T.C.
r,T-AŞTIRMA, DENiZciLiK VE HABERrEŞME BAXANLIĞI
Tehlikeli Mal ve Ko bine Taşımacülık Düzenlemc Genel MüdüIlüğü
sayı
Konu
|'7946220'7-010_07.011418'79
:
26.08.2014
Eıİniyetli Konteynerler Hakkında
U]us]ararasü Sözleşme Hakklnda
Uygl]lama Talimatı
M
ERSiN DENiz TjCARET ODASINA
) Rı
^.^
P,
P, |5 .r,^Ar,. ü.,i.,'a]
_
ı,r,i-.,ı fucvnıı
rl..:.
q5 ?y ??),a
0lçz-siırr
Bilindiği üzere, Emniyetli Konte}nerle. Hakklnda Uluslararasr Sözleşmeye Kahlınamzün Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun, ]1.01.2013 taİihli ve 28545 saylll Resmi Gazete'de yayınılanmıştır. Bildirim
pIosedürleIinin tamamlannasını müteakip IMo taraflndan, Emniyetli KonteyneİIer Hak]Qnda Uluslaransı
Sözleşmesi
(csc
Sözleşmesi) Madde VI[(2) kapsamında. sözleşmenin ülkemiz için },iirüIlüğe
Ağu5ıos 2ol4 oldral
Bu kapsanda,
bel
jrlelımişıir,
giiş
taTihi 8
csc
sözleşmesinjn üikemizdeki uygulamalarına yönelik hazırianan 2014/270 sayiı
Uygulama Talimatı, "http://imo.udhb.gov.tllTR./tlmt,aspx'' ve l'www.tmİt,gov.tr'' intemet aabesindcn
eİjşime sıroulmuşhır.
Bu itjbarla tiim ilgitilerin,
csc
sözleşmesi kapsamındaki uygulamalannt anılan uygllama Talimatl
hususunda bilgilerinizi ve ge.eğiıi .ica ederim,
doğrulfusunda gerç€kleştirmeleli
M,Mehdi GÖNÜLArÇAK
Bakaır a.
Genel Müdür
V
Dağltlm:
Gereği:
Bilgi:
-İmcak Deniz Ticaret Odasma
-Limaı
B
aşkanlr]danna
-MeIsin Deniz Ticalet oalasına
-TüIkiye Liman İşletmecileri Demeğine
-vapur Donatanlan Ve Acenteleri Demeğine
-Türk Aİmatörler Birliğine
iuvenli Elektronik |mzalı
-Türk Loydu Vakfı ilaisadi İşletmesiıe
r
.
fir DoM bn!
Gv( BJltdn
l!L!lÇ
^od,:
n l
NTnn
!ıJ:üü]!]!!,.oıli ]iva
No:l28 A Mahep* 0o5
{sıı
K.rül
gq.i1 b!
belgc .].ı1] .njk
iıe
Aynıdır#loJ'
],1a i]. i.]2,
oÇJlia,d_A\iGİA
U.BAYLAN
web:[email protected]
§öiş.
8.oe..bl..,ı ltı63
ğ
l
]üiİıiır
Td:]]220]2000/]9]8 !ğ.]t]2]15li9
ffi
ro4
,§f
;ğŞ,
-",u,nrn,
u
T.t.
ulrşıRı{t 0Eİlıci[il( YE llı8EnEşHt ıAuItlğl
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacıtı} Diziııtğrİıe Genel Müdürlüğü
S^y . '79462207-070.0'7.o - 41396
Konu i Efiniyedi Konteynerleı Hatjonda
22.08.2o14
Ulustararas Siizleşme (CSC Sözleşmesi)
IJYGIJLAMA:rALİMATI
2o14121o
Uluslalarası Denizcilik Örgütiı (IMo) taraindaıı, konte]merlerin elleçlennesi, istifi ve
taşınma§ §üsmda can ve mal güvcntiğni sağlaİnak, kontejmer taşımaclhğltı kolaytaşbrmak,
konte}neİlerin koıtrol ve mlByene esasLnfu belirlemek, yapısal ve operiyonel gereklitikJer
ile emniyet ve gtlvenliğe yön€lik hususlan düzenlemek amİcıyla l9İZ yıİınü kabul edilen
Emnly€tll KonteJ.nerler Eskhndı Ulu§l.rarısı Sözleşnre (CiC sözı6mesi) 6 Eylül 1977
taıihinde yiirıiıliiğe girmiştir.
Emniyetli KoDteyııe er Hatdonda Uluslaıarasl sözleşmeye Kahlmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun, 31.01.20t3 tarihli ve 28545 sa},ılı Rğsmi Gazete'de
yayİlanııştf_ Bitdiİim pİosedüleİinin tamamlanmasını müteakii IMo tarafindan, CsC
sözleşmesi Madde tr{tr(2) kapsamınd4 sözleşmenin ülkemiz içiL yüİğİ]üğe giİiş tarihi 8
Ağlstos 2014 olarak belirlcnmiş Ve bu durğm csc.ı/clic.ı4,ı saliüı "sirkti]el ile
du}urulrııuşfur.
Csc sözleşmesi hüktmlerinin tüm il8ililerce uygulanma§ı zolualudur. Bu itibarla Liman
Başkaİıltkları, konte)meİ iheticil.İi, konteJmcr sahipleri, kolte]alğ t
şıyan gemilein
İapıanlan, bu gemilere hianet veren tcrminal opetatöılcri, kıas ku;ıuşlan ," ılg.. ıgiı;ı.,
faaliycüerini bü sözleŞmeye uygün olarak yapmak zorundadırlaı.
Bu kapsamda, yerıi imal edileıı konıc}tleİlerin ilk muayeneIeriİ.in, iiretim tarihinden itıbarcn
en gcç 5 oeş) ytl, akabiıde yapılacak olan periyodik muayeneleriıiı isc .n geç 30 (ofuz) ay
içeİi§irrde yapllrnası gereknektedir, Biİ kone].]crde hcrhangi biİ kaıa sonucu yapısal
bozukluk olması durumunda vcya bıkım ya da modifikasyon yapılması halinde, bu süreler
bcklenmedcn muayene yapllaİak sertifikalandmlmalldür,
csc
sözlcşrncsi 4 ünctt Maddesinin birinci fıkrasındaki "Heı ldara, EL t'dıki hüküulein
uygu,drırııası lçİrl, lşbu Sözleşn e'de oluşıuruırrıuş ölça 2ıe uygıır, otarü elün bir
ıoüe!ürlcl ıesı, den.ıİn ye onaJ, yönı.rnİ otuştı.tun Bunuıla birlilıJ lderı bı ıest, dcnaim
w
ıaruİrıı]ırl ııygurı ş.tdld. ycrklt.ıııtitilnİş kıtıIıfura ,ercbİlİr..
.orray.y.ıldsİrıı
hütmc.istinadcn Bsİanllğlmızca,26,12.20l]
'.ndhİ
taİihinde imzalanan iıoıokol ilc Tüİk Loydu
Vrkfi lki§ldi lşüctıne§i sö2 konusu iş 1,e işlcmlcıi yapmak üeıc l"İtİİ""aijl-ş,", n"
idbarl4 tılkcmizdcki üıcıiciler ıaıafindan imal cditcn kontcyl€İIcİin ı*t, **y"n" r" or"y
işicmlcri Türk Loydu l6İalindan yapllacaktr.
oM,K idvİ! No:llr^
'.kbİ]
o6J70 Mıh.D./ANy!Aİ,^
(0!l2) 2(rı ro 0o / ]92]
l-rsE].ğl.ıı]ci(hdh6
ıe.!
liığn
i
^dlği:
{Bıfrkl!o!ıl
lı.
UulşılR},lA 0Elthclıil( yt ll^8Enuşıaİ sıİAllllğl
Tchlikeli Mal ve Kombine Taşrmacılık Diizenlcme Genet Müdfulüğü
CSC Sözleşmesi kapsamında, üye ülkelerin yetkili idareteri ve bu idarece yed.ilendiriien test,
muay§ne ve onay yapma yetkisi bulunan kuİuluŞlara ait bilgileI csc.l/circ. 146 sayılı lMo
sirkiileri ile ya)nmlanmlşbr.
offshore container - aç* deniz konte]meIleri, falklı tesr ve dDayn paİametreleriİe sahip
olma]anndan dola}a, CSC Sözleşmesi hükümlerine tabi deği]diİ. TMo, bu alandaki boşlugu
ortadan kaldİİmak amacryla, açık deniz konte]merlerioitr muayene. tesi ve onavı
hattııdaki
İehberi Msc/circ.860 sayh sjİkiiter i]e yayalafıIşhr. Lima[ BaşkanhH;, konteiner
iireticileri, konte)mer sfipleri, kontejmer taşryan geoilerin kaptan]an, bu gejere hizmet
veren termilal operatörleri, klas kuruluşlan ve drgel ilgililer, aç* deniz konığmerloiyle
ilgili
faaliyeıleriıi anılan sirkiiIefe uysun olarak yiifüteceklerdir.
CSC Sözleşmesi hükiiDrlerinin uygulanmasında ve yorurıılanmasınala tark]rl*lann ortadan
İaldınlaıak biıliltteliğin sağlaıımasr ve izala ihtiyaç duyan hükiinlerin açrt lığa
kavuşhmrtması amacıyla, IMo laİafından uyumlaşbnınış yo-- ve uygulamalaı haklonda
tavsiyeler csc.l/Clİc.138 saylı sirkiileİte, bu sirktılirde yapıla? değişiklikler ise
csc.l/circ.l38/Rev.' saJnil siİkiiler i]e ya}ımlanmrŞİr.
Ttim ilgititerin, Csc sözleşmesi kapsamındaki uygu]amalanru
üuk6.1da zikİedilen rehber ve
si.kiilere uysun olarak gerçekleşıirmeleİi husüsunda bi]gi v€ ger;ğini rica ederim.
Talat
AYDIN
Bakan a.
Müsteşar Yajdımcı$ V.
c.M,(
B!]V& No]l23r\ 065?0 Mıttğp./AN(AR^
T.1.1r
{03ı2) 20] ı0 00 / ]D2]
l:p.itr:*^i üi.ı(4.dnb
uJv u
h.nd
^ı]ğ,]
*w (dklloY t
Download

Eki: İlgi Yazı (3 Sayfa)