Aksigorta Anonim Şirketi
1 Ocak-31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait finansal
tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu
E
•
Wln a better
w©rtln wtrW
Güney Bağımsız Denetim
ve SMMM AŞ
Büyükdere Cad
Beytem Fiaza No:20
r
34381Istanbul itrkey
Tel: +902123153000
Fax: +902122308291
ey.corn
--,
-]
-
.
D S--
.
-.-DDDV
-
Aksigorta Anonim Şirketi’nin
1 Ocak—31 Man 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu
Aksigorta Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na,
Giriş
1.
hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu,
Aksigorta A.Ş.’nin (‘Şirket”) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle
e değişim tablosu, nakit akış tablosu ve
aynı tarihte sona eren üç aylık gelir tablosu, özsermay ımızca sınırlı denetime tabi tutulmuştur.
önemli muhasebe pohtikalarının özeti ile dipnotları taraf
inansal tablolarının sigortacılık
Şirket yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem t artlarına uygun olarak hazırlanması
stand
mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve
bu ara dönem finansal tabloların sınırlı
uz
uluğum
soruml
ur.
Bizim
mud
sunu
de
ve dürüst bir şekil
denetimine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
2.
kte bulunan sınırh denetim ilkelerine
Sınırlı denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlü
m finansal tabloların sınırlı denetimi,
ilişkin düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara döne
kişilerden bilgi toplanması, analitik
ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kapsamaktadır. Sınırlı denetimin
inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını
nan tam kapsamlı bağımsız denetim
kapsamı, ilgili sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulu
bağımsız denetim çalışmasına göre daha
ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak yapılan
e farkında olunabilecek tüm önemli
dar olduğundan, sınırlı denetim, tam kapsamlı denetimdmaz. Dolayısıyla, tam kapsamlı bir
hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağla
msız denetim görüşü açıklanmamıştır.
denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir bağı
Sonuç
3.
rın, Aksigorta A.Ş.’nin 31 Mart 2014
Sınırlı denetimimiz sonucunda, ara dönem finansal tablola üç aylık döneme ilişkin finansal
eren
tarihi itibariyle tinansal pozisyonunu, aynı tarihte sona
gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke
atı
mevzu
cılık
performansını ve nakit akışlarını, sigorta
ve dürüst bir biçimde yansıtrnadığı
ve standartları (bkz. 2 no’lu dipnot) çerçevesinde doğru
konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
A menfl—, rru
çi
Emst ı Young uh tü Lınüted
EY
1Icflrr
oklnğ vıçYd
Sonucu Etkilemeyen Husus
4.
Şirketin 2010 yılı kurumlar vergisi hesaplaması 2012 yılında vergi incelemesine tabi tutulmuş ve
4 Şubat 2013 tarihinde
1 Şirkete kurumlar vergisine ilişkin 60,9 milyon TL vergi ve 9114 milyon
TL ceza tarh edilmiştir. Sözkonusu vergi incelemesi ve neticesindeki vergi tarhiyatı, daha önce
vergi incelemesine tabi tutulmuş olan 2010 yılında gerçekleşen kısmi bölünme işlemi ile ilgilidir.
2010 yılındaki ilk inceleme sonucunda Şirket’etarh edilen 101,5 milyon TL vergi ve 152,3
milyon TL ceza konusunda Maliye Bakanlığı ile “uzlaşma” yapılmış olup, uzlaşmada 152,3
milyon TL ceza sıfırlanmış, 101,5 milyon TL vergi ise 8,5 milyon TL tutarına indirilmiş ve 2011
yılı içerisinde ödenmiştir. Şirketin 4 Mart 2013 tarihinde yapmış olduğu uzlaşma başvurusu
doğrultusunda, bu konu hakkında 10 Ekim 2013 tarihinde Şirket ile Maliye Bakanlığı Merkezi
Uzlaşma Komisyonu arasında yapılan toplantıda uzlaşma temin edilememiş olup, Şirket, Vergi
Mahkemesi nezdinde 24 Ekim 2013 tarihi itibariyle dava açmıştır. Bu rapor tarihi itibariyle
konuya ilişkin süreçler ve sonuçları üzerinde belirsizlik bulunmaktadır.
Letim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Limited
29 Nisan 2014
Istanbul, Türkiye
(2)
,tLrn’oongGJc,a snited
AkSigonta
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHi İTİBARIYLA DÜZENLENEN
FiNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık mevzuatına göre hazırlanan dönem sonu tablolar ile
bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin
Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hukümlerine ve Şirket muhasebe kayıtlarına uygun
olduğunu beyan ederiz.
İstanbul, 29 Nisan 2014
d
Erkan ŞAHİNLER
Genel Müdür Yardımcısı
44
UğrG EN
üdür
Gene
man AKKOCA
M i ontrol Müdürü
Sicil Ne: 72
MecLis-i Mobusan Cad. No: 67 Fındıklı 34427 İstanbul
TeL: 0212) 3934300 Faks :10212)3343900
wwv. aksi g orta. corn. tr
1
c
0
12.
t
t
n
12.
t,
-4
tm
g
-4
r
‘,
r
,r
—.
—.
—
t- ‘.3
t
g—o
= — -‘
. a
.
it
0
=
0
0
0
-z
n
9
0
t,
t,
0
0•0
0
0
0.
e,
e,
—.
—.
I—
e.
0
—
t>.
—
t.
;•
9
= — —
t,)
-
e
ç
t
c
a
0
—.
—.
—4.
.a
10
q>.w
9,
0
j.0
AKSİGORTA
31
A.Ş.
MART 2014
TARİHİ
İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇO
(Tom lutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
AKSIGORTA ANONİM ŞIRKEFI
AYRINTILI BILANÇO
1LflLCIU2R
IV. UZU’J vADFİI YüK[MLÜL£iCLFR
Dipıo(
A-HaamaI Borçlar
1- lğtdi Kunilıtşlamıa Borçlar
2- Emantrıl Kiıalaım işlemlerinden Borçlar
3- Eztelenrıiş Finansal Kinılaım Borçlanıın Maliyetleri (-)
4-ÇıkarılııışTahviiier
5-Çilcanlnış DiğerrmansalVarbklar
6- Çıkanlnış Diğer Fiııansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar fllkürıılülUkler)
E- anı Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetleriııden Borçlar
2-Reaslirans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Enrkllllk Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- ilişkili Taraflara Borçlar
1-OrtaklaraBorçlar
2- Iştüklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Ybnetiım Tabi Teşebbtlslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer ilişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alman Depolo ve Teminatlar
2- Tedavi Oderlerine ilişkin SOC’ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigtriacılık Teknik Karşılılclan
l-Kanımlımnış PrinlerKmşdığı-Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net
3- Matenutlk Kaışdddar- Net
4-MualiakTaminatlCarşılığı-Neı
5- Ilaartiye ve lndiriıııicr Kaişıliğı Net
6- Diğer Teknik lcarşıbklar- Net
F-Lliğer Yükümlülükler it Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer YllkuıütlltIkier
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenrriş veya Ta1csitlendiıiIrı Vergi ve Diğer Yüktln,IülUlder
3-Diğer Borç ve Oder Kaışılıldan
G- Diğer Risklere İlişkin lÇarşılıklar
1-KıdenıTazıinatıKarşılığı
2- Sosyal YaıdımSandığı Varlıkğçıklan Kaişılığı
Il-Gelecek Yıllara Ait Gelirler it Gider Tahakkoklan
1- EtelenrT lCarrisyon (kilden
2- Oder Tahakkuklanı
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
1- Diğer thnn Vadeli Yükümlülükler
1-Eıteknııiş Vergi %ilkünilllUğU
2-DiğerUnm Vadeliydkürdulukier
1V-IırnVaıleli ükümlüliiklerToyüım
Bağinısız Sınırlı
Deııeiiııxkjı
Geçmiş
Cari 1)iinem
(31/03/2014)
Bağımsız
Denednulen
Geçnş
Öıweki Dönem
(31/1212013)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
191
1.867330
-
19.1
-
1.867.930
-
-
35.742.350
32.891228
17220
1140299
2.167.174
20
33.602.051
30.723954
-
-
-
-
2381312
1581.912
22
-
-
-
38324.262
Takip eden dipnotlar finansal tablolann tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
6
2244.706
2.244706
37.003.764
D
c
t
e
t
t
D
‘<1
D
D’
n
D
2
t
t
9
t.
<t
9-
q
r
3
t:
o
D
D
—
=
—.
Zbfl
D
t
tl
D
e
t
t
a.
t
<t
0.
<t
t
t,
w—
—
5b<
<t
0
00
1
5
D
0
D
ğ
3
,
0
-3
D
ii
,ç.
c.
t,
t,
(il
ztTl
ztTl
>
—
1
‘ol
—
tşl
a
i.::-
,
.
z
tşl
z
ITI
CI)
jZ
qçj
r
_:ITI
5(1
9:
0
Er
©
Sinirli lk,,timd., Ieç0ş)
-
-
-
Y..i fl.kiye (0+11) 001100011141
Ibhn,bş P,liIiknı,d. DefIşitllkl,r
Oninki Dön.. 5..,. lI.ki,.,i I31f1212013)
Gör
iaNo,sıW
‘o
km(veya mina) (37 aoluOp.ol)
0). 110... 5.an Oüiş.si (3l103120141 (flI.A.I0+C.D.E.F.C4I141.j)
J. TıahHfa
t -Dağıtma ı.armlıi
Il- Dönem
O-Enfla.yon,Fnllm.üaklnı
F- Diğer bnnç ,-e kayıplar
E. Yahcı para çrn-ıim f.aküaa
006.1 noluı6pao,>
aJmyao karn ‘-e kayiplır
mhp
yer
D. V.alıkbnhdrğ,
C-
2-İçkaakbsü.
-Nakü
A-şamayeanuım,(AI •ft.3)
011
D
1
CARİ DÖNIIO
(Ilağimsis
AKSIGORTAANONbIŞbOKEIİ
o ZSSUIAI0ıtİflI TANLOSU
AKsImA A.Ş.
306.000.000
.
.
.
.
.
.
.
‘5323307)
.
.
.
.
-
.
(03.075)
-
-
.
.
(5312.432>
.
15.301432)
fl....aI
V.d.kl.nn
D.(,dem.,j
.
.
.
-
.
-
-
-
-
.
.
.
üflsyaa
0ö,eIiı.n,l raul.
0
0. ne.ay.
Y.b.n Pan
Çrnim Şıtlan
-
—
.
.
-
.
.
.
.
-
.
.
.
-
31465.151
02326.131
—
.
.
.
.
-
.
.
.
.
63.131409
.
61.131419
Vs.’ fld.kl.r
51.16
10
Takip eden dipnollar finansal (ablolann Ianıamiayıcı bir paçasım oloşlumrlar.
.
—
.
-
-
.
.
.
-
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
lşl.Imenın End)
lıh,. Senalir.6 (.1
.
306.000.000
.
306100100
5.m.r
çrüm tuaılar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
AKSİGORTA A.Ş.
62
-
—
-
-
-
-
.
.
.
.
-
62
.
62
Y,d,kl,d
31.697.613
.
.
.
.
06.694.408
.
.
(945.010)
.
.
.
3.941.341
.
3.941.341
ftaj.ıılm..iş
Kshr
IMğ,rYedeklr,..
17.903.012
059775.039)
—
17.905.0002
-
.
-
.
.
.
.
159.775.039
159.775.039
Net 01... Kan
(inşa Z.nn)
6019235’
60353.107
-
-
-
-
.
-
-
039.064
-
139.0M
Ihç.iş Villa,
Kad.n !Izand.n)
541132.357
(01491.420)
07305.012
-
1(194411
115115)
(945.011)
332.61I493
532.611133
T.pl.m
tşktmrsi,
AZ)
.J.)ğ. krsıS hii4 .nzzkzi
+
cm arı
koz. veya 31,310(37 noluĞpıot)
0. Din. Snu ).k(şeıI t3lfl2Dl3) (IltşAtR.C+0,EşI’W
J-Tn.de,
I-04t)ıtaalentdtü
ii-
r,nnaiyo,Oi’rlıoızfakkı
F-I.0ğnb,çşrk,yflr
B-Y*sap,rzçr.ıbmlarktıı
o-vtru.rnş
C. kit’ ı*kst.J. yu atm.y knç v. kıyıptaz
Il-
2-İçkn,.k
2-Nakit
nlz.yr
laıızı (Al
Vi.’ SıkI,. (1 +111 (015h110I31
nı
-
llub..ebe F.IlIlk.ıı,ds OstIşIklIkler
11
4
Ösreki Nin. 5.,, flıkly,,l (3t1t2J2012t
t
ÖNCUdOÖNUd
(D.ğı..ı. 6’.’r!, 0en.0.den (kçaiş)
AKSİOOItTAANONIIIŞiRKEII
ÖZSOÖIAYE0ItIŞIMTABL.ISU
*RSİWRTA *4.
1)
306300300
-
.
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
306.100.010
.
3ı6.00ı.010
Seımne
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
.
.
(413.133)
t63lM2
.
.
.
.
113320
.
113320
flo...01
V.dıkI.na
O.ğedı.e.I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
Öz ..m.,.
6fl..,..
0d,ıIIm.ıIIükI.n
Y.l.. Pirs
Ç.ntmFsıtl.n
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
62.767.0*4
-
.
.
.
.
-
.
-
-
.
.
.
11.717.114
.
61.767.114
YaIY.ükl.r
11
63
-
.
.
.
.
.
.
-
.
.
63
-
62
SbIüY.d.kI.d
Takip eden dipnotlar finansal tablolann tamatulayoco bir parçastnt oluştururlar.
t,kı.,t. NalI
ItIsnSn.10.d(.)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
AKSİGORTA A.Ş.
4211492
-
-
-
.
.
(242.095)
.
.
.
.
4460.7*7
-
1.460.7*7
0Il.r Y.dzkIer
IMılılıcal,
Kalır
10.057230
t40.672.723)
IO.057.230
-
-
.
-
.
-
.
43.071.723
-
41.073.713
14.1 Nın. iCin
(ep.Z.nn)
50.111299
41.672.723
-
-
-
-
-
-
.
-
.
1313376
-
13I3J76
0.çmIş YılIsr
ICadın’(Z.r.zt.n)
431.71134)
-
10357230
-
(130.40)
(24109))
-
-
-
413.07451
413.07.011
IbpIsn
“3
—
t,
0
0
0
0
2
t,
‘t,
0
n
9
t,
t,
t,
t,
t,
t,,
0
t,.
t,
t,
:
3
a,t
-l
t
ğ:
>.
ii, 0
— —
Ci2
E
Efl
qz-’
<t
-
0
(t
AKSİGOİITA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
1.
Genel Bilgiler
1.1
Şirketin adı ve son sahibi
31 Mart 2014 tarihi itibariyle Aksigorta Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) doğrudan ana ortakları,
Hacı Omer Sabancı Holding A.Ş. ve Ageas Insurance İnternational N.V.’dir. Şirket’in
hisselerinin %38,02 (31 Aralık 2013: %38,02) Borsa Istanbul’da (“BIST”) işlem görmektedir
(2.14 no’lu dipnot).
H.Ö. Sabancı Holding’in (“Holding”) portföyünde yer alan 189.658.802 TL nominal değerli
18965.880.200 adet Aksigorta A.Ş.’ye ait hisse senetlerinin %50’sinin satışına ilişkin Ageas
İnsurance İnternational N.V. ile hisse devir anlaşması 18 Şubat 2011 tarihinde imzalanmıştır.
29 Temnuz 2011 tarihinde Holding portföyünde bulunan hisselerin %50’sine tekabül eden
9.482.940.100 adet Aksigorta A.Ş. hisse senetleri, düzeltmeler hariç olmak üzere 220.029.000
USD bedel ile Ageas İnsurance İnternational N.V.’ye devredilmiştir.
1.2
Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun
adresi (veya eğer kayıtlı biironun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas
yer)
Şirket, 25 Nisan 1960 tarihinde, Türkiye’de tescil edilmiş olup, TTK hükümlerine göre
kurulmuş anonim şirket statüsündedir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü Meclis-i Mebusan
Cad. No:67 34427 Fındıklı / İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.
1.3
İşletmenin fiili faaliyet konusu
Şirket, Türkiye’de başlıca yangın, nakliyat, kaza, ferdi kaza, mühendislik, ziraat ve sağlık olmak
üzere elementer ve hayat branşlannda sigortacılık faaliyeti yürütmektedir. Şirket’in ticari
merkezi Istanbul’da olup bir genel müdürlük ve İstanbul 1.,2.,3., Adana, Ankara, Antalya,
Bursa, Izmir, Samsun, Denizli, Trabzon, Trakya, Gaziantep, Eskişehir, Kayseri ve Kocaeli
olmak üzere onaltı bölge müdürlüğü bulunmaktadır.
1.4
Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlannın niteliklerinin açıklaması
1.2 ve 1.3 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
1.5
Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı
1 Ocak31 Mart 2014
11
111
539
661
Üst Düzey Yönetici
Müdür ve Müdür Yardımcısı
Yönetici/Uzman/Yetkili
Toplam
1.6
1 Ocak31 Aralık 2013
12
122
541
675
Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler
Yönetim Kumlu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey
yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutan: 1 Ocak
31 Mart 2014: 1.485.447 TL, (1 Ocak-31 Mart 2013: 1.344.395 TL).
-
13
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMiNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
1.
Genel Bilgiler (Devamı)
1.7
Finansal tablolarda yatırım gelirleriniıı ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim,
araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışandan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer
faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın (“Hazine Müsteşarlığı”), 4 Ocak 2008 tarihli ve
2008/1 numaralı “Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta olan
Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usül ve Esaslarına İlişkin Genelge”si çerçevesinde,
Şirket tarafından hayat dışı teknik karşılıklan karşılayan varlıklann yatınma
yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme
aktarılmıştır. Diğer yatınm gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandınlmıştır. Şirket
teknik bölüme aktardığı faaliyet giderlerini alt branşlara dağıtırken, üretilen poliçe sayısı, brüt
yazılan prim miktan ve hasar ihbar adedinin, son üç yıl içindeki ağırlıklarımn ortalamasını
dikkate almıştır.
1.8
Finansal tablolann tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği
Finansal tablolar tek bir şirketi (Aksigorta A.Ş.) içermekte olup Şirket’in 31 Mart 2014 tarihi
itibariyle kontrol ettiği bağlı veya ortak yönetime tabi ortaldığı bulunmamaktadır.
1.9
Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgiden önceki bilanço
tarihinden beri olan değişiklikler
Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1, 1.2 ve 1.3 no’lu dipnotlarda belirtilmiş olup bu
bilgilerde önceki bilanço tarihinden bu yana herhangi bir değişiklik olmamıştır.
1.10 Bilanço tarihinden sonraki olaylar
1 Ocak—31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 29 Nisan 2014 tarihinde Şirket
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır ve Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Uğur Gülen,
Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şahinler, Mali Kontrol Müdürü Osman Akkoca, Aktüer Halil
Kolbaşı tarafından imzalanmıştır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta
açıklanmıştır.
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti
2.1
Hazırlık Esasları
2.1.1 Finansal tablolann düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalanyla ilgili bilgiler
Uygulanan Muhasebe İlkeleri
Sermaye Piyasası Kanunu Vil. bölüm 50. maddesi (a) fıkrası hükmü uyarınca sigorta şirketleri
kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, finansal tablo ve rapor standartlan konulannda kendi özel
mevzuatlarındaki hükümlere tabidir. Bu kapsamda Şirket, finansal tablolarını Hazine
Müsteşarlığı’nın Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketleri için öngördüğü esaslara ve
14 Haziran 2007 tarih ve 26522 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5684 sayılı Sigortacılık
Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelere göre hazırlamaktadır.
14
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TUrk lirası (TL) alarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullamlan temeller ve kullamlan özel muhasebe
politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı)
Finansal tablolar Hazine Müsteşarlığı tarafından 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık
Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı uyarınca
düzenlenmektedir. Finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları
18 Haziran 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların
Sunumu Hakkında Tebliğ ve 31 Mayıs 2012 tarih ve 2012(7 sayılı Yeni Hesap Kodları ile
Finansal Tablolann Sunumuna ilişkin Sektör Duyurusu uyarınca belirlenmektedir.
Şirket, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklannı, 5684 Sayılı
Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi
Gazete ile; 17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş
olan değişikler sonrası “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına
ve Bu Karşılıkların Yatınlacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar
Yönetmeliği”) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve konsolide olmayan finansal
tablolara yansıtmıştır.
Şirket 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve
1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeldilik
Şirketlerinin Finansal Raporlamalan Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda, söz konusu
yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (“TFRS”) ile Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama
esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler çerçevesinde
muhasebeleştimıektedir. Hazine Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına
istinaden 2008 yılında “TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”, “TFRS 1-TFRS’ye Geçiş” ve “TFRS 4-Sigorta
Sözleşmeleri” bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmuştur. Bununla birlikte, sigorta
şirketlerinin 31 Aralık 2009 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolannın
Düzenlenmesine İlişkin Tebliği (“Konsolidasyon Tebliği”) 31 Mart 2009 tarihinden itibaren
uygulamaları gerekmektedir. Söz konusu tebliğin geçici 2. maddesi kapsamında sigorta ve
reasüraııs ve emeklilik şirketleri dışındaki ortaldıklar 31 Mart 2010 tarihine kadar kapsam dışı
bırakılmıştır.
2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlan Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kurulan
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) diğer yetki ve görevlerinin
yanı sıra, tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmalda yükümlü olanlara ait finansal tabloların;
ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve
tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla uyumlu TMS’leri oluşturmak ve
yayımlamakla ve Türkiye Muhasebe Standartlannın uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri
yapmak ve gerekli kararları almalda, bu konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi
bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler hakkında onay vermeye yetkilidir.
15
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMiNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı)
2.1.1 Finansal tablolanıı düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı)
13 Ocak 2011 tarihli 6102 sayılı “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının
Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” uyarınca; 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını
ilgilendiren kuruluşlar, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kumlu
kararıyla bağımsız denetime tabi olacaklar ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci
fıkrasında sayılan şirketler münferit ve konsolide finansal tablolarını hazırlarken TMS’yi
uygular.
19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda öngörülen faaliyet konularından en
az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar, kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding
şirketleri ile 6 Aralık 2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 3 Haziran 2007
tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 28 Mart 2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve bunların ilgili mevzuatı çerçevesinde sigoıtacılık,
bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal
kuruluşlar gibi finansal kuruluşlar kendi özel hükümlerine tabidir.
a.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolann Düzeltilmesi
Hazine Müsteşarlığı’nm 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaralı yazısına istinaden, 31 Aralık
2004 tarihli finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 15 Kasım 2003 tarihli
mükerrer 25290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: XI No: 25 Sayılı
Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ’de yer alan Yüksek Enflasyon
Dönemlerinde Finansal Tablolann Düzeltilmesi ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzeltilerek
2005 yılı açılışları yapılmıştır. Hazine Müsteşarlığı’nın aynı yazısına istinaden 2005 yılında
finansal tablolann enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmiştir. Dolayısıyla
31 Mart 2014 tarihinde bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil
özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar
endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla
hesapianmaktadır.
b.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolann Düzeltilmesi
Şirket’in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
hazırlanmış bilançosu ile; 1 Ocak—31 Mart 2014 dönemine ait gelir tablosu, özkaynak değişim
tablosu ve nakit akış tablosu, 1 Ocak 31 Mart 2013 dönemine ait gelir tablosu, özkaynak
değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
—
16
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar akü belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalanmn Özeti (Devamı)
2.1.1 Finansal tablolann düzenlenmesinde kullamlan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı)
c.
Teknik Karşılıklar
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığı, nakliyat branşı primleri hariç olmak üzere, bilanço tarihi
itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için tahakkuk etmiş primlerin gün esasına göre takip
eden döneme sarkan kısmı olarak hesaplanmıştır. Gün esasına göre takip eden döneme sarkan
kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen 12:00’de başlayıp yine öğlen
12:00’de sona erdiği varsayılmıştır. Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, düzenlenen
poliçelerin kazanılmamış priınler karşılığı ile bu karşılığın reasürans payı, yürürlükte bulunan
sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primler ile reasürörlere devredilen primlerin herhangi
bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap
dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır.
Belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat branşı poliçeleri için son üç ayda yazılan primlerin
%50’si kazanılmamış primler karşılığı olarak aynlmaktadır (20 no’lu dipnot).
Ertelenen Komisyon Gider ve Gelirleri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge
uyarınca yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlere devredilen primler
nedeniyle reasürörlerden alınan komisyonlann gelecek dönem veya dönemlere isabet eden
kısmı, bilançoda sırasıyla gelecek aylara ait giderler ve gelecek aylara ait gelirler hesaplannda,
gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında netleştirilerek muhasebeleştirilmektedir.
Devam Eden Riskler Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren,
yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili
sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı.
beklenen hasar prim oranını dikkate alarak devam eden riskler karşılığı ayırmakla
yükümlüdürler. Beklenen hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların kazanılmış prime bölünmesi
suretiyle bulunur. Branş bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde
olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda
bulunan tutar, net devam eden riskler karşılığı, %95’i aşan oranın brüt kazanılmamış primler
karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak
hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 18 Temmuz 2012 tarih ve 2012/13 no’lu “Sigorta ve
Reasürans !le Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşıllkların Yatırılacağı
Varlıklara Ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Sektör
Duyurusu” (“2012/13 no’lu Sektör Duyurusu”) uyarınca, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle yapılan
devam eden riskler karşılığı hesaplaması için belirlenen beklenen hasar prim oranının tespitinde
kullanılan açılış muallak hasar karşılığı tutarının cari dönem ile tutarlı bir şekilde yeniden
belirlenmesi için, 31 Aralık 2013 itibariyle gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli
31 Mart 2014 tarihi itibariyle hesaplanan yöntemle yeniden hesaplanarak devam eden riskler
karşılığı hesaplamasına konu edilen açılış muallak hasar karşılığı belirlenmiştir.
17
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tuıaılw rıksi belinilmeökçe Tüık Lirası (TL) obrak gösıciilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalanmn Özeli (Devamı)
2.1.1 Finansal tablolann düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullamlan özel muhasebe
politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı)
Şirket, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle yaptığı hesaplama sonucunda 13.804.755 TL (31 Aralık
2013: 9.189.638 TL) tutarında net devam eden riskler karşılığı hesaplamış ve kayıtlarına
yansıtmışur (20 no’lu dipnot).
Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı
Şirket, tahaldcuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya
cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise
tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazıninat bedelleri için muallak
tazminat karşılığı ayırmaktadır. Muallak hasar karşılığı eksper raporlarına veya sigortalı ile
eksperin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmekte olup ilgili hesaplamalarda rücu
gelirleri tenzil edilmemektedir.
Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığı ile; içeriği ve uygulama
esasları, Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal
Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge” (“Genelge”) ve ilgili düzenlemelerde
belirlenmiş olan aktüeryal zincir merdiven yöntemleri kullanılarak belirlenen tutar arasındaki
fark gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli olarak muhasebeleştirilmektedir.
30 Eylül 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Genelge’ye göre sigorta şirketleri her
branş için aktüeryal zincirleme merdiven metodu (“AZMM”) hesaplamalannı Genelge’de
öngörülmüş olan 5 ayn yöntemi dikkate alarak ve gerçekleşen hasarlar (muallak ve ödenen
hasarlar toplamı) üzerinden yapmalan gerekmektedir.
Sigorta şirketlerine, AZMM hesaplamalan ile ilgili olarak her branş için ilgili Genelge’de yer
alan beş yöntemden kendi portföy yapılanna en uygun yöntemi belirleyerek seçme hakkı
tanınmış olup 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle her branş için belirlenen nihai yöntem 3 yıl
boyunca değiştirilemeyecektir. Söz konusu AZıMM hesaplamaları yapılırken daha homojen bir
veri setiyle hesaplama yapılabilmesini teminen büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarlar
Zorunlu Trafik branşında ayn bir dosyada Genelge’de öngörülmüş olan istatistiki yöntemlerle
elimine edilmiştir. Ayrıca söz konusu AZMM hesaplamalan brüt olarak yapılmakta ve Şirket’in
yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalanna bağlı olarak net tutarlar belirlenmektedir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı
“Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına Ilişkin
Açıklamalar Hakkında Genelge” (‘201 1/23 sayılı Genelge”) uyarınca bir, 31 Mart 2014 ve
3lAralık 2013 tarihleri itibariyle yapılan AZMM hesaplamalannda, bilançoda tahakkuk
ettirilmiş olan rücu, sovtaj ve benzeri gelirlere ilişkin veriler dikkate alınmıştır. Ayrıca, 2011/23
sayılı Genelge uyarınca, AZIvIM hesabının negatif sonuç verdiği branşlarda söz konusu negatif
tutarın tamamı hesaplamalara dahil edilmiştir.
18
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) alarak gösterilmiştir.)
2.
Önemil Muhasebe Politikalanıun Özeti (Devamı)
2.1.1 Fiııansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı)
17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 30 Eylül 2013 tarihinde
yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşıhklarına ve Bu
Karşılıldarın Yatınlacağı Varlıklara ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” uyarınca, 30 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, AZMM hesaplamalan
sonucunda bulunan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelinin yeterliliğinin test
edilebilmesi için kullanılan hesaplama yöntemi yürürlükten kaldınlmıştır.
Şirket, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle belirlenen gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar
karşılığı tutarının %lOO’ünü (31 Aralık 2013: %100) dikkate alarak. 31 Mart 2014 tarihi
itibariyle 59.319.024 TL (31 AraJık 2013: 45.359.046 TL) tutarında toplam ilave net muallak
hasar karşılığı ayırmıştır.
26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı
(IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge” (“2011/23 sayılı Genelge”)
uyarınca, sigorta şirketlerinin ilk defa 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle olmak üzere, davalann
sonuçlanma tarihlerini dikkate alarak son beş yıllık gerçekleşmelere göre alt branşlar itibariyle
şirket aleyhine açılan davaların tutarları üzerinden bir kazanma oranı hesaplaması ve hesaplanan
kazanma oranına göre dava sürecinde olan dosyalar için tahakkuk ettirilen muallak tazminat
karşılığı tutarlanndan indirim yapması mümkün bulunmaktadır. Şirket, 31 Mart 2014 tarihi
itibariyle kasko ve zorunlu trafik branşlarında son 3 yılda, diğer branşlarda son 2 yılda bütün
yargı aşamaları tamamlanmış hasar dosyalanndan Şirket lehine sonuçlanmış olan dosyalarının
tutarlannı, dosyaların toplam tutanna oranlayarak alt branşlar itibariyle kazanma oranları
hesaplamıştır. Kazanma oranı hesaplamasında sadece tazminata ilişkin anapara tutarları
hesaplamaya dahil edilip, faiz ve diğer masraflar dikkate alınmamıştır. Şirket, kazanma oranı
%25’in üzerinde hesaplanan branşlar için 2011/23 sayılı Genelge uyarınca %25 oranını
kullanarak davalık muallak tazminat karşılığı tutarlarından indirim yapmıştır. Şirket söz konusu
hesaplamaları brüt tutarlar üzerinden yapmış ve 31 Mart 2014 tarihi itibariyle kayıtlarda yer
alan davalık muallak tazminat karşılıklarının branşlar itibariyle ortalama reasürans payı oranları
kullanılarak hesaplanan indirim tutarının reasürans payı belirlenmiştir.
Şirket’in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle alt branşlar bazında hesapladığı kazanma oranları ile
tahakkuk ettirilen muallak tazminat karşılığından yaptığı indirim tutan net 13.269.597 TL’dir
(31 Aralık 2013: 11.893.970 TL). Ayrıca, 26 Aralık 2011 tarih ve 201 1/23 sayılı “Gerçekleşmiş
Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar
Hakkında Genelge” uyarınca gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelinin tespit
edilebilmesi için yapılan tüm hesaplamalarda, dava sürecindeki dosyalar indirim yapılmamış
olarak dikkate alınmıştır.
19
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 AliA HESAP DÖNEMİ
NE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYIC
I DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belinilmedikçe Tütk Lirası
(TL) olarak
gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı)
2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde
kullanılan temeller ve kullanılan özel muhaseb
e
politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı)
Şirket’in 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarih
leri itibariyle alt branşlar bazında hesapladığı
kazanma oranları aşağıda açıklanıruştır:
Alt branş
31 Mart 2014 31 Aralık 2013
3.Şahıs Mali Sorumluluk
ElektronikClhaz
Emtea
Ferdi Kaza
Hırsızlık
Cam Kırılması
İşveren Mali Sorumluluk
Motorlu Kara Taşıtları Ihtiyari Mali Sorumluluk
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk
İnşaat
İstihdam
Kara Araçları
Makine Kınlması
Mesleki Sorumluluk
Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sağlık
Tekne
Zorunlu Trafik
Yangın
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk
25,0%
1,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
23,2%
25,0%
0,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
14,4%
15,8%
25,0%
11,5%
25,0%
1,1%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
23,6%
25,0%
0,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
14,4%
16,2%
25,0%
15,3%
Şirket, Genelge uyarınca 31 Aralık 2010 tarih
i itibariyle, her bir branş için kullanılacak AZM
M
hesaplama metodunu Şirket aktüerinin görü
şleri çerçevesinde ilgili branştn özelliğine ve
Şirket’in portföy yapısına bağlı olarak belirlemi
ş ve belirlediği yöntemleri 31 Mart 2014 ve
31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle yapılan hesa
plamalarda kullanntştır. 31 Mart 2014 ve 31
Aralık 2013 tarihinde branşlar itibariyle kullanılan
AZMM ile bu hesaplamalar sonucunda ilave
ayrılacak veya hesaplamalann negatif sonuç verd
iği durumlarda karşılıklardan düşülecek olan
brüt ve net ilave karşılık tutarlan aşağıda açıkl
anmıştır:
20
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir
.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı)
2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller
ve kullanılan özel muhasebe
politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı)
Branş
Kaya Araçları Sorumluluk
Genel Sorumluluk
Finansal Kayıplar
Hukuksal Koruma
Yangın ve DoğalAfetler
Hava Araçlan Sorumluluk
Kredi
Su araçlan
Hava Araçlan
Kaza
Hastalık/Sağlık
Emniyeti suistimal
Nakliyat
GenelZararlar
Kara Araçları
Toplam
()
31 Mart2014
Kullanılan Yöntem
Brüt İlave
(*) Karşıhk (%100
)
Standart Zincir
62.440.057
Standart Zincir
51.779.885
Standart Zincir
3.217.140
Standart Zincir
510.355
Standart Zincir
(1.472.092)
Standart Zincir
8.711.987
Standart Zincir
3.444.926
Standart Zincir
426.998
Standart Zincir
StandartZincir
23.519
Standart Zincir
(2.301.562)
Standart Zincir
(417.202)
StandartZincir
425.056
StartdartZincir
1.871.138
Standart Zincir
(22.723.637)
106.036.568
31 Aralık 2013
Net İlave
Karşılık (%100)
61.778.517
18,941.267
3.106.301
610.355
(700.625)
1.230
61.562
174.993
-
-
Brüt İlave
Net ilave
Karşılık (%100) Karşılık (%100)
55.307.921
54.247.114
50.198.413
17.118.046
1.914.397
1.823.775
991.700
991.700
(587.807)
(189.672)
(302.945)
(107)
553,581
18.493
437.093
346.907
(3.702)
231.931
177.499
(1.775.203)
(1.771.175)
(553.474)
(152.547)
(482.468)
(179.077)
574.814
21.953
(27.646.840)
(27.093.903)
78.857411
45.359.006
-
18.091
(2.300.933)
(114.080)
181.164
57.561
(22.496.379)
59.319.024
Şirket, 9 Nisan 2014 tarih ve 2/5 sayılı yazı ile Hazine
arlığı’na başvurmuş, Kara Araçları ve Genel
Sorumluluk branşlarında AZMM hesaplamasında gelişimMüsteş
katsayısıaa müdahale etmiştir. 31 Mart 2014 tarihi
itibariyle, Kara Araçları branşındaki katsayı müdılhalesi sonucu
2.395.213 TL). Genel Sorumluluk branşındaki katsayı müdah brüt IBNR tutar 2.419.407 TL (Net IBNR:
alesi sonucu brüt IBNR tutarı 12.661.623 TL
(Net IBNR: 4.631.667 TL) azaltılmıştır. Ayrıca yine sözkon
usu yazı ile Yangın ve Doğal Afetler branşında
aktüerval görüş doğrultusunda dosya demesi yapılar
ak brüt IBNR tutarı 20.288.126 TL (Net IBNR:
9.655.94 TL) artmlmıştır.
Şirket, AZMM hesaplamaları yapılırken daha homojen
bir veri setiyle hesaplama
yapılabilmesini teminen Zorunlu Trafik branşında büyük hasar
olarak nitelendirilen uç hasarları
ayn bir dosyada Genelge’de öngörülmüş olduğu üzere istatistiki
yöntemlerle elimine etmiştir.
Söz konusu hesaplamalar sonucunda branşlar itibariyle ayıklanacak
büyük hasarların bulunması
için kullamlan büyük hasar limitleri aşağıda açıklanmıştır:
Branş
Zorunlu Trafık
31 Mart 2014 31 Aralık 2013
95.746
21
93.387
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNO
TLAR
(Tam tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Unısı (TL) olarak gösterilmiştir
.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalanrnn Özeti (Devamı)
2.1.1 Finansal tablolann düzenlenmesinde kullanılan temelle
r ve kullanılan özel muhasebe
politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı)
2011/18 sayılı Genelge uyarınca, Şirket “Zorunlu Karayolu Taşıma
cılık Mali Sorumluluk”,
“Zorunlu Trafik” ve “Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza”
branşlarında vermiş olduğu
teminatlara ilişkin tedavi giderlerini, ödeme yükümlülüğü kalmad
ığından AZMM yöntemiyle
yapılan muallak tazminat karşılığı hesaplamasından ve bu karşılığ
ın test edilmesi için yapılan
hesaplamadan çıkarmıştır.
Şirketin yapmış olduğu AZMM hesaplamalan ve AZMM hesapl
aması ile bulunan karşılık
tutarının test edilmesi için yapılan hesaplamalar brüt olarak yapılm
akta ve her iki hesaplamanın
brüt olarak kıyaslanması sonucunda tespit edilen gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş hasar
karşılığı, Şirket’in yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans
anlaşmalanna bağlı olarak
netleştirilmektedir. Bu çerçevede, Şirket, yürürlükte bulunan veya
ilgili reasürans anlaşmaları
göz önünde bulundurarak, 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihle
ri itibariyle, netleştirme
yöntemi olarak, toplam muallak hasarlar karşılığı reasürans oranın
ı dikkate almıştır.
Dengeleme Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, sigorta şirketleri, takip
eden hesap dönemlerinde
meydana gelebilecek tazıninat oranlarındaki dalgalanmalan dengel
emek ve katastrofik riskleri
karşılamak üzere kredideprem teminatlan içeren sigorta sözleşm
eleri için dengeleme karşılığı
ayırmak zorundadırlar. Söz konusu karşılık her bir yıla tekabü
l eden net deprem ve kredi
primlerinin %12’si oranında hesaplanır. Net primin hesaplanmas
ında, bölüşmesiz reasürans
anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak kabul edilir.
Cari yılda ayrılan dengeleme karşılığından olmamak kaydıyla, deprem
tazminatları için ayrılan
dengeleme karşılığının deprem nedeniyle yapılan tazminat ödeme
leri ile eksper rapora veya afet
durumunda resmi kurumlardan temin edilecek belgeler gibi
kanıtlara dayanılarak ayrılan
muallak tazminat karşılığının dengeleme karşılığından indirilm
esi mümkün bulunmaktadır.
Şirket, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle 2011 yılında meydana
gelen depreme ilişkin olarak
dengeleme karşılığından herhangi bir indirimde bulunmamıştır
.
Şirket, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle 33.602.051 TL (31 Aralık
2013: 30.723.954 TL) tutarında
dengeleme karşılığı ayırmıştır (20 no’lu dipnot).
Hayat Kar Payı ve Matematik Karşılıkları
Hayat branşı matematik karşılığı, aktilerya] matematik karşılık
ları (Hazine Müsteşarlığı
tarafından onaylı tarifeler ile belirlenmiş teknik faiz oranı kadar
asgari gelir garantisi bulunan ve
bir yıldan uzun süreli risk teminatı içeren) ve kar payı karşılık
larından oluşmakta olup, Şirket’in
hayat sigortası branşında sigortalılara yükümlülülderini göstermektedir
.
Hayat matematik karşılıkları, hayat branşı ile iştigal eden sigorta
şirketlerinin gelecekte vadesi
geldiği zaman ödemeyi garanti ettikleri tazminatlar için ayırdık
lan karşılıktır. Sigortacılık
Kanun’na göre Şirketin hayat branşında akdedilen hayat sigorta
sözleşmeleri uyarınca tahsil
edilen safi primlerden idare ve tahsil masrafları, ölüm (mortalite)
risk primi ve komisyonlannın
indirilmesi sonucu kalan tutar hayat matematik karşılığı olarak
aynlmaktadır. Matematik
karşılıklannın hesaplanması yurtdışında hazırlanan ölüm istatist
ikleri dikkate alınarak Türk
Sigorta şirketleri için geçerli olan cari tablolar kullanılarak yapılm
aktadır. Bu karşılıklann
yatırımlara dönüşmesi sonucu elde edilen gelirler için kar payı
karşılığı ayrılmaktadır (20 no’lu
dipnot).
22
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı)
2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı)
d.
Rücu ve Sovtaj Gelirleri
31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan finaıısal tablolarda Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayınlanan 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/13 sayılı “Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge”ye
istinaden Şirket, tazminat ödemesini gerçekleştirerek sigortalılarından ibraname veya ödemenin
yapıldığına dair belgenin alınmış olunması ve karşı sigorta şirketine ya da 3. şahıslara bildirim
yapılması kaydıyla, borçlu sigorta şirketinin teminat limitine kadar olan rücu alacağı tahakkuk
ettirmektedir. Söz konusu tutarın tazminat ödemesini takip eden altı ay içerisinde karşı sigorta
şirketinden veya dört ay içerisinde 3. şahıslardan tahsil edilememesi durumlarında bu alacaklar
için alacak karşılığı aynlmal<ta ve bilançoda reasürans faaliyetlerinden alacaldar karşılığı alanda
muhasebeleştirilmektedir.
Bu çerçevede 31 Mart 2014 tarihi itibariyle tahakkuk ettirilmiş olan rücu ve sovtaj alacağı
tutarlan reasürans payı düşülmüş olarak 21.026.167 TL (31 Aralık 2013: 20.693.466 TL),
bu
alacaklar için ayrılan karşılık tutan ise 5.746.180 TL’dir (31 Aralık 2013: 5.644.886 TL)
(12.1 no’lu dipnot).
Şirket’in ödemiş olduğu tazminat bedellerine ilişkin olarak branşlar itibariyle dönem içinde
tahsil edilmiş olan net rücu ve sovtaj gelirleri ile dönem sonu itibariyle tahakkuk edilmiş olan
net rücu ve sovtaj alacak tutarlan aşağıda açıklanmıştır:
31 Mart2014
Tahsil
Brüt Reasürans payı
Yangın ve Doğal Afetler
Nakliyat
Kara Araçları
Su araçları
Genel Zararlar
Kara Araçları Sonımluluk
Emniyeti suistimal
Genel Sorumluluk
Finansal Kayıplar
Hukuksal Koruma
Sağlık
Toplam
101.005
275.918
38.685.547
69.043
(11.763.635)
750
136.439
1.071
7.373
27.513.511
Net
(35.663)
(148.331)
(387.828)
65,342
127.587
38.297.729
-
-
(40.836)
(10.163)
(567)
(31)
(640)
-
(624.049)
23
-
28.207
11.773.798
183
136.408
431
7.373
26.889.462
Tahakkuk
Brüt Reasürans payı
Net
276.814
153.996
(17.008)
(3.923)
259.806
150.073
14.335.377
(143.368)
14.192.009
14.921
47.274
642.612
-
4.639
15.475633
-
(24.921)
(6.426)
14.921
22.353
636,186
-
-
-
4.639
-
-
-
-
-
-
(195.646)
15.279.987
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(TUm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösteri
lmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının
Özeti (Devamı)
2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temelle
r ve kullanılan özel muhasebe
politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı)
31 Aralık 2013
Tahsil
Brüt Reasürans payı
Yangın ve Doğal Afetler
Nakliyat
Kaza
Kara Araçları
Su araçları
Genel Zararlar
Kara Araçları Sorumluluk
Emniyeti suistimal
Genel Sorumluluk
Kredi
Finansal Kayıplar
Hukuksal Koruma
Sağlık
Toplam
e.
ı .355.886
1.393.970
39.577
ı40.980.ı84
ı52.837
142.612
4.234.542
29.592
25ı.533
(2.839.153)
(127.855)
(£04.648)
(93.087)
(21.102)
003.525)
ı.ı 10
(999)
(385.599)
(620.511)
Net
970.287
773.459
39.5”
138.141.031
24.982
37.964
4.141.455
8.490
148.008
111
-
6.300
148.588.143
-
(4.296.479)
6.300
144.291.664
Tahakkuk
Brüt Reasürans payı
Net
1.283.239
110.841
12.692
11.379.508
(212.340)
(ı4.o62)
205.900
1.070.899
96.779
12.692
11.585.408
ı2.463
2.120.38ı
(8.469)
(42.408)
3.994
2.077,973
125.670
313,000
835
26.923
32.206
15,417.758
(31)
(297.350)
(418)
125.639
15.650
417
26.923
32.206
15.048.580
(369. ı 78)
Prim Geliri ve Hasarlar
Prim geliri yıl içinde taıızim edilen poliçe gelirlerinden oluşma
ktadır. Kazanılmamış primler
karşılığı, bilanço tarihinde yürürlükte bulunan poliçeler üzerinden
gün esası dikkate alınarak
hesaplanrmştır.
Hasarlar ödendikçe gider yazılmaktadır. Dönem sonunda rapor edilip
henüz fiilen ödenmemiş
hasarlar ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar için
muallak hasarlar karşılığı
aynimaktadır. Muallak ve ödenen hasarların reasürör paylan
bu karşılıklar içerisinde
netleştirilmektedir.
f.
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Şirket Vergi Usul Kanunu’nun 323. Maddesine ve TMS 39 Değer
Düşüldüğü Prensipleri’ne
uygun olarak şüpheli alacaklar için alacağın değerini ve niteliğ
ini göz önünde bulundurarak
idari ve kanuni takipteki alacak karşılığı ayırmaktadır. 31
Mart 2014 tarihi itibariyle “Esas
Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı” hesabı
nda takip edilen idari ve kanuni
takipteki alacaklar için 19.601.379 TL (31 Aralık 2013:
17.691.138 TL), “Sigortacılık
Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı” hesabında takip edilen kanuni
takibe düşmemiş gecikmiş
alacaklar için 2.069.354 TL (31 Aralık 2013: 1.866.354 TL)
karşılık ayrılmıştır. Ayrıca, “Esas
Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı” hesabı
nda takip edilen dava ve icra
yoluyla yapılan rücu işlemleri için konservasyonunda kalan
kısım için 32.738.514 TL
(31 Aralık 2013: 33.032.447 TL) tutarında karşılık ayrılımştır (12
no’lu dipnot).
24
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ
NE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYIC
I DİPNOTL
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösteri
lmiştir.)
AR
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı)
2.1.1 Finansal tahlolann düzenlenmesinde kullanılan
temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı)
g.
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın,
yıl boyunca piyasada bulunan hisse
senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunm
uştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş
yıl karlanndan dağıttıkları “bedelsiz
hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse”
dağıtımlan, hisse başına kazanç
hesaplamalannda, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir
. Buna göre, bu hesaplamalarda
kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse
senedi dağıtımlannın geçmişe dönük
etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.
h.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi
bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar
bile, bilanço tarihi ile bilançonun
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları
kapsar.
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren
olayların ortaya çıkması durumunda,
finansal tablolara alınan tutarlan bu yeni duruma uygun şekilde
düzeltir (46 no’lu dipnot).
i.
Karşılıldar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlık
lar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün
bulunması, yükümlüliiğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yüküm
lülük tutarının güvenilir bir şekilde
tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık
aynlır.
Karşılık olarak aynlan tutar, yükümlülüğe ilişkin
risk ve belirsizlikler göz önünde
bulundurularak, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğü
n yerine getirilmesi için yapılacak
harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın,
mevcut yükümlülüğün karşılanması
için gerekli tahmini nakit akımlarım kullanarak ölçülmesi
durumunda söz konusu karşılığın
defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydan
ın bir kısmı ya da tamamının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil
edilece
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde k tutar, ilgili tutann tahsil
ölçülmesi halinde varlık olarak
muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in
tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçek
leşip gerçekleşmemesi ile ilgili teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükle
r olarak değerlendirilmekte ve
finansal tablolara dahil edilmemektedir (23.2 no’lu dipnot
).
j.
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik
ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler
ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansa
l tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe
tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin
ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin
yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
k.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, kurumlar vergisi ve ertelenmiş vergi
giderinin toplamından oluşur.
25
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ
NE AİT
FİNANSAL TABLOLARA iLİŞKiN AÇIKLAYIC
I DİPNOTL
(Tüm tutarlar aksi belirıilmedikçe Türk Uras! (TL) olarak
gösterilmişür.)
2.
AR
Önemli Muhasebe Politikalarımn Özeti (Devamı)
2.1.1 Finansal tabloların düzenlenmesinde kulla
nılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler (Devamı)
Kurumlar vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20
’dir (2013: %20). Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince
indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalannda yer alan istisna (iştir
ak kazançlan istisnası gibi) ve indirimlerin
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygu
lanır. Kr dağıtılmadığı takdirde başka bir
vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığ
ı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar
ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kilr paylarınd
an (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların
dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödem
eleri %15 oranında stopaja tabidir. Kftrın
sermayeye ilavesi, kfir dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygu
lanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kürlan üzerinden %20 oran
ında geçici vergi hesaplar ve o dönemi
izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip
17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl
içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl
verilecek kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsu
p edilir.
Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmas
ı durumunda bu tutar nakden iade
alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borç
lara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde ttıtulan iştirak hisseleri ile
gayrimenkullerin satışından doğan krlann
%75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda öngörüldü
ğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl
süreyle özsermaye tutulması şartı ile vergiden istisna
dır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde
gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönem kurum kazancından indiıilebilirler. Anca
k, mali zararlar, geçmiş yıl kflrlanndan
mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi
otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir
uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyanrıam
eleri hesap döneminin kapandığı ayı
takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kada
r bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili mak
amlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını
inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek
vergi miktarları değişebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlan
an, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’n
da Değişiklik Yapılması Haldcında Kanun
(“5024 sayılı Kanun”), kazançlarını bilanço esasına
göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi
mukelleflerin mali tablolannı 1 Ocak 2004 tarihinde
n başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi
tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre
enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36
aylık kümülatif enflasyon oranının (TUIK TEF
E artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık
enflasyon oranının (TÜtK TEFE artış oranının) %l0’
u aşması gerekmektedir. 2014 ve 2013
yıllarında söz konusu şartlar sağlanmadığı için
enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır (35 no’lu
dipnot).
26
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TA8LOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPN
OTLAR
(Tüm tutarlür aksi belidilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösteri
lmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.1.2 Finansal tablolann düzenlenmesinde kullanılan
temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler (Devamı)
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yüküm
lülüklerin finansal tablolarda
gösterilen tutarlan ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan
tutarları arasındaki geçici
farklıhklann bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış
vergi oranları dikkate alınarak
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yüküm
lülükleri vergilendirilebilir geçici
farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farldar
dan oluşan ertelenmiş vergi
varlıklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz
konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse
konu varlık ve yükümlülükler,
ticari ya da finansal kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici
fark, şerefiye veya diğer varlık
ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından
(işletme birleşmeleri dışında)
kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların
ortadan kalkmasını kontrol
edebiidiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığ
ının düşük olduğu durumlar
haricinde, bağlı ortaldık ve iştiralderdeki yatırımlar ve
iş ortaklıklarındaki paylar ile
ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesapl
anır. Bu tür yatırım ve paylar
ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan
ertelenmiş vergi varlıklan,
yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiy
le söz konusu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili
farklana ortadan kaikmasının
muhtemel olması şartlanyla hesaplanmaktadır (35 no’lu dipnot).
2.1.2 Finansal tablolann anlaşılması için uygun olan diğer muhas
ebe politikalan
“2.1.1, Finansal tablolann düzenlenmesinde kullanılan temelle
r ve kullanılan özel muhasebe
politikalanyla ilgili bilgiler” dipnotunda muhasebe politikalarına
yer verilmiştir.
2.1.3 Kullanılan para birimi
Finansal tablolar, fonksiyonel para birimi ve finansal tablola
r için sunum birimi olan TL
cinsinden ifade edilmiştir.
2.1.4 Finansal tabloda sunulan tutarlann yuvarlanma derece
si
Finansal tablolarda sunulan tutarlar TL olarak gösterilmiştir.
2.1.5 Finansal tablolann düzenlenmesinde kullanılan ölçüm
temeli (veya temelleri)
Finansal tablolar, finansal araçlann değerlenmesi haricinde,
tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmaktadır.
27
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ
NE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLA
YIC
I DİPNOTLAR
(Tüm luLarlar aksi belirtilmedikçe
Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.1.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Rapo
rlama Standartları
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Mart 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap döne
mine ait finansal tablolann hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen
1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yoru
mları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı
olarak uygulanmıştır. Bu standartlann ve yorumların Şirke
t’in mali durumu ve performansı üzerindeki
etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni
standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 32 Finaıısal Araçlar: Sunum Finansal Varlık
ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarlan netleştirm
e konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS
32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşm
a (takas bürolan gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler
1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesa
p
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır
. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu
veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmanuştı
r.
-
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümliilükl
er
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletm
e tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kayd
edilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı
zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlül
üğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi
ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli
olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak
tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari
bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi
ve vergi benzeri yükümlülük. asgari eşik aşılmadan
yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu
yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesa
p dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya
izin verilmektedir. Bu yonımun geçmişe dönük olara
k uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum
Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkis
i
olmamıştır.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüldüğü Finansal
olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
-
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getir
ilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer
düşüldüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğra
mış varlıklann geri kazanılabilir değerlerine ilişkin
bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişikli
k, değer düşüklüğüne uğramış varhkların (ya da bir
varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden
çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir
tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getir
miştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönü
k olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde
önemli bir etkisi olmamıştır.
28
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutar)ar aksi beıirıiımedikçe Türk Lfrası (TL> olarak güsteriimişLir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı)
2.1.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standa
rtları (devamı)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirıne ve Ölçme
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
—
Türev ürünlerin devri ve riskten
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirile
n değişiklik, finansal
riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi
bir karşı tarafa devredilmesi
durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan
hükme dar bir istisna
getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geriye
dönük olarak uygulanacaktır. Şirket, standardın finansal durumu ve perform
ansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatrnm şirketi tanımına uyan şirketlerin konsol
idasyon hükümlerinden muaf
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyo
n hükümlerine getirilen
istisna ile yatınm şirketlerinin bağlı ortaldıklannı TFRS 9 Finansal Araçla
r standardı hükümleri
çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekm
ektedir. 1 Ocak 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacaktır. Söz konusu
değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmarmştır.
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girnıemiş ve erken uygulamaya konulm
ayan standartlar
Ara dönem finansal tablolann onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış
fakat cari raporlama dönemi
için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlan
mamış yeni standartlar,
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe
yeni standart ve yorumlann
yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolannı ve dipnotlarını etlciley
ecek gerekli değişiklikleri
yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar
—
Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi
ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standa
rdının ilk safhası finansal
varlıklann ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni
hükümler getirmektedir.
TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıklann sınıflam
a ve ölçümünü ve gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandınlan
finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değer değişikliklerinin
kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosu
nda sunumunu gerektirmektedir.
Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir.
Şirket, staııdardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerle
ndirmektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartlan Kurumu (UMSK) tarafından
yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorum
lar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS staııdartlarınd
alci değişiklikler UMSK
tarafindan yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlü
ğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar,
yorumlar
ve
değişiklikler
henüz
KOK
tarafından
TFRS’ye
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını
oluşturmazlar. Şirket finansal
tablolannda ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar
TFRS’de yürürlüğe girdikten
sonra yapacaktır.
29
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(TOm tutarlar aksi belütilmedikçe TUrk Urası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı)
2.1.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(devamı)
UFRS 9 Finansal Araçlar Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS
7 ve UMS 39’daki
değişiklikler UFRS 9 (2013)
—
—
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve
UMS 39 ve UFRS ‘l’deki
ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlaımştır.
İşletmeler tüm riskten
korunma işlemleri için UMS 39’un riskıen korunma muhasebesi gerekliliklerin
i uygulamaya devam
etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu
bir geçerlilik tarihi
yoktur, fakat halen uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik
tarihi, UMSK projenin
değer düşüldüğü fazını bitirdikten sonra belirlenecektir. Geçici olarak belirle
nen geçerlilik tarihi ise 1
Ocak 2018’den başlayan yıllık hesap dönemleridir. Şirket, standardın finansal durum
u ve performansı
üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS’ndaki iyileştirmeler
IJMSK, Aralık 2013’de ‘2010—2012 dönemi’ ve ‘2011—2013 Dönem
i’ olmak üzere iki dizi
‘UFRS’nda Yıllık İyileştirmeler’ yaymlamıştır. Standartlann “Karar Gerekç
eleri”ni etkileyen
değişiklikler haricinde değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler 2010—2012 Dönemi
-
UFRS 2 Hisse BazI, ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için
performans koşulu ve
hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacakt
Ir.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak srnıflanmayan koşullu bedel, UFRS
9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden
ölçülerek kar veya
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeler
i ile tutarlı olarak
birleştirilebilir/ toplulaştınlabilir. İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlIkl
ar ile mutabakatı, bu
mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetic
i’sine raporlanıyorsa
açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilrneyen
kısa vadeli ticari alacak
ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarın
dan gösterilebilecektir.
Değişiklikler derhal uygulanacaktır.
30
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNO
TLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtiirnedikçe Türk Umsı (TL) olarak gösteri
lmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.1.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standa
rtları (devaını)
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlık
lar
UMS 16.35(a) ve UIvIS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerle
menin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter
değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varliğın net defter değerinin piyasa değeri belirle
nir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzelti
lir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UMS 24 İlişkili TarafA çıklamalan
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin
ilişkili taraf açıldamalanna tabi
ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
Yılhk İyileştirmeler 2011—2013 Dönemi
-
UFRS 3 İşletme Birleşıneleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaldıklannın değil müşterek anlaşm
aların da UFRS 3’ün kapsamında
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek
anlaşmanın tinansal tablolanndaki
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.
Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansa
l yükümlülüklere değil UMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır.
Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Ama çü Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafın
dan kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında UPRS 3 ve UIvIS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığ
a kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya perform
ansı üzerinde önemli bir etkisi
olması beklenmemektedir.
UMS 19
—
Tanımlanmış Fayda Planlan: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
UMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan
ya da üçüncü taraf katkıları
göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutan hizmet verilen yıl sayısın
dan bağımsız ise, işletmelerin
söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin
verildiği yılda hizmet maliyetinden
düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur.
Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacaktır. Söz konusıı
değişikliğin Şirket’ in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmayacaktır.
31
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTL
AR
(Tüm tutarlar aksi belinilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak
gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı)
2.1.6 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlam
a Standartlan (devamı)
KGK tarafından yayınlanan ilke kararlan
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standa
rtlarının Uygulanmasına yönelik
aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekl
eri ve kullanım rehberi” yayınlanma
tarihi itibariyle geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar
31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır
.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolannın yeknes
ak olmasını sağlamak ve denetimini
kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanı
m rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede
yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireyse
l emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında
TMS’yi uygulamakla yükümlü olan
şirketlerin hazırlayacaklan finansal tablolara örnek teşkil etmesi
amacıyla yayınlanmıştır. Bu kararın
Şirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.”
2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmeterinin Muhasebeleşt
irilmesi
Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin
hakların birleşmesi (pooling of interest)
yöntemi ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla
finansal tablolarda şerefiyeye yer
verilmemesi gerektiği ve iii) hakların birleştirilmesi yöntem
i uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu
raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş
gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve
ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibare
n karşılaştırmalı olarak sunulması
gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu kararın Şirketin finansa
l tablolarında bir etkisi olmamıştır.
2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durum
larda ise özkaynağa dayalı finansal
araç olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilm
iştir. Söz konusu kararın Şirket’in
finansal tablolarında bir etkisi olmamıştır.
2013-4 Karşılıklı İştirak Yatınmlannın Muhasebeleştirilmes
i
Bir işletmenin iştirak yatınmı olan bir işletmede kendisine
ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı
iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhas
ebeleştirilmesi konusu, yatırımın
türüne ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı
olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu
ilke kararı ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilm
iş ve her birinin muhasebeleştirme
esasları belirlenmiştir.
i)
Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlar
ına sahip olması durumu,
ii)
İştiraklerin veya iş ortaklığının yatınmcı işletmenin özkaynağa
dayalı finansal araçlanna
sahip olması durumu
ili)
İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TIVIS
39 ve TFRS 9 kapsamında
muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından
sahip olunması durumu.
Söz konusu kararın Şirketin finansal tablolannda bir etkisi
olmamıştır.
32
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMiNE AiT
FİNANSA.L TAI3LOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPN
OTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası
(TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2
Konsolidasyon
Şirket, 14 Ocak 2010 tarihinde ortak yönetime tabi ortaldı
ğı AvivasA Emeklilik ve Hayat
A.Ş’yi kısmi bölünme yoluyla elden çıkarmış olup, 31 Mart
2014 itibariyle ‘TMS 27-Konsolide
ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” kapsamında
konsolide etmesi gereken bağlı veya
ortak yönetime tabi ortaklığı yoktur (31 Aralık 2013: Bulunm
amaktadır).
2.3
Bölüm Raporlaması
Faaliyet bölümleri raporlaması işletmenin karar almaya
yetkili merciine yapılan raporlamayla
yeknesaklığı sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. İşletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya
yetkili mercii bölüme tahsis edilecek kaynaklara ilişkin
kararların alınmasından ve bölümün
performansının değerlendirilmesinden sorumludur. Faaliye
t bölümleri raporlaması detayları 5
no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.4
Durdurulan Faaliyetler
Şirket’in 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariy
le durdurulan veya elden çıkanlacak
faaliyetleri bulunmamaktadır.
2.5
Yabancı Para Çevrinıi
Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Şirket’
in finansal tablolarının hazırlanması
sırasında, yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemler,
işlem tarihindeki karlar esas alınmak
suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeks
li ve döviz parasal varlıklar ve
yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanı
larak Türk Lirası’na çevrilmektedir.
Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan
kalemlerden yabancı para cinsinden
kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği
tarihteki karlar esas alınmak suretiyle
TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen
yabancı para birimindeki parasal
olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Parasal varhklardan satılmaya hazır olarak sınıflandlrılmı
ş yabancı para cinsinden finansal
varlıklann iskonto edilmiş değerleri üzerinde oluşan kur
farkları gelir tablosuna, bu varlıklann
makul değerindeki diğer tüm değişiklikler ve bunlar üzerind
e oluşan kur farkları özsermaye
içerisinde ilgili hesaplara yansıtılır.
Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynak
lanan kur çevrim farkları ise makul
değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz
konusu farklar diğer makul değer
değişikliklerinin takip edildiği hesaplara yansıtılır.
2.6
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikm
iş amortisman ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
İdari amaçlı ya da halihazırda kullanımı belirlenmemiş olan
diğer amaçlar doğrultusunda inşa
edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden
varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek
gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullan
ıma ve satışa hazır hale getirilmesi
önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğu
nda, borçlanma maliyetleri Şirket’in
ilgili muhasebe politikası uyarınca aktifleştirilir.
33
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ
NE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKiN AÇIKLAYIC
I DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)
olarak gösteillmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı)
2.6
Maddi Duran Varlıklar (Devamı)
Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan
amortisman yöııteminde olduğu gibi,
kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutul
urlar.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi
duran varlıklann maliyet tutarları, beklenen
faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yönt
emi kullanılarak amortismana tabi tutulur.
Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amo
rtisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan
değişikliklerin ola5ı etkileri için her yıl gözden
geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa
ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen fayd
alı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden
kısa olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarl
a aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da
bir maddi duran varlığın hizmetten alınması
sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile
varlığın defter değeri arasındaki fark olarak
belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir. Gelir tablo
sunda diğer gelir ve karlar ile diğer gider ve
zararlar hesaplarına dahil edilirler.
Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağ
ıdaki gibidir:
Ekonomik Ömrü
Binalar
Taşıtlar
Demirbaşlar ve tesisatiar
Özel maliyetler
2.7
5Oyıl
5 yıl
10 yıl
5 yıl
Yaünm Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değe
r artış kazancı elde etmek amacıyla elde
tutulan gayrimenkuller olup, maliyet değerinden
birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değe
r
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlar ile göste
rilmektedirler. Kabul gören kriterlere uyması
durumunda bilançoda yer alan tutara, var olan
yatırım amaçlı gayrimenkulun herhangi bir
kısmını değiştirnıenin maliyeti dahil edilir. Söz
konusu tutara, yatırım amaçlı gayrimenkııllere
yapılan günlük bakımlar dahil değildir. Yatı
rım amaçlı gayrimenkullerin amortismanında
doğrusal amortisman yöntemi kullanılmıştır. Yatı
rım amaçlı gayrimenkultın aniortisman süresi,
binalarda 50 yıldır, araziler amortismana tabi deği
ldir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmalan
veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışmda
n
gelecekte herhangi bir ekonomik yarar sağlanam
ayacağının belirlenmesi durumunda bilanço
dışı bırakılırlar. Yatırım amaçlı gayrimenkulu
n
satışından kaynaklanan kar/zarar, oluştuklan döne kullanım süresini doldurmasından veya
mde gelir tablosuna dahil edilir.
Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin
kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır.
Gerçeğe uygun değer esasına göre izlenen yatır
ım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından
kullanılan gayrimenkul sınıfina yapılan bir
transferde, transfer sonrasında yapılan
muhasebeleştirme işlemindeki tahmini maliyeti,
anılan gayrimenkulün kullanım şeklindeki
değişikliğin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygu
n değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir
gayrimeninılün, gerçeğe uygun değer esasına
göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule
dönüşmesi durumunda, işletme, kullanımdaki deği
şikliğin gerçekleştiği tarihe kadar “Maddi
Duran Varlıklar”a uygulanan muhasebe politikası
nı uygular.
Faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanan gayr
imenkuller, yatırım amaçlı gayrimenkul olara
k
sınıflandınlmıştır.
34
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm ıuıarıar aksi belirtilmedikçe Türk Unsı (TL) olanık gösterilmiştir
.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalannrn Özeti (Devamı)
2.8
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyetinden
birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutanyla gösterilirler.birikmiş amortisman ve
Bu varlıklar beklenen
faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amorti
Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan smana tabi tutulur.
etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişikliklerin olası
değişiklikler ileriye
dönük olarak muhasebeleştirilir.
Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan
kullanıma hazır olana
kadar geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden maddi olmayan varlıkl
hesabı altında aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürle ara ilişkin avanslar
rine göre (1-10 yıl)
amortismana tabi tutulur.
2.9
Bilgisayar yazılımiarını geliştirmek ve sürdürnıekle ilişkili maliyetler,
oluştukları dönemde gelir
tablosuna kaydedilnıektedir. Kontrolü Şirket’in elinde olan, saptan
yazılım ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre abilir ve kendine özgü
ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlıkile maliyetinin üzerinde
Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve genel üretim olarak değerlendirilir.
da içermektedir. Duran varlık olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım giderlerinin bir kısmını
kullanılmaya başlandıkları tarihten itibaren faydalı ömürleri üzerindgeliştirme maliyetleri,
en amortismana tabi
tutulurlar (3 yılı geçmemek kaydıyla).
Finansal Varlıklar
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara yansıtı
lan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun
piyasa
değerinden alım
işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra
kalan
tutar üzerinden
muhasebeleştirilir.
Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye
uygun olarak teslimatı
koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtla
ra
alınır
veya kayıtlardan
çıkarılır.
Finansal varlıklar “Gerçeğe uygun değer farkı kr veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar”,
“Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar”, “Satılmaya hazır
finansal varlıklar” ve “Kredi ve
alacaklar” olarak sınıflandınlır. Şirket’in 31 Mart 2014 tarihi
tutulacak yatırımlar ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zararaitibariyle vadeye kadar elde
yansıtılan finansal varlıklar
olarak sınıflandırdığı finansal varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansa ve ilgili faiz gelirinin
l aracın beklenen ömrü
boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresin
ce tahsil edilecek
tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünk
ü
değerin
e indirgeyen
orandır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, “Vadeye kadar elde tutulacak finansa
l varlıklar”, “Alım
satım amaçlı finansal varlıklar” ve “Kredi ve alacaklar” dışında kalan
finansal varlıklardan
oluşmaktadır.
35
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ
NE AİT
FİNANSA.L TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI
DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk
Lirası (TL) olarak güsterilmişıir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı)
2.9
Fijiansal Varlıklar (Devamı)
Satılmaya hazır finansa] varlıklar kayıtlara alındıktan sonra
güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor
olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmekte
dir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir
bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmaya
n menkul kıymetler maliyet değeriyle
gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara
ilişkin kar veya zararlara ilgili dönemin
gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların
makul değerinde meydana gelen
değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir.
ilgili varlığın elden çıkanlnıası veya
değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesapl
arındaki tutar kar / zarar olarak gelir
tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık
olarak sınıflandınlan özkaynak
araçlarına yönelik yatınmlardan kaynaklanan ve gelir
tablosunda muhasebeleştirilen değer
düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan
iptal edilemez.
Satıimaya hazır olarak srnıflandırılan özkaynak araçlan
haıicinde, değer düşüklüğü zararı
sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüldüğü zaran
nın muhasebeleştirilmesi sonrasında
meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü
zararı gelir tablosunda iptal edilebilir.
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar
Bu varlıklar satılmaya hazır varlıklar olarak sınıflandırılma
ktadır. Satılmaya hazır finansal
varlıklar sınıfında yer alan varlıklar rayiç değerle
değerlenmekte; iskonto edilmiş değerden
kaynaklanan değerleme farkı gelir tablosunda, rayiç değer
ile iskonto edilmiş değer arasındaki
farkın %5’i özsermaye altında, sigortalılara ait olan %95’i
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Hayat Matematik Karşılığı hesabında muhasebeleştirilmek
tedir. Rayiç değeri bulunmayan
varlıklar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilıniş değerle
riyle izlenmektedir.
-
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem
görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve
krediler bu kategoride sınıflandınlır. Krediler ve
alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak
iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüldüğü düşüle
rek gösterilir.
İştirakler ve Bağlı Menkul Kıymetler
Şirket’in hissesi %lO’un üzerinde olsa bile doğrudan
veya dolaylı olarak diğer şirketlerin
yönetimine ve ortaklık politikalannın belirlenmesine
katılmadığı ve yatırım amacıyla edindiği
hisse senetleri veya ortaklık paylarıdır. Bu kıymetlerin,
kayıtlı değerleri ile güvenilir bir şekilde
ölçülebiliyor olması koşuluyla rayiç değerleri arasınd
aki farklar özkayııak kalemlerine intikal
ettirilmekte, piyasa rayici olan kıymetler aktifte
piyasa rayiçleri ile diğerleri ise kayıtlı
değerlerinden varsa değer düşüklüğü sonrası net değeri ile
gösterilmektedir.
36
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm Lulariar aksi belirtilmedilcçe Türk Unısı (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarınrn Özeti (Devamı)
2.10 Varlıklarda Değer Düşüldüğü
Finaıısal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü
İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadı
ğı durum ya
da olaylann ortaya çıkması halinde değer düşüldüğü testi uygulanır. Varlığ
ın defter değerinin
geri kazanılabilir tutannı aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığ
ı kaydedilir. Geri
kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğ
e uygun değer veya
kullanımdaki değerin büyük olanıdır.
Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabili
r nakit alumlannın
olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler).
Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıkl
ar her raporlama
tarihinde değer düşüldüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüü
Gerçeğe uygun değer farkı kür veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında
ki finansal varlık
veya finansal varlık gruplan, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradı
klarına ilişkin
göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.
Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden
fazla olayın meydana
gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güveni
lir bir biçimde
tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımlan üzerindeki olumsuz etkisi sonucu
nda ilgili finansal
varlığın değer düşüklüğüne uğradlğına ilişkin tarafsız bir göstergenin
bulunması durumunda
değer düşüldüğü zararı oluşur.
Kredi ve alacaklar için değer düşüldüğü tutan gelecekte beklenen tahmin
i nakit akımlannın
finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan
bugünkü değeri ile
defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari
alacaklar haricinde,
bütün finansal varlıklarda, değer düşüldüğü doğrudan ilgili finansal varlığı
n kayıtlı değerinden
düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar
karşılık hesabından
düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhas
ebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlan haricinde, değer düşüldüğü zararı sonrak
i dönemde azalırsa
ve azalış değer düşüldüğü zarannın muhasebeleştirilmesi sonrasında meyda
na gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüldüğü zararı,
değer düşüklüğünün
iptal edileceği tarihte yatınmın değer düşüldüğü hiçbir zaman muhas
abeleştirilmemiş olması
durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutannı aşmayacak şekilde
gelir tablosunda iptal
edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşükl
üğü sonrasında
meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
37
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TAJ3LOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtitmedikçe Türk Lirası (TL) olarak göslerilınişlir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı)
2.11 Türev Finansal Araçlar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
2.12 Finansal Varhklann Netleştiriimesi (Mahsup Edilmesi)
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık
ve
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilme
si
ile
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösteri
lirler.
2.13 Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nalcit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli itibaren
tutarda
değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırım
lardır
(14 no’lu dipnot).
2.14 Sermaye
31 Mart 2014 tarihi itibariyle Şirket’in nominal sermayesi 306.000.000 TL (31 Aralık
2013:
306.000.000 TL) olup, tamamı ödenmiş her biri 1 (bir) Kr değerindeki 30.600.000.0
00 paydan
ibarettir. Sermayenin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Mart2014
31 Aralık2013
Pay Oram
Pay Tutarı Pay Oram
Pay Tutarı
%
TL
TL
H.Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Ageas Insurance İnternational NV
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler
36,00
36,00
28.00
100,00
110.160.000
110.160.000
85.680.000
306.000.000
36,00
36,00
28,00
100,00
110.160.000
110.160.000
85.680.006
306.000.000
18 Şubat 2011 tarihinde H.Ö. Sabancı Holding’in porföyünde yer alan 189.658.802 TL
değerli 18.965.880.200 adet Aksigorta A.Ş.’ye ait hisse senetlerin %50’sinin satışın nominal
Ageas Insurance İnternational N.V. ile hisse devir anlaşması imzalaıımıştır. 29 Temma ilişkin
uz 2011
tarihinde Holding portföyünde bulunan hisselerin %50’sine tekabül eden 9.482.940.100
Aksigorta A.Ş. hisse senetleri, düzeltmeler hariç olmak üzere 220.029.000 USD bedel ile adet
Ageas
Insurance İnternational N.V.’ye devredilmiştir.
Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş
ve
Piyasası Kurulu’nun 15 Haziran 2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiş Sermaye
tir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL’dir (31
Aralık
2013: 500.000.000 TL).
31 Aralık 2013 dönem kilrından, 5520 saylı kurumlar vergisi kanununun 5. madde
iştirak ve gayrimenkul satış gelirlerinin %75’inden kaynaklanan ve özserm si uyarınca
aye altında
“Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Kan” hesap kaleminde izlenmek üzere ayrılan
86.694.419
TL’lik tutar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle “Yasal Yedekler” kalemine sınıflanmıştır.
Şirket’in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
38
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMiNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm uuırlar aksi betütilmedikçe Türk Lirası (TL> olarak g5sıe,ilmişıir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı)
215 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri Sınıtlandınna
.
SiRorta Sözleşmeleri:
Gelecekteki belirli bir, kesin olmayan olayın (sigorta konusu olay) sigortalıyı olumsu
z bir
şekilde etkilemesi halinde sigortalıya tazminat ödemeyi kabul ederek bir tarafın (sigort
acı) diğer
taraftan (sigortalı) önemli bir sigorta riskini kabul ettiği sözleşmeler sigorta sözleşm
esidir.
Şirket, bir ya da dala fazla sözleşmeden doğabilecek hasarların sigortacı (reasürör) tarafın
dan
diğer bir sigortacıya (sedan işletme) karşılanması amacıyla düzenlenen sigorta sözleşm
eler
olan
reasürans sözleşmeleri yapmaktadır.
Sigorta sözleşme sınıflamasına, Şirketin yaptığı sigorta sözleşmeleri ve elinde bulund
urduğu
reasürans sözleşmeleri dahil olur.
Şirket sözleşmeleri sigorta riskinin transfer edildiği tarihte kayda alınıp, sözleşmeden kaynak
lı
bütün hak ve yükümlülüklerin vade ve/veya itfasına kadar kayıtlarda sigorta
sözleşmesi olarak
sınıflandınlmaktadır.
Yarınm Sözleşmeleri:
Şirket, hayat sigortası ürünlerinin bir bölümünde bulunan birikim unsuru
ayrı bir şekilde
ölçebilmekte; fakat muhasebe politikalannın, birikim unsurundan kaynaknu
lanan
tüm hak ve
yükümlülüklerin ölçülmesinde kullanılan esaslara bakılmaksızın, anılan hak ve yüküm
lülüklerin
muhasebeleştirilmesini gerekli kılması nedeniyle, sigorta ve birikim unsuru aynşnnlmamı
ştır.
Reasürans Sözleşmeleri
Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşm
esiyle
ilgili oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketi tarafından yürürlü
ğe
konula
n ve
bedeli ödenen sigorta sözleşmelerdir.
Şirket’in faaliyette bulunduğu branşlara bağlı olarak aşkın hasar, eksedan ve bölüşmeli
kot-par
anlaşmaları bulunmaktadır. Aşkın hasar reasürans anlaşmaları çerçevesinde
ödenen primler
ilgili dönem boyunca tahakkuk esasına uygun olarak muhasebeleştirilir. Diğer
sözleşmeler
çe
e
9
vesind
e devredilen prim ve hasarlar ilgıli oldukları sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan
r
gelir ve yükümlülükler ile aynı bazda kayıtlara yansıtılır.
Şirket’in yangın, naldiyat, mühendislik ve diğer kaza branşlarında
n anlaşması
bulunmaktadır. Yangın, nakliyat, mühendislik branşlarında ise ayrıca aşkınekseda
hasar
aları
bulunmaktadır. Söz konusu aşkın hasar anlaşmaları, anlaşmanın yürürlükte olduğuanlaşm
dönem
oluşan hasarlan kapsamakta, reasürans anlaşmasının sona ermesinden sonra oluşan hasarla de
r ile
ilgili reasürörün sorumluluğu sona ermektedir. Mesleki sorumluluk, üçüncü
şahıs
soruml
uluk,
elektronik cihaz, makine kınlması, otobüs zorunlu koltuk, sağlık ve ferdi kaza branşla
rında belli
bir devir oranına sahip bölüşmeli yıllık kot-par anlaşmaları bulunmaktadır
.
Söz
reasürans anlaşmaları, reasürörün sorumluluğunun anlaşmanın sona ermesinden sonra da konusu
devam
ettiği run-off anlaşmalardır. Şirket’in trafik ve kasko branşlarında bölüşmeli reasüra
ns
sözleşmesi bulunmamaktadır, Bu branşlarda katastrofik aşkın hasar reasürans anlaşm
ası
ile
sel
ve deprem gibi doğal afetler için de koruma sağlanmıştır.
Ayrıca, Şirket’in belirli rizikolar için sigorta sözleşmesi bazında ihtiyari reasürans anlaşm
aları
da bulunmaktadır.
Sosyal Güvenlik Ku rumu ‘na Devredilen Prim ler
25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacaklann Yenide
n
Yapılandınlması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Diğer
Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un Bazı
n”) 59.
maddesiyle değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi ile (“Kanu
trafik kazaları
nedeniyle ilgililere yapılan sağlık hizmet bedellerinin tahsil ve tasfiyesi yeni
usul ve esaslara
bağlanmıştır. Bu çerçevede trafik kazaları sebebiyle bütün resmi ve özel sağlık
kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri kazazedenin sosyal güvencesi olup kurum ve
ğına
bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından karşılanacaktır. Yineolmadı
Kanun
’un
Geçici 1. maddesine göre Kanun’un yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik
kazaları
nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri bedellerinin SGK tarafından karşıla
nması hükme
bağlanmıştır.
39
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ
NE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPN
OTLAR
(TUru tutarlar aksi belir6hnedkçe Türk Ur as, (TL) olarak göslcz
ilmişür.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.15 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri
—
Sınıflandırma (devamı)
Kanun’un söz konusu maddeleri çerçevesinde oluşacak hizmet bedelle
ri ile ilgili olarak sigorta
şirketlerinin yükümlülüğü, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayıml
anan 27 Ağustos 2011 tarihli
“Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”), 15 Eylül Bedellerinin Tahsiline ilişkin Usül
2011 tarih ve 2011/17 sayılı “Trafık
Kazaları Nedeniyle ilgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedell
erinin Tahsiline ilişkin Usül ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına ilişkin Usül
ve Esaslar Hakkında Genelge”
(“2011/17 sayılı Genelge”), 17 Ekim 2011 tarih ve 2011/18 sayılı
“Sosyal Güvenlik Kurumu’na
(SGK) Tedavi Masraflanna İlişkin Yapılan Odemelerin Mulıasebeleşt
irilmesine ve Sigortacılık
Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelg
e (“2011/18 sayılı Genelge”).
16 Mart 2012 tarih ve 2012/3 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle
Bedellerinin Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmİlgililere Sunulan S4Iık Hizmet
elik
ve Esaslar Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına ilişkin Uygulamasına İlişkin Usul
Genelge” (“2012/3 sayılı
Genelge) ve 30 Nisan 2012 tarih ve 2012/6 sayılı “Trafik
Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan
Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Yapılan
Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu”nda (“2012/6 no’lu Sektör
göre belirlenmiştir (2.24 no’lu dipnot). Bu çerçevede, Kanun Duyurusu”) açıklanan esaslara
meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan tedavi masraf ’un yayımlandığı tarihten sonra
lanyla ilgili olmak üzere, Şirket’in
“Zorunlu Taşımacılık Sigortası”, “Zorunlu Trafik Sigortası”
Sigortası” branşlarında 25 Şubat 201 İ tarihi yapılan poliçelve “Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
ere ilişkin olarak Yönetmelik,
2011/17 sayılı Genelge, 2012/3 sayılı Genelge ve 2012/6
no’lu Sektör Duyurusu kapsamında
belirlenen primleri SGK’ya aktarması gerekmektedir.
Şirket yukarıda anlatılan esaslar çerçevesinde 1 Ocak
3.580.330 TL. (1 Ocak 31 Mart 2013: 3.436.645 TL) tutarın31 Mart 2014 hesap döneminde
da
2014 tarihi itibariyle 14.936.584 TL (31 Mart 2013: 8.455. devredilecek prim ve 31 Mart
405
primler karşılığı hesaplamış ve sırasıyla “SGK’ya aktarılan primie TL) tutarında kazanılmamış
r” ve “Kazanılmamış primler
karşılığı SGK payı” hesapları altında muhasebeleştirmiştir (19
no’lu dipnot).
Bununla birlikte, Türkiye Sigorta ve Reasüraııs Şirketleri Birliği
2011 tarih ve 18 no’lu toplantısında. Yönetmelik ve 2011/1Yönetim Kurulu’nun 22 Eylül
7 sayılı Genelge hakkında
yürütmenin durdurulması ve iptali, Kanun’un ilgili madde
lerinin de Anayasa’ya aykınlıktan
iptali isteminin sağlanmasını teminen Danıştay’da dava açılma
sına
süreç finansal tablolann hazırlandığı tarih itibariyle devam etmekt karar verilmiş olup hukuki
edir.
2.16 Sigorta ve Yatırun Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım
Özellikleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
2.17 İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleş
meleri
-
—
Bulunmamaktadır (31 Aralılc 2013: Bulunmamaktadır).
2.18 Krediler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
2.19 Vergiler
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir
. Şirket’in cari dönem faaliyet
sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli
finansal tablolarda gerekli karşılıklar
ayrılmıştır.
40
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA iLİŞKiN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmişür.)
2.
Önemli Muhasebe Pojitikalannın Özeti (Devamı)
2.19 Vergiler (devamı)
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari
kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve
vergiden istisna kazançlar. vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yı1
zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan
matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2014 ve 2013 yıllannda uygulanan efektif vergi oranı %20’dir.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk
ettirilmektedir. 2014 ve 2013 yılı kurum kazançlannın geçici vergi dönemleri itibariyle
vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançlan üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi
oranı %20’dir. Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere,
maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan
karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1 25 Nisan
tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu
beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
-
Gelir Vergisi Stopaiı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını
kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin
Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar paylan üzerinden ayrıca gelir vergisi
stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 22 Temmuz 2006
tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006
tarihinden itibaren, 2006/1073 1 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile %15 olarak uygulanmaktadır.
-
Ancak yeni Bakanlar Kumlu Kararı ile değiştirilinceye kadar %10 oranı uygulanacaktır.
Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatınm teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım
indirimi tutan üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir, Bu tarihten sonra
yapılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili
olanların %40’ı vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım
harcamalanndan vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
2.20 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Şirket, kıdem tazminatı, izin hakları ve çalışanlara sağlanan diğer haldara ilişkin
yükümlülüklerini”Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı”
(“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Kıdem tazminatı karşılığı”
ve “Maliyet giderleri karşılığı” hesaplannda sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme
yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, İş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel
yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır
(22 no’lu dipnot).
41
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMiNE AİT
FiNANSAL TARLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmeclikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı)
2.21 Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlü)üğün bulunması,
yüktimlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yüktimlülük tutarın
ın güvenilir bir şekilde
tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık aynlır.
Karşılık olarak aynlan
tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulund
urularak, bilanço tarihi
itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın
tahmin edilmesi yoluyla
hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli
tahmini nakit akımlannı
kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri,
ilgili nakit akımlannın
bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek ya da tamamının üçüncü
tutar, ilgili tutarın tahsil
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde
ölçülmesi halinde varlık olarak
muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontro
lünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip
gerçeldeşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak
değerlendirilmekte ve
finansal tablolara dahil edilmemektedir (23 no’lu dipnot).
2.22 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Prim ve Komisyon Geliri
Prim geliri yıl içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller
çıkarıldıktan sonra kalan Wtarı
ifade etmektedir. Kazanılmanıış primler karşılığı, bilanço tarihin
de yürürlükte bulunan poliçeler
üzerinden gün esası dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Reasürörlere devredilen primler nedeniyle alınan komisyonların gelece
k
isabet eden kısmı ertelenmiş komisyon gelirleri olarak muhasebeleşm dönem veya dönemlere
ektedir.
Destek hizmetlerine ilişkin ödenen tutarların gelecek dönemlere
isabet
2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe eden kısmı 28 Temmuz
giren Teknik Karşılıklar
Yönetmelik’i uyarınca ertelenmiştir.
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda
tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir. Faiz geliri sabit getirili yatırım araçlarının
gelirleri ve iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre değerle kuponlanndnn sağlanan
nmelerini kapsar.
Temettü geliri
Hisse senedi yatınmlanndan elde edilen temettü geliri, hisseda
rlann temettü alma hakkı
doğduğu zaman kayda alınır.
2.23 Finansal Kiralama kiracı durumunda şirket
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait
olduğu kiralama işlemleri,
finansal kiralama olarak sınıflandınlırken diğer kiralamalar
faaliyet kiralaması olarak
sınıflandınlır.
-
42
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutariar aksi belirtilmedikçe Türk Urası (TL) olarak göstetilmişlir.)
2.
Önemli Muhasebe Polilikalannın
Özeti (Devamı)
2.23 Finansal Kiralama kiracı durumunda şirket (Devamı)
-
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığı
n makul değeri, ya da
asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifle
ştirilir. Kiralayana
karşı olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü
olarak gösterilir. Finansal
kiralanıa ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğünd
eki azalışı sağlayan
ana para ödemesi olarak aynlır ve böylelikle borcun geri kalan ana
para
bakiyesi üzerinden
sabit bir oranda faiz hesaplanmasını Sağlar.
Finansal giderler, Şirket’in yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel
borçlanma politikası
kapsamında finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki
bölümü gelir tablosuna
kaydedilir.
Operasyonel kiralama
Operasyonel kiralamalar için yapılan ödemeler (kiralayandan
kira işleminin gerçekleşebilmesi
için alınan veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrus
al yöntem ile gelir
tablosuna kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosu
na kaydedilir. Kira
tahsilatlan kiralama dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosu
na kaydedilir. Şirket
operasyonel kiralama işleminden doğan ve 1 Haziran 2014- 31
Mayıs 2016 dönemine ait
6.841.854 TL tutanndaki kısmını peşin ödemiştir. Şirket’ in, 31 Mart 2014
tarihi itibariyle henüz
vadesi gelmemiş operasyonel kiralama yükümlülüğü 30.707.077
TL (14.022.777 USD)’dir.
Vade aralığı 1 Haziran 2016-3 1 Mayıs 2024 olan yükümlülük aylık olarak
ödenecektir.
(31 Aralık 2013:Bulunmamaktadır.)
2.24 Kar Payı Dağıtımı
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlannı SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihin
den itibaren yürürlüğe
giren H-19.lno’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
Ortaklıklar, kürlarını genel kıırullan tarafından belirlenecek
kftr
çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul dağıtım politikaları
kararıyla dağıtır. Söz
konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit edilme
miştir. Şirketler esas
sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalannda belirlenen şekilde kar
paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecekt payı öderler. Ayrıca, kar
ir
tablolarda yer alan kür üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecekt ve ara dönem finansal
ir.
TtK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşm
ede veya kar dağıtım
politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça;
başka yedek üçe ayrılmasına,
ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim
kurulu üyelerine, ortaklık
çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına
karar verilemeyeceği
gibi, pay sahipleri için belirlenen kilr payı nakden ödenmedikçe
bu
kişilere kardan pay
dağıtılamaz.
Ortaklıklann geçmiş yıllar zararlannın; geçmiş yıllar karları, paylara
ilişkin primler dahil genel
kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasy
on muhasebesine göre
düzeltilmesinden kaynaklanan tutarlann toplamını aşan kısmı, net
dağıtılabilir dönem karının
hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.
43
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FiNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarıar aksi belirtilmedikçe Türk Limsı (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.25 Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
Gerçekleştirilen tüm döviz cinsi ödemeler, tahsilatlar ve yatırım işlemleri döviz pozisyonu
doğurmaktadır. Döviz pozisyonu içinde yer alan vadeli döviz nakit hareketleri, Şirketin finansal
durumuna olumlu veya olumsuz etkiler oluşturabilecek kur dalgalanma riski ile karşı
karşıyadır. Gerçekleşme olasılığı yüksek dövizli işlemleri gerçeğe yakın bir şekilde
öngörebilmek ve kur dalgalanmalannın Şirketin finansal durumuna etkisini minimize etmek
için dövizli nakit akış korunma muhasebesi uygulanmaktadır. Kurdaki değişimler nedeniyle
korunma amaçlı aracın değerinde olan değişiklikler özsermaye hesabında, kur değişimi
haricindeki değişiklikler dönem kannda kar veya zarar olarak sınıtlandırılır. Başlangıçta
özsermaye içerisinde nıuhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar, korunma yükümlülüğünün
tamamlandığı veya beklenen işlemin dönem karını etkilediği dönemlerde ilgili kar/zarar
hesapları ile ilişkilendirilir. Tahmini işlemin gerçekleşme beklentisinin sona ermesi durumunda,
özsermaye içerisinde muhasebeleştirilen birikmiş kazanç veya kayıplar dönemin kar veya zararı
olarak finansal tablolara yansıtılır. Finansal riskten korunma işleminin etkinliği her finansal
raporlama döneminde değerlendirilir ve etkinliği ölçülür.
3.
Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıklann ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap
dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlannı etkileyebilecek tahmin ve
varsayımlann kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve
varsayımları, geçmiş tecrübe ve diğer faktörler ile o günün koşullanyla gelecekteki olaylar
hakkında makul beklentiler dikkate alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme ve tahminler,
yönetimin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili
sonuçlar varsayımlarından farklılık gösterebilir.
Şirket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerinden doğacak
giderlere ilişkin nihai net yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili
yükümlülüklerin tahmin edilmesi, doğası itibariyle çok sayıda belirsizliğin değerlendirilmesini
içerir.
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi
4.1
Sigorta Riski
4.1.1 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin
azaltılmasına ilişkin politikalar
Sigorta riski, herhangi bir sigorta sözleşmesi ile sigortalanmış olan rizikonun gerçekleşme
olasılığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak olan hasarın büyüklüğünün belirsiz olma riskidir.
Sigortacılık işleminin doğası gereği risk tesadüfi olarak gerçekleşir ve tahmin edilmesi güçtür.
Şirketin katlandığı maksimum risk, teminat verilmiş olan sigorta bedeli ile sınırlıdır.
Şirket, merkezi risk değerlendirme politikası benimsemiştir. Bu politika belirlenmiş faaliyet
konulan ve limitleri çercevesince, uygulanmaktadır. Prensip olarak, risk değerlendirme
sürecinde, oluşabilecek hasarların olasılığı, geçmiş hasar deneyimleri, benzer risklerin
karşılaştırılması, üretim süreci içersindeki süreç riskleri yöntemleriyle belirlenmektedir. Sigorta
konusu riskin konumu, coğrafi bölgesi, faaliyet konusu, yangın ve hırsızlık önlemleri risk
değerlendirmesinde alınan temel kriterlerdir.
44
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
4.
4.1.2 Aşuğıdakiler hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere, sigorta riski hakkındaki bilgileri
(reasürans yoluyla riskin azaltılmasının öncesindeki ve sonrasındaki);
4.1.2.1 Sigorta riskine karşı duyarlılık
Şirket sigorta riskini poliçe üretim stratejisi, reasürans anlaşmaları ve etkin tasfiye ve ödeme
işlemleri yardımı ile yönetmektedir.
Şirket’in poliçe üretim stratejisi, poliçe üretimi sırasında risk değerlendirmesinin en etkin
şekilde yapılması üzerine kurulmuş olup üstlenilen riskin türüne, büyüklüğüne, endüstri ve
coğrafi bölgesine göre en doğru şekilde dağıtılmasına dayanmaktadır.
Reasürans anlaşmaları; hasar fazlasI, kotpar, eksedan ve katastrofik teminat (kuvertür)
içermektedir. Bununla birlikte, Şirket’in reasürans programı çerçevesinde sigorta riskleri için
ihtiyari (falcültatit) reasürans anlaşmaları yapabilmektedir.
4.1.2.2 Yönetimin yoğunlaşmaları nasıl tespit ettiğinin ve her bir yoğunlaşmayı belirleyen ortak
özelliklerin (sigortalanan olayın mahiyeli, coğrafi bölge veya para birimi) açıklamasını
içeren, sigorta riski yoğunlaşmaları
Şirket, genel olarak, yangın ve doğal afetler, nakliyat, kaza, kara taşıtları, hava araçları, su
araçları, genel zararlar, kara araçları sorumluluk, hava araçları sorumluluk, genel sorumluluk,
finansal kayıplar, hukuksal koruma, hastalık/sağlık ve hayat branşlarında sigorta sözleşmesi
yapmaktadır. Buna göre, düzenlenen sigorta sözleşmelerinde, sigortalının mahiyetine göre
sigorta riski yoğunlaşması brüt ve net (reasürans sonrası) olarak aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir.
Toplam Hasar
Yükümlülüğü (1
31 Mart2014
Brüt Toplam Toplam Hasar
Hasar Yükümlülüğü
Yükümlülüğü Reasürör Payı
Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
Yangın ve Doğal Afetler
Nakliyat
Kaza
Kara Araçları
Hava Araçlan
Su Araçları
Genel Zararlar
Kara Araçları Sorumluluk
Hava Araçları Sorumluluk
Genel Sorumluluk
Finansa] Kayıplar
Hukuksal Koruma
Kredi
Hastalık / Sağlık
Emniyeti Suistimal
HayaL
882.600
(520.376)
108.269.593 (ı02.699.257)
137.669.460
(4.721.375)
8.882.187
(8.880.933)
76.814.394 (49.343.473)
7.866.120
(271.702)
691,843
7.916.857
(7.775.379)
17.235.248
(5.202)
565,809
(411.094)
3.948.451
10.905.829
3.359.368
1.183.995
27.354.287
1
362,224
5.570.336
132.948.085
1.254
27.470.921
7.594.418
691.843
ı4ı.478
17.230.046
154.715
3.948.451
Toplam
430.666.762
238.917.251
(*)
22877.719
7.881.777
1.534.082
27.630.621
(11.971.890)
(4.522.409)
(350.087)
(276.334)
ı
-
-
-
(191.749.511)
31 Aralık2013
Brüt Toplam Toplam Hasar
Hasar Yükümlülüğtı
Yükümlülüğü Reasürör Payı
35.834.118
6.334.093
1.539.617
24.288.5ı2
(3.700)
528.483
87.037.263
123.440.292
2.608.021
72.448.420
5.639.476
1.054.022
1.747.275
16.809,429
477.876
3.944.612
(24,248.563)
(3.983.020)
(361.ı08)
(485.770)
3.702
(108.862)
(81.798.607)
(4.321.443)
(2.607,103)
(49.129.280)
(267.639)
-
(1.688.906)
(38.146)
(346.165)
(47)
383.727.809 (169.380.957)
Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
ı 1.585.555
2.351.073
ı.178.5o9
23.802.742
2
4ı9.62ı
5.238.656
119.118.849
918
23.319.140
5.371.837
ı.054.o22
58.369
16.77ı .283
131.7 t 1
3.944.565
214.346852
Toplam hasar yükümlülüğü, bilanço tarihi itibariyle aynlımş olan muallak tazminat karşılığını ve AZMM yöntemine
göre hesaplanan ek karşılığı içermektedir.
45
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMiNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir
.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
4.1.2.3 GerçekJeşen hasarlann geçmiş tahminlerle karşılaştırılm
ası (hasarlann gelişim süreci)
Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı:
Ödennrnıiş Hasarlar
Hasar Kaışılıklan (*)
Oean.cutp£kisi(**)
Hayal DışıToplam
Hayat
Genel Toıüm
dennrmiş Hasarlar
Hasar Kaışıbklan ()
(lean-cut Etkisi (**)
Hayat Dışı Toplam
Hayat
nel Toplam
31 Man 2014
BrütToplam ToplamHasar NetToplam Brütloplam
Cari Dönem
Hasar Yükümlülüğü
Hasar
Hasar
Etkisi(Net) Yükümlülüğü ReasürörPayı Yükümlülüğü Yükümlülüğü
204.094.292
320.681.742 (359.732.753) (39.051.011)
300.925.827
(228.660.805)
166036569
167.983.242 214.019.811
78,857370
1355.476
(23.211.037)
426.718.311 (191.749.511) 234.968.800
379.783,197
(3.886)
3.948.451
3,948.45!
3.944,612
(23.214323) 430.666.762 (191,749.511) 238317.251 383.727,809
Cari Dönem
Etkisi (Net)
3.800.642
(14.680.368)
7.048.798
(3.830.928)
2.989
(3.827.939)
31 Aralık2013
ToplamHasar NetToplam
Yükümlülüğü
Hasar
ReasürörPayı Yükümlülüğü
(135.882.546) 165.043.281
(33.498364)
45359.006
-
-
(169.380.910) 210.402.287
(47)
3.944.565
(169380.957) 214346£52
3lMart2Ol3
BrütToplam ToplamHasar
Hasar Yükümlülüğü
308,898.122 (142.993.104)
27.855.381
1.706.158
NetToplam
Hasar
165.905.0W
29.561539
31 Arahk 2012
BıiltToplam ToplamHasar
Hasar Yükümlülüğü
348.643.696 (118.938.036)
39.150.961
(24.269.790)
Net Toplam
Hasar
169.705.660
14.881.171
336.753.503
3.912.075
340.665.578
195.466.557
3.910.076
199.376.633
387.794.657
3.915.287
391.709.944
184586,831
3.913,065
188,499.896
(141.286.946)
(1.999)
(141.288.945)
(203.207.826)
(2.222)
(203.210.048)
()
Hasar Karşılıkları, bilanço tarihinde toplam muallak tazmin karşılığ
at
ında yer alan, ödenmemiş hasarlar haricinde
aynimış olan tüm ek karşılıkları içermektedir.
(*)
Şirket’in oto-kaza brarışında clean-cut arılaşmalart mevcu
t olup, bu anlaşmalara istinaden 2012 yılı prim ve hasar
portföy çıkışlannı 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle gerçekleştirmiştir.
Aynı anlaşma gereği portföy girişleri de 2013
yılında yapılmıştır. 2013 yılında portfdy girişlerinin etkisi, cari dönem
Devreden Muallak Hasarlar Karşılığı Reasürör
Payı ve Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı Reasürör Payını
etkilemiştir.
3lMart2Ol4
Brüt Toplam Toplam Hasar Net Toplam
Hasar Yükümlülüğü
Hasar
Yükümlülüğü Reasürör Payı Yükünıltılüğü
DönemEaşı- 1 Ocak
300.925.827 (135.882.546) 165.043.281
Dönem içi Açılan
203.036397 (244.249.277) (41.212.480)
Cari Döııemden Ödenen (-)
(130.433.614)
14517.196 (115.916.4l9)
(çnıiş Dönenılen Ödenen (-) (52.847.268)
5.881.874 (46.965.393)
Dönem Sonu
RaporEdileıı Hasarlar
320.681,742 (359.732.753) (39.051.011)
Hayat
3.948.451
.
31Mart20l3
Brüt Toplam Toplam Hasar
Hasar Yükümlülüğü
Yükünılülüğü Reasürör Payı
348.643.696 (178.938.036)
160.385.698
(507.632)
(142.425,358)
25.941,820
(57.705.914)
1 0.510.744
Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
169.705.660
159.878.066
(116.483,537)
(47.195.171)
308.898,122
(142.993.104)
165.905,018
3.948.451
3.912.075
(1.999)
3.910.076
(krçekleşmiş ancakrapor
edilntmiş hasarlar
106.036,568
(46.777.544)
59.379.024
27.855.381
1.706.158
29.561.539
Toji nın
430.666.761
(406.450297)
24.216.464
340.665378
(141.288.945)
199.376.633
46
4
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tularlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
4.1.2.3 Gerçekleşen hasarların geçmiş tahminlerle karşılaştırılması (hasarların gelişim süreci)
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılan AZMM hesaplamalannda kullanılmış
olan
hasar gelişim tabloları aşağıda açıklanmıştır.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle gerçekleşen hasar esasına göre hazırlanmış brüt hasar gelişim
tablosu:
Hasnıoluşıuğudönn
KazadinnndeçeXlenhasar
Iyılsoııra
2yılsonn
3yılıoroa
4 yil sonra
5 yıl sonra
6ydsoora
TWoBrütGnrçüHr
lNın2W631 Maı12007
876040.824
1121250,406
1.138.895.4M
8.083,565,928
8.765.748,093
8.362,571.878
1.136345.612
8.484.418.198
lNisaıı2087•
31 Man 2038
103,527.068
181.415328
128.696.021
96.437,998
426.307.092
85.884,097
lNisaııl03S31 Mııt2009
57.158.238
803381.874
65.780.753
52.864144
870.932.282
INis20l038 Man 2011
43.917,451
41.406.035
19.566.823
.
47.118.291
.
188367359
lNisııiOll3lMan 2012
30.484.109
23,287.454
lNisr20l331 Man 2014
14,782,114
-
-
-
.
-
-
-
-
8.022.267.604
lNisaı2W931 Man 2010
52.774.862
68.833.635
40.954.969
25.803.893
.
-
-
-
.
.
.
-
104.890309
53.701.563
-
14.782314
Brüt Hasar
1.178,684.666
1536.505.732
8393.894,030
1258.67L956
2.362.987.467
8.448.455.975
1.136345.682
00.315315.438
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle gerçekleşen hasar esasına göre hazırlanmış brüt hasar
gelişim
tablosu:
Hasaıı oluştuğu dönem
Kazadönenndegeıçekleşenhasar
1 ydsonra
2ydsoora
3yılsonra
4yılsoora
Sydsonra
6ydsonra
ToplaınBr1iııçek]eşen1iasaı
fftık2Wl- lftak2- Iaak2- lftak20I Iftak2OlI- lftak2Ol2lak20l331 Aralık2077 38 Aralık2038 31 Aralık2039 38 Aralık2010 38 Aralık2011 31 Aralık2012 31 Aralık2013
8ıiil Hasar
826.036.588
105.993,624
55.869.870
58.348.084
43.276,159
28.894.497
12.825.310 8.822.844.055
1.021.268.077
127.031.681
09.631.711
61603.9V
35.969.578
19.412.574
1335.890.591
1.168.131827
862.465227
98241.060
49.847.036
25.567.897
8.496555.049
1.114.114.214
123.387.977
64352.084
24.962.847
1.326.817.122
1.290,845,424
302.431.170
88.842.034
1.681.418,628
1.818.853.715
899.423586
2.018.211301
1.081.928.781
1.081.928.781
8.321.179.619 1.020.706.265
368537.759
188,061.876
104.813.627
47.607.078
12.825,310 10.063.731327
-
-
.
-
-
-
-
-
.
-
-
-
.
-
-
.
.
.
4.1.2.4 Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her değişikliğin etkisin
i ayrı olarak
göstererek sigorta varlık ve borçlarının ölçümünde kullanılan varsayımlardaki
değişikliğin etkisi
Şirket’in oto-kaza branşında clean-cut anlaşmaları mevcut olup, bu anlaşmalara istinaden 2013
yılı prim ve hasar portföy çıkışlannı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle gerçekleştirmiştir. Aynı
anlaşma gereği portföy girişleri de 2014 yılında yapılmıştır. 2014 yılında portföy girişlerinin
etkisi, önceki dönem Muallak Hasar Reasürör Payı ve Kazanılmamış Primler Karşılığı
Reasürör Payını etkilemiştir.
47
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutailar aksi belirıilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir
.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
4.2.1
Sermaye risk yönetimi ve sermaye gereksinimine ilişkin açıklamalar
Şirket’ in sermaye yönetimindeki amacı; grubun gelir getiren bir işletme
olarak devamlılığını
sağlamak, hissedar ve kurumsal ortaklann faydasını gözetmek, aynı
zamanda sermayenin
maliyetini azaltmak için en verimli sermaye yapısının sürekliliğini sağlam
aktır.
Şirketin Sermaye Yeterliliği, 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete
de yayınlanarak
yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Serma
ye Yeterliliklerinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde
6 aylık dönemlerde
hesaplanmaktadır. Şirket’in hesaplanan asgari özsermayesi 31 Aralık
2013 tarihi itibariyle
328.159.883 TL’dir (31 Aralık 2012: 267.349.097 TL). 31 Aralık
2013 tarihi itibariyle
Şirket’in özsermayesi asgari olarak gerekli olan özsermayeden 235.25
2.563 TL daha fazladır
(31 Aralık 2012: 178.447.968TL).
4.2.2 Finansal Risk Faktörleri
Şirket, finansal varlık ve yükümlükleri ile reasürans varlık ve yüküm
liikleri nedeniyle piyasa
riski (kur riski, faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite
riskine maruz kalmaktadır.
Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsiz
liğin, Şirket finansal
performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minim
ize edilmesi üzerine
odaklanmaktadır. Şirket, finansal yatınunlan sebebiyle genelde faiz
oranı riskine, sigorta
alacaklan sebebiyle de kredi riskine maruz kalmaktadır.
Piyasa riski
Piyasa riskine, döviz kurları, faiz oranları ve hisse senetlerinin piyasa
farldannda meydana
gelebilecek hareketler sonucu maruz kalınmaktadır.
Kur riski
Şirket’in yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli varlıkl
an ve yükümlülüklerinin
Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kum değişikliklerinden
doğan kur riskine maruz
kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile
takip edilmektedir. 31 Mart
2014 tarihi itibariyle yabancı para cinsinden varlıklann ve yüküm
lülüklerin detayı not 12.4’te
verilmiştir.
Kur riskine duyarlılık
Şirket’in ABD Dolan ve AVRO kurlarındaki %l0’luk artışa ve azalışa
olan duyarlılığı aşağıda
gösterilmektedir. Duyarlılık analizi sadece bilanço tarihindeki
yabancı para cinsinden parasal
kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10’lu
k kur değişiminin etkilerini
gösterir. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindek
i artışı ifade eder.
31 Mart 2014
ABD Doları
Etkisi
Kar / zarar artış
Kar / zarar (azalış)
9.495.687
(9.495.687)
Avro
Etkisi
1.421.088
(1.421.088)
48
31 Aralık 2013
ABD Dolan
Etkisi
8.854.172
(8.854.172)
Avro
Etkisi
1.305.116
(1.305.116)
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi bclinilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak g<ısterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finaıısal Riskin Yönetimi (Devamı)
Faiz oranı riski
Piyasa faiz oranlanndaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması,
Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket’in faiz oranı riskine
duyarlılIğı aktif ve pasif hesaplann vadelerindeki uyumsuzluğu ile iigilidir. Bu risk faiz
değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle
yönetilnıektedir.
Toplam
Piyasa faizi artışı / (azalışı)
31 Mart2014
31 Aralık2013
Kar ve kar yedekleri üzerindeki etkisi
TL
+%1
-%1
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Piyasa faizi artışı / (azalışı)
(2.196.036)
(3.141.322)
2.316.580
3.319.461
Kar ve kar yedekleri üzerindeki etkisi
TL
(2.196.036)
2.316.580
-%1
(3.141.322)
3.319.461
Fiyat riski
Şirket, satılmaya hazır finansal varlıklanndan kaynaklanan fiyat riskine maruz kalmaktadır. 31
Mart 2014 tarihi itibariyle, diğer tüm değişkenlerin sabit ve değerleme yöntemindeki verilerin
%10 luk artışa ve azalışa duyarlılığı aşağıdaki gibidir. Şirketin fiyat riskine duyarlılığı sadece
bilanço tarihindeki satılmaya hazır finansal varlıkları kapsar ve yıl sonundaki %10 luk fiyat
değişiminin söz konusu kalemler üzerindeki etkisini gösterir.
31 Mart2014
31 Aralık2013
Satılmaya Hazır Finanasal Varlıklar
TL
Toplam
Fiyat artışı / (azalışı)
÷%10
-%10
17.360.614
(17.360.614)
16.140.988
(16.140.988)
Kredi riski
Kredi riski, Şirket’in taraf olduğu sözleşmelerde karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine
getirememe riskidir. Bu risk, belli bir taraftan olan alacaklar için limitler belirlenmesi ve
teminatlandırılması vasıtasıyla yönetilmektedir. Limit ve teminat tutarları ilgili tarafların, mali
gücü ve ticari kapasiteleri gibi kriterlerin değerlendirilmesi neticesinde belirlenmektedir.
Şirket’in kredi riski, ağırlıklı olarak faaliyetlerini yürüttüğü Türkiye’ dedir.
Şirket’in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle sigortacılıkfaaliyetlerinden olan alacakları, bu alacaklara
ilişkin alınan teminatlan ve ayrılan şüpheli alacak karşılıkları 12.1 no’lu notta belirtilmiştir.
49
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirıilmedikçe Türk Lirası (TL.) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
Likidite riski
Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda
meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması
sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet
vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini
yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite
riskini yönetmektedir.
Likidite riski tablosu
Bt Mart 2084
Nakit ‘t Nakit Iknziui Varlıklar
Saıılmay3 Hain Firtaasal Varlıklar
Riski Haıt Poli9aslne Mc Fınansal
Yattnttıtor
Esat Faallttletden Alacaklar
İlişkili Tarallanlan Alacaklar
DiğcrMacaklar
GeıtkA>imuAit Giıkür,’t Gelir
Tahakkukiaa,
Dir Cari Varlıklar
Finanad Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran varlıklar
Cıeleıa* Yıllara Ait Giderler ve Gelir
Tabakkülaıı
DirCaıi Olmayan Varlıkiar
To$amVarlıkir
Bae Futiyvltenlıııı Borçlar
İlişkili Taraflara Bıırçlar
Diğr Borçlar
SişnxılıkTrknik Kaşıhkian
Ödenecek Vcrı ve Benzei,
Yukündulukkr
Ma)i>tI Giderleri Karşıtı
Gelecek Aylara MC Gelirler ve Gider
Tahakkuklan
Urun Vaeh,li Siwınacılık Teknik
Kaş,lıkları
Dğrlliaklere tlışkin )üırşılıklaz
(»1<ayı,)jr
t aya katlar
624.947,599
897.669
-
91.71)5.693
lay-3 ay
24(1.623.1<71
5.453.6<18
3 ay.l>ıt
31.756.716
11<271.11112
4.430.934
117.656.1<26
-
-
1711)3.198
124.380
-
5 yıl ltzcıi
-
-
1<0711)367
25.646.11)3
2.224.573
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
110.4<13.356
1372.991<
-
.
.
-
-
-
-
-
.
.
-
-
.
.
.
-
-
734.778.539
1691)41.927
-
%7.1<05.858
135.1<34.954
.
.
33.463.29%
258)631<52
.
-
4.1411191%
11.767.737
25.636.1(13
91<070.472
1.611.901.183
.
.
135,1<34.954
-
.
393.840.717
-
-
-
.
-
-
10.256.73%
.
-
22.830.593
-
-
.
.
.
.
.
.
-
33.601051
-
.
16.204.11<0
10.256.73%
1581.912
549.631557
35.732.35))
2.5111.912
549.632557
1.641.901,183
.
Toplam YuklınıldlUkler ve Özkaynaklar
174.52(1.22(1
316.621.142
562.803.111(2
2.140.299
33.602.051
552.214.469
UkadeFaılaaaI(AQ)
560158319
103374665
1289.198591)
85665.539
(7.953.9411)
(454.143.997)
50
315.566
33.463.298
821.086.496
36.783.132
.
2 140.299
126.625.642
1.897.378
7.961.251
1)380.01%
21.622.766
.
-
16.204.180
6.653.51)7
35(1.690.987
71.784
24.711.41<1)
11.767.737
-
.
8.719.812
.
7.961.251
11.3)0.1)1%
2)622.766
-
-
273104.404
.
5.162.727
4.11<3.911
.
315.566
-
.
-
42(.99.807
-
Tııplaan
9(111.109576
173.605.139
-
—
-
Vadesiz
2.71<1.390
42,557.3)0
141.328.461
71114
24.71 1.481)
29.119.0811
lytl-5y1
-
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARı İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm
tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Urası (TL) olarak göstedimiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
4.2.2 Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
Likidite riski tablosu
31 Aralık 2013
1 aya kadar
Nakit ve Nakit Oeeıaen Vanlıklır
Salılımya Hazırpinansal Varlıklar
l3l 378.448
-
1 ay.3 ay
672156364
3 ay.lyıl
91724.119
Iyıl4yıl
5 yıl iletti
-
-
7323443
24.788.495
101 274744
3.803.072
Riski Hayat Poliçesine Ait Finannal
Yatsnn,Jar
Esas Fanliyeılerden Alacaklar
ilişkili Taaaflardası Alacaklar
DiğerAlncaklar
Gelecek Aylara Ait GiderlerveGelir
Tahakkuklan
DığerCari Varlıklar
Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
-
-
6.538.689
-
‘
77.268.758
99.134.486
119.079.577
-
.
.
Esas Faaliyetlerdeıı Borçlar
Ilişkili Taraflara Borçlar
Diğaaoeçlar
Sigoetacılık Teknik Knrşılıklaeı
5.792.454
17.184300
29.257310
22
.
.
.
225.831.728
-
.
‘
.
-
.
-
.
-
-
814264.457
-
-
-
.
.
-
-
527.168
156.574.775
.
-
322.099.776
104.789.191
.
43.075.754
237.026.518
101274144
-
-
.
3.803.072
-
369.482.090
19.841340
-
4.03 1.70£
6.864.194
-
-
.
17,829,008
-
-
-
-
-
7.961,25 t
11.374.660
19.986.929
10334.4)9
1.547264.432
.
.
.
.
-
.
-
.
-
-
-
30.723.954
-
-
-
527.168
44.943.684
763.083383
19.841340
17.530.429
2.244.706
532.688.493
32.891.128
2244.706
532.688.493
1.547264.432
-
161,133.651
306.807.806
509.630.718
4.035.104
30.723.954
534.933.199
63.698.077
507.456.651
(187330.942)
97239.640
(26.920.882)
(454.942344)
51
104.789.191
28.724.910
.
2.167.174
2.1 89.899
7.961251
11374.660
19.986.929
10.534,419
.
.
67314
5,792.454
79.990.655
-
-
6338.689
295.482.821
124.153,715
-
.
.
7.530.429
-
.
1267.930
-
Likidite Fazlası/(Açığı)
161.409.883
-
77.711.705
2.1 89.877
.
-
.
TopI nın Y aküni al akI er ve
Özkaynaklar
24.220.129
-
.
Ödenecek Vergi ve Benzeri
YllkOıNülükler
Maliyet Giderleri Kaışılığı
Gelecek Ayları Au Gelirler ve Gider
Taiıakksaklaıı
Uzun Vadeli Sigoııacslık Teknik
Karşılıklan
DiğerRisklere ilişkin Karşılıklar
Orkaynaklar
Toplam
901 77239£
‘
.
Maddi Olnnyaın Duran Varlıklar
DiğerCari Olımyan Varlıklar
ToplamVarlıklar
67314
-
Vadesiz
5913.267
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 AliA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belinilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösıcrilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
4.2.2
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
Finansal Araçlar Kategorileri:
Cari Finansal Varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait
Finansal Yatırımlar
31 Mart 2014
Gerçeğe Uygun
Defter Değeri
Değeri
31 Aralık 2013
Gerçeğe Uygun
Defter Değeri
Değeri
173.606.139
173.606.139
161.409.883
161.409.883
-
-
-
-
6.655.507
6.655.507
6.538.689
6.538.689
İştirakler
Değer Düşükliiğü Karşılığı
30.116.653
(22.155.402)
30.116.653
(22.155.402)
30.116.653
(22.155.402)
30.116.653
(22.155.402)
Toplam Finarısal Varlıklar
188.222.897
188.222.897
175.909.823
175.909.823
Cari Olmayan Finansal Varlıklar
Finansal araçlann gerçeğe uygun değeri
Rayiç değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen işlemlerde,
bir varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği değerdir.
Şirket, finansal enstrümanların tahmini rayiç değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini değerlendirip
rayiç değerleri tahmin edebilmek, yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan
tahminler, Şirket’ in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarlann göstergesi olamaz.
Şirketin gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlıklan aşağıdaki tabloda değerleme
yöntemleri açısından üç ayn kategoriye ayniarak gösterilmiştir. “Kategori 1”, teşkilatlanmış
piyasalardan elde edilen gerçeğe uygun değerlere (piyasa verilerine) göre, “Kategori 2” emsal teşkil
eden gerçekleşmiş işlemlere göre ve “Kategori 3” ise gelecekteki nakit akımlann bugüne indirgenmiş
değerlerine göre değerlenmekte olan finansal varlıklan temsil etmektedir.
52
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm ıutaıtar aksi betirıilmedikçt Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
4.2.2 Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
Satılmaya hazır fiııansal varlıklar
Borsada işlem görmeyen hisse senetleri
Borçlanma senetleri
Yatırım Forıları
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait
fmansal yaıırımlar
İştfrakier, net (*)
Toplam
Kategori 1
173.606.139
173.606.139
211.320
131.048.792
42.346.027
211.320
131.048.792
42.346.027
Kategori 2
-
-
-
-
180.261.646
31 Aralık 2013
Kategori 1
161.409.883
220.125
161.189.758
161.409.883
220.125
161.189.758
-
6.538.689
7.961.251
175.909.823
6.538.689
-
-
-
-
167.948.572
-
-
6.655.507
-
Kategori 3
-
6.655.507
7.961.251
188.222.897
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Borsada işlem görmeyen hisse senetleri
Borçlanma senetleri
Riski hayat poliçesi sahiplerine ak
finansal yatırımlar
Iştirakler
Toplam
(9
31 Mart 2014
-
-
Kategori 2
-
7.961.251
7.961.251
Kategori 3
-
-
-
-
-
-
-
-
7.961.251
7.961.251
Şirket, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle 22.155.402 TL tutanndaki iştirak değer düşükltJğü karşılığını
finansal tabtolanna
yansıtmıştır. (31 Aralık 2013 —22.155.402)
Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finaıısal enstrümanlann
rayiç değerlerinin
tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:
Finansal varlıklar:
Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliye
t bedeli ile
gösterilen finansal varlıklann rayiç değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtem
el zararların
önemsiz miktarda olabileceği düşünülerek defter değerlerine yaldaştığı öngörü
lmektedir.
Devlet iç borçlanma senetlerinin ve hisse senetlerinin rayiç değerlerinin belirle
nmesinde piyasa
fiyatları esas alınır.
Finansal yükümlülükler:
Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülülderin rayiç değerlerinin defter
değerlerine
yaldaştığı varsayılmaktadır.
53
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ
NE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPN
OTL
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Urası (TL) olarak gösteri
lmiştir.)
5.
Bölüm Bilgileri
5.1
Faaliyet Böliimlemesi
AR
Şirket’in “Faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii
’ye yaptığı faaliyet raporlamasına
ilişkin bilgiler “TERS 8 Faaliyet Bölümleri” standardı kapsam
ında bu bölümde açıklanmıştır.
-
Raporlanacak alt faaliyet bölümlerinin belirlenmesinde üst
yönetime verilen raporlann yanı sıra,
“TFRS 8 Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında yer
alan sayısal alt sınırlar da dikkate
alınmış ve prim üretimi ve teknik karlıhğa göre bölüm
ler ayrı bir faaliyet bölümü olarak
değerlendirilmiştir.
-
Şirket Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Yurtdışındak
i faaliyetlerin sonuçlarının finansal
tablolar üzerindeki önemliliğinin son derece düşük olması
ndan dolayı coğrafi bölümlemeye
ilişkin bilgi verilmemiştir.
54
Faaliyet Bölümlemesi (Devamı)
5.1
Nakliyat
4.756,565
4.036.883
5.274.898
3.638.178
720.452
(4.314.348) (1.238.785)
Yangın
33.316.488
29.678.310
33.992.658
Mali gtlir
Amorlisman gideri
Karşılık giderleri, net
Vergi gideri
Mali gider
Diğer
Net Dönem Kan t (ürün)
11.799.538
.
.
.
.
1.813.544
.
.
.
.
.
.
1.885.544
.
11.799.538
IFENİK GİDER
(21.516.950) (2.941.021)
t. GerçekIeıı Hasarlar (Reasikör Payı Diişiilmuş Olarak)
(8.396.381) (1.903.894)
Il- Ödenen Hasarlar (Reasiirör Payı DllşIllnıbş Olarak)
(9.076.106) (952.996)
1.2- Mııallak Hasarlar Karşılığımla Değişim (Reastirör Payı ve Devreden
Kııım Diişiil imiş Olarak) (+1-)
679.725 (950.898)
2- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasikör Payı ve Devmdesı
Kısım Düşijimöş Olarak)(-.P) ve Diğer Teknik Giderler
(2.080.136)
3- Faaliyet Giderleri
(80.036.948) (8.033.375)
4- Diğer Teknik Giderler (Reasiirör Payı Düşlilmiiş Olarak>
(1.003.485)
(3.752)
‘IFENİK GFÜR
1- Kazanılıııış Primler (Ikastirör Payı Düşlilmiiş Olarak)
Il- Yazılan Primler (Ileasiirör Payı Dhişiilmiiş Olarak)
1.2- Kazanılmanıış Prinıler Karşılığında Değişim (Reasğör Payı ve
Devreden Kısım Dtiştil miiş Olarak)(+/-)
1.3- Devam Eden Riskkr Karştlığsıtda Değişim (Reasiör Payı şe
Devreden Kısım Diişillmiş Olarak)(+I-)
2- Diğer Teknik (IirIer (Reasiirör Payı Düşülmiiş Olarak)
31 Man 2014 tarihinde sona eren yıla ait bölüm sonuçları:
Bölüm Bilgileri (Devamı)
5.
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Tüık lirası (TL) olarak gösterilmiştir.>
(15.143.879)
(L471.143)
(717.010)
(23.606.856)
(5.993.525)
.
17.287.539
.
.
.
.
55
(13.388.107)
.
.
-
.
.
(13.388.107)
(13.678.441)
(2.800.919)
17.287.539
(15.578.282)
(58S63260)
<45.284.819)
696338
-
19.189.833
(96.535.468)
(66.218.070)
(63.417.151)
7.370.337
(4.575.482)
Kara Araçları
Kara Ançlan
Sorumluluk
(Kasko) (Zorunlu Wafik)
113.823.000
62.890.175
806.452.663
68.493.837
111.028.145
42.304.004
FİNANSAL TABLOLARA iLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
AKSİGORTA A.Ş.
5.754.048
.
.
-
.
.
-
5.754.048
(43.924)
(11.583.907)
(176.023)
(5.772.359)
(22.117.385)
(10.313.531)
(4.60L172)
(4.615.117)
2.609.276
3.802.852
lknm
5.968.388
4.334.139
I4.830.828
1.634.249
4.050.260
.
.
.
.
.
.
4.050.260
(37.027)
1.905.611
(5.989)
42.252
(2292.106)
-
.
-
.
.
.
(2.292.806)
(5.491.290)
(8.446)
(21h633)
181.647 (8.260.494)
(1.681.018) (2.767.758)
(1.723.270) (2.496.825)
448.006
(8510.4(1) (10.496.689)
Diğer Kaza Mühendislik
27.931.433
3.868.613
25.322.157
3.420.607
26.134.422
4.931.018
(2.209.434)
-
.
.
-
.
-
(2.209.454)
(13.599.886)
(8.203.417)
(458.764)
(50.498.282)
(35.694.9(9)
(35.236.155)
4.832.538
(28.028.070)
Sağlık
48.288.828
43.456.290
71.484.360
(34.264)
-
-
.
-
-
-
(54.264)
28.866
(72.551)
(3.886)
(841.589)
(91.904)
(94.018)
84.645
(2.236)
22.762.998
(2.849231)
(78.663.081)
(9.858.770)
(23214.923)
<217.467.817)
((86.096.735)
(162.881.812)
(4.615.117)
22.034.019
(27.873.336)
1bam
300.230.885
278.196.796
309.985.249
38.816.838
38.816.831
(945.923)
(945.923)
(4.654.905)
(4.654.905)
(5.667.734)
(5.667.734)
(30.394.041) (30.394.041)
(2.082.214)
(2.082214)
(4.857.986)
17.905.082
.
-
-
-
-
-
-
-
Hayat Dağııalmaynn
87.325
2.680
4.916
Faaliyet Bölümlemesi (Devamı)
5.1
Mali gelir
Amortisman gideri
Karşılık giderleri, sel
Vergi gideri
Mali gider
Diğer
Net Dönem KanI (Zararı)
1I]CNİK GİDER
1- Gerçekleşen Hasarlar (Heasürör Payı Düşülmuş Olarak)
Il-Ödenen HasaıIar(RnulıörPayıDü1hnLşO1arak)
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasiirör Payı ve Devreden
Kısım Dişfimiiş Olarak) (+I)
2- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden
Kasım Diişünıüş Olarak)(-ıJ-) ve Diğer Teknik Gderler
3- Faaliyel Gderleri
4-Diğer T ekıük Gderkr (j r Payı Dışal müş Olarak)
lu(NİKGaİR
1. Kanjıılmış Primler (Heasürör Payı Dhişlilmiaş Olarak)
Il- Yazılan Primler (Reasiör Payı Duşul müş Olarak)
1.2- Kazanılmanıış Prinıler Karşılığında Değişim (Heashbör Payı ve
Devreden Kısım Diişiilmüş Olarak)(W-)
1.3. Devam Eden Riakler Kaışlığında Değişim (Reaströr Payı ve
Devreden Kısım Düşümüş Olarak)(4t-)
2. Diğer Teknik GIirIer (Reasiirör Payı D4iıniiş Olarak)
9.629
545.902
1.230.113
5.798.538
.
-
(1.568.605)
(8.390.236)
(735371)
5.798338
1.346.117
2.464.799
.
-
.
-
2.464.79V
(662.757)
341.813
18.402.972
.
.
-
.
-
-
(702.169)
(20.955.229)
(4.929.770)
18.402.972
11.954.824
(84.208.433)
(57.621.265)
(69376.089)
4.418.501
(468.023)
(8.036.296)
(15.757.937) (1.129.614)
(5.063.525) (466.857)
(6.4)0.242) (808.670)
(13.531.141)
Nakliyal
3.594.413
3.048311
3.506.905
56
(4.986.450)
.
.
-
-
-
(12.206.13l)
(1.769.487)
(4.986.450)
(5.921.669)
(64.947.118)
(50.971.500)
(45.049.83l)
6.761.287
1.297.602
25.242.816
lCaraArnçlan
Kara Aıaçlan
Sorumluluk
(Kasko) (Zorunlu ‘kafik)
102.611.405
59.960.668
98.192.904
58.663.066
111.724.045
26.658.963
Yangın
21.556.475
20326292
28.362.588
31 Man 2013 tarihinde sona eren yıla ait bölüm sonuçları:
Bölüm Bilgileri (Devamı)
5.
(Tüm lularlar aksi beliılilmedikçe Türk Lirası Çfl.) olarak göslerilmişiir.)
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLiŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
AKSİGORTA A.Ş.
4313.356
.
-
-
(14.304)
(12.435.434)
60389
4.313.356
(1.187.392)
(18.657.168)
(6.268.019)
(5.080.627)
787
921.571
(269.181)
2.118.989
-
-
.
-
(40.705)
(998.828)
(157.257)
2.118.989
1.280.407
(1.625.132)
(428.342)
(1.708.749)
408.128
(1.109.981)
Diğer Kaza Mühendislik
22.970.524
3.744.121
22.048.953
3.335.993
22.317.347
4.445.974
(6.556300)
(51.446.800)
(38.750.491)
(32.193.991)
2.205.969
(31.649.112)
Sağlık
44.106.280
41.900.911
73.550.023
(4.475340)
.
-
.
.
-
-
(7339.920)
-
.
-
-
-
-
(11.691391)
(1.004.718)
(4.475.34tiT (7.339.920)
(412.553)
(5.086.824)
(8.087.137)
(7.674.584)
(2387.760)
424.530
(7.271.119)
Tarım
3.611.797
3.187267
10.458.386
58.085
-
-
-
.
-
-
58.085
157.135
(89.185)
685
(194.114)
(262.064)
(262.749)
246.478
(1.577)
13.632.513
(1.214.228)
(5.427.292)
(1.865.662)
(10.425.323)
(997.807)
(6297.799)
-
-
-
-
-
-
Hayat D4ılılmayan
252.199
5.721
7.298
13.632.513
(1.214.228)
(5.427.292)
(1.865.662)
(10.42.5.323)
(997.801)
10.057.230
(2.168.648)
(67.841.944)
(8336.214)
16.355.019
(3.821.939)
(246.053.453)
(167.506.647)
(163.678.108)
6.771.703
11.698.864
(31.093.614)
Tuplam
262.408.482
250.709.618
281.031.529
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir
.)
6.
Maddi Duran Varlıklar
31 Mart2014
Maliyet değeri
1 Ocak
Alanlar
31 Mart
Biriknis Anx,rtisrnanlar
1 Ocak
Dönemgideri
31 Mart
31 Mart net defterdeğeri
Kulllanım
Amaçlı
yrincnkul1er
Demirbaş ve
Tesisatlar ile
Diğer Maddi
Kiralama Yoluyla Vailıklar (Özel
Motorlu Edinilmiş Maddi Maliyet Bedelleri Maddi Varlildara
Taşıtlar
Varlıklar
Dahil) ilişkin Avanslar
8.270.093
-
-
-
8.270.093
-
(1.754,216)
(44.552)
(1.798.768)
6.471.325
-
-
-
-
21.715.931
25.463
21.741.394
1.122.357
180.540
1.302.897
(17.725.909)
(277.143)
(18.003.052)
3.738.342
(1.007.201)
(8.665)
(1.015.866)
287.031
-
103.775
103.775
Toplam
31.108.381
309.778
31.418.159
(20.487.326)
(330.360)
(20.817.686)
103.775 10.600.473
-
-
-
31 Mart 2013
Kullanım
Amaçlı
Chyrintnkuller
Maliyet Değeri
1 Ocak
Alımlar
Çıkışlar
31 Mart
Birikmiş Armıtisnunlar
1 Ocak
Dönemgideıi
Çıkışlar
31 Mart
31 Mart net defterdeğeıi
Demirbaş ve
Tesis atlar ile
Diğer Maddi
KlmlanıaYoluyla Varhklar(Özel
Motorlu Edinilmiş Maddi Maliyet Bedelleri Maddi Varbklara
Taşıtlar
Varlıklar
Dahil) İlişkin Avanslar
38.837.294
32.050
-
-
(134.413)
38.702.881
(12.082.503)
(190.193)
-
(12.272.696)
26430.185
-
32.050
(32.050)
-
-
(32.050)
-
21.545.184
348,098
(192.923)
21.700.359
(16.951.006)
(293.7M)
165.180
(17079.590)
4.620.769
2.447.156
-
-
-
.
-
2.447.156
(2.256.932)
(28.861)
-
(2.285.793)
161.363
Toplam
62.861.684
34$ Çj98
(327.336)
62.882.446
-
-
-
-
-
(31.322.491)
(512.818)
165.180
(31.670.129)
31.211317
Dönem içinde muhasebeleştirilen maddi duran varlıkl
ara ilişkin ilave değer diiştiklüğü kaybı
bulunmamaktadır.
57
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
7.
Yatınnı Anıaçİı Gayrimenkuller
31 Mart 2014
Arazi ve
Maliyet Degeri
Arsalar
Binalar
Toplam
1 Ocak
31 Mart
286.518
286.578
557.574
557.574
844.152
844.152
(58.497)
(6.110)
(64.607)
492.967
(58.497)
(6.110)
(64.607)
779.545
Binalar
567.611
(9.257)
558.354
Toplam
854.189
(9.257)
844.932
(118.232)
(4.119)
76.819
(45.532)
512.822
(118.232)
(4.119)
76.819
(45.532)
799.400
Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak
Dönem gideri
31 Mart
31 Mart net defter değeri
-
.
-
286.578
31 Mart 2013
1 Ocak
Arazi ve
Arsalar
286.578
Çılaşlar
31 Mart
286.578
Maliyet Değeri
-
Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak
Dönem gideri
-
—
Çıkışlar
-
31 Mart
31 Mart net defter değeri
-
286.578
Şirket’in 31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerindeki yattnm amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun
değeri, Şirket ile ilişkisi olmayan bağımsız bir gayrimenkul değerleme şirketi tarafından
gerçekleştirilen değerlemeye göre belirlenmiş olup herhangi bir değer düşüklüğil tespit
edilmediğinden yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri finansal tablolara
yarısıtılmamaktadır.
Şirket, 1 Ocak 31 Mart 2014 dönemi içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden 62.056
TL kira geliri elde etmiştir (1 Ocak —31 Mart 2013: 74.783 TL).
—
58
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm ıuwrlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
8.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31 Mart 2014
Maddi Olmayan
Duran Varliklara
İlişkin Avanslar (*)
Haklar
Toplam
1 Ocak
Alımlar
31 Mart
14.144.327
2.202.806
16.347.133
18.183.940
42.484
18.226.424
32.328.267
2.245.290
34.573.557
Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak
Dönem gkleri
31 Mart
31 Mart net defter değeri
(12.341.338) (12.341.338)
(609.453)
(609.453)
(12.950.791) (12.950.791)
16.347.133
5.275.633 21.622.766
Maliyet Değeri
-
-
-
31 Mart2013
Maddi Olmayan
Duran Varlıklara
İlişkin Avanslar
Haklar
Toplam
1 Ocak
Alımlar
31 Mart
4.709.039
1.474.952
6.183.991
17.310.744
207.594
17.518.338
22.019.783
1.682.546
23.702.329
Birikmiş Itü Payiarı
1 Ocak
Dönem gideri
31 Mart
31 Mart net defter değeri
(10.006.232) (10.006.232)
(697.291)
(697.291)
(10.703.523) (10.703.523)
6.183.991
6.814.815 12.998.806
Maliyet Değeri
-
-
-
(*) Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin
avanslar, yürütülmekte olan projeler için katlanılan genel yönetim
giderlerini kapsamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle ilgili maddi olmayan duran varlıklar
kullanıma hazır olmadıkları
için amortismana tabi tutulmamıştır.
Şirket’in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle, maddi olmayan duran varlıklar için muhasebeleştirdiği
değer düşüklüğü zararı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
Şirket’in finansal tablolannda şerefiye tutan bulunmamaktadır.
59
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(‘rum tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) alarak göslerilmişLir.)
9.
İştiraklerdeki Yatırımlar
Şirketin önemli derecede etkide bulunduğu, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi
teşebbüslerin dışında kalan işletmelerdir. Önemli derecede etkinlik, bir işletmenin finansal ve
operasyonel politikalarına ilişkin kararlarına münferiden veya müştereken kontrol yetkisi
olmaksızın katılma gücünün olmasıdır. Şirket’in Merter BV’de 31 Mart 2014 tarihi itibariyle
30.116.653 TL tutarında (31 Aralık 2013: 30.116.653 TL) %25 oranında iştiraki bulunmaktadır.
Şirket’in bu iştirakin yönetiminde bir etkisi bulunmamakta ve iştirak sonucu bir alışveriş
merkezi ve ofis binasına sahip olan şirketlerdeki nihai iştirak oranı her bir şirket için 9b12,5’tir.
Iştiraklerdeki yatırımlann gerçeğe uygun değeri Şirket ile ilişkisi olmayan bağımsız bir
gayrimenkul değerleme şirketi tarafından gerçekleştirilen değerlemeye göre belirlenmiş olup,
22.155.402 TL tutanndaki iştirak değer düşüklüğü karşılığı 31 Mart 2014 tarihi itibariyle
finansal tablolara yaıısıtılmıştır (Not 11.4).
10.
Reasürans Varlıkları
Şirket’in reasürans varlıklan ile ilgili bakiyeleri 17.16 no’lu dipnotta verilmiştir.
11.
Finansal Varlıklar
11.1 Finansal Varlıldarın Alt Sırnflamaları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıldar
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait
Finansal Yatırımlar
Toplam
31 Mart2014
31 Arahk2Ol3
173.606.139
161.409.883
6.655.507
180.261.646
6.538.689
167.948.572
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
31 Mart2014
Borsa
Malbıet
Bedeli
Rayici
TL
TL
DevletTahvili
Özel Sektör Tahvili
Yatırım Fonları
Hse Senetleri
(Borsaya kote olmayan) Net
Toplam
36.437.495
100.031.678
42.000.000
211.320
178.680.493
Kayıtlı
Değer
TL
28.509.047
102.539.745
42.346.027
.
173.394.819
60
31 Aralık2013
Maliyet
Borsa
Bedeli
Ra>4ci
TL
TL
28.509.047
102.539.745
42.346.027
9.235.694
132.633.243
211.320
173.606.139
220.125
166.089.062
3.122.516
134.067.238
24.000.004
-
161.189.758
Kayıilı
Değer
TL
3.122.516
134.067.238
24,000.004
220.125
161.409.883
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tularlar aksi beıirülmedikçe Türk Lirası (TL) olarak göslerilmiştir.)
11.
Finansal Varlıklar (Devamı)
11.1 Finansal Varlıklann Alt Sınıflamaları (Devamı)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Yatırımlar
Devlet Tahvili
Maliyet
Bedeli
TL
31 Mart2014
Borsa
Rayici
TL
Kayıtlı
Değer
TL
4.221.913
6.655.507
6.655.507
31 Aralüc 2013
Borsa
Maliyet Bedeli
Rayici
TL
TL
6.333.933
Kayıtlı
Değer
TL
6.538.689
6.538.689
Satılmaya hazır finansal varlıklar içerisinde sınıflanmış olan hisse senetlerinin dökümü
aşağıdalci gibidir:
31 Mart 2014
Hisse Senetleri
Tarsim Tarım Sigortaları Havuz
İşletmesiA.Ş.
Borsaya Kote Olmayanlar
Toplam
Pay Oram Maliyet Bedeli Borsa Rayici Kayıtlı Değer
%
TL
4,35
211.320
211.320
211.320
TL
-
-
-
TL
211.320
211.320
211.320
31 Aralık 2013
Hisse Senetleri
Tarsim Tarım Sigortalan Havuz
lşletmesiA.Ş.
Borsaya Kote Olmayanlar
Toplam
Pay Oram Maliyet Bedeli Borsa Rayici Kayıtlı Değer
%
TL
4,35
220.125
220.125
220.125
TL
-
-
-
TL.
220.125
220.125
220.125
Şirket’in 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle alım satım amaçlı finansal varlıkları
bulunmamaktadır.
Şirket’in 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle hazine nezdindeki blokaj tutarlan
11.1 no’lu dipnotta verilmiştir.
11.2 Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
11.3 Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
61
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlur aksi belirtilmedikçe Türk Linsı (TL) olarak gösterilmiştir.)
11.
Finansal Varlıklar (Devamı)
11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varhkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul
kıymetlerin ve finansal duran varlıklann maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren
bilgi
Menkul kıymetlerin maliyet bedelleri, borsa rayiçleri ve kayıtlı değerleri, yukanda 11.1
numaralı dipnotta sunulmuştur.
Finansal duran varlıklar borsaya kote olmayan varlıklardan oluşmakta olup maliyet bedelleri ve
kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Maliyet
Kayıtlı Pay
Bedeli
Değer Oranı
Pay
Oram
MerterBV
Değer Düşükliiğü (-)
İştirakler, net
%
TL
25
30.116.653
31 Aralık 2013
Maliyet
Kayıtlı
Bedeli
Değer
TL
%
TL
30.116.653
(22.155.4<32)
30.116.653
7.961.251
25
30.116.653
-
TL
30.116.653
(22.155.402)
30.116.653
7.961.251
-
11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkanlmış bulunan menkul kıymet tutarları ve
bunları çıkaran ortaklıklar:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
11.6 Finansal varhklarda son üç yılda meydana gelen değer artışlan/(azalışlan)
Finansal Varlığın Türü
31 Mart2014
31 Aralık 2013
31 Aralık2012
(5.328.307)
(5.312.432)
183.320
Satılmaya Hazır Fiııansal Varlıklar
Değer artışlan ve azalışlan, finansal varlıklann, dönem sonu kayıtlı değer ile maliyet bedelleri
arasındaki farklan yansıtmaktadırlar.
11.7 Finansal Araçlar
1)
Finansal tablo kullanıcılarının işletmenin finansal durum ve performansı açısından
finansal araçlann önemini değerlendirmelerine imkan veren bilgiler 4.1 numaralı dipnotta
verilmiştir.
ii)
Finansal varlıklann defter değerlerine ilişkin bilgi, yukarıda 11.1 numaralı dipnotta
verilmektedir.
ili)
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri ve anılan değerin defter değeri ile
karşılaştınlması 11.1 numaralı dipnotta verilmektedir.
iv)
Vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklar yukarıda 11.1 numaralı
dipnotta verilmektedir.
62
AICSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
11.
Finansal Varlıklar (Devamı)
11.8. Finansal Araçlar
Finansal riskten korunma muhasebesi ile ilgili bilgilere 34.5 no’lu dipnotta yer verilmiştir.
11.9 Kur Değişimin Etkileri
Şirket, parasal kalemlerin ödenmesinden ya da dönem içinde veya ilk muhasebeleştirme
sırasında çevrildiklerinden farklı kurlardan çevrilmelerinden kaynaklanan kar farklannı,
oluştuklan dönemde kar veya zararda muhasebeleştirmektedir.
12.
Borçlar ve Alacaklar
12.1 Şirket’in alacaklarımn detayı
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
Aracılardan alacaklar
Banka garantili ve 3 aydan uzun vadeli kredi kartı alacaklan
Reasürans şirketlerinden alacaklar
Rücu ve sovtaj alacaklan - net (2.1.1 no’lu dipnot)
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
Diğer alacaklar
Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar
Sigorta ve reaasürans şirketlerinden alacaklar
İdari ve kanuni takipteki rücu alacakları
Esas faaliyetlerden kaynaldanan şüpheli alacaklar
Esas faaliyetlerden alacaklar
31 Mart2014
31 Arahk2Ol3
226.213.555
98.284.532
14.196.251
15.279.987
353.974.325
183.910.286
81.420.070
18.142.690
15.048.580
298.521.626
68.134
30.954
99.088
75.793
30.954
106.747
32.738.514
24.034.487
410.846.414
33.032.447
22.056.826
353.717.646
(7.815.534)
Sigortacıhk faaliyetlerinden alacaklar karşıhğı (-) (*)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-) ()
İdari ve kanuni takipteki net şüpheli rücu alacakları karşılığı (.-) ()
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar
için aynlan şüpheli alacak karşılığı tutarlan
(19.601.379)
(32.738.514)
(7.511.240)
(17.691.138)
(33.032.447)
(60.155.427)
(58.234.825)
Esas faaliyetlerden alacaklar- net
350.690.987
295.482.821
(*)
(**)
Bilançoda sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı hesabı altında gösterilmektedir.
Bilançoda esas faaliyetlerinden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı hesabı altında gösterilmektedir.
63
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi helirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir,)
12.
Borçlar ve Alacaklar (Devamı)
12.1 Şirket’in alacakİanmn detayı
Şirketin sigortacılık faaliyetlerinden alacaklann yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
31 Mart2014
31 Aralık2013
14.507.244
3.551.776
3.737.126
332.277.267
354.073.413
6.533.852
1.418.385
3.793.890
286.882.246
298.628.373
0-60 gün
61-90 gün
90 gün üzeri
Vadesi gelmemiş alacaklar
Toplam
Şirket’in alacaldarı için tesis edilen teminatlarm detayı aşağıda sunulmuştur:
Teminat Turu
Teminat Mektubu
Gayrimenkul Ipoteği
Devlet Tahvili ve Hisse Senedi
Diğer
Toplam
31 Aralık 2013
Standart
Şüpheli
Alacaklar Alacaklar
31 Mart 2014
Standart
Şüpheli
Alacaklar Alacaklar
31.145.113
65.807.021
100.065
478.925
97.531.124
5.000
5.040.947
-
-
5.045.947
30.503.113
67.089.321
436.925
171.664
98.201.023
5.000
5.340.947
-
-
5.345.947
Şirket, tahsili şüpheli hale gelmiş alacaldan için teminatsız tutann %100’ü oranında karşılık
ayrılmaktadır. Şirket’in şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki
gibidir:
Dönem başı 1 Ocak
Dönem gideri
Tahsilatlar
Dönem sonu 31 Mart
-
-
2014
2013
(50.723.585)
(7.210.069)
5.593.761
(52.339.893)
(45.025.162)
(6.003.954)
2.253.333
(48.775.783)
Vadesi geçmiş ve şüpheli hale gelmiş sigortacılık faaliyetlerinden alacakların yaşlandırması
aşağıdaki gibidir:
31 Mart2014
31 Aralık2013
0-30 gün
90 gün üzeri
Toplam
49.742
56.723.259
56.773.001
55.089.273
55.089.273
12.2 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi
-
31 Mart 2014 tarihi itibariyle Şirket’in ortaklarına borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır).
64
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(TUm mtaılar aksi belirıilmcdikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
12.
Borçlar ve Alacaklar (Devamı)
12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teıninatlann toplam tutan
Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutan 102.577.071 TL’dir
(31 Aralık 2013: 103.546.970 TL).
12.4 Şirket’in yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacaklar ve borçlann
tutarlan aşağıda sunulmuştur:
31 Mart 2014
Bankalar (DTH)
Döviz Tutan
Kur
Tutar TL
Amerikan Dolan
Avro
İngiliz Sterlini
Isviçre Frangı
Diğer
Toplam
43.531.022
3.030.773
19.531
31.011
2,1898
3,0072
3,6343
2,4615
95.324.232
9.114.141
70.982
76.334
4.995
104.590.684
Döviz Tutan
Kur
Tutar TL
23.396.011
8.304.383
56.644
24.449
2,1898
3,0072
3,6343
2,4615
51.232.585
24.972.941
205.861
60.181
409
76.471.977
Döviz Tutan
Kur
Tutar TL
(2.510.676)
(537.889)
2,1938
3,0126
(5.507.921)
(1.620.444)
(462)
(7.128.827)
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Döviz Tutan
Kur
Tutar TL
Amerikan Doları
Avro
Diğer
Toplam
(21.053.094)
(6.071.647)
2,1898
3,0072
(46.102.065)
(18.258.657)
(498.566)
(64.859.288)
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Amerikan Doları
Avro
Ingiliz Sterlini
İsviçre Frangı
Diğer
Toplam
Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı
Amerikan Dolan
Avro
Diğer
Toplam
Net Yabancı Para Pozisyonu
109.074.546
65
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAİIA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
12.
Borçlar ve Alacaklar (Devamı)
12.4 Şirket’in yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacaklar ve borçların
tutarlan aşağıda sunulmuştur (Devamı)
31 Aralık 2013
Bankalar (DTH)
Döviz Tutan
Kur
Tutar TL
Amerikan Doları
Avro
İngiliz Sterlini
İsviçre Frangı
Diğer
Toplam
40.320.235
3.478.836
110.799
32.361
2,1343
2,9365
3,5114
2,3899
86.055.478
10.215.602
389.060
77.340
4.995
96.742.475
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Döviz Tutan
Kur
Tutar TL
20.031.933
5.206.617
56.644
24,449
2,1343
2,9365
3,51 14
2,3899
42.754.155
15.289.231
198.900
58.431
409
58.301.126
Döviz Tutan
Kur
Tutar TL
(2.064.461)
(567.107)
2,1381
2,9418
(4.414.024)
(1.668.315)
(591)
(6.082.930)
Sigortacılik Faaliyetlerinden Borçlar
Döviz Tutan
Kur
Tutar TL
Amerikan Dolan
Avro
Diğer
Toplam
(16.802.576)
(3.673.886)
2,1343
2,9365
(35.861.738)
(10.788.366)
(471294)
(47.122.398)
Amerikan Dolan
Avro
İngiliz Sterlini
İsviçre Frangı
Diğer
Toplam
Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı
Amerikan Doları
Avro
Diğer
Toplam
Net Yabancı Para Pozisyonu
101.838.273
66
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi tıelirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
13.
Türev Finansal Araçlar
Şirket’in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle 11kev finansal aracı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır).
14.
Nakit Akış Amaçlı Genel Toplam
Bankalar
Vadeli Mevduatlar
Vadesiz Mevduatlar
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı
Alacakları
Toplam
Nakit ve nakit benzeri bakiyeler üzerinde faiz gelir
tahakkuku (-)
Nakit alum amaçlı genel toplam
Bloke banka mevduatlan (*)
(9
3lMart2Ol4
3lArahk2Ol3
736.981.765
734.200.375
2.781.390
732.774.746
726.861.479
5.913.267
163.127.811
900.109.576
168.997.652
901.772398
(2,890.649)
897.218.927
(1.989.207)
899.783.191
110.398.959
109.499.385
Şirketin hazine nezdindeki bloke mevduat detayları 17.1 nolu dipnoııa verilmiştir.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in vadeli mevduatlannın
faiz oranlan aşağıdaki gibidir:
31 Mart2014
31 Aralık2013
Yılhk Faiz Oranı (%)
Yıllık Faiz Oranı (%)
TL
9,50- 13,10
5,85 -9,80
USD
1,00- 2,90
1,00-3,55
EUR
1,00
2,85
31 Mart 2014 tarihi itibariyle, TL mevduatlann vadeleri 1 Nisan 2014 ve 25 Aralık 2014
tarihleri arasında; yabancı para mevduatlann vadesi ise 1 Nisan 2014 ve 4 Nisan 2014 tarihleri
arasında değişmektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, TL mevduatlann vadeleri 2 Ocak 2014 ve 26 Eylül 2014
tarihleri arastnda; yabancı para mevduatların vadesi ise 3 Ocak 2014 ve 7 Şubat 2014 tarihleri
arasında değişmektedir.
15.
Sermaye
15.1 Ortaklara yapılan dağıtımları ayn olarak göstermek suretiyle, kuruluşun ortaklarla
ortakların kendi iradeleri dahilinde yaptıkları işlemlerin tutarları
Şirket’in 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki ortakları ve sermaye yapısı 2.14 nolu
dipnotta verilmiştir.
Şirket’in ortakları ile dönem içinde yaptığı işlemlerin ve dönem sonu itibariyle olan
bakiyelerinin detaylı açıklaması “İlişkili taraf açıklamaları” dipnotunda verilmiştir.
15.2 Her değişikliği ayn göstermek suretiyle, her sennaye sınıfının ve her yedeğin dönem başı
ve dönem sonu defter değerlerinin uyıımlaştınlması
Özsermaye Değişim Tablosu’nda verilmiştir.
67
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMiNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKiN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
15.
Sermaye (Devamı)
153 Paylara bölünmüş sermayenin her sınıfı için
15.3.1 Kayıtlı sennayeyi oluşturan hisse senedi sayısı ile ilgili açıklama
Şirketin çıkanimış sermayesi her biri 1 Kr değerinde 30.600.000.000 adet paya ayrılmış olup,
bu paylan 10. tertip hisse senetleri temsil etmektedir (31 Aralık 2013: 1 Kr değerinde
30.600.000.000 adet pay).
15.3.2 Çıkanlan ve tamanıı ödenen ve çıkanlan fakat tamamı ödenmeyen hisse senetlerinin
sayısı ile ilgili açıkİanıa
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
15.3.3 Bir hisse senedinin nominal değeri veya hisse senetlerinin nominal değerinin olmadığı ile
ilgili açıldama
Hisselerin nominal değeri hisse başına 1 Kr’dir (31 Aralık 2013: 1 Kr).
15.3.4 Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetleri sayısının uyumlaştırılması ile
ilgili açıklama
Hisse Senedi Adet
Dönem başı, 1 Ocak
Dönem içinde çıkarılan
Dönem Sonu
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
30.600.000.000
30.600.000.000
-
30.600.000.000
30.600.000.000
15.3.5 Temettülerin dağıtımı ve sennayenin geri ödenmesindeki sınırlamalarda dahil söz
konusu sermaye sınıfıyla ilgili haklar, imüyazlar ve sınırlamalar (kısıtlamalar) ile ilgili
açıklama
Şirket ana sözleşmesinin 61. maddesi hükümleri gereğince, çıkarılan bilançoya göre hesap ve
tespit olunan safi kardan ödenecek kurumlar vergisi düşülür. Kalan tutar üzerinden %5
oranında kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutar üzerinden
en az Sermaye Piyasast Kurulunca tesbit olunan oran ve miktarda 1. temettü ayrılır.
Şirket’in sermayesinde imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) 27 Ocak 2010 tarihinde 2010 yılı faaliyetlerinden elde
edilen karlann dağıtım esasları ile ilgili olarak; payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar
için, herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine (31 Aralık 2013: %20), bu
kapsamda, kar dağıtımının Kurul’un Seri:IV, No:27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi
Olan Halka Açık Anonim Ortaklıklann Temettü Avansı Dağıtımında Uyacaldarı Esaslar
Hakkında Tebliği”nde yer alan esaslar, ortaklıklann esas sözleşmelerinde bulunan hükümler
ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bunun yanında söz konusu SPK Kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü
bulunan şirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net
dağıtılabilir kar tutarını, kamuya ilan edecekleri konsolide flnansal tablolannda yer alan net
dönem karlannı dikkate alarak hesaplamalan gerektiği düzenlenmiştir.
68
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk üms (TL) olarak gösterilmiştir.)
15.
Sermaye (Devanıı)
153.6 Kuruluş tarafından veya iştirakleri veya bağlı ortaklıklan tarafından bulundurulan
kuruluşun kendi hisse senetleri ile ilgili açıklama
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
15.3.7 Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senedi satışları için çıkanlmak
üzere kuruluşta bulundurulan hisse senetleri, vadeleri ve tutarlan ile ilgili açıklama
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
15.4
Hisse Bazlı Ödemeler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
15.5 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
46 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
16.
Diğer Karşılıldar ve isteğe Bağlı KatılımIn Sermaye Bileşeni
16.1 Diğer standartlar veya yorumlar tarafından istenen, doğrudan özkaynaklarda tahakkuk
ettirilen dönemin her bir gelir ve gider kalemi ve bu kalemlerin toplamı
Satılmaya hazır fmansal varhkların
değerleme farkı
Ertelenmiş vergi etkisi
Toplam
31 Mart2014
31 Aralık2013
(6.660.384)
1.332.077
(5.328.307)
(6.640.540)
1.328.108
(5.312.432)
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli olan “TMS 19
Çalışanlara Sağlanan Faydalar”
standardında yapılan değişiklikler doğrultusunda kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında
ortaya çıkan 695.918 TL (Ertelenmiş vergi etkisi: 173.979 TL) tutanndaki aktiieryal kayıp
özkaynaklar altında özel fonlar hesabında muhasebeleştirilmiştir.
-
16.2 Özkayııakların bir unsuru olarak ayrıca sınıflandırılan net kur farklan ile dönem
başındaki ve dönem sonundaki bu tür kur farkları tutarlarımn mutabakatı
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
16.3 Tahmini işleme ilişkin finansal riskten korunma işlemleri ve net yatırım riskinden
korunma amaçlı işlemler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
16.4 Finansal riskten korunma işlemleri
34.5 no’lu dipnotta açıklanmıştır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
69
__________________________________________
AKSİGORTA A.Ş.
DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
16.
Diğer Karşılıklar ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni (Devamı)
16.5 Satılmaya hazır finansal varlıklarda dönem içerisinde doğrudan özkaynaklarda
muhasebeleştirilmiş kazanç veya kayıplar ile özkaynaklardan çıkarılip döneme ilişkin kür
veya zararda muhasebeleştirilen tutarlar
31 Mart 2013
31 Mart 2014
Değer artış / (azalışı) Değer artış / (azalışı)
Dönem başı, 1 Ocak
Dönem içinde özkaynağa intikal ettirilen
değer artış/azalışı
Dönem sonu
(5.312.432)
183.320
15.875
5.328.307
(631.442)
(448.122)
16.6 İştiraklere ilişkin dönem içerisinde doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş kazanç
veya kayıplar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
16.7 Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artışları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
16.8 Doğrudan özkaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilmiş olan kalemlerle ilgili olan
dönem vergisi ve ertelenmiş vergi
Bulunmamaktadır (31 Aı-alık 2013: Bulunmamaktadır).
17.
Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıkları
17.1 Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar
itibariyle hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarlan
Şirket’in hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar
itibariyle hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları aşağıdaki gibidir:
31 Mart2014
Branş
Hayat
Devlet tahvili
Vadeli Mevduat
Hayat Dışı
Vadeli Mevduat
Toplam
Tesis Edilmesi
Gereken
TL
6.120.261
109.386.628
115.506.889
70
31 Aralık2013
Mevcut Tesis Edilmesi
Gereken
Blokaj
TL
TL
6.120.261
9.346.970
6.538.418
2.808.552
Mevcut
Blokaj
TL
9.346.970
6.538.418
2.808.552
101.498.161
106.690.833
106.690.833
116.037.803
110.215.695
110.215.695
119.562.665
107.618.422
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tura tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Urası (TL) olarak gösterilmiştir.)
17.
Sigorta Yükümlülükleri ve Reasüraııs Varhkları (Devamı)
17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, aynlan
hayat ve mevcut hayat
sigortalılannın adet ve matematik karşılıklan
Dönem başı 1 Ocak
Dönem içinde giren
Dönem içinde ayrılan
Dönem sonu, 31 Mart
-
2014
2013
Matematik Karşılik
Adet
TL
Matematik Karşılık
Adet
TL
432
(6)
426
2.167.174
32.909
(59.784)
2.140.299
490
-
(15)
475
2.597.676
20.500
(178.199)
2.439.977
Yukarıdaki tabloda 1.889.899 TL tutarında Matematik Karşılıklar (31
Aralık 2013: 1.924.105
TL) ve 250.400 TL tutarında Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine
Ait Poliçeler Için
Ayrılan Karşılıklar (31 Aralık 2013: 243.069 TL) ve iptal edilen poliçe adetler
i ile bunlara
tekabül eden Matematik Karşılıklar da dahildir.
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar’dan Satılmaya Hazır
Finansal Varlıklar
sınıfında yer alan varlıklar Il no’lu dipnotta açlklandığı üzere rayiç değerle
değerlenmekte;
Hayat Matematik Karşılığı hesabında muhasebeleştirilen, rayiç değer ile iskonto
edilmiş değer
arasında 31 Mart 2014 tarihi itibariyle fark bulunmamaktadır
(31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır).
17.3 Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarla
rı
Branşı
Kara Araçları Sorumluluk
Yangın ve Doğal Afetler
Genel Zararlar
Nakliyat
Kaza
Finansal Kayıplar
Genel Sorumluluk
Hava Araçlan Sorumluluk
Kara Araçları
Hastalık/Sağlık
Hukuksal Koruma
Hava Araçları
Kredi
Emniyeti suistimal
Su Araçları
Hayat
Tçvlam
31 Mart2014
Tutarı
31 Aralık2013
Tutan
3.089.296.873.684
2.928.484.514.020
346.803.096.110
132.937.032.433
36.946.440.146
30.701.620.815
27.399.434.619
25.309.532.406
389.466.703.553
111.130.104.949
40.813.567.319
31.287.128.495
34.923.169.963
14.671.797.395
22.832.745.980
21.231.842.160
7.577.224.700
6.334.765.688
5.366.943.230
1.318.506.000
123.005.511
425.443.519
3.447.299
3.776.803.269.445
71
22.863.679.840
20.448.800.280
6.969.471.500
6.633.820.376
5.228.068.240
2.009.379.900
404.286.660
378.524.179
3.735.219
3.593.521.436.743
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31. MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
17.
Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıklan (Devamı)
17.4 Şirket’in kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutarlan
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
17.6 Dönem içinde giren, aynlan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve şirket emekli
lik
katılımcılannın adet ve portföy tutarları
Bulunmamaktadır (31 Mart 2013: Bulunmamaktadır).
17.7 Kar paylı hayat sigortalannda kar payının hesaplanmasında kullamlan değerle
me
yöntemleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılınıcılanmn adet ile brüt ve net
katılım
paylanmn bireysel ve kunımsal olarak dağılımlan
Bulunmamaktadır (31 Mart 2013: Bulunmamaktadır).
17.
Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıkları (Devamı)
17.9 Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılannın adet ile
brüt ve net
katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımlan
Bulunmamaktadır (31 Mart 2013: Bulunmamaktadır).
17.10 Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emekli
lik
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak
dağılımlan
Bulunmamaktadır (31 Mart 2013: Bulunmamaktadır).
17.11 Dönem içinde şirketin portföyünden aynlan başka şirkete geçen veya başka
şirkete
geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılannın adet ile brüt ve net
katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları
Bulunmamaktadır (31 Mart 2013: Bulunmamaktadır).
17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarla
n ferdi ve
şirket olarak dağılımlan
Bulunmamaktadır (31 Mart 2013: Bulunmamaktadır).
72
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tularlar aksi beUrtilmedikçc Türk Lirası (TL) olarak göslerilmişlir.)
17.
Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıklan (Devamı)
17.13 Dönem içinde portföyden aynian hayat sigortahlann adet ile brüt ve net
prim tutarlan
matematik karşılıklarımn tutarlanmn ferdi ve şirket olarak dağılınılan
Dönem içinde portföyden aynlan hayat sigortalıların tümü ferdi olup adet ve tutarlan 17.2
nolu
dipnotta verilmiştir.
17.14 Dönem içinde hayat sigortalılanna kar payı dağıtım oranı
Dönem içinde hayat sigortalılanna kar payı dağıtım oranı aşağıdaki şekilde hesaplanmışt
ır:
lOcak31 Mart2014
Kar Payı Dağıtım Oram
(%)
lOcak
31 Mart2013
Kar Payı Dağıtım 0mm
(%)
8,61
8,94
TL (Hayat Sigortaları)
17.15 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan tutarları tanımlayan ve göstere
n bilgilerin finansal
tablolarda açıklanması
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
73
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir
.)
17.
Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıklan (Devamı)
17.16 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ve muhasebeleştirilen
varlık, borç, gelir, ve
giderleri ile nakit akımlarını ayrıca, sigortacının bir sedan işletme
si olması durumunda:
Reasürans Varlıklan
Reasürans Şirketlerinden Alacaklar
Reasürans Şirketi Nezdindeki Depolar
Kazanılmamış Primler Karşılığı Reasürör Payı
Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Reasürör Payı
Devam Eden Riskler Karşılığı Reasuror Payı
Toplam
31 Mart2014
14.196.251
30.954
280.808.422
191.749.511
46.196.829
532.981.967
31 Aralık2013
18.142.690
30.954
201.635.515
169.380.958
21.717.571
410.907.688
31 Mart 2014
107.703.625
28.131.329
36.783.132
172.618.086
31 Aralık 2013
88.171.883
16.617.308
28.724.910
133.514.101
1 Ocak3lMart2Ol4
1 Ocak
3lMart2Ol3
(166.378.141)
15.157.268
79.750.811
24.479.257
23.766.269
20.399.070
(2.825.466)
(129.870.669)
11.488.425
47.712.171
(1.474.246)
(54.867.819)
36.452.5M
(90.559.574)
Reasürans Borçlan
Sigorta ve reasürans şirketlerine borçlar
Acentelere borçlar
Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
Toplam
Reasürans Anlaşmalan Gelir ve Giderleri
Reasüröre Devredilen Primler (-)
Alman Komisyonlar
Kazanılnıamış Primler Karşılığı Reasürör Payı
Devam Eden Riskler KarşılIğı Reasürör Payı
Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Reasürör Payı
Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı
Toplam
74
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir
.)
17.
Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıkları (Devamı)
17.16 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ve muhasebeleştirilen
varhk, borç, gelir ve
giderleri ile nakit akımlarını ayrıca, sigortacının bir sedan işletmesi olması
durumunda
(Devamı):
31 Mart2014
Teknik
Devredilen
Karşılıklar Ödenen Hasar
Primler Reasürör Payı Reasürör Payı
(78.942.762)
16.721.203
6.188.884
(57.243.228)
51.097.903
5.505.744
(8.617.972)
9.692.053
1.829.902
(7,120.398)
1.605.791
19.264
(5.109.816)
2.440.219
948.209
(4.032.348)
(2.679.247)
472.741
(1.162.213)
122.693
638.035
(865.254)
(19.844)
58.597
(807.478)
186.801
(719.290)
7.050.462
49.438
(495.461)
(314.008)
(391.655)
23.140.839
4.652.903
(341.220)
484.614
14.827
(280.872)
31.809
268
(246,892)
(417.040)
20.258
(1.282)
1.219
Branş
Yangın ve Doğal Afetler
GeneiZararlar
Genel Sorumluluk
Finansal Kayıplar
Nakfiyat
Kara Araçları Sorumluluk
Kara Araçları
Kaza
Destek
Kredi
Hava Araçlan
Hava Araçları Sorumluluk
Su Araçları
Hastalık/Sağlık
Emniyet Suistimal
Hayat
Hukuksal Koruma
Toplam
(166.378.141)
Devredilen
Priınkr
(59.798.318)
(42.416.347)
(6.368.224)
(4.865.660)
(5.636.338)
(4.223.842)
(2.947.923)
(659.388)
31 Mart2013
Teknik
Karşılıklar Ödenen Hasar
Reasürör Payı Reastirör Payı
17.576.696
4.612.948
(28.143.38)
26.421.060
5.366.945
1.499.119
898.453
169.004
1.692.426
640.129
(2.311.259)
920.239
(1.884.679)
1.417.840
(572.123)
223.969
-
.
-
-
-
109.145.467
(1.114.902)
(166.673)
(929.229)
(316.301)
(221.113)
(204.384)
(2.027)
5.235
26.376
162.943
148.585
33.767
171.350
-
.
(fl
-
(129.870.669)
<8.633.964)
36.452.5M
-
20.399.070
209.411
(214.098)
(736.339)
(383.398)
24.479
(157.084)
(155)
Şirket, sedan işletme olarak satın almış olduğu reasürans anlaşm
alanndan kayııaklanan komisyon
gelirlerini ertelemektedir.
17.17. Gerçekleşen hasarların geçmiş tahminlerle karşılaştırılm
ası
4.1.2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
17.18. Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan
her değişikliğin etkisini ayrı olarak
göstererek sigorta varlık ve borçlarının ölçümünde kullanı
lan varsayımlardaki
değişikliklerin etkileri
4.1,2.4 nolu dipnotta açıklanmıştır.
75
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi beliililmedikçe Türk Urası ÇL) olarak gösiciilmiştit)
17.
17.19
Sigorta Yüküınliilükleri ve Reasürans Varlıklan (Devamı)
Sigorta borçlan, reasürans varlıklan ve olması durumunda ilgili ertelenmiş edinme
maliyetlerindeki değişikliklerin mutabakatı
2014
Sigorta borçları Reasürans varliklan
Dönem başı 1 Ocak
Dönem içi net değişim
Dönem sonu -31 Mart
124.067.772
-
48.550,314
172.618.086
357.206.114
175.775.853
532.981.967
2013
Sigorta borçlan Reasürans varlikiarı
Dönem başı 1 Ocak
Dönem ii net değişim
Dönem sonu -31 Mart
97.261.747
26.806.025
124.067.772
-
18.
Yatınm Anlaşması Yükümlülükleri
17.3 no’lu dipnotta sunulmuştur.
76
383.474.339
(26.268.225)
357.206.114
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tuuılaı aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olanık gös(erilmiştir.)
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler
19.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflaniaları
31Mart2014
3lAralık2Ol3
Azentelere borçlar
Sigorta ve reasürans şirketlerine borçlar
Sigortacılık Faaliyetinden Borçlar
28.131.328
107.703.626
135.834.954
16.617.308
88.171.883
104.789.191
Anlaşmalı servis ve kurumlara borçlar
Doğal Afet Sigortaları Kurumu cari hesabı
Satıcılara borçlar
Acentelere dask borçlan
Diğer
Diğer Borçlar
7.493.771
11.927.141
51 1.391
564.228
244.991
20.741.522
10.648.998
11.359.601
4.399.758
505.882
539.145
27.453.384
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar (*)
12.121.777
15.622.370
Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider hıhakkukları
36.783.132
10.256.738
47.039.870
28.724.910
17.530.429
46.255.339
216.338.123
194.120.284
Toplam Kısa Vadeli Borçlar
Tedavi giderlerine ilişkin SGKya borçlar (“9
Toplam Uzun Vadeli Borçlar
-
-
Toplam Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler
216.338.123
(*)
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçların toplam hareketi aşağıdaki gibidir
:
Dönem başa 1 Ocak 2013
SGK’ya devredilen prim tutarı (4)
25 Şubat 2011 26 Ağustos 2011 tarihleri arasında
bildirilen prim tutanna 2012 yılında gelen düzeltme (5)
Cari dönem için bildirilen yükömliilük ile
yapılan hesaplama sonucu bulunan tutar arasmdaki fark (6)
SGKya yapılan prim ödemeleri
Dönem sonu 31 Aralık 2013
21.296.266
24.718.602
-
-
Dönem başı 1 Ocak 2014
SGK’ya devredilen prim tutarı (4)
25 Şubat 2011 26 Ağustos 2011 tarihleri arasında
bildirilen prim tutanna 2012 yılında gelen düzeltme (5)
Cari dönem için bildirilen yükümlülük ile
yapılan hesaplanıa sonucu bulunan tutar arasındaki fark (6)
SGK’ya yapılan prim ödemeleri
Dönem sonu 31 Mart 2014
-
1.082.977
5.497.269
(35.104.814)
17.490.300
17.490.300
3.580.330
-
-
77
1.082.977
1.018.894
(10.450.724)
12.721.777
1.867.930
1.867.930
195.988.214
AKSIGORTA A.Ş.
1 OCAK —31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TA8LOLARA iLİŞKİN AÇIKLAYI DİPN
CI
OTLA
R
(rum tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak göste
rilmiştir.>
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler (De
vamı)
19.1
Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemle
rin alt sınıtlamalan (Devamı)
(1)
2.15 no’lu dipnotlarda açıklandığı üzere, 2011/18 no’lu Gen
elge uyannca, Kanun’un Geçici 1.
maddesine göre Kanun’un yayımlaıdığı tari
önce meydana, gelen trafik kazalarına ilişkin
olarak Şirket, kayıtlarında takip ettiği tedavihten
mas
arına ılişkın Kanun’un yürürlüğe girdiği
tarihten önce gerçekleşen hasarlara ilişkin mualla rafltazm
k
inat dosyaları ıle söz konusu tedavi
masraflarına ilişkin hesa,planan “Tasfiye Edilecek Ger
iş Ancak Rapor edilmemiş hasar
karşılığf’nı kapatarak ‘Odenen Tazmınatlar’ hesabınçekleşm
a kayde(ıniştır Şirket, 2011/18 no’lu
Genelge’ye uyarınca, 31 Mart 2011 tarihi itibariy AZ
MM yöntemi ile hesaplanan muallalç
tazminat karşılığı tutarım ilgili dönemde kullanıle geç
iş oranı ve büyük hasar elernesı
varsayımlarını da dikkate alarak, bern tedavi masrafllan
arına ilişkin veriler dahil hem de bu veriler
hariç olarak hesaplamış ve hesaplamanın farkını “tas
edilecek gerçekleşmiş ancak por
edilmemiş hasar karşılığı tutarı” olarak belirlemiştir fye
Bu 2
kapsamda Şirket, 3.783.062 İL’sı
Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşe . has
n
arlara ilişkin olup kapatılan mu k
tazminat karşılığı [le 816. [83 TL’si 201
no’lu Genelge’ye göre hesaplanan ‘tasfjye edılalla
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş has1/18
ar karşılş tutan” olmak üzere toplam 4.599.245ecek
tutarındaki hasar kaışfliğını “Odenen Taz
minatlar hesabına aktararak, 31 Aralık 2011 tariTL
hi
itibariyle. 1.533.082 TL tutarli kısmını “Tedav
gidelerıı!e ilısjcin SGK’ya borçlar-kısa vadeli” ve
3.066.163 TL tutarli kısmını “Tedavi giderleı rine
ilişkin SGK’ya borçlar-uzun vadelı” olarak
kaydetmiştir.
(2)
2.15 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, Kanun’un yayırnland
ığ> tarihten sonra meydana gelen trafik
kazalarından kaynaklanan tedavi masrafl
la ilgili olmak üzere, Şirket’in ilgili branşlarda
25 Şubat 2011 tarihinden sonra yazılanarıypol
ere ilişkin, olarak 2011/17 sayılı
elge
kapsamında belirlenen primleri SGK ya alctarmasıiçel
gerekmekte4ir. Şırketyukarıda anlattlanGen
esa
çerçevesinde 31 Aralık 2011 tarihi ıtibarıjıle
11.113.969 TL’lik tutan SGK’ya aktarılan primslar
ler
olarak kaydetmış ve bu tutar üzerinden Ö.303.656 TL tuta
rında gün esasına göre kazanılmamiş
primler karşılığı reasüransjıayi hesaplamıştır. 2011/1
291
ve
7
1/18 sayılı Genlgeler’qe belirtilen
esaslara göre, 31 Aralık 2011 tarihı itibariyle, dönem içer
isınde SGK ya aktarılan pnm tutarının
4.494.840 TL’lik kısmı “Tedavi Giderlerine
Ilışkın SGK’ya Borçlar
kısa vadelı” hesabın
kaydedilmiş olup 31 Aralık 2011 tarihine kad
ar yapılan ödemeler bu hesaptan, düşülmüştür.a
SGK’ya aktarılan prirnin 6.619.129 TL tutanndakı
ı ise “Tedavi Giderlerine ilışkın SGK’ya
Borçlar Uzun Vadeli” hesabında muhasebeleştirilmkısm
ıştır.
2011117 sayılı Çenelge hükümleri çerçeve
e Hazine Müsteşarliğı,trafindan şirketlere bildirilen
yükümlülükler ıle belirtilen hesaplama sonsind
ucu
unan tutarlann iLgili döneme sab eden 1/3’l(ik
kısmı arasında fark oluşması durumunda, ilgili bul
fark bilaııçoda “Tedavi giderlerine eç
ilişkin SGK’ş
borçlar” hesabına, gelir tablosunda ıse diğer tekn
gelirler veya giderler hesabına3ansıttlır. Bua
çerçevede Şirket, 2011 yılı için bildirilen yükümiklü’i
ük çerçevesinde 2.001.016 TL tutarındaki
borcu kayıtlarına ekleyerek, diğer teknik giderler hesabın
a kaydetmıştir.
2.15 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, Kanun’un yayımland
kazalarından kaynaklanan tedavi masraflanyla ılgi olmığı tarihten sonra meydana gelen trafik
üzere, Şırket’in ılşilı branşlarda
1 Ocak —31 Mart 2014 hesap döneminde yazılan pollıiçelerç ak
ilişkin ol rak, ?011/17 sayılı Genelge,
ve 2012/6 no’lu Sektör Duyurusu kapsam
a belirlenen prımlerı SGK’ya aktarması
gerekmektedir. Şirket, yukarıda anlanlan esaslarındçerç
itibariyle 3.580.330 TL lik tutarı SGK’ya aktarıla primevesinde 1 Ocak 31 Mart 2014 tarihi
n
ler olarak kaydetmiş (1 Ocak 31 Mart
2013: 3.436.645 TL) ve 31 Mart 2014 tarihi itibariy
le 14.936.584 TL (31 Mart 2013: 8.455.405
TL) tutarında kazanılmamış primler karşılığı reasüra
payı hesalamıştır. SGK’ya aktarılan prim
tutarı ‘Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar nskısa
vadeli’ hesabına kaydedilmiş olup 31
Mart 2014 tarihine kadar yapılan ödemeler bu hesaptan düşülm
üştür.
2012/3 sayılı Genelge kapsamında Şirket, Kanun’un yayımı
kazaları bakımından, Kanun’un yayımlandığı 25 Şub tarihinden sonra meydana gelen trafik
at 2011 tarihinden Yöne!melık’ın
yayımlandjğı 26 Ağustos 2011 tarıhıne kadar düz
enlenep “Zorunlu Taşımacılık Sigorta
sı”,
‘Zorunlu Trafik Sigortası” ve “Zorunlu Koltuk Ferdi Kaz
akıarılacak prımlerı, 2012/3 sayılı Genelge’de araç türü a Sigortası” poliçeler üzerinden SGK’ya
ne
gör
beli
e
rlen
yen
en
ı maktu tutarlara
göre yeniden hesaplamıştır. Şirket, yukarıd anlatıla esa
n
slar çerçevesınde, ılgilı dönemde yazılan
primler üzerindensGK’ya aktarılacak 1.54a0.00
TL’
3
lik
ara dönemtnde SGK’ya aktanlan prımler olarak kaydetm !laye prim tutarını 1 Ocak-31 Mart 2014
ıştır.
2011/17 ve 2012/4 sayılı Genelgelerin hükümleri çerç
sinde şirketlere bildirilen yükümlülükler
ile belirtilen hesaplama sonucu bulunan tutarların ilgıevedöı
lı
ıemp ısQbet eden kısmı arasınd fark
oluşması durumunda, ilgili fark bılançoda “Te
davi gıderlerıne ilişkin SGK’ya borçlar” hesaabına,
gelır tablosunda ise diğer teknik gelirler veya gide
hesabına yansıtılır. Bu çerçevede Şirket, 1
Ocak 31 Mart 2014 dönemı için bildirilen yükümrFer
lüli
ğü
borcu “Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlara ekleyerdıkkate alarak 5.497.269 TL tutarındaki
ek, “Diğer Teknik Giderler” hesabın
kaydetmiştir. Şırket’in, Kanun’un yayımlan4
ığı tarihten önce meydana gelen trafik kazalarındana
kaynaklanan hasarlara ilişkin olarak müteakip
yıllarla ılgilı yukarıda anlatılan şekilde hesaplamış
olduğu karşılık, Hazine Müsteşarlığı’n
bu dönemler ıçin yapılacak yükümlülük bildirim
lerine
göre 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin yendan
iden belirlenecek olup, hesaplanan karşılıklarla kesinle
şen
yükümlülükler arasındaki farklar, ilgili yılların
gelir tablosu hesaplarına kaydedılecektir.
.
-
(3)
(4)
-
-
-
(5)
(6)
-
78
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) alarak gösterilmiştir.)
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler (Devamı)
192 İlişkili Taraf Açıldamalan
Şirket’in ilişkili taraflarla olan işlemlerinin ve dönem sonu itibariy
le olan bakiyelerinin detaylı
açıklaması 45 no’lu dipnotta belirtilıniştir.
20.
Borçlar
SigortacılıkTeknikKarşilıklan
Kazanılrnamış Primler Karşılığı- Net (*)
Devam Eden Riskler Karşılığı- Net
Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı-Net (**)
Matematik Karşıhkiar-Net
Dengeleme Karşılığı-Net
Toplam
(<9
(ü)
31 Mart2014
3iArabk 2013
568.364.490
13.804.755
238.917.251
2.140.299
33.602.051
856.828.846
539.546.893
9.189.638
214.346.852
2.167.174
30.723.954
795.974.511
Kazanılmamış primier karşılığının gelir tablosu etkisi hesaplanırken
, faaliyet giderleri içerisinde yer alan
asistans şirketlerine devredilen primlerin erteleme etkisi olan 820.77
3 TL’lik (31 Anlık 2013: 3.414.886 TL)
tutar netleştirilmiştir.
2.15 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, kazanılmamış prim]er karşılığı reasüra
ns pay tutan SGK’ya devredilen
primler üzerinden gün esasına göre hesaplanan ve 31 Mart 2014 tarihi
itibariyle 3.580.330 TL’lik tutardaki
kazanılmamış primler karşılığı reasürans payını içermektedir (31 Anlık
2013: 16.536.498 TL).
Şirket oto-kaza branşında clean-cut anlaşmalanna sahip olup, bu anlaşm
alara istinaden 2012 yılı prim ve
hasar porıföy çıkışlarını 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle gerçekleşlirm
iştir. Aynı anlaşma gereği portföy
girişleri de 2013 yılında yapılmıştır. 2013 yılında portröy girişler
inin etkisi olan 1.355.476 TL’lik tutar cari
dönem muallak hasarlar karşılığı hesabından netleştirilmiş
tir (4.1.2.4 no’lu dipnot) (31 Aralık 2013:
7.048.798 TL).
Şirket’in sigortacılik teknik karşılıldannın hareket tabloları
aşağıdaki gibidir:
Kazanılmamış Primler Karşılığı:
Dönem başı- 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu
Brüt
31 Mart 2014
Reasürans payı
Net
761.101.163
88.069.240
(221.554.269)
(59.251.643)
539.546.893
28.817.597
849.170.402
(280.805.912)
568.364.490
Brüt
Reasürans payı
Net
631.424.993
84.802.325
(183.310.985)
(33.363.506)
448.114.008
5L438.819
716.227.319
(216.674.491)
499.552.828
31 Mart 2013
Dönem başı- 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu
79
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
20.
Borçlar (Devamı)
Devam Eden Riskler Karşılığı:
Brüt
31 Man 2014
Reasürans Payı
Net
30.907.209
29.094.374
(21.717.572)
(24.479.256)
9.189.638
4.615.117
60.001.583
(46.196.828)
13.804.755
Brüt
31 Mart 2013
Reasürans payı
Net
Dönem başt-1 Ocak
Net değişim
12.224.918
(8.245.948)
(2.204.046)
1.474.245
10.020.873
(6.771.703)
Dönem sonu
3.978.970
(729.801)
3.249.170
Brüt
31 Mart2014
Reasürans payı
Net
Dönem başı-1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu
Dengeleme Karşılığı:
Dönem başı-1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu
30.723.954
2.878.097
.
..
33.602.051
-
Brüt
Reasürans payı
30.723.954
2.878.097
33.602.051
31 Mart2013
Dönem başı-l Ocak
Net değişim
Dönem sonu
22.199.697
2.325.783
30.723.954
-
-
-
Net
22.199.697
2.325.783
30.723.954
Muallak Hasar Karşılığı:
Şirket’in muallak hasar karşılığının 2014 yılı hareket tablosu 4.1.2.3
no’lu dipnotta
belirtilmiştir.
80
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
21.
Erteleıımiş Gelir Vergisi
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırla
nmış finansal tabloları
arasındaki farklılıklardan kaynaldanan geçici zamanlama farkları için
ertelenmiş vergi varlığı ve
yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genelli
kle bazı gelir ve gider
kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan
finansal tablolarda farklı
dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasıııda kullanı
lan vergi oranı %20’dir.
Şirket’in ertelenmiş gelir vergisine ilişkin tutarlarına 35 no’lu dipnotta
yer verilmiştir.
22.
Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
SGK Kanunu kapsamında banka, sigorta ve reasürans şirketleri person
eli için kurulmuş bulunan
sandıldarın, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 23. madde
si ile kanunun yayımını
izleyen üç yıl içinde SGK’ya devredilmesine hükmedilmiş, 30 Kasım
2006 tarih ve 2006/11345
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da devre ilişkin usul ve esaslar belirle
nmiştir. Buna karşılık,
devre ilişkin ilgili kanun maddesi Cumhurbaşkanı tarafından 2 Kasım
2005 tarihinde yapılan
başvuruya istinaden Anayasa Mahkemesi’nin 31 Mart 2007 tarih
ve 26479 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan 22 Mart 2007 tarih ve E.2005/39, K.2007/33 sayılı
kararı ile iptal edilmiş
ve yürürlüğü kararın yayım tarihinden itibaren durdurulmuştur.
Diğer taraftan, 8 Mayıs 2008 tarih 26870 sayılı Resmi Gazetede yayıml
anan 5754 sayılı “Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile banka sandık kanun Hükmünde
lannın iştirakçileri ve
aylık veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin
herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın ilgili maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna
devredilmesi ve bu Kanun kapsamına alınması, üç yıllık devir süresin
in Bakanlar Kurulu kararı
ile en fazla iki yıl uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu kanunda, devir tarihi itibariyle devredilen kişilerle ilgili
olarak, sandıklann anılan
Kanun kapsamındaki sigorta kolları itibariyle gelir ve giderle
ri dikkate alınarak
yükümlülüğünün peşin değerinin hesaplanacağı ve peşin değerin
aktüeryal hesabında
kullanılacak teknik faiz oranının % 9,8 olarak esas alınacağı, ayrıca
sandık iştirakçileri ile aylık
ve/veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin Sosyal
Güvenlik Kurumuna
devrinden sonra bu kişilerin tabi oldukları vakıf senedinde bulunmasına
rağmen karşılanmayan
diğer sosyal hakları ve ödemelerinin, sandıklar ve sandık
iştirakçilerini istihdam eden
kuruluşlarca karşılanmaya devam edileceği hususlarına yer verilmiştir.
Aksigorta A.Ş., Akbank T.A.Ş. Tekaüt Sandığı’na üyedir ve her
hesap dönemi sonunda, Şirket
payına düşen yükümlülüğünü sarıdığa ödemektedir. Akbank T.A.Ş.
Tekaüt Sandığı’nın, 506
Sayılı SGK Kanunu’nun Geçici 20. maddesine göre kurulan sandık
lar için gerçekleştirilen
aktüer değerlemeleri sonucunda, bugüne kadar herhangi bir
açığı oluşmamış ve Şirket
tarafından bu amaçla bir ödemede bulunulmamıştır. Bu vakfın
sahip olduğu varlıklar, vakfın
toplam yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde olup. Şirket’
e ilave bir yükümlülük
getirmeyeceği düşünülmektedir.
81
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösteri
lmiştir.)
22.
Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri (Devamı)
Kıdem tazminatı karşılığı:
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem
tazminatına hak kazanacak
şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem
tazminatlarının ödenmesi
yükümlülüğü vardır. Aynca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun
6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı
yasalar ile değişik 60’ıncı
maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılm hakkı
a
kazananlara da yasal kıdem
tazminatiannı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi
hizmet şartlarıyla ilgili bazı
geçiş karşılıldan, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değişti
rilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya
tabi değildir. Kıdem tazminatı
karşılığı, Şirket’ in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelece
kteki muhtemel yükümlülük
tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesapl
anmaktadır. TMS 19 (“Çalışanlara
Sağlanan Faydalar”), Şirket’in yükümlülüklerinin, tanımlanmış
fayda planları kapsamında
aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörü
r.
yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıd Bu doğrultııda, toplam
a belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarın
ın enflasyona paralel olarak
artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelece
k enflasyon etkilerinin
düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenl
e, 31 Mart 2014 ve 31 Aralık
2013 tarihleri itibariyle, ekli finansal tablolarda karşılıklar,
geleceğe ilişkin, çalışanların
emekliliğinden kaynaldanacak muhtemel yükümlülüğünün bugün
kü değeri tahmin edilerek
hesaplanır. ilgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %6,2
enflasyon ve %9,9 faiz oranı
varsayımlarına göre yaldaşık %3,5 olarak elde edilen reel iskonto
oranı kullanılmak suretiyle
hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten aynlmalar neticesinde ödenm
eyip, Şirket’e kalacak olan kıdem
tazminatı tutarlannın tahmini oranı da dikkate alınmıştır.
Kıdem tazminan tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, 31
Mart 2014 tarihi itibariyle Şirket’ in
kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2014
3.438,22 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır. (31 Aralık 2013: 3.254,tarihinden itibaren geçerli olan
44 TL)
Kıdem tazminau karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki
gibidir:
Dönem başı
Dönem içi hareket
Aktüeryal kayıp/kazanç
Ödenen kıdem tazminatları (-)
Dönem sonu
82
31 Mart 2014
31 Mart2013
2.244.706
380.747
229.339
(272.880)
2.581.912
2.290.103
113.948
242.095
(213.381)
2.432.765
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE
AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPN
OTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Umsı (TL) olarak gösterilmiştir
.)
23. Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıklan
23.1 Personel sosyal güvencesiyle ilgili olan karşılıklar diğerle
ve
ri
31 Mart 2014
31 Mart 2013
Ödenecek sosyal
Ödenecek sosyal
Kuflanılmamış
güvenlik Kullanılmamış
güvenlik
izin karşıhkian
kesintileri izin karşılıklan
kesintileri
Dönem başı, 1 Ocak
Dönem içi hareket
Dönem sonu
1.516.928
362.597
1.879.525
1.347.006
176.996
1.524.002
1.625.430
328.620
1.954.050
99.887
1.083.704
1.183.591
23.2 Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutan
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirketin temina
t, rehin ve ipotek (“TRİ”)
pozisyonuna ilişkin tablolan aşağıdaki gibidir:
31 Mart2014
Ana Para
Şiıiet Tarafından Verilen Teminat, Rehin ve Ipotekler
BirimiTutan
31 Aralık2013
Aııa Para
TutarlL BirinıiTutan
TutarTL
A. Kendi tüzel kişiliği adma vermiş olduğu TR1’lerin toplam tutan
B. Tam konsodasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiş olduğu TRIlerin toplam tutan
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürüiühıırsi amacıyla diğer
3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRI’lerin toplam
tutan
Türk Lirası
Anzrilcan Dolan
84.709
5.878
D. Diğer verilen TRI’lerin toplam tutan
97.572
84.709
12.872
61.709
5.867
9.249.323
i. Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRilerin toplam tutarı
74.222
61.709
12.522
11.156.6W
ii. Eve C maddeleri kapsamına giruryen diğer gıup şirketleri
lehine vermiş olduğu TR1lerin toplam tutan
ili. C maddesi kapsamına ginryen 3. kişiler lehine vermiş
olduğu TRİlerin toplam tutan
Toplam
TürkLirası
9.249.323
9.249.323
9.249.323
9.346.895
11.156.609
11.156.6W
11.156.609
11.230.831
Şirketin vermiş olduğu diğer TRİlerin Şirket’in üzkaynaklarma
oranı bulunmamaktadır
(31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
83
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olamiç gösıeıilmiştir.)
23.
Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıklan (Devamı)
23.3 Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar
Koşullu yüktimlüliikler
Davalık Muallak Hasarlar (*)
Toplam
Rücu Davaları, Brüt
Ticari Alacak Davalan ve İcra Takipleri
Toplam
()
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
90.603.405
90.603.405
83.510.317
83.510.317
31 Mart2014
31 Arahk2Ol3
42.026.659
5.593.761
47.620.420
40.289,610
10.883.230
51.172.840
2.1.1 no’lu dipnotta açıkladığı üzere, Şirket’in 31 Mart 2014
itibariyle davalık muallak tazminat
karşılığından yaptığı indirim tutan net 13.269.597 TL’dir (31 Aralıktarihi
2013: 11.893.970 TL).
Şirket’ in 2010 yılı kurumlar vergisi hesaplaması 2012 yılında vergi
ıabi tutulmuş ve 4 Şubat
2013 tarihinde, Şirket’e kurumlar vergısine ilişkin 60,9 milyon incelemesine
TL. vergi ve 91.4 milyon TL ceza
tarhedilmiştir. Söz konusu vergi incelemesi ve neticesindeki vergi tarbiyatı.
daha önce vergi incelemesine tabi
tutulmuş olan 2010 yılında gerçekleşen kısmi bölünme işlemi ile ilgilidir.
yılındaki ilk inceleme
sonucunda Şirket’e tarhedilen 101,5 milyon TL vergi ve 152,3 milyon TL ceza 2010
konusunda Maliye Bakanlığı
ile “uzlaşma” yapılmış olup, uzlaşmada 152,3 milyon TL ceza sıfırlanmış, 1015
milyon TL vergi ise 8,5
milyon TL tutanna indirilmiş ve 2011 yılı içerisinde ödenmiştir. Şirket’in
4 Mart 21)13 tarihinde yapmış
olduğu uzlaşma başvurusu dorultusunda, bu konu hakkında 10 Ekim 2013
tarihinde Şirket ile Maliye
Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu arasında yapılan toplantıda uzlaşma
edilememiş olup, Şirket,
Vergi Mahkemesi nezdinde 24 Ekim 2013 tarihi itibariyle dava açmıştır. Butemin
rapor tarihi itibariyle konuya
ilişkin süreçler ve sonuçları üzerinde belirsizlik bulunmaktadır.
23.4 Maliyet Giderleri Karşılığı
31 Mart2014
2.538.800
2.190.178
1.879.525
1.279.281
1.188.403
384.600
795.716
10.256.503
Komisyon karşılığı
Gider karşıhkiarı
İzin karşılığı
Performans prim karşıhğı
Bağış karşıhğı (*)
Güvence fonu karşılığı
Diğer
Toplam
31 Aralık2013
6.939,180
1.362.226
1.516.928
4.341.964
-
2.420.461
949.670
17.530.429
(*) 45 nolu dipnotta açıklandığı üzere,
şirket 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Sabancı Vakfi’na 9.500.000 TL bağış
ödemesi yaptığından bu tarihte karşılık ayrılmamıştır.
84
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE MT
FiNANSAL TABLOLARA iLiŞKiN AÇIKLAYICI DiPNOTLAR
(TOm tutarıar aksi belirtilmedikçe TOrk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
24.
Net Sigorta Prim Geliri
1 Ocak31 Mart2014
111.028.145
71.484.360
42.304.004
33.992.658
27.505.406
8.255.032
5.024.306
4.504.848
4.230.325
919.762
308.397
250.593
142.778
29.554
119
46
309.980.333
4.916
309.985.249
Hayat Dışı Branşlar
Kara Araçları
Yangm ve Doğal Afetler
HastalıkİSağhk
Kara Araçları Sorumluluk
Genel Zararlar
Finansal Kayıplar
Genel Sorumluluk
K aza
Nakliyat
Hukuksal Koruma
D es tek
Su Araçları
Emniyeti Suistimal
Kredi
Hava Araçları
Hava Araçları Sorumluluk
Hayat Dışı Branşlar Toplamı
Hayat
Toplam
25.
1 Ocak31 Mart2013
111.788,878
28.362.587
73.550.023
26.658.963
20.460.775
9.072.065
2.454.785
4.223.645
3.373.341
836.386
-
133.564
99.708
9.423
38
50
281.024.231
7.298
281.031.529
Aidat (Ücret) Gelirleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
26.
Yatınm Gelirleri/Giderleri
Faiz gelirleri
Kira gelirleri
Toplam
27.
1 Ocak-
1 Ocak-
31 Mart 2014
16.256.702
62.056
16.318.758
31 Mart 2013
10.955.678
74.783
11.030.461
Finansal Varlıklann Net Tahakkuk Gelirleri
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Özkaynaklar altmda muhasebeleşen değerleme
farkları
Toplam
85
1 Ocak31 Mart 2014
1 Ocak31 Mart 2013
(5.328.307)
(5.328.307)
(448.122)
(448.122)
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE
AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPN
OTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtiimedikçc Türk Unsı (TL)
olarak güsteiltmiştir.)
28.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yans
ıtılan Aktifler
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olara
k sınıflandınlntş finansal varlıklann
bilanço tarihi itibariyle gelir tablosuna yansıtllan net kaza
nç tutarı 2.663.336 TL’dir (1 Ocak
31 Mart 2013: 4.168.073 TL).
Sigorta Hak ve Talepleri
—
29.
1 Ocak31 Mart 2014
679.725
362.179
57.397
(337)
(5.486)
(23.004)
(83.108)
(331.676)
(458.764)
(1.008.295)
(2.222.581)
(2.800.919)
(4.151.783)
(13.224.385)
(23.211.037)
(3.886)
(23.214.923)
Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı
Yangm ve Doğal Afetler
Hukuksal Koruma
Su Araçları
Hava Araçları Sorumluluk
Kaza
Emniyeti Suistimal
Kredi
Genel Zararlar
Hastalik / Sağlik
Nakliyat
Finansal Kayıplar
Kara Araçlan
Genel Sorumluluk
Kara Araçları Sorumluluk
Hayat dışı toplam
Hayat
Toplam (9
1 Ocak
31 Mart 2013
1.346.717
(2,432.696)
264.897
-
941.903
(62.498)
2.284
(3.544.664)
(6.556.510)
76.916
1.112.171
11.954.824
(870.911)
(6.061.057)
(3.828.624)
685
(3.827.939)
(9 Cari dönem ve önceki dönem karşılaştırması için dipnot 4.1.2.4’deki açıklam
alara bakınız.
86
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Urası (TL) olarak gösterilmiştir.)
30.
31.
Yatırım Anlaşması Hakları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
Zaruri Diğer Giderler
32.
Gider çeşitleri 32 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Gider Çeşitleri
1 Ocak31 Aralık2013
(68.113.884)
15.157.268
(15.526.728)
(2.742.940)
(1.486.990)
(1.011.145)
(952.707)
(811.765)
(665.710)
(544.913)
(516.548)
(359.198)
(1.087.821)
(78.663.081)
Üretim komisyonları (-)
Reasürans komisyonları (+)
Personel ücret ve giderleri (-) (“9
Bilgi işlem giderleri (-)
Toplantı ve eğitim giderleri (-)
Ulaşım giderleri (-)
Kira giderleri (-)
Sosyal yardım giderleri (-)
Tamir ve bakım giderleri (-)
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler (-)
İlan ve reklam giderleri (-)
Haberleşme ve iletişim giderleri (-)
Diğer (-)
Toplam
1 Ocak31 Mart2013
(56.717.529)
11.488.425
(13.208.095)
(1.779.998)
(1.808.403)
(883.178)
(367.848)
(721.537)
(739.360)
(507.557)
(802.002)
(298.051)
(1.496.811)
(67.841.944)
(*) Şirket, koşulları yerine getiren person
elin brüt maaşının %3’ü kadar aylık bireysel emeklilik katılım
payı ödemesi yapmakla ve bu tutar personel ücret ve giderleri içerisinde gösterilmektedir.
33.
Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri
1 Ocak31 Mart 2014
(14.510.612)
(193.655)
(822.461)
(15.526.728)
Maaş, ikramiye ve prim ödemeleri
Sigorta ödemeleri
Diğer ödemeler
Toplam (32 no’lu dipnot)
34.
1 Ocak31 Mart 2013
(12.296.312)
(156.109)
(755.674)
(13.208.095)
Finansal Maliyetler
34.1 Finansman Giderleri:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle
ilgili kısım:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
34.3 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar:
Bulunmamaktadır (31 Mart 2013: Bulunmamaktadır).
87
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) okrak gösterilmiştir.)
34.
Finansal Maliyetler (Devamı)
34.4 Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz,
kira ve benzerleri:
Bulunmamaktadır (31 Mart 2013: Bulunmamaktadır).
34.5 Finansal Riskten Korunma Mubasebesi
Nakit akış korunma ilkesi
Şirket, 2.25 no’lu dipnotta açıkladığı muhasebe politikasına uygun olarak
kurdaki değişimler
nedeniyle korunma amaçlı aracın değerinde gerçekleşen değişik
likleri özsermaye
hesabında muhasebeleştirmektedir. Bu açıdan 31 Mart 2014 tarihi
itibariyle finansal
riskten korunma işlemi sonucu 952.090 TL’lik tutarı özkaynaklar
altında “Ozel Fonlar
(Yedekler)” kaleminde muhasebeleşmiştir.
Mevduat
Tutarı
21.443.471
Döviz
Dönem
Cinsi Başı Kuru
USD
2,2342
Dönem
Sonu Kuru
2,1898
Kur
Farkı
952.090
Riskin türü ve riskten korunma ilkesi
Şirket’in gelecekteki operasyonel kiralamalannda döviz kuru değişiminden
kaynaklanabilecek
yabancı para riskinden, 21.443.471 USD tutarındaki vadeli mevduatıyla
bu riskten sürekli
komnmayı amaçlamaktadır.
34.6 Finansal araçların gerçeğe uygun değere göre ölçülmesinden
kaynaklanan ve kar veya
zararda
muhasebeleştirilen kur farklan haricinde, kar veya zararda muhasebeleşt
irilen
başka kur farklan
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır),
35.
Gelir Vergisi
Cari vergi yükümlülüğli:
Dönem Kan Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük
Karşıltkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer
Yükümlülükleri (-)
Vergi (gideri) / geliri aşağldakilerden oluşmaktadır:
Cari vergi (gideri) / geliri
Geçici farkların oluşması ile geçici farkların
ortadan kalkmasına ilişkin ertelenmiş vergi
(gideri) / geliri
Toplam vergi (gideri) / geliri
88
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
5.667.734
25.734.660
44.692
5.712.426
(18.278.602)
7.456.058
1 Ocak31 Mart2014
(5.667.734)
1 Ocak31 Mart2013
(1.865.662)
993.080
(4.674.654)
(1.132.731)
(2.998.393)
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AiT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Urası (TL) olarak gösterilmiştir.)
35. Gelir Vergisi (devamı)
Ertelenmiş veral
Şirket vergiye esas yasal finaısa1 tabloları ile Uluslararası Muhasebe Standartlan’n
UMS”)
4
a (‘
göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zaman
lama
farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılı
klar
genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlan ile UMS’ye göre hazırla
nan
finaıısal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta
olup aşağıda
açıklanmaktadır. Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanı
lan vergi
oranı %20’dir.
Ertelenmiş vergi
Doğrudan özkaynaklara kaydedilen:
Satılmaya hazır fınansal varlıkların
yeniden değerlemesi
Kur riskinden korunmanm etkisi
Aktüeryal kayıp kazanç etkisi
31 Mart2014
31 Aralık2013
1.332.077
190.401
173.979
1.696.457
1.328.108
-
128.112
1.456.220
Ertelenmiş vergiye ve kurumsal vergiye baz teşkil eden kalemler aşağıda belirtilmiştir:
Ertelenmiş vergi varlığı (yükümlülüğü)
Değer düşüldüğü karşılığı
Teknik karşılıklar
Menkul kıymetler değerleme fark,
Performans prim karşılığı
Gider karşılıklan
Şüpheli alacak karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanilmamış izin karşılığı
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ekonomik
ömür farkları
Kur riskinden korunmanın etkisi
Ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü)
Ertelenmiş vergi varlığı/ (yükümlülüğü) hareketleri:
Dönem başı, 1 Ocak
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen ertelenmiş
vergi gelirii(gideri)
Özkaynakta muhasebeleştirilen ertelenmiş
vergi geliri
Dönem sonu
89
31 Mart 2014
4.431.080
3.481.749
1.332.077
255.856
734.416
413.871
516.382
375.905
31 Aralık 2013
4.431.080
2.415.323
1.328.109
868.393
277.261
373.271
448.942
303.386
36.000
190.401
11.767.737
10.534.420
1 Ocak31 Mart 2014
10.534.419
1 Ocak
31 Mart 2013
4.551.823
993.080
(1.132.731)
240.238
11.767.737
157.861
3.576.953
88.655
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak g1sıeriImiştir.)
35.
Gelir Vergisi (Devamı)
Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 OcakVergi karşılığının mutabakatı:
31 Mart2014
Vergi öncesi kar
22.579.666
Hesaplanan vergi: %20
(4.515.933)
İlavelerin etkisi
(11.698.403)
İndirimlerin etkisi, net
10.546.602
Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlUlUk karşılikları
(5.667.734)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
993.080
36.
(1.865.662)
(1.132.731)
Net Kur Değişim Gelirleri / (Giderleri)
1 OcakKar/(Zarar) kalemlerinde muhasebeleşen:
Kambiyo karlan
Kambiyo zararları
37.
1 Ocak31 Mart2013
13.055.623
(2.611.125)
(3.473.160)
4.218.623
31 Mart 2014
1 Ocak31 Mart 2013
17.889.033
(10.303.495)
7.585.538
2.599.836
(2.867.063)
(267.227)
Hisse Başına Kazanç
2014
2013
30.600.000.000 30.600.000.000
30.600.000.000 30.600.000.000
Tedavüldeki hisse senedi adedi
Dönem başı, 1 Ocak
Nakit karşılığı çıkarılan hisse senetleri
Tedavüldeki hisse senedi adedi
Dönem sonu, 31 Mart
30.600.000.000 30.600.000.000
30.600.000.000 30.600.000.000
Tedavüldeki hisse senedinin ağırlıklı ortalama adedi
(1 Adet 0,01 TL)
Net dönem karı / (zararı) (TL)
Hisse başına kar / (zarar) (TL)
38.
30.600.000.000
30.600.000.000
17.905.012
0,059
10.057.230
0,033
Hisse Başı Kar Payı
28 Mart 2014 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda alınan karara
istinaden, 2013 yılı faaliyet sonuçlarını içeren finansal tablolarda
oluşan net kana tamamı hisse
başına 0,20 TL olmak üzere toplam 60.679.800 TL yasal yedekler ayrıldı
ktan sonra ortaklara 1
Nisan 2014 tarihi itibariyle dağıtılmaya başlanmıştır.
90
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak göstedimiştir.)
39.
Faaliyetlerden Yaratılan Nakit
Nakit aicış tablosunda sunulmuştur.
40.
Hisse Senedine Dönüştüriilebilir Tahvil
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
41.
Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
42.
Riskler
Şirketin koşullu varlık ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiler 23.3 no’lu dipnotta belirtil
miştir.
43.
Taahhütler
Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutanna ilişkin bilgiler 23.2’nolu dipnot
ta belirtilmiştir.
44.
İşletme Birleşmeleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
91
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FiNANSAL TABLOLAİİA iLiŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tom tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
45.
ilişkili Taraf Açıklamaları
Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklai
muştır.
İliskili taraf alacakları / (borçları)
Şirket adı
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş
AkFinansalKiralama A.Ş
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş
Sabancı Üniversitesi
Temsa Global San, ve Tie. A.Ş
Pmsa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.
Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütiincülük A.Ş.
Brisa Bridgestone Sabancı Last. San. Ve Tie. A.Ş.
Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş
Advansa SASA
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş
Akbank Türk A.Ş.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş
Yünsa Yünlü San, ve Tie. A.Ş
Teknosa iç ve Dış Ticaret A.Ş
Bimsa Uluslararası iş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş
Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Exsa Export Sanayi Mamühleri Satış ve Araştırma A.Ş.
Dönkasan Dönüşen Kağıt Ham Maddeleri San. ve Tic. A.Ş
Hacı Ömer Sabancı Vakfı
Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.
AEO
TOPLAM
(*)
31 Mart 2014
6.403.559
6.086.839
4.925.945
3.625.847
2.868.717
1.928.232
1.884.539
1.276.825
1.219.452
1.182.416
959.912
710.041
684.202
457.767
274.404
270.830
264.644
141.920
111.448
68.235
51.766
28.031
11.277
3.533
2.196
35.442.576
31 Aralık 2013
26.358
3.030.116
4.551.632
222.337
32.576
4.748.793
365.550
6.586
(29.791)
423.491
43.603
(80.954)
198.130
38.012
258.442
42.019
31.650
57.919
17.818
(114)
(1.350)
14.371
-
(830)
-
13.996.365
ilişkili taraflardan alacaklar ıuıarının 71.784 TL (31 Aralık 2013: 67.314 TL)
finansal tablolarda “Diğer
İlişkili Taraflardan Alacaklar” satırında gösterilmiş olup geri kalan kısmı
“Sigortacılık Faaliyetlerinden
Alacaklar” bakiyesi içerisinde gösıerilmiştir.
92
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPN
OTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) alarak gösteri
lmiştir.)
45.
ilişkili Taraf Açıklamalan (devamı)
İlişkili taraf yatınmiarı
Özel Sektör Tahvilleri
Şirket adı
AkbankT.A.Ş.
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş
TOPLAM
31 Mart 2014
12.492.710
38.369.575
50.862.285
31 Aralik 2013
16.782.390
40.728.800
57.511.190
31 Mart 2014
42.346.027
42.346.027
31 Aralık 2013
24.000.004
24.000.004
Yatınm Fonları
Şirket adı
Akbank T.A.Ş.
TOPLAM
93
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPN
OTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Urası (TL) olarak gösteri
lmiştir.)
45.
İlişkili Taraf Açıklamaları (Devamı)
Prim Üretimi
Sigortalıadı
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.
Ak Finansal Kiralarna A.Ş.
Brisa Bridgestone Sabancı Last. San. Ve Tic. A.Ş.
Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Temsa Global
Başkent Elektrik
Sabancı Üniversitesi
Akbank Türk A.Ş.
Advansa SASA
Kordsa Sabancı Global
Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük A.Ş.
Çimsa Çimento san. Ve Tic. A.Ş.
Pmsa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.
Teknosa İç Ve Dış Tic A.Ş.
Avivasa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Hacı Ömer Sabancı Holding
Yünsa Yünlü San. Ve Tic. A.Ş.
Akçansa Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
Dönkasan A.Ş.
Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.
Akyatınm Menkul Değerler A.Ş.
Bimsa Uluslar. İş, Bilgi ve Yönetim Sist. A.Ş.
Akpörtföy Yönetimi A.Ş.
Exsa Export San. Mani. Satış Araş. A.Ş.
HacıÖmerSabancı Vakfı
Aeo (Hilton international)
TOPLAM
1 Ocak3lMart2Ol4
8.190.566
2.880.605
2.404.355
2.274.747
1.669.253
1.657.101
1.553.259
1.239.835
1.146.113
1.123.286
1.108.908
1.078.559
978.182
865.131
628.390
591.966
358.385
310.975
167.474
94.615
83.536
81.624
48.248
26.202
19.194
2.301
30.582.807
1 Ocak
3lMart2Ol3
6.414.079
2.230.837
2.259.503
1.341.377
1.570.790
1.450.738
1.336.075
1.667.457
2.369.257
963.205
806.916
84.6.361
750.376
884.509
593.428
246.574
334.722
469.992
37.385
73.182
77.379
81.056
47.656
21.903
21.890
2.2%
26.898.945
İlişkili Taraflardan Alınan Faiz Gelirleri
1 Ocak3lMart2Ol4
5.370.807
5.370.807
Şirketadı
Akbank T.A.Ş
Toplam
İlişkili taraflardan temettü gelirine ilişkin bilgiler 26 no’lu
dipnotta belirtilmiştir.
Şirket, 2013 yflında Hacı Ömer Sabancı Vakfı’na 9.500.000
TL. bağış yapmıştır.
94
1 Ocak
31Mart2013
6.596.326
6.596.326
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE
AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPN
OTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)
alarak gösterilmiştir.)
46.
Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
47.
Bilanço tarihinden sonra Şirket’i etkileyecek önemli bir olay
bulunmamaktadır.
Diğer
Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden
dahil olduğu grubun toplam
tutannın %20’sini veya bilanço aktif toplamının %S’ini aşan
kalemlerin ad ve tutarlan:
Diğer Çeşitli Alacaklar
31 Mart 2014
31 Aralik 2013
Peşin ödenen aşkın hasar sözleşmesi primleri (*)
13.620.308
Tarım Sigortaları A.Ş. Cari Hesabı
7.211.230
2.852.394
Diğer alacaklar
3.771.868
2.833.886
Toplam
24.603.406
5.686.280
-
Kısa Vadeli Diğer Çeşitli Borçlar
Doğal Afet Sigortaları Kurumu cari hesabı
Anlaşmalı servis ve kurumlara borçlar
Satıcılara borçlar
Acentelere dask borçları
Diğer
Toplam
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
Peşin Ödenen Giderler (**)
Toplam
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
Peşin Ödenen Giderler (**)
Toplam
31 Mart 2014
11.927.141
7.493.771
511.391
564.228
244.990
20.741.521
31 Aralık 2013
11.359.603
10.648.998
4.399.758
505.882
539.143
27.453.384
31 Mart 2014
4.769.652
4.769.652
31 Aralık 2013
1.718.462
1.718.462
31 Mart 2014
4.800.918
4.800.918
31 Aralık 2013
-
() Peşin ödenen aşkın hasar sözleşmesi primleri dönem içerisinde eıitildiğinden
dolayı dönem sonlarında bakiye
bulunmamaktadır.
(**) Gelecek aylara ait giderle
rin 2.040.936 TL tutarındaki kısmı ve gelecek yıllara
ait giderlerin tamamı Şirketin
peşin ödediği operasyonel amaçla kiralanan Genel Müdür
lük binasından kaynaklanmaktadır.
95
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İlişKiN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedilcçe Türk Lirası (TL) olarak
gösterilmiştir.)
47.
Diğer (Devamı)
Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden
Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar
Karşılıklar hesabı (+1-)
Şüpheli alacak karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Bağış karşılığı
Portföy yönetimi
İzin karşılığı
Diğer gider karşıhkian
Zorunlu deprem sigortası hesabı (+1-)
Ertelenmiş vergi varlığı hesabı (÷1-)
Diğer gelir ve karlar
Gayrimenkul satış kan
Diğer
Diğer gider ve zararlar (-)
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Banka masrafları
Diğer
Toplam
96
1 Ocak31 Mart 2014
(4.654.905)
(1.819.308)
(380.746)
(1.188.403)
(375.000)
(362.597)
(528.851)
242.187
993.080
25.581
-
25.581
(3.273.062)
(2.389.432)
(727.563)
(156.067)
(6.667.119)
1 Ocak31 Mart 2013
(5.427.292)
(3.919.196)
(113.948)
(687.138)
(134.595)
(240.740)
(331.675)
223.213
(1.132.731)
1.092.317
633.980
458.337
(1.180.606)
(41.187)
(1.086.483)
(52.936)
(6.425.099)
AKSİGORTA A.Ş.
1 OCAK -31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE
AİT
KAR DAĞITIM TABLOSU (Tüm tutarla
r aksi belirtilnıedikçe Türk Urası (TL) olarak gösterilmiştir
.)
1. DÖNEM KARARININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KARI
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜL
ÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisü
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3, Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A. NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)
1.3. GEÇMİŞ DÖNEM KARI
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
1.5. ŞİRKErrE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORU
NLU YASAL FONLAR (-3
E. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI (A -(13
+ 1.4 + 1.5))
[
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETFÜ
(-3
1.6.1, Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. Imliyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3. Kaıılına
Senedi Sahiplerine
1.6.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.65. Kar ‘t Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMErTÜ (-3
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEME’rrÜ
(-3
Ilo. ORTAKLARA İKİNCİ TEMEITÜ
(-)
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.2. İmtiyazbHissc Senedi Sahiplerine
1.10.3. Katılma Inüfa Senedi Sahiplerine
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.11. IKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE
(-3
1.12. STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.14 DİĞER YEDEKLER
1.15 ÖZEL FONLAR
Il. YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1. DAĞmLAN YEDEKLER
2.2. İKİNCi TERTİP YASAL YEDEKLER
(-3
2.3. ORTAKLARA PAY t-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 İrntiyazh Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İnuifa Senedi Sahiplerine
2.3.4 Ktra İştirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5 Kör ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4. PERSONELE PAY (-3
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-3
111. HİSSE BAŞINA KAR
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (1Cr)
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( %3
33. IMTIYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3,4. İMTIYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE %)
(
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%3
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4. İMTIYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE %)
(
Dipnot
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
(011D1fl014.
31!03/2014) (5)
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Öncekİ Dönem
(OINJ/201331103i2013) ()
-
mum
9,7
eren
-
-
.
-
-
-
-
-
-
.
-
.
.
-
-
.
-
-
.
.
-
-
-
‘
.
-
() 31 Mart 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle sona
olmadığından kür dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.
-
üç aylık dönemlerle ilgili kür
-
dağıtımı
Download

Aksigorta AnonimŞirketi