk. No:4 Balgat / ANKARA
Tel: 0 (312) 705 18 14
Faks: 0(312) 705 18 48
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.tkhk.gov.tr
1
T.Co SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
.S®|-iau S sk sab g «
TürKiyo Kamu
Hastaneleri Kurumu
Sayı
:80981279
Konu
: Human Albumin Kullanımı HBYS İkazları
Ek: HBYS Albumin İkaz Algoritma
V
SUTmdsfög
/ \
y-
4.2.2/ÇUi /
S
X
Peçete fdıkmez.
VJİ fittdöc
um;» düceyı 3.S2g/dh
J
M of Reçete
. SUT mâ<Me
r
«U AÇPt
V
/Hasînrto « ¿arte MdnsnöaN
^
■¡tafcun^vaf Hg
(kulattmÂİitîhiÎAIrâftlkttB
Îti&
gf’"r:uK
s^î5fkrfg\
*e ^ı
m â
t
yskise
te
J
~ C
t
f
^bumtndüteyiZSSgA^
)
Ofcvif» »soKfmHaporutguntuk dot, t«bv> protokolü w>It'S
atbumm dfocyinin t,ftgAfl olduğunu Röstermeiı)
A Ri'tolc
.
C<fef*nX
Pt, \
SUîmdtJp
\u w
/
V
/
M or Reçete {En fatte 3 götıîıik <Satyuttur, ‘Utine«tt<Je Yoktur.
. Yatan ‘«asta* tejesi tofltr.
3UT madde *.?• « .« « _________
•V-
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407 Sk. No:4
Balgat/ANKARA
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi için irtibat: Uz.Ecz.Özlem KALSIN
Tel : 0(312) 705 18 14
Faks: 0(312) 705 18 48
Elektronik Ağ:www.tkhk.gov.tr
Download

Eki İndir