T.C.
KONYA BÜYÜKŞEHiR BELEDiYE BAŞKANLIGI
itfaiye Dairesi Başkanlığı
Sayı:
51915538-309.06.02-"7"1
Konu:
itfaiye Raporu
i~
L~
KAGNICI PASTACılıK
ilgi: 15/01/2014
.2-.~VO1/20 i4
VE OTOMOTiv
TicARET
LTD. ŞTİ.
tarih ve 68 sayılı dilekçeniz.
Nişantaşı Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. Hazım Uluşahin iş Merkezi A Blok No: liF
Selçuklu /KONY A adresinde bulunan Kağnıcı Pastacılık Ve Otomotiv Ticaret Ltd. Şti.
tarafından "Unlu Mamuller Satışı" yapılmak istenilen yerin kontrolü, itfaiye teknik
elemanlarımızca yapılmıştır. Kontrol neticesinde tanzim edilen rapor ektedir.
Bilgilerinize rica ederim.
ilet İŞBİTİRİci
ltfaiye Dairesi Başkanı
Ek- i Adet Rapor
Muradiye Mah. Çeçen;sıan Cad. No:95 42010 MeranıiKüNYA
TeL.: O 332 321 5625 - O 332 322 21 74 - Faks: O 332 322 ii 86
Ayrıntılı Bilgi için irtibat: H. [\'IALOAŞ Memur
c-posta:
itfai)[email protected]
i
,
•
BÜYOKŞEHIR
T.C.
KONYA BÜYÜKŞEHiR BELEDİYE BAŞKANLlGI
İtfaiye Daircsi Başkanlığı
el!LI!DlvUI
Sayı
: 51915538-309.06.02-
%/14 ıo-ı
1".101/2014
Konu: İtfaiye Raporu
RAPOR
48 m2 kapalı alanda, zemin ve asma katta faaliyet göstermektedir. Asma kat
kullanılmamaktadır. Nİşantaşı Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. Hazım Uluşahin İş Merkezi
A Blok No: liF Selçuklu IKONY A adresinde bulunan Kağnıcı Pastacılık Ve Otomotiv
Ticaret Ltd. Şti. tarafından "Unlu Mamuller Satışı" yapılmak istenilen yer, yangına karşı
alınan koruyucu önlemler elektrik, ısıtma ve yangın güvenlik tesisatıııın TS-EN standartlarına
uygun periyodik test ve bakımlannın yapılması, şartıyla bugünkü durumu ilc 2007112937
karar sayılı "Rimıların Yangından Korunması Hakkında Yönetmclik" çcrçcvcsindc
uygundur.
Mcvcnt Olanlar:
i.i adet 6 kg'lık yangın söndürme tüpü.
2.II. tahliye çıkışı,
3'1şıklı yön levhaları mevcuttur.
Gcnel Alınması Gereken Tcdhirler:
I.Yangın algılama, önleme ve söndürme sistemleri sürekli çalışır durumda tutulmalıdır.
2.Çıkışlar ve kaçış koridorları sürekli açık ve engellerden arındırılmış vaziyette olmalıdır.
3.l\sma kat kullanılmamalıdır.
Kontrol Ekihi
;Y~5M
Cp~mP.c:
Yasin ÖZTOKLU
Makine Mühendisi
Sedat EKİcİ
Harita Teknikeri
ı.~/01/2014
~-::====A
İbrahim KOÇAK
İtfaiye Şube tv!üdürü
Muradiyc rvfah. Çeçenistan Cad. No:95 42010 [vkraın/KüNYA
TeL.:O 332 321 5625 - O 332322 2 i 74 - Faks: O 332 322 ı ı 86
Ayrıntılı
Bilgi için inibat:
ı i. ~..IALD/\Ş
e-posta: itfniyc((i',konya.bcl.tr
Memur
Download

ÿşK A ˚ NICIPASTACILIKVEOTOMO T 0 VT 0 C . LTD . ^ T 0