SAYl
KoNU
:2660]748 j
|20l5 Yl|t
ylL
.{LÇ€
,*.!"P-,
T.c.
SOMA KAYMAKAMI-IĞI
Malmüdürlüğü
26112D014
n€A ue j,r,Zıı atw-c4q
soMA
2015 Mali Yıll Bütçesinin uygulamasında_ 50l8 Kamu Mali Yönetimi Vc Kontİol
Kanunu ve ikincil Mevzuatı ge.eği Saymanlığımıza bağlı Harcama birimleri;
1-20l5 yılında harcama birimleri. Harcana Yetkilileı.inin ve Gercekleştirme
Göıevlilerinin: l-,C.kilik numarası, adı soyadı. ünvanI ve tatbiki imza öneğini gösrerir fesmi
yazı ile saymanlıgımlza bi]dirilmesi.
2-Harcama birim]eri, Haıcama Yetkilisi mulemetleİin T.C.kimlik no, adı soyadı.
ünranl ve tatbiki imzasını gösıerir resmi 1.azıl.ı.
3-Muhasebe Yetkilisi adlna para tahsi]atl yapan Muhz§ebe Yetkiljsi Mutemetlerinin,
T.C. kimlik no. adl soyadı, ünvanü ve tatbiki imzastnı gösteİir resmi 1azlyl (Muhasebe
Yetkilisi Mutemetleri Kefalete tabii olan peısoncl olmaları gerekmektedir) göndermeleri.
4-Taşlnır Mal Yönetmeliği gereğince,. Harcama biıimlerinde Taşınlr Kaylt Kont.ol
Yetkilisi Görevlendirmelerinin yapılması ve Taşünü. Kayüı Kontrol Yetkilisi olmayan harcama
bitimlerinin ilgili yetkilendirmeleri yapması,
4- Harcama birimleri, Mal ve hizmet alım ihalesi ile vüklenici lirmalardarı allnan
temina1 mektuplarlnın, sözleşmesi hükümlerini 1,erine getiren
ihalelerdeki teminat
mektuplarının gereksiz yere bekletilmemesi ve sözleşme ve şartname hükümle.ini yefine
getirilen ihalelerdeki teminat mektuplannın yüklenici firmalata iadesi yönünde gereğini
yap ması.
5Jlarcama birimleri ma] ve hizmet alım ihalelerinde alınan teminat mektuplarının
saymanhğlmıza yahnlmastnda. teminat mektubu ile biİlikle_ harcama biriminin ilgili bankaya
},a2dığl teminat mektubu teyit istem yazlsı ömeği .baıkaca ilgili harcama birimine hitaben
yazrlan banJ<a teminat mektubu teyit yazr ile birliktc resmi yazı ile müdürlüğümüze
gönderilmesi. ilgili yazılaıda eksiklik olması durumunda işlem yapılmayacağı.
1e
6-Harcarna birimleri, mal ve hizmet alüm işleriyele ilgili olarak yapılan ihalelerin
yüklenici fi.ma ile sözleşme imza|andlktan sonla İesmi vazı ekinde sözlesmenin bir
foıokopisinin üç iş giinü içerisinde müdürlü|rümıze bildirilerek ilgili ıaahüı karlarının
açılması sağlanmalıdır.
7-2015 yıh ocak ayı maaş ödemelerinde harcama birimleri. peısonellerinden aile
ıardımı bevannamelerini almalan vegerekli kontrolleri yapalak durumunda değişiklik oları
personellerin( çocuk yardımı;0-6 yaş ve üzeri. asgari geçim indirimi ve eş yaradımı vb) KBS
( Kamu tsilişim sisteminden maaş değişiklik lbrmundan gerekl| dcğişik]ikleİin yapllmasl ve
maaş değişiklik formunda bildirilmesi hususunda gerekli iinlemlerin aiınması.
ül
o{.
lııl2ol4
.3».1 ' ^-
(-^
ıs /ıı/ı.ıı,
/, _AıLı
,k"rl
*8
iI
23/ü2l2oı\
}""etO'a
fu,th"ütJhJ
'
2,dr,ı*,,
8-2015 yıh ocak ayı maaş ödemelerinde, yabancı dil tazminatü alan personellclden
yabancü dil sınav sonuç belgeleri kontrol cdilerek varsa seviye değişiklikteri KBS sistemi
maaş değişiklik formundan geİekli düzeltmeler yapılmalı ve birer lbtokopileri maaş değişiklik
lbrmuna eklenmesi konusunda geleğinin yap ması
9- 20l5 yılt ocak ayı maaş ödemeleıinde. sakatlık indiriminden yararlanan
personelierin .aporlan kontrol edilmesi ve biİer süreti maaş değişiklik formuna eklenmesi
gerektiği,
19 ?91a 1,ılı aralık ayı maaş ödemelerinde. 01-14 /2015 arasıdaki personel maaş
.
ödemeleIi.l62 bütçe dışü avans hesaplarına alman tutarlaı. 20l4laralık ayındaki 630 giderleİ
hesabındaki tutarlaİa göİe HYS( Harcama Yönetim Sisteminden) ödemi emri düzenienerek
l62 hesabın kapatmalan l2l0l/2o15 taİihinde kadar yapılması hususıında:
1l- 2014 yllı aralık aynda Büıçe Emanetleri Hesabüna allnan (320.01 ekonomik
kod,) tutarların ödemesi,20l5 yllı ocak ayl içerisinde yapılacak olup,20l4 yılı devirlerinin
Mxhaseba1 cenel Müdülüğü taİafında yapüldüktan ionra. i]giii bütçe emanetlerinin
ödenebilmesi için
_ilgili harcama yetkilileri tarafindan yazülı oiarak müdürlüğümüze
bildirilmesi gcrekmektedir,
Yukanda belinilen hususlann yapılmasü konusunda gerekli önlemlerin alrnması ve
ilk üç.madde dc belirtilen yazülan en geç 09/0l/2015 t;ihine kadaİ müdüIlüğümüze
göndcrilmesi hususunda:
_
Gereğini rica ederim.
Mehmet Bahattin
Kaymakam
Dagitim:
Saymanhğa Bağh cenel Bütçeli Kurumlar
Sorta MalmaidilrIOğü Hukümet Konagl kaı:4 soma- MANisA
Telefax:0236 6l] l097 e// posta|5ym45] l l
@muhasebal.gov tr
A
Download

.{LÇ€ n€A ue j,r,Zıı atw-c4q