l.e MEZİTLl KAYMAKAMLIGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 96161" Sayı :121 72032-84L.991
Konu :E-Fatura
asıı 1/2014
3901
n:LEFOS j.tNciRi
........ MÜOÜRLÜ(;Ü:,,\E '\fEZtTLİ
!lgi:
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün n.ı ')/2U; 4· tad'; \';,4853819 sayı i,
.i
2.LlSI.
KBS kapsamındaki harcama birirderir,de:. mal ve hiznıeı: alıminda bUiunanioulunacak
olanlardan vergi kimlik numarası olma YLÜ"'R n y:ık iii vergi dairesi müdürlüklerinden vergi
kimlik numarası almaları, daha önceden Behven t·;rden fazla potansiyeı ';ergi kimlik numarası
almış olanların kullanacaklan vergi kımıik aırr.aras: haricindeki vergi kimlik numaralarını
kapattırmaları ve e-fatura işlemlerind.: ku:lanılaclLi( v;;rgi kimlik ,;umaralannı Maliye
Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğiinee
.mlanacal: olan duyu'u \ c kılavuzlara göre
Harcama Yönetim Sistemine tanımlamalar hı sul ,mda.
Bilgilerinizi ve
gereğirj
rica ed",rirL
ol
ı ~P
Müdür a.
"Clbe Müdürü
~.K~ Yazı Örneği (3 Adet) DAGITIM: rüm Resmi OkuliKurum Müdür!üklennc MEZ:TLİ
Yeni
JLÇE MiLU Eünb.1 ',l'd,~·~·f:'L cc: \'1IJLGMX.Bulvarı Mtt:JI' c,jrışı Ç.:Hk Apt.Kat::!. \{CZlTi. T elef0n;(324)3~&5464 Fak5:(m,;. ',,;~ 5:P-ic;-l e-posı:a:ınczitlD 3@,met.iPv.tr "'cb http://me2itli_mçb_go ... ~r Ayrıntılı bilgi için ir:f::ıa. Destek
tdııha..ebe Ririmı i ("ı [-:::U)).MA7' ı!i;TIl,~"JCf T.C.
MEnsiN vAI.iLİôİ
iı MiIIll~ğitiın Miidiirliı~ü
41
1.C.
@
Sıı)'ı ; )4776202/84L\)9Itl~5J&19
MiLLi ECiTiM IIAKANU{;I
Sıratrjl Gcli~tlrıne Hıışkıınhğı
Snyı
: 10903426/84 i ,l)9I4726223
Konu: i;,Fatura
27/ı012f)14
1>:011l1: F·f:l[lIfa
:!lIlü!2üI4
.... 10\ YM.AI0\I\oI!.l(iINA
( Hçc Milli
Eğitim Müdi'ırlüğ,ü
J
.JıiZMırr SUnE.SINE
II.!-~i
.
Miılıye B;ıkanlığııı ın
21.08.2014 t:lrihli ve
J477470siıyıll yazısı.
~!f.ı!(.:jj Gl'Il~lınne n;ı..~kımlıi:ının 21/ıo/20 14 tMihli ve 4726221 ~myı!ı y:ı7..I~1
Maliye
na"an1lğmUL ilgi yazl.!m'3 istinaden, KBS kapsaınmdaki han::ııımı bırimlerinin ,,-nıtUL.! ı,~kmıı:nnde kullanılmak Üzere vergi kimlık numaralarına .'kıhip Olmnlar! ve bu nU!lWliLyı i hın:ı:ım:ı Yöneıim Sistemine tanım!anınlan gerekmektedir. ç;ı1t~m:ıları
B;ık:.ınlığmdan alınan
kap~aınında,
kııps:ınıııı{kıki hnn::mu:ı
ı~lcml;;rindc
c-fanmı.
birimlerinin
ilgi
yaııd:;
kullanııııım
kamu mali
i;ı.lcmlerinc
ya)'gııılaşıırnıak
ve
ili;;kin c-dônü;;üm
nihayetinde Kı~S
ımıl ve hızmet alımları kıırşıhğı ynrncıkhm ıüm üıkmc
KBS- H:ırenma Yönetim Sisteminde. yenı bir
Bu çerçevede, KBS kap"amındaki haremmı bırinık~rinjrı
ı;>liüur<ı işlemlerinde kullanılııml< üı.eıc vergi kimlik numamlarına sahip .. ltmılıın ve bıı
ilumaf:ıyf ı larcama Yönetim Sisteminc tanımlamaları gerekrnektedir.
Dakaıılığımız.'1 h:ığ!t olup KGS kap"amındaki haremmı biıiuılerindeıı Illal vı: himıeı
:1Iııllli1da bu!tmılO/bıılumıcak olanlardan vergi kimlik ntım::ır.ıs! olrnı.ıyanlrınn, eıı yakın vergi
d:ıin:l'j müdürlüklerinden vergi kimlik mımarası :!Jımılan, Llaha ilneeden ııdweıt bırden IiI/hı
poıdl",.'>IYcl vergi kimlık numarıı~ı almj~ otaııların kullarıtıcakları vergi kinıhk ntltn:ırıL~ı
kH'ieindvki vergı kimlik nuınaralıırını kapattHm(ıları ve c· fatura i~lcmlerinde kulbnıb:.ık
vergi bınjik mımarallırım Mnliye Bakanlığı Mııhaseba! Genel Miidurlüğünce YJyıınhw;]cak
111:111 dUYUlU ve kılavuzlara gört: Han:am:ı Yöne!lm S;"temine lMunbmaLın Iımmslılı"r1ud
r"'ı\;~irıi arı v.;: ric,ı ederim.
c-faf\lra
kullanımını sağlamak içın
,'alı?IIM başlatıldığı belirtilmiştir.
llakanlığmllza bağlı olup KnS kapsamındaki harcama birimlerinden ınal ve hinnı:[ :ılı!1ılnda buhlt1anfbıılunacak olanlardan vergi kimlik mımafilSI o!ıııüyanlann, en y,ıkııı vı..'rgi dun:ı:;ı Inı'ıdiülıjklerindcn vergi kimlik Bumara!>ı <ılınalım. daha (iııeeden st:hvcn binlen Hızla puı;ıng;)'..:! vl.'rgi kimlik nUmarası {ılmı:> olanların kuIJanaı.::;lldan vı:rgı kimlik lUımar,l,,1 hilfiımdeki vcrgi kimlik numaralarını kapalıırmalım ve e-fı.ıttıw i~'leılllerilıdt! kl1lhındCll'ak ver$::i kimlık nuınaınlaıını Maliye BakO,nlıgl Mu!ıa!lebat (ienL'ı Müdtlrlliğü1H:r: Y"Ylll1iJlh1.:ak (ıl,ın duyum ve kı!avuzlam göre Hau::ama Yönettm Sistcmiııe !aHInıLımalan lıu~LI.~Lırıııilı, Bifgdennııi ve ılgili okullkurumlahı gerekli J\lyumnllll ,u1pı!nıüsını rk:ı erini)))
-03. - \ L
Aluncı
,i.
c:~~
II Mi!!i E~lÜıtt ~ııbc ~ltıdurıi
eK
- Hi:l
Y:~:ıı
v,, ni (2
!
" r'" t
!>::ıyfa)
. iJ
!I~t' K:ıyın;ık;ım!lkJ:.lflna
De.s1l.l
1
dı"ı.: Milli !"i::ııiın Miiu('ırh'ığii}
- i li'/:llL'l ~ııb"kı im,,'
i) ""~'W'!li;' \1:ıl,.iIILs'GMK
ılı
l,,, Lt:. A':
Uulvan Vcııi~JıiriM[R,:;,iN
wwwıw:hııovıı
",.f!, ~'" ... "ii ,'!.~ı,p,'~
,,,>i,, ,k· lLfu"I",*tıj.Ul
Aımırılı
l'tr
1'1[1' 1/~"'A.Nrl\u "'''~ !'''"" ItojrnlııJ(1'
-{
Vcysd ERDE!.
HJk:ırı a.
Ihı:;>k:ın
FK i
1!g~ yıt:;ı
rı
,,(iITP...!
1".1,1
{ i snyf:! ) '\ 1';:1111
1\
h'IH' ,...;". ii 1';\1 ı<;l(,\N ~~'i"!!
:1)1H!;;'JH~I·K,ı,bıHl,;;-'
fJı:~ (i! "\)~ıın ~~
<'"1",,-1.. ':I:,'I'T·.;)(":'''I'h ~,"V
------..
inu
i/W,
IlM
J
"'....___f'
~/';-
TURRKAN
Vali
'2.<?\ ('"
i'bı~!
·,,1 111;
,
L~'H 'i"
H(,M~ f.:pd h"
,NK,\ltA
._-._-_..
i dJ ı..~I" dı' ky,1 <"J'kh'"
"l w".,\>j'," lu,,,,, ,,'.'.1
AvnIıILI' !1Lir' ;',,,> IJr"k (lh.kı');[I( D,'I!, . ı".ı,lh i
i' .1"'\ i lı", •• n y"ı
k1Io.1ı:'\4,·j\t>}
Ai! ,,",,,"w ,ıwl, f;
'"",,,1;11,,,,'1'" iHi
:1",,~k<4".'u,,"·I' P(:' ;:;~0ı:;'IJ-f5"ii;~JG::b :j':j.ı·~7,1~
1.",1"
,~~ ~"\'"
,·,I,i,·;,,1.<
i C
~[,'i in ll..\K.\:"Ut.1 MuhJsehJt Genel Müdurhtgii
s."
Kmnı
~i,,('\ Jeııı
,7(,ıl,o,/ı.;·tI~
: F-r.ı!u/ıı
niliııdt{;i \ı.~·rt. merkezı yunetim kap:(amuıdaki kumu iUlU"clcrinirı (;'rfHa ~,ı~ılı K:.ııııu
Mah Yöı)('!ıimı \(' Kontrol !ı;;liJHJrıurı.l çt;1ı H) \'(' OL} .!iımit ı.:.eıı.;ı:Hcrık '\'ı;::r alunl.ır ı(mmltı.
dlh :'o,ıydı LtwdJe :cr u1mılar i'-C İ!.ıeğc bağlı) öde~: ve m1Jhai~bt:k$1innc 1:j.1cmkri
H..-u..<.ırıh!ınıut'" fMuhas.tbaı (jenel M(idurJö~u) ~djşt[{ıl(U Kamu Harcama '<e Muhasc!-..;
Bıll~111l ~is.t~nıı (KBS) uıcıiııdcn )lınltUlmekıcdir.
KilS ıli: han:an111 \ı: ınub~hc birimleri aruıruİiı ı::lI\'cnli \'cn atı~ı S3~f:ınar:ık.
ha! (:uma hiriminJclı Sayt$1a) a8.Şkanıı~nıl'l dct'ıeıimine t~d"J oları s;Ureç bü{ilnli.l~iinıııı
oltt.;-ıurulm.-ısı \ e c-donU$1lm bpsa.ırıında rıuıılı. '$Iemlerin ıdclawnik. mtam..ı j'l;-.lnma..Q
amııçl3.nn~lş!ıı' 011 h3.JI;tmda. KRS 1>Unr~inde gdi~1irilen all ıı)'gıılama ".,z :'l:<:icmlcrle: üdcrrıc
re muh.ascbe sikeeiue ıiısk.i.rı hirçol< ~lem rc bıt:}g~ ekkıtvnik ortama ıa~ııınuşıır nu
kapiilll1dil, harçırına. "-c nıvha.<,Çbc: ~ı.ırcciodo c-fiuura l<u!l;:ınııtuna rfırıı.:lik çıı!t~m:ıhır
ha'j.lalII1U3k. gı::nel hotı;c ka,p.<::amuw.ıld kdlllu ıdarelerinin Tütk Tele!..,lIrl ,t lTNfT
f,JC"rn~ıı;:fın(!
ili$.ku1 jşlt!mlcôrıjıı~ kasıt lalura kullanllrnak..ı;lI'ı~ e-fatura y<ıılJ,!>,ı~,
gı:',çd..ıeşıinlm-e~i sagla.nmı~[lr,
Kamu mali i~lcmJeri'\"lc Hi}kın e·dJn{l~lim Ç;ılI~TNıan kapsarmmhı, e-famı .. kıı{bnın\lrlı
Y.'; ~ınl:ışlınuak.
H> nilıa)eıindc ~~S karsamındak: hm::.ıma hirj]Jlkrmon m;.ıJ ye hizmet
ahml.ı1'.l 1ı;.)J·şı1ı~ı yapacakltUt lüni ödeme i~cmiefinde c-fulıını kulTanımıııı uf.laın.ıl<
batıtltındarı. KAS-11.1l'Cırna Yünelim Si,tnninde ~-t'oi bit ç... h~l1\a ha?lu1ılml~ılI, BL~
~rıı:l'ycde, KU$ ~np!<iımux1;ki t'l.lrt:am.ı birimlcr1nın C-roltul'1l i~lcmlerim.ıl! lUIIOIIUllftllX üı.:re
,cr~. kimlik numılf'a'>ln.l ~ıip olmalllt1 ve bıı - numara)ı Hl'tWma ,;öneüm Sistemim:
tanımh\ırı ..ıarı ııctek-mcktedir
Uılgilt'riol \'e KilS ı.:.ap~IOOak.i harcsma birimlerinden mfll \'C lıiiJııet ahTT\lndö­
bullın.ın/hulvnac.'1k oiRIllordart vergi Idmla. nun....rasi ıı!ma)i\olnnn en yakın n::rgi daicc.'ı;:i
ml.1dürlfıldcıinUCfi \'(irgi klmhk nuın.ırası 111ınal;:ırl. d;;;ha (ınceden "ehven bırtkn fı.l7la
p')liln:ı:\ycl '>ı:~ıı himlik. ~.w rumıs nlilntar~n kU!lM3c.;.ıl;;larl hıırıı; djg~r \-etgi kimlik.
Ilunı"r.ıl:ınru kapaltırmalan \'C" c.rııtunı işlemkrir\4k kullanılııc.u \I;.rgi kimlik. flurıuırıa\ilfllll çı\
geç 0\-'0912014 wihinc kadar Bahnh~ımızcn fMuhllSCNıI lieoel Müdürliigü) ya:-ı'nıurı;l(;ıt~
duyuru \ı;: lal.ı'lluı.la',ı göre HJrtilf\lJ yııru.:!im Siı.ıemlflC ıaııımlam.ıı;ın h,ls,L"i:uırıUıı fcr~~ını
arı
ve ni.:.1 ederim
ı~Ç(Jltll;ıkarı
a
Mı.ısl~1ilr
DA(ıITiM 'i0[" ... a)ıh Kanuni! F:~li
tO. (If) 'l'e (UII Sayılı Cej\l~lterdc Yı;(' Alan 1Jar~ler 
Download

ol ı ~P - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü