T.C
EDiRNE
BELEDiYE BAŞKANllGI
imar ve Şehireilik Müdürlüğü
SA YI :52859614.43850340.310.301.05.
KONU: Imar Komisyonu Kararları
51-1
28.01.2014
BAŞKANLIK MAKAMıNA
İmar komisyonuna havale edilen konularla ilgili olarak komisyanca alınan kararlar
yazıınız ekinde olup, Şubat Ayı olağan meclisinde görüşülmesini müsaadelerinize arz ederim.
Belediye Meclisi'ne
28.01.2014
Harndi SEDEFÇI
~Iediye
Başkanı
(~_
Eki: İmar Komisyonu Kararlan
~
~,.s..c...",,"",\ -:::::::::>5=-,..-,..
Edirne Beledivesi
imar Komisyonu "Kararı
Sayı:
ı
Tarih:27.01.20ı~
Nurten ÖZA Y'ın ıo.12.2013 tarihli dilekçcsi ile Tapunun Edirne Merkez Demirkapı
Mevkii Pafta:E17d-13c- la Ada: i477, parsel:85 sayılı taşınmazının imar planının konut dışı
kentsel çalışma alanından tercihli kullanım alanına dönüştürülerek otel işlevi olan emsal:3
hmax:serbest olarak değiştirilmesi talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar planında konut dışı kentsel çalışma alanında kaldıgı tespit
edilmiş olup bölgenin konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlandıgı, tercihli kullanım
alanlannın Olin Yag Fabrikası ile Sanayi Sitesi arasında kalan bölgede bulundugu tespit
edildiginden talebin reddine karar verilmiştir.
Hakan İNCl
İmar Komisyonu Başkanı
J
l\:.i"-T 11..AM'lf.\i) ı
Hasan YÜREK
~.
Savaş üNER
tmar Komisyonu Üyesi
J\L)~
yonu Üyesi
Edirne Beledi}'csi
Imar Komisyonu Kararı
Sayı:2
Tarih:27.0ı.201~
Refıa KÜPYAPAN'ın
03.11.2013
tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez
Kirişhane Mahaııesi Pafta:22 parsel:584 i sayılı taşınmazının konut alanı olarak imar planı
içerisine alınması talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın 1/5000 ölçakli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı dışında kaldığı tespit edilmiş olup ilgili kurumlardan görüş alındıktan sonra
konunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Hakan INCL
İmar Komisyonu Başkanı
lk:.p..,~Lt\.mA~.!J
Hasan YÜREK
Imar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
Imar Komisy
Üyesi
Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı
Sayı:3
Tarih:ı7.01.20ı~
Fatma KILKIŞ vs.'nİn 04.12.2013 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez
Sancapaşa Mahallesi Pafta:60 Ada:425, parsel:l;
sayılı taşınmazımn 16 parsel ile
şuyulandınlması olduğu ancak Ada:425, parsel:16 sayıh taşınmaz üzerinde ruhsath bina
bulunduğundan şuyulandırılmanın kaldınlması için plan tadilatı yapılması talebi üzerine
yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu Ada:425, parsel:16 sayılı taşınmazın imar planında kısmen yolda kısmen
de ayrık nizam 4 katlı konut alanında kaldığı ancak üzerinde ruhsath yapı bulunduğu tespit
edilmiş olup 16 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binayı kapsayacak şekilde yolun
yeniden düzenlendiği plan tadilatının hazırlanarak tarafıffilza iletildikten sonra konunun
yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Ilakan İNCİ
imar Komisyonu Başkanı
ı"-A"" \ LAl'f\
r':\. 'D ,)
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş ÜNER
Imar Komisy u Üyesi
ÖKEN
Üyesi
Edirne Beledi"esi
İmar Komisyonu "Kararı
Sayı:.t
Ta.ih:27.01.2014
Rahmi ÇELIK vs.'nin 12.12.2013 ta.ihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez
Kirişhane Mahallesi Pafta:16 parsel:5342 sayılı taşınmazının imar planında tercilıli kuııanım
alanında kaldığı bu alanlarda taban alanı kısıtlamasından dolayı ISkatlı
yapı ortaya
çıkacağından bu durumdan Selimiye Caminin sİluetinin olwnsuz etkilenecegi siluetin
korunması için taban alanı şartının kaldınlarak
ı2m lik yoldan çekme yapılmaması ve ön
bahçe mesafesinin mcvcut tcşekküle göre belirlenmesi talebi üzerine yapılan inceleme
neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar planında tercilıli kuııanım alanında kaldığı plan notlannda
"zemin ve 1. Normal katlarda taban alanı maksimum %SO'yi geçemez." Dendiği tespit
edildiginden bu şartlara göre parselde 15 katlı yapı ortaya çıkacağı anlaşılmış olup Kent
Merkezi Siluetinin olumsuz etkilenmemesİ amacıyla taban alanı şartı gözetIDerlen kitle etüdü
olarak hazırlanan plan tadiIatının uygun olduğuna karar verilmiştir.
Hakan İNCi
Imar Komisyonu Başkanı
\."-.p..,l"lL}!> •.r-nt\.D.1)
Ilasan YÜREK
Imar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
İmar Komisyon Üyesi
Edirne Beledivcsi
imar Komisyonu ~Karan
Sayı:5
Tarih:27.01.20ı~
Tayfun Sitesi Yönetimi Adına Orhan YILMAZ'ın 27.09.20 l3 tarihli dilekçesi ile
Şükrüpaşa Mahallesi lJahriye Üçok Caddesi 230.Sokagın imar planında taşıt yolundan yaya
yoluna dönüştüriilmesi talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu eski adı 230. Sokak yeni adı Şehit Tuncay GÜDÜCÜ olan sokağın imar
planında 7m lik yololarak kısmen oluştuğu ve giriş alan konutlar olduğu tespit edilmiş olup
yolun imar planında kapatılması mümkün olmadığından talebin reddine karar verilmiştir.
Hakan INC!
tmar Komisyonu Başkanı
ı..... '£.AT
~ ...,..,. ('c'\ j), ••.~ı)
/
Hasan YÜREK
imar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
İmar Komisyonu Üyesi
d~~'\Pt---
Murat KA Y SÖKEN
:nUÜ
h
Edirne Rcledivcsi
imar Komisyonu .Kararı
Sayı:6
Tarih:27.01.2014
Levent ADRİYATİK ve Bülent ADRİYATiK'in 03.10.2013 tarihli dilekçesi ilc
Tapunun Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Pafta:227 Ada: 1467 Parscl:32 sayılı taşınmazının
imar planında park alanından çıkarılması talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar planında kısmen park alanında ve kısmen de
ağaçlandınlacak alan(llniversite) kaldığı tespit edilmiş olup, park alanının farklı işlevli bir
alanına dönüştürilımesi durumunda aynı bölgede başka bir yeşil alan aynıması gerekmekte
olup bölgede yeni yeşil alan yaratılması mümkün olmadığından tadilat teklifınin Karayolları
Bölge Müdilrlüğü'nlln görüşü alındıktan sonra yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.
ııakan İNci
Imar Komisyonu Başkanı
Idd',.•
"'LlI)"N\~J)
/
Hasan YüREK
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
imar Komisyon .. yesi
Murat KAY AS ..'KEN
İmar Komis :u
Üy~
Edirne Bclcdi}'csi
İmar Komisyonu Kararı
Sayı:7
Tarih:27.01.2014
Cengiz ŞEFLEK'in 27. i 1.2013 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Ortaçukur
Mahallesi Pafta:137 Ada:327, parsel:7 sayılı taşırunazının imar planında 3 kattan 5 kata
çıkanlması talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın ayrık nizam 3 katlı konut alanında ada ortasında kaldığı imar
yoluna cephesi bulunmadığı tespit edilmiştir.Plan Yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 28.
maddesinin 2. fıkrasında "Kat adedi arttıolmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat
adetlerinin tayininde K~[(Ill + II2)i2]+7 m. [onmillilne göre bulunacak bir yoldaki karşılıklı
bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık, sağlanacaktır." denmelcte olup taşınmazın herhangi
bir imar yoluna cephesi bulunmadığından talebin reddine karar verilmiştir.
Ilakan iNCi
lmar Komisyonu Başkanı
llt.J"ıı.Tl '-A
f'(\ i'\.i")
LJ
/'
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
Imar Komisy u Üyesi
()
MuraıKAYAS
t::
'KEN
Imar KOm~YOnu
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
;
Tarih:27.01.2014
Yeşil Vadi Site Yönetimi adına Ekrem UYGUR ve Adem TURNA'nın
06.11.2013
tarihli dilekçesi ile binaların arkasında bulunan yolun ve bu yola paralel olan yolun
kapaıılarak park alanına dahil edilmesi talebi üzerine yapılan İnceleme neticesinde;
Söz
konusu yolların yerinde
değerlendirilmesine
incelemesi
yapıldıktan sonra konunun yeniden
karar verilmiştir.
Hakan iNCi
İmar Komisyonu Başkanı
,-I(:~i
i...
I....p..('(\~o.\)
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş ÜNER
İmar Komİs nu Üyesi
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Sayl:9
Tarih:27.01.2014
Fikret DişliLER'in 06.12.2013 tarihli dilekçcsi ile tarla vasıflı taşınmazlannın yan
yana olmasına rağmen imar uygulaması sonucu 2683 adada hisseli parseller verildiği
hissedarlığı kaldıolması içİn gerekli düzenlemenin yapılması talebi üzerine yapılan inceleme
neticesinde;
Belediye Meclisi'nin 03.01.2014 tarih ve 2014/08 sayılı kararında hissedarlığın
giderilebilmesi için 2683 adada bulunan parsel maliklerinin muvafakatnamesi alınarak gerekli
plan tadilatı ve imar uygulaması yapıldıktan sonra konwıun yeniden değerlendirilmesine karar
verildiği tespit edildiğinden bahse konu Meclis Kararının geçerli olduğwıa kararverilmiştir.
Ilakan INct
İmar Komisyonu Başkanı
\il.~TILI'oN\A..DıI)
Ilasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
İmar KOmiSYO~ÜyeSi
~~_£:-d~
MuratKAY SÖKEN
İmar Komi yon: Ü~
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Tarjh:27.01.201~
Sayı: LO
Saniye Zuha! AKGüN'ün 10.12.2013 tarihli dilekçesi ile tapunun Edirne Merkez
Kirişlıane Mahallesi pafta:50L-IIIc Ada:2253 Parsel: iO sayılı taşınınaz ve Pafia:EI7d-07d-2d
Parsel:6079 sayılı taşınmazın plan notlarımn 7.3.1.maddesinde "minimum taban alanı oranı
(mintaks)=O.30 maksimum taban alanı oranl=0.40 değerleri aşılmamak koşulu ile parselde
ve/veya adada hesaplanacak kaks değeri aşılınadan bu değer emsal kabul edilerek h:serbest
yapı yapılabilir." Dendiğinden emsa1i kullanamadığından kat yüksekliğinin 6 kat olarak
değiştirilmesi talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Bahse konu plan notu 750-1500 012 , 1501 012 ve üzeri, ada bazında uygulamalarda
geçerli olduğu tespit edilmiş olup Patla:50L-IIIc Ada:2253 Parsel:IO sayılı taşınınaz ve
Pafta:EI7d-07d-2d Parscl:6079 sayılı taşınınazın ıoplam yüzölçümü 750m2 den az olduğu
için plan notlanmn 7.3.I.maddesi uygulanamayacağından karar üretilmesine gerek
olmadığına kararverilmiştir.
Hakan iNci
İmar Komisyonu Başkanı
L~ t\..,.
l ı-lV'<\
rı. i"'ıı. \)
Hasan YÜREK
imar
misyonu Üyesi
Savaı; ÜNER
tmar Komisy nu Üyesi
Murat KAYA
KEN
imar Komisyon Üyesi
h
Edirne Beledi)'esi
imar Komisyonu Kararı
Sayı: i ı
Tarih:27.0 1.2014
Fehmi ÖZTÜRK'ün 24.12.2013 tarihli dilekçesi ile tapunun Edirne Merkez
Medresealihey Pafta:E 17d-7a-3d Ada:44 ı Parsel:35 sayılı taşınmazın imar planında 3 kattan
4 kata çıkarılması talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmaziann imar planında aynk nizam 3 katlı konut alanında kaldığı
tespit edilmiş olup Plan Yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 28. maddesinde "lmar
planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu
nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: a) Artan nüfusun ihtiyacı
olan sosyal ve teknik altyapı alanlan EK-l de helirtilen standartlara uygun olarak plan
değişikliğine konu alana hizmet vennek üzere aynhr ve/veya artınhr. h) Kat adedi
arttırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde aşağıdaki fonnüle
göre bulunacak bir yoldaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır."
Dendiğinden yol genişliğinin sağlanma')ı ve ilave yeşil alan ihtiyacının karşılanması mümkün
olmadığından talebin reddine karar verilmiştir.
Hakan INC!
İmar Komisyonu Başkanı
\.f£..I\"'" i.. LN'o(\.~ıJ
Hasan YüREK
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
İmar Koro' onu Üyesi
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu' Karan
Sayı: 12
Tarih:27.01.2014
Vega Otelcilik Emlak Yatırımlan San. ve Tic. A.Ş.'nin 23.12.2013 tarihli dilckçesi ilc
tapunun Edirne Merkez Pafta:EI7d-7c-1 a Ada:243 i Parscl:2 sayılı taşınmazın imar planında
hmax:9.50 yüksekliğinin emsal sabit kalmak kaydıyla h:36.50m ye çıkanlması talebi üzerine
yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar planında emsal:I.57 hma,,:9.50 ın olan özel proje
alanında kaldığı tespit edilmiş olup talep edilen h:36.50m yüksekliğin bölgenin siluctİni
olumsuz etkileyeceğinden talebin reddine kararverilmiştir.
Ilakan INci
İmar Komisyonu Başkanı
lt:. p..-r (. L{'!>..f'<\ PO.D i)
i
Hasan' NER
Imar Kom"
Üyesi
imar Komisyonu Üyesi
Savaş ÜNER
Murat KAY SÖKEN
İmar Komisy
u Üyesi
Ilasan YÜREK
İmar Komisy nu Üyesi
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Sayı: 13
Tarih:27.0 1.20 i 4
imar Komisyonunun mülkiyeti Belediyemize ait olan tapunun 2216 ada. 5
parsel sayılı taşınmazın emsal ve kat yüksekliği ilc ilgili yapmış olduğu incelemeler
neticesinde;
Söz konusu Ada:2216 Parsel:5 sayılı taşınmazın emsal:I.50 blok nizam 8 katlı
konut adası olduğu tespit edilmiş olup çevredeki yapılaşmalar göz önüne alındığında
nayındırlık Bakanlığının 19.07.2006 tarih ve 2006/13 sayılı genelgesinin (c) maddesi
gereğince değişikliğe esas jeolojik etüt yapılması kaydıyla 2216 ada. i,2,3,5 ve 6
parsel sayılı taşınmazlarda emsal sabit kalmak şartı ilc h:serbest olarak plan
değişikliği yapılmasmın kabulüne karar verilmiştir.
Hakan İNCİ
İmar Komisyonu Başkanı
lf.Lflı.'"""tl '-
~N"\~
i)
/
Hasan "NER
İmar Ko .
Üyesi
w(
i
Savaş ÜNER
Imar Komİs onu Üyesi
ılasan
YüREK
imar Komisyonu Üyesi
Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı
Sayı: 14
Tarih:27.01.2014
ı.
Mahmut YALÇINKAYA 'nın 1 10.2013 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez, Medrese Alibey
Mahallesi, Pafta: 37 Ada: i613 Parsel: 77 sayılı taşınmazının güneyinden geçen yolun
kaldırılması ve blok olan nizamının bitişik olarak değiştirilmesi talebi üzerine Belediye
Meclisi'nin 04/12/2013 tarih ve 2013/475 sayılı karan ile yerinde İnceleme yapıldıktan sonra
konunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Yerinde yapılan incelemeler neticesinde ; söz konusu taşınmazın kısmen yolda.
kısmen park alanında ve kısmen de blok nizam 6 kat zemin kat ticaret üst katlar konut
alanında kaldığı tespit edilmiş olup taşınmazın bulunduğu adada arka ve yan bahçe
mesafelerinin bazı parsellerde bırakılınadığı diı1er parsellerde ise düzensiz olduğu, komşu
adalarda yapı nizamının bitişik olarak uygulandığı tespit edilmiş olup parselin park alanında
kalan kısmının Şartsız ve bedelsiz olarak terk edilmesi kaydıyla zemin katta ticaret kısmının
parsel derinliğince, ön bahçe mesafesinin mevcut teşekküle göre bırakıldığı üst katlarda kapalı
çıkma şartının uygulandığı, arka bahçeden 2nı çekilen ve komşu parseııere bitişik olarak
önerilen kitle etüılü tadilatın uygun olduğuna karar verilmiştir.
Hakan iNel
İmar Komisyonu Başkanı
1.....~ııı..,IL/\.r'('\(!ıı.D\)
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş ÜNER
İmar Komisyo u Üyesi
Murat KAY SÖKEN
i:yon~
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Sayı:IS
Tarih:27.01.201~
Turan MENCİK 'in 01.10.2013 tarihli dilekçcsi ile Edirne Merkez, Abdurrahman
Mahallesi. Ada:599 Parscl:9 sayılı taşınmazının aynı ada 4 ve 8 parsel sayılı taşınmazlarla
birleşmek istemediklerine dair taahhütnameler dikkate alınarak şuyulandınlmanın kaldırılması
ve parseline yapmak istediği yapının kitle etüt1ü olarak plana işlenmesi talebi üzerine
Belediye Meclisi'nin 06.11.2013 tarih ve 2013/434 sayılı kararı ile yerinde inceleme
yapıldıktan sonra konunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Yerinde yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazın aynk nİzam 5 katlı
konut alanında kaldığı ve Ada:599 Parsel:9.4 ve 8 sayılı taşınmazlann maliklerinin
şuyulandırılmak istemediklerine dair taahhütnamelerinin bulunduğu tespit edilmiş tescilli
taşınmaza komşu parseller olduklarından Edirne Kültür Vartıklanm Koruma Bölge
Kurulunun uygun görüşü alınmak kaydıyla Ada:599 Parsel:9,4 ve 8 sayılı taşınmazlan için
hazırlanan öneri kitle etüt1ü plan tadilatımn kabulüne karar verilmiştir.
Hakan iNCi
İmar Komisyonu Başkanı
i
t..,.,.., \ .....
/Vf\~c
'J
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
imar Komisy nu Üyesi
h
Murat KA YA ÖKEN
İmar
misyonu
•
Edirne Beledi)'csi
İmar Komisyonu Karara
Sa)'ı:16
Tarih:27.0ı.2014
İmar komisyonunca Plan Dotlarının pazar Alanı plan notları ile ilgili olarak yapılan
değerlendirme neticesinde;
Plan notlannda "26.14. Pazar Alanı: 26.14.1. Kent içerisinde semt ölçeğinde pazar
ihtiyacının karşılanacağı
alanlardır. Açık ve kapalı olarak düzenleme yetkisi belediyeye
aittir.Kapalı
olarak düzenleme
yapılması
halinde aşağıdaki
yapttaşına
şartlarına
uyulur.Maksimum Bina Boyu ::: 30.00 Metre Maksimum Bina Yüksekliği=
6.50 Metre
Maksimum !nşaat Alanı (Emsal)= 0,50" Şeklindeki plan notunun 26,14, Pazar Alanı:
"26.14. ı. Kent içerisinde semt ölçeğinde pazar ihtiyacının karşılanacağı alanlardır. Açık ve
kapalı olarak düzenleme yetkisi belediyeye aittir. Bu alanlarda kapalı pazar yeri yapılması
durumunda
Belediyesi taratindan uygun görülecek vaziyet planına göre uygulama
yapılacaktır." Şeklinde değiştirilmesinin uygun olduğwıa karar verilmiştir.
Hakan İNCI
İmar Komisyonu Başkanı
L'<-"'"
i L "nı
"'bı)
Hasan YÜREK
Imar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
İmar Komis nu Üyesi
Murat KAYA 'ÖKEN
Imar Kom' YO:u ~
Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı
Tarih:27.0ı.ıOI~
Sayl:17
Ankan İnşa ve Dekorasyon Gıda Tern.Nak.İtIı.İhr.San.Tie.Ltd.Şti'nin
13.01.2014
tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez, Kavgaz Mevkii Pafta:E!7d-07c-2b, Ada:2459 Parsel:!
sayılı taşınmazında böldgedeki işyeri ihtiyacının karşılanması amacıyla bodrum katta ve
zemin katta arsanın %40 taban oturumunu geçmeden önerilen şekilde kitle etildün imar
planına işlenmesi talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde;
Söz konusu taşınmazın mevcut imar planında emsal:L.40 h:serhest konut alanında
kaldığı tespit edilmiş olup, önerilen kitle etütlü plan tadilatında emsaloranının aşılmadığı
zemin katta yapılacak uygulamanın cephe uzunluğu nedeniyle kitle etütlü olarak önerildiği ve
emsal şartının aşılmadığı tespit edildiğinden, mevcut plan notlanndaki emsal şartının
aşılrnaması kaydıyla önerilen kitle etOtlü plan tadilatının uygun olduğuna karar verilmiştir.
Hakan İNCI
İmar Komisyonu Başkanı
\LLA"'T \ ••..
p..N\~~')
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş ÜNER
tmar Komisyo
Üyesi
dP4
Murat KA YAS KEN
imar ~ rnis:[::i
Edirne Belediyesi
imar Komis)'onu .Kararı
Sayl:19
Tarih:27.01.20U
Mehmet TAŞÇıOGLU'nun i1.06.2013 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez
YM:32 Buçuktepe Mahallesi Pafta:126 Ada:IS9 Parsel:24 taşınmazın imar planında Belediye
Hizmet Alanından ticaret ve konut alanına dönüştürülmesi talebi
ile ilgili Belediye
Meclisi'nİn 04.09.2013 tarih ve 2013/347 sayılı kararı ile ilgili müdürlüklerin görüşü
alınmasına karar verilmiştir.
Yerinde inceleme yapılmış olup Su ve Kanali7.asyon Müdürlüğü'nün 27.01.2014 tarih
ve 97 sayılı yazılarında taşınmazın Belediye Hizmet Alanından çıkarılması uygun
bulunduğundan söz konusu taşınmazın imar planında Belediye iIİzınct Alanından çıkarılarak
kısmen park kısmen zemin kat ticaret üst katlar konut bitişik nizam 4 katlı konut alanına
dönüştürüldUğü plan tadilat! teklifinin kabulUne karar verilmiştir.
Hakan İNCİ
İmar Komisyonu Başkanı
\ '" po. 'T \ <..J'v<)i'''')
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
M ural KAY AS KEN
İmar
o ıs:on~
Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı
Sayı: 20
Tarih:27.0ı.ı014
İmar Komisyonunun 03.01.2014 tarih ve 2014/21 sayılı Belediye Meclis Karan
ilc ilgili olarak yapmış olduğu incelemeler neticesinde;
Belediye Mcclisi'nin 03.01.2014 tarih ve 2014/21 sayılı karannda "Ada:22IS
l'arsel:4 ve 9 sayılı taşınmaziann emsal:I.SO blok nizam 8 katlı konut adası olduğu
tespit cdilmiş olup çevredeki yapılaşmalar gözönüne alındığında Bayındırlık
Bakanlığının 19.07.2006 tarih vc 2006/13 sayılı genelgesinin (c) maddesi gereğince
dcğişikliğe esas jeolojik etüt yapılması kaydıyla 22 iS adada emsal sabit kalmak şartı
ilc h:serbest olarak plan değişikliği yapılmasının kabulüne karar verilmiştir." Babse
kararın "Ada:22 i S Parsel:4 ve 9 sayılı taşınmazların emsal: i,SO blok nizam 8 katlı
konut adası olduğu tespit edilmiş olup çevredeki yapılaşmalar gözönüne almdığında
Bayındırlık Bakanlığmın 19.07.2006 tarih ve 2006/13 sayılı genelgesinin (c) maddesi
gcreğince değişikliğe esas jeolojik etüt yapılması kaydıyla 221S ada, 2,3.4,9 vc i O
parsel sayılı taşınmazlarda emsal sabit kalmak şartı ile h:serbest olarak plan
değişikliği yapılması" şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir
llakan İNCİ
İmar Komisyonu Başkanı
',-",,"""DJ)
Ü~A"'T
/'
Hasan
ER
İmar Karnİ 'onu Üyesi
4if
Savaş ÜNER
İmar Komisyon Üyesi
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Edirne Belcdinsi
İmar Komisyonu "Kararı
Sayı:21
Tarih:27.01.2014
Ertugru/ DEMİR'in
27,11.2013 tarihli dilekçesi ile tapunun Edirne Merkez
Arnm..ı.ııköy Mevkii Pafta:E17d-7a-2b Ada:266l Parsel:l sayılı taşınmazının imar planında
akaryakıt istasyonu alanına dönüştürülmesi talebi üzerine yapılan İnceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar planında konut dışı kentsel çalışma alanında kaldığı,
taşınmaza aynı yönde ı km. mesafe içinde başka bir akaryakıt İstasyonu bulunmadığı tespit
edilmiş olup. taşınmazm imar planında konut dışı kentsel çalışma alanından akaryakıt
İstasyonu alanına dönüştürülmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
Hakan INCI
İmar Komİsyonu Başkanı
\.J~..(!l..T
\ '-
p.,mA,.'öıI)
/
Hasan
İmar KO'fU
ER
Üyesi
Savaş üNER
İmar Komİs
nu Üyesi
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Murat KA YA ÖKEN
omis~onu~
Edirne Bcledi)'csi
İmar Komisyonu Karan
Sayı:22
Tarih:27.01.2014
tmar komisyonunca Belediye Meclisi'nin 02.10.2013 tarih ve 2013/377 sayılı kararı
ile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde;
Belediye Meclisi'nin
02.10.2013 tarih ve 2013/377 sayılı karan
ile "imar planında
Kavgaz, Kimyalar, Fırınlarsırtı ve Arnavutköy Mevkiilerinde veya Şükrüpaşa Mahallesi,
Fatih Mahallesi ve L.Murat Mahallesi sınırları içinde imar planında kat yüksekliği
belirtilmeyerek yükseklik serbest verilen imar adalarında yükseklik en fazla 12 kat
uygulanacaktır. Ancak her durumda yapılacak yapının kotu 14701 kotunu geçemez. Kot
uygulamaları sonucunda taşınmazda emsal hakkı kullanılmaması durumunda Belediye
Meclisince taşınmaza özel kot veya taban alanı belirlemesi yapılabilir." Denmekte olup ancak
uygulamada 147m kotuna göre 12 kattan daha fazla kat yüksekliği (13,14 kat vb.) yapabilen
alanlar bulunduğu ve Planlı Alanlar Tip tmar Yönetmeliği'nin geçici 7,maddcsi gereğince
01.06.2013 tarihinden itibaren i yıl içinde yapılan başvurularda 01.06.2013 tarihinden önceki
imar yönetmeliklerine göre uygulama yapılabileceği belirtilmiş olduğundan yükseklik
düzenlemesinde farklı haklar doğuracağı tespit edilmiş olup bahse konu plan notunda 12 kat
uygulamasının kaldırılarak yalnızca kot sınırlamasının uygularunasına kararverilmiştir.
Ilakan INCi
imar Komisyonu Başkanı
\((A,
{c..
ı::..MA:i)')
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
İmar»omisyo
-=:d-~
Murat KAY SÖKEN
Üyesi
iS:o"C
/
/
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Sa"I:23
Tarih:2S.0ı.2014
Belediye Meclisi'nin 04.12.2013 tarih ve 2013/495 sayılı karan ile geriye çekilen
Teeimen ÇAGLAR PetrolOtom. Trz. ith. ılır. Ltd. Şıi.nin 30.05.2013 ıarihli dilekçesi ile
Tapunun Edirne Merkez pafta 50 L III b, ada 2034, parsellsayılı
taşınmazında
FastfoodIRestoran yapmak için plan tadilatı yapılması talebi üzerine talebi üzerine yapılan
incelemeler neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar planında akaryakıt istasyonu alanında kaldığı tespit
edilmiş olup ticaret alanı olarak aynIrnak istenen kısımda getirilen yapılaşma şartlan
incelendiğinde. karayolu çekme mesafesine ve TS 12820 "Akaryakıt İstasyonlan~Emniyet
Kurallan" standartlarına uyulduğu tespit edildiğinden akaryakıt İstasyonundan kısmen
akaryakıt istasyonu kısmen emsal:l,50 h:5 kat ticaret alanı olarak düzenlenen plan tadilatı
teklifinin uygun olduğuna karar v~lmiştir.
Hakan iNci
İmar Komisyonu Başkanı
Hasan ÜNER
İmar Komisyonu Üyesi
Sava:;ÜNER
lmar Komisy
u Üyesi
Hasan YÜREK
İmarKomisyonu Üyesi
-
-
Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Karan
Sayl:24
Tarih: 28.01.2013
Huseyin Mole adına mirasçısı Emre MOLE, Demir Ali MOLE, Hüsnü MOLE, Esma
ÇAVDAR ve Emine ESKlKAPLAN'[N 25.12.2013 ıarih[i dilekçeleri ile 2007 yılında yapı[an
imar uygulamasına açmış olduklan davayı kazandıkJan buna göre uzlaşma talepleri uyugn
görülmeyerek yeniden uygulama yapı[ması yönünde 07.11.20[2 ıarih ve 2012/417 sayılı
Belediye Meclisi Kararı alındığı, ancak alınan kararı kabul etmemeleri üzerine Şükrüpaşa
Anıtı Altında olan yerlerinin tek bir imar adasında toplanması ve kavgaz~kimyaıar revizyon
imar planında özel plan notlan olan emsal 1.40 yükseklik serbest alanına dönüştürülmesi ve
Dörtkaya Mevkiinde kalan yerlerine karşılık 2481 ada 1 parsel ve 2482 ada 3 parsel önündeki
park alanından aynı büyüklükte yer verilmesi talebi üzerine alman imar komisyonu karannm
g:eri çekilmesi üzerine yeniden yapılan inceleme neticesinde;
Öncelikli olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun •• Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan"
başlıklı kısmının ı5 k maddesinde "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu
ııyuşmazhklarm anlaşmayla tasfiyesine karar vermek." denmekte olduğu. dava konusu imar
uygulamasında anıt ,ltında ;ki adet olmak üzere 2429 ada 2 parsel (3672.66 m2) ve 2430 ada
2 parselin (2032,05m2) veri[digi, bunun dışında Dörtkaya Mevkiinde 2400 ada 3 parsel
(2136,27 m2) ve 2399 ada 5 parsel (541 m2) başka alan verildigi. imar uygulamasına açı[an
:!009l13 esas nolu ve 2009/780 nolu kararın belediyemiz aleyhine sonuçlandığı tespit
'edilmiştir. davacılarla uzlaşmaya gidilmeyerek yeniden tüm alanda imar uygulı:ınıusı
yapılması düşünüldüğünde imar uygulaması için ödenecek ücret, imar uygulamasında karşı
karşıya kalmabilecek bazı kanıulaştırmalar ve alan içinde alınan ruhsatlardan ve yapılan
işlemlerden dolayı alan içindeki inşaat bina sahiplerinin mağdur olacağı göze alındığında,
uzlaşma yoluna gidilmesinin Belediyemizin maddi ve manevi çıkarlan açısından uygun
ol,cagı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle [) 2430 ada 2 parsel ve 2429 ada 2 parselin KavgazKimyalar çevresinde yapılan revizyon imar planındaki aynı plan notları ile emsal 1.40
vükseklik serbest olması için söz konusu re••..
izyon imar planı sınırından bu taşınmazlann
bulunduğu alana kadar bu taşınmazlan da kapsayacak şekilde davaemın uzlaşmasında talep
ettiği gibi revizyon imar planı çalışması yapılmasının 2) Tapunun Edirne Merkez 2400 ada 3
parsel ve 2399 ada 5 parsel sayılı taşınmazın imar planında park alanına dönüştUrUlmesine,
taşınmazlann büyüklü~yle aynı alan kadar 2481 ada i parsel ve 2482 ada 3 parsel önünde
kalan park alanlarından konut alanı ayrılmasının 2399 ada 5 parsel, 2400 ada 3 parsel ve imar
planında e~itim kampüsü alanında kalW1 2509 ada 1 parseldeki 1 ı55.54 m2.1ik hissesine
karşılık takasının yapılması şartıyla uygun olduğuna karar verilmiştir.
Hakan İNel
İmar Komisyonu Başkanı
Hasan üNER
İmar Komisyonu Üyesi
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
'-;avaş üNER
İmar Komisyonu Üyesi
Murat KAY ASÖKEN
İmar Komisyonu Üyesi
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Sa)'ı:2S
Tarih: 28.01.2013
Teha Trakya Özel Egitim Bilgisayar Araştırma İıış.Tic,lıd,Şıi'nin 22,08.2013 tarihli
dilekçesi ile TaplUlUn Edirne Merkez Pafta: ıo Ada:76 Parsel:31 i sayılı taşınmazının 1988
tarihinde onaylanan imar planında 4 kat olan yüksekliginin Edirne Kenti Kentsel Sit Alanı ve
Etkileme Geçiş Bölgesi Revizyon ve Ilave Koruma Amaçlı İmar Planında 3 kat olarak
onaylandığı aynca milze denetiminde yapılan kazılarda sur duvarının temellerinin çıktıgı
29,09,2009 tarih ve 2696 sayılı kurul karan ile onaylanan projede Ali Paşa Çarşısından Sm
çekildig,i bu nedeme arsanın ,yapılaşma alanının azaIdıgı belirtilerek 2863 sayılı Kültür Ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 5226 sayılı kanun ile değişik 17.maddesine göre
Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından kayıpların
belirlenerek bahse konu maddeye göre yoğUnluk artışı sağlanarak 7..arannın telafi edilmesi
talebi üzerine rayiç bedel denkleştirmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına ve aktanm
alanlaomn belirlenmesine şeklinde Belediye Meclisi'nin 02.10.2013 tarih ve 2013/389 sayılı
kararı alınmıştı.
Alınan karar gereği Değerleme Uımanları tarafından rapor tarafımıza
ulaşmış olup yapılan inceleme neticesinde oluşturulan imar komisyonu kararının ocak ayı
olağan Belediye Meclisi toplantısında geri çekilmesi üzerine yapılan yeniden degerlendirme
sonucunda;
Söz konusu taşınmazın 2007 yılından önce yürürlükte bulunan imar planında 4 kat
olduğu, 2007 yılında onaylanan koruma amaçlı imar planı ile 3 kata indirildiği, taşınmazda
sur hattı çıkması nedeni ile bazı çekme mesafelerinin degiştirildiği ve Alipaşa Çarşısından
çekme mesafesi bırakıldıgı tespit edilmiştir.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. Maddesinin "c"
bcndinin ı. ve 2. Fıkralarında "Yapılanma hakları kısıtlanmış tescilli taşınmaz kültür
varlıklarına veya bunların koruma alanlarında bulunan ya da koruma amaçlı imar planlanyla
yapılanma hakIan kısıtlanan taşınmazlara ait mülkiyet veya yapılanma haklarının kısıtlanmış
bölümünü, imar planlarıyla yapılanmaya açık aktarım alanı olarak aynlmış. mülkiyetlerindeki
vcya üçüncü şahıslara ait alanlara, aktarırndan yararlanacak öncelikli hakları belirleyerek bir
program dahilinde aktarmaya, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeler,
bunların dışında valilikler yetkilidir.
Aktarım işleminde Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı gayrimenkul değcrleme
şirketlerince yapılacak rayiç değer denkleştirmesi esastır. Ancak aktanma konu hak tesciIli
taşınmaz kültür varhgına ilişkin ise yapı degeri dikkate alınmaz .... " Denmektedir.
Buna göre Sermaye Piyasası Kurulundan onaylı gayrimenkul deg,erleme uzmanlarınca
yapılan hesaplamalara ve Belediyemizce ek açıklamalar talep edilmesi üzerine degerlerne
şirketince tarafımıu gönderilen 23.01.2013 tarihli yazılarına göre yapılan işlemler sonucunda
maarif caddesinde 2 i34 012 inşaat alanı kaybı olduğu tespit edilmiştir.
Hak aktarımı yapılacak alanlar olarak Tapunun Edirne Merkez 2442 ada i parsel, 2454
ada 8 parsel, 1389 ada 38 ve 39 parseller teklif edilmiştir. Hak Aktanmı teklif edilen parseller
yeni gelişim bölgesinde olması etraflarında yapılaşma olmaması ve imar uygulanıasına
girerek tamamen yeni gelişim bölgesinde bulunacak olması dolayısıyla uygun görülmüş olup,
farklı yerlerde olsun veya aynı yerlerde olsun 3 i94 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine
göre uygulama yapılması durumunda toplam 29.109 012 arsa olarak dönüşecegi tespit
edilmiştir.
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Sayl:26
Tarih: 28.01.2013
Beyıullah aüNA YDIN'ın 28.04.2010 kayıı tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne
Merkez pafta 220/22 i-I, ada i718, parsel 94 sayılı taşınmazın kitle eıüdü olarak İmar planı
degişikligi yapılması talebi üzerine 04.08.2010 tarih ve 2010/159-408 sayılı plan ıadilatı
iletildikten sonra tekrar görüşülmesi şeklinde Belediye Meclisi Kararı alınmıştı. Teklif edilen
plan tadilatı üzerinde yapılan İnceleme neticesinde;
Söz konusu plan tadilatında parsel sınırlarından 3 m. çekilecek ve üst katlarda çıkma
yapılacak şekilde kitle etüdü düzenlemesi yapıldıgı, önerilen kitlenin bu durumda cephe aldıgı
sokaklarda mevcut binalann hattının önüne çıkmadıg:ı veya parsel komşulug:unda bulupan
cep oıoparkı ve yeşil alanlar dolayısıyla karşı cephede uygulanan çekme mesafelerini
aşmadığı tespit edilmiş olup, teklif edilen parsel sınırlanndan 3m. bahçe mesafesi bırakılan,
üst katlarda çıkma yapılan 5 katlı işlevi ticaret olarak korunan plan tadilatının uygun olduğuna
kararverilmiştir.
Hakan İNCİ
İmar Komisyonu Başkanı
Hasan üNER
tmar Komisyonu Üyesi
Hasan YÜREK
tmar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
tmar Komisyonu Üyesi
Muraı KA YASÖKEN
İmar Komisyonu Üyesi
Download

İmar Komisyonu 2014 Ocak Ayı Çalışma Raporu