SAYİN UYEMİZ
Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancı İzin Belgesi alınması konusunda
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden gelen yazı ektedir.
İlgllenen meslektaşlarımıza duyurulur.
ECZ.ALP RAGlP YALÇİNKAYA
BALIKESıR EczACl oDASl
GENEL SEKRETERİ
İl
T,C],
B;rLIKESİR VALİLIĞİ
İl Gıda, Ta,"ıın ve Hayvancıtık Müdürlüğü
Sayı
Konu
:3712677ir/320.99l /83/?
: Sınav Takvimi ve Sınav UyEu,amİsı
/ ( ,tL.|
SLolıq
3ö. $;qe B.-\ıLaar; t^ cıĞ?cı<;\ 6,çlc,§ \
0.h*İ.ç.....
.J
...ü;d|*r.İShonı,r.. .4;,S.
İlgl
0, LZ
facır6,L
: Bakanlığımız Gıda ve Kontrol ;jenel Mıidürlüğünün 06.11.2015 tarih
320.04.06-35305 sayı lı yazısı.
ve
48779731-
Bitki Koruma Ürünleri Bayi ,ve,7a Toptancı İzin Belgesi almak için, 10.03.}a|I tarlh
ve 27870 sayılı Resmi Gazetede yz,,y r:,lanaral: yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin
Toptan ve Perakende Satılması ile D*polanm;rsı Hakkındaki Yönetmetiğin 6. Maddesinin
1.Fıkrasının (c) bendi uyannca, 26 Mart 2ü16 tarihinde yapılacak olan sınav için son
müracaat tarihi 15 Ocak 2016'dır.Mü:acaatlar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne
şahsen yapılacak olup, gerekli belge, ve bilgiler ekte gönderilen basın duyurusunda
belirtilmiştir. MüdürlüğünüzlOdanız vasıtaı;ıyla konunun duyurulması ve ilgililerin İl
Müdürlüğü mize yönlendiril mesi huslıs u nda;
Gereğini rica ederim
Zekeriyya ERDUR
Vali a.
iı ırıtatrtı
EK:
1- Basın Duyurusu
(1 sayfa)
DAĞITIM:
1- 20 İlçe Kaymakamlığı
2- Ziraat Odası Başkanlığı
3- Tarım Kredi Kooperatifleri
456-
2. _Bölge
Birliği
Ziraat Mühendisleri Odası Başkaııiığı
S.S.Balıkesir Bursa Pancar Eki.ciieri Kooiıeratifi
30. Bölge Balıkesir Eczacı Od;ısi
Paşaalanı Mah. Gaffar Okkan Cad.No:153 ll0ıi20 BALIKESİR
Telefon:(0266)246 26 70 Fax:(0266)246 26 7A
5
Ayrıntılı bilgi için irtibat: S.EVİRGEN Müh.
EA§,_{N
DU rURUSU
Bitki Koruma Ürünlerinin Tcptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında
yayımlanan yönetmelik gereğince ' Bitki Korunra Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi '
talebinde bulunanlar için 2076 yılında til,gulanat:ak sınav tarihi belirlenmiştir.
Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavı 26 Mart 2016 Cumartesi günü
saat 1 0 : 00' da Ankara' da y apılacaktır.
Sınava başvuracak adaylann;
-
T.C. Vatandaşı olması,
Ziraat Mühendisi, Eczacı, Kirny,a Müh,:ndisi, Kimyager veya bitki sağlığı ile ilgili
dersleri alarak mezun olmuş ıe]<niker veya ziraat teknisyeni olması gerekir.
Sınav başvurusu için gÖekli belgel,er;
-
Diploma veya mezuniyet belgesinirı kurı-mca onaylı sureti
Transkript (Sadece Teknikerleır içın bitk: sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)
T.C. Kimlik Numarası
2 Adet vesikalık fotoğraf.
15 Ocak 2016 tarihine kadar gerekli belgelerle başvurularını İü Mtldtlrlüğüne yapan
adaylar 08.02,,?016 - 19.02.2016 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr adresine kayıt
olup,Ankara Üniversitesi Sınav Yönet-im Merkezi ne ait sanal pos üzerinden kredi kartı ile
sınav ücreti olan 60 TL ' nı ödeyerek kayıtlarını tamamlayacaklardır.
Sınavücretiniyatıranheraday,onlineb;ışvurusunu'Wtarihleri
arasında https://aday.ankara.edu.tr adresinde oluşturulacak sistem üzerinden kendisi
yapacaktır.
'Sınav
Online sınav başvurusu sonunria adaylır 18.03.2016
Giiş Belgesi'ni
-
26.03.2016 tarihleri arasında
https://ada.v.aukaıa.edu.tr adresinden alacaklar.Sınar. giriş belgesinde
herhangi bir onaylatma işlemi yapılrna,.ıacaktır.lıdaylar İnternet üzerinden aldıkları sınav giriş
belgesi ve nüftıs cüzdanı ile sınava alınacaklardır.
Kamuoyuna duyurulur.
Download

2 - Balıkesir Eczacı Odası