Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Sayı: 52
Mevkii
Tarilı:26.02.2014
V.Yüeel YETİş'in 13.11.2013 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez Demirkapı
rafta:237 i\da:1477
l'arsel:79 sayılı taşınmazın imar planında sanayi
alanından Emsal:2 özelokul
ve eğitim alanına dönüştürülmesi talebi üzerine
03.01.2014 tarilı ve 2014/16 sayılı Belediye Meclis Kararı ile avan proje hazırlanarak
sunulduktan sonra konunun yeniden değerlendirilmesine kararverilmiştir.
Söz konusu taşınmazda hazırlanan avan proje üzerine yapılan incelemeler
sonucunda taşlilmazın "1- Üzel Eğitim Tesisi Alanı içerisinde emsal şartı içerisinde
eğitim tesisi alanı ile birlikte öğrencilerin konaklamasına, spor yapmasına vb.
aktiviıelere yönelik spor salonu. yemekhane. yurt. kütüphane gibi tesisler yapılabilir.
2-Çekme ınesafesinde Karayolları çekme mesafesine uyulacaktır." Şeklindeki plan
notları ile birlikte emsal 2.00 Özel Eğitim Tesisi Alanına dönüştürüldüğü plan tadilatı
teklifinin uygun olduğuna kararverilmiştir.
llakan iNCi
İmar Komisyonu Başkanı
l'l.f'.. ..,.Ic.{'..m
"'''
i)
Hasan YÜREK
imar Komisyonu Üyesi
Sava ÜNER
İmar Komisyonu Üyesi
(10"-"-1 u..roA.':>I)
J
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Sayı: Si
Tarih:26.02.2014
İl Sağlık Müdürlüğü'nün 21.01.2014 tarih ve 475 sayılı yazıları ile mülkiyeti
Belediyenıize ait Ada: i826 Parsel: i sayılı taşınnıaz ile Ada: i75 i Parsel:! sayılı
taşınmazda Aile Sağlığı Merkezi yapılmak üzere en az ıoOOm2 Jik kısımların tahsis
edilmesi talebi ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde;
Söz konusu Ada:1826 Parsel:1 sayılı taşınmazın imar planında park alanında
kaldığı ve Ada:175! Parsel:1 sayılı taşınmazın imar planında resmi kurum alanında
kaldığı tespit edilmiş olup konunun yerinde inceleme yapıldıktan sonra yeniden
değerlendirilmesine kararverilmiştir.
Hakan İNCİ
imar Komisyonu Başkanı
LLC.-L""~'L~r<"\f'>.D:)
ilasan YÜREK
imar Komisyonu Üyesi
Sava ÜNER
Murat KAY ASÖKENO
İmar Komisyonu Üyesi
9
LiLP>-r ,U'Yf)Au
İmar
~~onr;;,
)
Edirne Beledi)'esi
imar Komisyonu Karara
Sa)'ı: 50
Tarih:26.02.2014
İl Sağlık Müdürlüğü'nün 27.01.2014 tarih ve 475 sayılı )'azıları ile TOK İ
I.kısımda bulunan Belediyemize tahsisli olan ve imar planında park ve spor tesisleri
alanında kalan ekli krokide işaretli 1000m lik alanının ı12 Aeil Sağlık Hizmetleri
İstasyonu yapılmak üzere imar planına işlenmesi talebi
ilgili olarak yapılan
incelemeler neticesinde:
Söz konusu taşınmazın imar planında park ve spor tesisleri alanında kaldığı
tespit edilmiş olup konunun mülkiyet sahibi olan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin
görüşü alındıktan sonra yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Hakan İNCi
İmar Komisyonu Başkanı
\.~p..
..•\
Lf.V<"'-'" s>
,r
Ilasan Ü ER
İmar KO~'
Üyesi
Sava ÜNER
imar Komisyonu Üyesi
CVJ>.-r'
i
,--",""f"> L:9
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Murat KAY ASÖKENO
İmar KO~isyon~Si
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Snyı: 49
Tnrih:26.02.2014
Fidan Turistik Tesisleri'nin 04.02.2014 tnrihli dilekçesi ilc Edirne Merkez
İskenderköy Pafia:4 Parsel:1930 sayılı imar planında emsal:0.30 h:9.50m(3 kat)
akaryakıt+lpg alanında kalan taşınmazında otel, motel, kamping. teşhir ve satışa
yönelik ticari üniteler. gazino, lokanta gibi karayoluna hizmet edecek tesisler
yapılabilecek alanının ayrılması talebi ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar planında emsnl:0.30 h:9.50m(3 kat) akaryakıt+lpg
alanında kaldığı tespit edilmiş olup konunun yerinde inceleme yapıldıktan sonra
yeniden değerlendirilmesine kararverilmiştir.
Ilakan iNci
imar Komisyonu Başkanı
LlU'-"L~D')
.i
.
f
Ilasan YÜREK
HasanpNER.
Imar llf!nu
Uycsi
Sava ÜNER
İmar Komisyonu Üyesi
LX"'"T II t-.f'CVf'<" i)
L
İmar Komisyonu Üyesi
!"
"t.'ıı
Murat KA YASÖKEN
İmar OmiSY
Üyesi
v--....
Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı
Sayı: 48
Tarih:26.02.20
14
Trakya Boru Seramik Yapı Ltd.Şti adına Raif KARŞI'mn 03.02.2014 tarihli
dikkçesi ile Edirne Merkez Kirişhane Mahallesi Pafta:EI7d-07e-Ia
Parsel:6163 sayılı
taşınmazımn imar planında kitle etütIU depolama alanından tereihli kullanım alanına
dönüştürülmesi talebi ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar plamnda kitle etütlü depolama alanında kaldığı
tespit edilmiş olup konunun yerinde inceleme yapıldıktan sonra yeniden
değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Ilakan İNCİ
İmar Komisyonu Başkanı
ltı'., \<-Am P-C>'.)
Ilasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Sava ÜNER
imar Komisyonu Üyesi
\Xi"., \LA.~t>~
Murat KA YASÖKEN
İmar Ko i:YOn~
Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı
Sayı: 47
Tarih:26.02.2014
ilimi OKUTA Y'm 13.01.2014 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez Abdurrahman
Mahallesi Pafta:E! 7d-07c-2b Ada:602 Parsel:39 sayılı t"'immazmm aynı ada 40
parselle şuyulandınlmanın kaldırılarak plan notlarının 9.3 maddesine göre tek başına
bitişik nizam yapı yapma talebi ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar planında ayrı k nizam 5 katlı konut alanında kaldığı
tespit edilmiş olup Abdurrahman
Mahallesi imar planı notları incelendikten
talebin yeniden değerlendirilmesine kararverilmiştir.
Hakan İNCİ
İmar Komisyonu B"'ikanı
(<LI">TI
Ll'-N\N>0
i
Ilasan
imar Ko
ii
llasan YÜREK
imar Komisyonu Üyesi
Sava üNER
Murat KA YASÖKEN
İmar Komisyonu Üyesi
İmar omisyan Üyesi
L\C~"\ l..p..r .••.•.•~"i::ıY
(
sonra
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Karara
Sayı: 46
Tarih:26.02.2014
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş Edirne İşletme Müdürlüğü'nün
24.01.2014 tarih
ve 97 sayılı yazısı ile Belediyemiz Karaağaç içme suyu tesislerinin ve çevredeki diğer
tesislerin elektrik ihtiyacının karşılanabilınesi
için Karaağaç Mahallesinde
bulunan
park alanında trafa alanı ayrılması talebi ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde;
Söz konusu imar planına trafa alanı olarak işlenmesi talep edilen alanın yerinde
inceleme yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilmesine kararverilmiştir.
Hakan İNCİ
İmar Komisyonu Başkanı
t~..A"nLArt\ i> i::; 'J
Hasan
ER
Ilasan YÜREK
Üyesi
imar Karnİ yonu Üyesi
Sava ÜNER
İmar Komisyonu Üyesi
Murat KAY ASÖKENO
İmar K~mi~u
Lv-p>...- , ~A""I'>D!J
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu'Kararı
S.lyl:45
Tarih:26.02.20ı~
Şenbaş Gıda Mad. Ürün.ve Tic. Ltd. Şti' nin 28.01.20ı~ tarihli dilekçesi ile tapunun
Edirne Merkez Kirişhane Mahallesi Pafta:18 Parsel:6165 sayılı taşınmazının tarımsal amaçlı
depo ve iş yeri olarak imar planı içerisine alınması talebi üzerine yapılan inceleme
neticesinde;
Söz konusu taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı dışında olduğu tespit edilmiş olup imar planı içerisine alınmasına yönelik gerekli
kurumlardangörüş alındıktan sonra konunun yeniden değerlendirilmesine kararverilmiştir.
Hakan iNci
İmar Komisyonu Başkanı
ı~-nLA.m"'''~
Hasan YÜREK
İmarKomisyonu Üyesi
Savaş ÜNER
İmar Komisyonu Üyesi
ll:::P.T 'LA.rM,i)))
L
Murat KA YASÖ EN
imar omisyonu ~
hi
Edirne Bell'diyesi
İmar Komis)'onu Kararı
Sa)'ı:44
Tarih:26.02.2014
Ahmet KOÇ ve Emine DüNDAR'ın 23.01.2014 tarihli dilekçesi ile tapunun Edirne
Merkez Buçuktepe Mahallesi Pafta:125 Ada:474 Parsel:l sayılı taşınmazım n önünden geçen
yolun imar planında lOm genişliği sağlayacak şekilde imar planına işlenmesi taleplerinin 474
ada 1.2 ve 28 parsel sayılı taşınmazların birlikte inşaat yapacaklarına dair taahütname
vermeleri halinde konunun yeniden değerlendirilmesine dair Belediye Meclisi'nin OJ.O1.20 14
tarih ve 2014/13 sayılı kararına 474 ada 28 parselde ruhsath yapı bulunduğundan itirazıan
üzerine yapılan inceleme neticesinde~
Söz konusu 474 ada 28 parsel sayılı taşınmazın ruhsat! incelendikten sonra konunun
yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Hakan INCi
İmar Komisyonu Başkanı
I..I<..A. -,- ".J,.r(\j>." :J
j/
Hasan YÜREK
Hasan~R
imar K1~
u Üyesi
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
Murat KAYASÖK N
İmar Komisyonu Üyesi
L\iA..• t LJ~r'l:,P.U~
Imar omis~ar::
Edirne neledi~csi
imar Komisyonu Kararı
Sayı:43
Tarih:26.02.2014
Ali ÇETiN'in 06.01.2014 tarihli dilekçesi ile tapunun Edirne Merkez Pafla:7 Ada:74
Parsel:? sayılı taşınmazımn 1988 yılında onaylanan imar planında 4 kat olan yüksekliğinin
Edirnc Kenti Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi Revizyon ve ilave Koruma Amaçlı
İmar Planında 3 kat olarak. onaylandıgı bu nedenle arsanmın yapılaşma alanının azaldığı 2863
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 5226 sayılı Kanunu ile değişik 17.
maddesinc göre komşu parsel için alınan Belediye Meclisinin 02.10.2013 tarih ve 2013/389
sayılı kararı gereği yoğunluk artışı sağlanması talebi üzerine yapılan İnceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın Edirne Kenti Kentsel Sit Alanı ve Etkilerne Geçiş Bölgesİ
Rcvizyon ve İlave Koruma Amaçlı imar Planında 3 katlı ticaret alanında kaldığı tespit edilmiş
olup talebin yerinde inceleme yapıldıktan sonra konunun değerlendirilmesine
karar
verilmiştir.
Ilakan iNCi
Imar Komisyonu Başkanı
LLL ('>...,. iL/"-r(\I'."ı)
IIn,,11 YÜREK
İmar Komis onu Üyesi
Savaş üNER
İmar Komisyonu Üyesi
\. « '"__\L-N'"
f'..'" 0
Murat KAYASÖKEN
imar Komi;O~
Edirne Beledivesi
İmar Komisyonu' Kararı
Sa)'1:42
Tarih:26.02.2014
Tuğrul ERYILMAZ'ın 08.01.2014 tarihli dilekçesi ile tapunun Edirne Merkez YM:17
Patla: 136 Ada:344 Parsel: 16 sayılı taşınmazın imar planında 3 kattan 4 kata çıkarılması talebi
üzerine yapılan İnceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar planında ayrık nizam 3 katlı konut alanında kaldığı tespit
edilmiş olup talebin yerinde inceleme yapıldıktan sonra konunun değerlendirilmesine karar
verilmiştir.
Hakan İNCİ
imar Komisyonu Başkanı
~!<:J"o,'c./>.ml'v'" ,\)
Hasan
,Ii
lER
Hasan YÜREK
' 'ÜyeSi
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
Murat KA YASÖK N
İmar Ko
İmar Komisyonu Üyesi
Lıc-",~\L""""'o))
İmar Komis~oç;
Edirne Beledin"si
imar Komisyonu "Kararı
Sayl:41
Tarih:26.02.20
14
Edirne Kültür Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 25.12.2013 tarih ve
1820 sayılı yazılan ile 18.12.2013 tarih ve 1378 sayılı kurul kararı ile Selimiye Camii
karşısında kalan otoparktaki mevcut trafonun kaldırılarak 44 pafta, 262 ada, 5 parselde trafo
yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan plan değişikliği talebimiz uygun görülmemiş ve trafo
yerinin silüetleri etkilemeyecek şekilde aynı otopark alanı içerisinde çözümlenmesine dair
kararı üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu trafo alanının ayrılabilmesi için otopark alanında inceleme yapıldıktan
sonra konunun değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Hakan iNci
İmar Komisyonu Başkanı
\ı( ••..
-"'.J~N\~)
1
Hasan YÜREK
imar Komisyonu Üyesi
Savaş ÜNER
Imar Komisyonu Üyesi
lı<:",-r, u>. N\ 1'>;> 0
h
Murat KA YASÖKEN
İmar KOmisy;nu
Edirne Reledivesi
imar Komis)'onu 'Kararı
Sa~:1:40
Tarih:26.02.2014
Alpıug Kürşad ATLI'mn 23,12.2013 sayılı dilekçesi ile !apunun Edirne Merkez
I1acilarezam Mahallesi Pafta:2 i 8/3 Ada: i957 Parsel:57,58,59,60,71,72 ve 73 sayılı
taşınmazlarının imar planında TAKS:O,35 KAKS:l,05 ayrık nizam 3 katlı konut alanından
KAKS: ı ,50 ayrık nİzam 4 katlı konut alanına dönüştürülmesi talebi üzerine yapılan inceleme
neticesinde;
Söz konusu taşınmazların imar planında TAKS:O,35 KAKS: ı ,05 ayrık nİzam 3 katlı
konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup talebin yerinde inceleme yapıldıktan soıını
değerlendirilmesine kararverilmiştir.
Hakan iNC!
İmar Komisyonu Başkanı
Lt:-~
"'"c" lLA/'(\pı..D i)
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
İmar Komisyonu Üyesi
\.~A."T\LÇ!I,.(,(\AQ~
MuraıKAYASÖKEN
İm KO:isy0t:i
Edirne Heledİn'si
imar Komis)'onu"Kararı
Sayı:39
Tarih:26.02.2014
Mehmet TOPBAŞ'm 06.01.2014 sayılı dilekçesi ile !apunun Edirne Merkez YM:36
Yeniimaret Mahallesi Pafta:168 Ada:954 Parscl:36 sayılı taşınmazının önünde bulunan
kadasral yolun imar yolu olarak imar planına İşlenmesİ talebi üzerİne yapılan inceleme
neticesinde:
Söz konusu taşınmazın Belediye Meclisi'nin 04.09.2013 tarih ve 2013/367 sayılı
Kararı ile onaylanan revizyon imar planında bahse konu yolun imar adasına dahil edildiği
tespit edilmiş olup talebin yerinde inceleme yapıldıktan sonra değerlendirilmesine karar
verilmiştir.
Hakan iNCi
İmar Komisyonu Başkanı
(,teA -n <"A.fl,~:J
Kı'
Hasan
Imar
.. :
r
ER
Üyesi
Savaş ÜNER
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Murat KAY ASÖ
İmar Komisyonu Üyesi
L.I' "'-,-.
~ f',f"<' (.>,1)')
Imo
EN
'";;''Ç'
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Tarih:26.1I2.201 ~
Mahmut TOPBAŞ'm 06.01.2014 sayılı dilekçesi ile tapunun Edirne Merkez YM:36
Yeniimaret Mahallesi Pafta:168 i\da:954 Parsel:36 sayılı taşınmazımn önünde bulunan
kadasral yolun imar yolu olarak imar planına işlenmesi talebi üzerine yapılan inceleme
neticesinde;
Söz konusu taşınmazın Belediye Meclisi'nin 04.09.2013 tarih ve 2013/367 sayılı
Kararı ile onaylanan revizyon imar planında bahse konu yolun imar adasına dahil edildiği
tespit edilmiş olup talebin yerinde inceleme yapıldıktan sonra değerlendirilmesine karar
vcrilmiştir.
Hakan İNCI
İmarKomisyonu Başkanı
•...~,p...~ i LI¥n p.c.ı)
.
Husan~R.
Imar K7;f
i
Uyesi
Savaş üNER
İmar Komisyonu Üyesi
~"
LArnA.nı)
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üycsi
Murat KA YASÖKEN
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Tarih:26.02.2014
Sevim YENEN vekili Av.İpek DENİZ'in 24.12.2013 sayılı dilekçesi ile tapunun
Edirne Merkez Kavgaz Mevkii Ada:2506 Parsel:} sayılı hissedan olduğu taşınmazının imar
planında spor tesisi alanından çıkarılması talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın 3194 sayılı imar Kanununun i 8.madde uygulaması sonucu
imar planında spor tesisi alanına kamulaştırma ortaklık payı oranında hissedar yapıldığı tespit
edilmiş olup talebin imar uygulaması işlemleri incelendikten sonra değerlendirilmesine karar
verilmiştir.
Ilakan İNCi
İmar Komisyonu Başkanı
L\c4'.
Hasan.'
İmar KiJrf
ER
L'(..J'>..'T \ \,J".. 1'<'\p..
1>
0
Ilasan YÜREK
İmar Ko 'syonu Üyesi
Üyesi
Savaş ÜNER
imar Komisyonu Üyesi
'T \ Lp.. ""I"-i:>
Murat KAYASÖ EN
!J
İmar K :sT:~esi
Edirne Beıedi~'esi
imar Komisyonu Kararı
Tarilı:26.02.2014
Haınit ÖZTÜRK'Un 14.01.2014 sayılı dilekçesİ ile tapunun Edirne Merkez Ortaçukur
Mahallesi Pafta:137 Ada:735 Parsel:12 sayılı taşınmazının imar planında 3 kattan 4 kata
çıkarılması talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın İmar planında aynk nizam 3 katlı konut alanında kaldığı tespit
edilmiş olup talebin yerinde İnceleme yapıldıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Ilakan İNCI
İmar Komisyonu Başkanı
('£J'.""
'LA""," 1>.:J
/
.
Imar
Hasan Ü
TER••
i
K0I!WfuyeSi
Savaş üNER
imar Komisyonu Üyesi
ıCt-"T
i
LAmA"'::>
Ilasan YÜREK
imar Komisyonu Üyesi
Edirne Belediresi
İmar Komisyonu "Kararı
Sayl:35
Tarih:26.02.2014
Nail YAVUZ'un 13.01.2014 sayılı dilekçesi ile tapunun Edirne Merkez Kavgaz
Mevkii Ada:2507 Parsel: ı sayılı taşınmazında bodrum kat ve zemin kartta arsanın %40 taban
oturumunu geçmeden ekli krokideki gibi bloğun kitle etüdü olarak imar planına işlenmesi
talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar planında Emsal: 1,40 hrnax:serbest konut alanında kaldığı
tespit edilmiş olup talebin yerinde İnceleme yapıldıktan sonra değerlendirilmesine karar
verilmiştir.
Hakan iNCi
imar Komisyonu Başkanı
"'-••..•
t~
"""'0
Hasan YüREK
lmar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
imar Komisyonu Üyesi
ltı'-, iLI'Jl'lAl'j
Edime Belediyesi
imar Komis)'onu Kararı
Snyl:34
Tarih:26.02.201~
ısmail Hakkı TAŞDEMİR'in
07.01.2014 sayılı dilekçesi ile tapunun Edirne Merkez
Abdurrahman Mahallesi Pafta:EI7d-07d-2d Ada:2044 Parsel:2 sayılı taşınmazının yapı
yaklaşma mesafeleri ve parsel sınırı arasında toprağın altında olmak üzere kapalı otopark
yapma talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu taşırunazın imar planında zemin kat ticaret üst katlar konut ayrık nizam 5
katlı alanda kaldığı tespit edilmiş olup talebin yerinde inceleme yapıldıktan sonra
değerlendirilmesine kararverilmiştir.
Hakan İNCI
lmar Komisyonu Başkanı
Lca"" \ LJ'. I"''''to...0
Hasan
ER'
İmar "'"
Üyesi
Savaş üNER
Ha,"n YÜREK
İmar Ko . yonu Üyesi
Murat KAY AŞÖK N
İmar Komisyonu Üyesi
L\'.. I'-"T \ u"-"'i'>Cl')
Imar Ko i~r:;;Si
Edirne Helediyesi
imar Komisyonu Kararı
Tarih:26.02.2014
Veteriner İşleri MUdUrıngUtnUn 15.01.2014 tarih ve 20 sayılı yazısı ile 5393 sayılı
Belediye Kanunu ve 5 ı99 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunmasına
Dair Uygulama Yönetmeligitnin Belediyelerin Alacağı Tedbirler başlıklı 7. maddesinin h
bendine göre ölü hayvan gömme yerinin imar planına ve çevre düzeni planına işlenmesi
talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Konu ile ilgili olarak imar planlarının ve mülkiyet durumlannın
sonra konunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.
incelenmesinden
Hakan INeİ
imar Komisyonu Başkanı
lier"",
l U".m~D')
r
Hasan
İmar
'ER
K7WJ}"
Üyesi
Sav~üNER
İmar Komisyonu Üyesi
Ltl'>
,"i
d>.t<v''''I)
Ilasan YÜREK
İmar Ko isyonu Üyesi
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Tarih:26.02.2lJI4
Şaban ORUÇOGLU'nun
21.01.2014 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez
Çokalca Mahallesi Pafta: i33 Ada:44 i Parsel:63 sayılı taşınmazının yanında bulunan kadastra!
boşluk gözönüne alınarak aynı ada 48 sayılı taşınmaz ile şuyulandırılmasının kaldırılması
talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın İmar Planında ayrık nizam 3 katlı konut alanında kaldığı
tespit edilmiş olup talebin kadastra parselleri tespit edildikten ve yerinde inceleme yapıldıktan
sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Hakan İNCİ
İmar Komisyonu Başkanı
Lıep..."
K";!ff
Hasan
İmar
ER
Üyesi
Savaş ÜNER
Imar Komisyonu Üyesi
L~-,-\U~('l'\~l)
\LP.c<\~j
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Murat KA YASÖK N
Imar K,6misybnu Üye i
jr
lı
~
Edirne Bdcdiyesi
imar Komisyonu Kararı
Tarih:26.02.20U
Halim Polat ÖZTAŞ'ın
10.01.2014 tmihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez
Maydan Mahallesi Pafta:l 17 Ada:352 Parsd:12,28 ve 29 sayılı taşınmazlarının imar planında
3 kaman 4 kata çıkarılması talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar Planında ayrık nizam 3 katlı konut alanında kaldığı
tespit edilmiş olup Plan Yapımına aİt esaslara dair yönetmeliğin 28. maddesinde "imar
planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu
nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: a) Artan nüfusun ihtiyacı
olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK~I de belirtilen standartlara uygun olarak plan
değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır. b) Kat adedi
aritmimasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde aşağıdaki formüle
göre bulunacak bir yoldaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır."
Dendiğinden ilave yeşil alan ihtiyacının karşılanması mümkün olmadığından talebin reddine
karar verilmiştir.
Hakan İNCi
İmar Komisyonu Başkanı
lle PO"T
\ <..
",ro "'"
0
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
Savaş üNER
Imar Komisyonu Üyesi
L i(
~-n(..A("(\Çı.
b...0
MuraıKAYAS
İmar K mi~oı;:
EN
Edirne Beledh'csi
imar Komisyunu ~Karan
Sayı:30
Tarih: 26.02.2014
Gökhan
GÖKAY'ın
02.11.2013
tarihli
dilekçesi
ile Tapunun
Edirne
Merkez
Sarıcapaşa Mahallesi Pafta:39 Ada:437 Parscl:39 sayılı taşınmazımn imar planında 2 kantan 3
\'eya 4 kata çıkarılması talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Söz konusu taşınmazın Edirne Kenti Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi
Rcvizyon ve İlave Koruma Amaçlı İmar Planında bitişik nizam 2 katlı konut alanında kaldığı
tespit edilmiş olup talebin Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde yapılan revizyon
imar planı çalışmaları kapsamında değerlendirilmesine kararverilmiştir
Hakan İNCİ
İmar Komisyonu Başkanı
t '"ı" "'
'L l'J'<\o.l>
J
Hasan YÜREK
imar Komisyonu Üyesi
Savaş ÜNER
İmar Komisyonu Üyesi
l.~.l
u""" "'" 'J
Murat KA YASÖ 'EN
İmar K9misyon~i
Edirne 13eledi)'esi
imar Komisyonu Kararı
Tarih: 26.02.2014
Sa)'1:29
Celal Yapı Malzemeleri adına Celal COŞKUN'un 15.11.2013 tarihli dilekçesi ile
sözleşme tarihi ve imar durwn belgesi tarihi 08.09.2013 tarih ve 28759 sayılı resmi gazetede
yayımlanan Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliginde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik'ten önce oldugundan Belediye Meclisi'nin 02.10.2013 tarih ve 2013/381 sayılı
kararına yapmış olduğu itirazı üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Belediye Meclisi'nin 02.10.2013 tarih ve 2013/381 sayılı karannda "Ergun DENIZ ve
Celal Yapı Malzemeleri'nin ]6.07.2013 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Meydan
Mahallsei Pafia: ı 17 Ada:363 Parscl:18 sayılı taşınmazımn %50 olan taban alanı şartının
kaldırılması talebi üzerine 08.09.2013 tarih ve 28759 sayılı resmi gazetede yayımlanan Planlı
Alanlar Tip imar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre
uygulama yapılacağından karar üretilmesine gerek bulunmadığına" karar verildiği tespit
edilmiş olup talep edilen konuyla ilgili benzer işlemler araştınldıktan sonra itirazın yeniden
değerlendirilmesine kararverilmiştir.
llakan INCi
imar Komisyonu Başkanı
( ll.
.1
Ilasan y;NER;.\
İmar K7'
Uyesi
Savaş üNER
İmar Komisyonu Üyesi
\.~~-ıi L Af(,\ADJ
r--....n LN"'n
~
!J
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Üyesi
M urat KA YASÖ
EN
Download

İmar Komisyonu 2014 Şubat Ayı Çalışma Raporu