iLi
TARiHi:
: GENEL
12.09.2014
D~~i~~I~I;~/~jIJ?1~L~~dJ~~t;,
'qa;~J
(36)f~~
:~i<'J.~~1~~J;'JJlj
('"
. ~ '<"'t;
'~rd~l~~
.:i~~ ::,·_1;.1.~
~J~.
~~
<:,
:;111
r-
BiLGi AHLAKI
Aziz Miiminler!
Okudugum ayet-i kerimede Yiice Rabbimiz ~oyle
buyuruyor: "Hakkmda
kesin bilgi sahibi olmadlgm
~eyin pe~ine dii~me. <;iinkii kulak, goz ve kalp, bunlarm
hepsi ondan sorumludur,,1
Okudugum hadis-i ~erifte ise Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s),
~oyle dua
etmektedir:
"Allah'lm,
bana
ogrettiklerinle
beni faydalandlr.
Bana fayda verecek
ilmi ogret ve ilmimi artIr."z
Karde~letim!
Biz, kendisini diger diinyalardan bilgi ile aYlran,
bilginin malzemesine ne kadar 90k sahip olursa olsun
bilgiyi bir ahlak ve sorumluluk olarak gormeyen kiiltiirleri
dihiliye olarak adlandlran bir medeniyetin mensuplanylz.
Yiice dinimizin bilgiye ve bilgili ins ana ne kadar deger
verdigi, kendisini kabul eden fert ve toplumlann bilgi ve
hikmetle miicehhez olmalanna ne derece ehemmiyet
atfettigi herkesge bilinen gergeklerdir.
Bilgiye bu denli deger veren dinimiz, bilgiyi elde
etme, kullanma ve onun degerini korumaya yonelik de bir
taklm ol9ti1er getirmi~tir. Buna gore oncelikle bilginin asll
sahibinin Yiice Rabbimiz oldugu unutulmamalidlr. Zira
Allah Teala, insalll yarattlktan soma ona bilmediklerini,
biitiin e~yanm isimlerini, kendini ifade etmeyi ve canhcanslz tiim varhklan birbirinden aylrabilme becerisini
ogretendir.
Aziz Karde~lerim!
Bilgi elde etmekteki ama9, hakikati kavramak,
ozellikle de Hakk'a yakmla~mak olmahdlr. Bu bilin9ten
uzakla~an insanlar, bilgiyi 91kar araCl haline donii~tiirmii~,
insanlara refah ve mutluluk getirmesi beklenen bilgiyi
tahrip ve Ylklm i9in kullanml~lardlr. OZii geregi dogruya,
giizele ve hikmete ula~tIrmasl beklenen bilginin istisman,
bu degerleri kaybettirir. Bilgi istisman ise insanhgm
faydasma kullallliabilecek degerli bir bilgi birikimini
kotiiliigiin hizmetine sunma, menfaate araCl yapma
9abasldlr.
Ve bu durum,
giiniimiiziin
en btiyiik
sorunlanndan birisidir.
Merhum Hamdi Yazlr'm ifadesiyle "Haddi zatmda
her ilim muhteremdir. Fakat biiyiikliigii nispetinde ilmi
haysiyetle hayru ~erre miisaittir. ilim ne kadar harika,
engin; ne kadar ince ve yiiksek olursa ~err-ii fitne ihtimali 0
nispette biiyiik olur. ilimler hiisn-i istimal edilirse
zehirlerden devalar yaplhr. Su-i istimal edildigi takdirde de
devalardan siimum istihsal 0Iunur.,,3 Yani ilim ne kadar
derin, ne kadar ince ve yiiksek olursa, ~er ve fitne ihtimali
de 0 nispette biiyiik olur. ilimler iyi yonde kullamhrsa nice
zehirlerden ila9lar ve 9areler elde edilir. Kotii yonde
kullalllldlgi takdirde nice ila9lardan da zehirler elde edilir.
Nitekim, insanlar 91karlanna alet ettikleri bilgi sayesinde
koca ~ehirleri bir bombayla yok edebilecek hale gelmi~, on
binlerce hatta yiiz binlerce ki~iyi aYlll anda oldiirme
giiciine ula~ml~lardlr. Aslmda daha vahimi sessizce
gergekle~tirilen katliamdlr. Bu da Allah'm insanlara
bah~ettigi hayat kaynaklanlll kurutmak, kimi zaman da
canhlann, bitkilerin ve gevrenin dogal genetik yapI1anlll
bozmak ~eklinde goriilmektedir. Klsacasl bugiin bilgi pek
90k
alanda
insanhgm
haynna
degil,
zaranna
ku llalllimaktad lr.
Karde~lerim!
Bugiin ne yazlk ki insanhgm, ozellikle de islam
cografyasmm durumu i9ler aClSldlr. Pek 90k islam
iilkesinde ilim, diinyevi 91karlara, makam kayglSlna, can
korkusuna kurban edilebilmektedir. Oysa hakka, hakikate,
hikmete gotiiren, insanhgm yararma olan her dogru bilgiyi
payla~mak ve yaymak, bilgi sahibinin gorevlerinden
biridir.
Ozellikle
kritik
zamanlarda
toplumsal
duyarhhklarm
sesi
olmak,
toplumun
rehberleri
konumundaki alimlerin sorumlulugudur. Unutulmamahdlr
ki; ge9mi~te bizi biz yapan, insanhk medeniyetinin onciisii
kilan bu anlaYI~tlr. Zira diinya iizerinde giizelliklere yelken
a9abilenler, ancak hakkl, hakikati korkmadan diinyaya
hayklrabilenlerdir.
Bilginin menfaat ve ki~isel tatmin araCl yapI1masmm
aClkh aklbetini Peygamberimiz (s.a.s), bir hadislerinde
~oyle bildirmi~tir: "Aziz ve Yiice olan Allah'm rIzaSI i~in
ogrenilmesi gereken bir ilmi, slrf diinya menfaati elde
etmek i~in ogrenen bir kimse kIyamet giinii cennetin
kokusunu dahi alamayacaktlr.''''
Aym zamanda Allah
Resulii (s.a.s), ilmiyle kibirlenen, bobiirlenen ki~ilerin
klyamet
giinii gergek yiizlerinin
Alemlerin
Rabbi
tarafmdan ortaya 91kanlacagml da haber vermi~tir.5
Klymetli Karde~lerim!
Bilgi sahibi olmak sorumlu olmaktlr. Bilgi arttlk9a
sorumluluk da artar. Bilgi, sahibini kendisine kar~l,
topluma kar~l, tabiata kar~l ve nihayetinde Allah'a kar~l
sorumlu hale getirir. KlsacaSl bilgi, ba~h ba~ma bir
smavdlr. Bilgi ahlakma sahip olma ve onu koruma daha da
zor bir smavdlr. Bu yUzden Peygamberimiz, bilgiyle
me~gul olanlara ~u dualanyla ornek olmaktadlr:
"Allah'lm!
Faydaslz ilimden sana slgmIrlm.,,6
"Allahlm!
Fayda
vermeyen
ilimden,
kabul
edilmeyen duadan, korkmayan kalpten ve doymayan
~
ne fiIsten sana slgmlrIm.
Karde~lerim!
Bir egitim-ogretim yI1mm daha e~igindeyiz. Bu
vesileyle
yeni egitim-ogretim
yllmm gelecegimizin
teminatl olan evlatlanmlza,
degerli ogretmenlerimize
haYlrh olmasml Yiice AlIah'tan niyaz ederim. Rabbim,
evlatlanmlzm
kendi nzasma
ula~tlracak, iilkemizin,
milletimizin, alem-i islam'm ve biitiin insanhgm yaranna
kullanacaklan bilgilerle donanmalanm nasip eylesin.
1
2
J
4
5
6
7
isra, J 7/36.
Tinnizi, Deavat, 128.
Elmahh M. Hamdi YazIr, Hak Dini KlIr'an Di1i, 447.
Ebli Davlid, iIim, 12.
Miislim, imare, 152.
Nesai, istiaze, 21 .
ibn Mace, SlInne, 23.
Download

(36)f~~