RADA NAUKOWA
Mariusz Oboda
dr n. med.
Prof. dr hab.
Ryszard
Koczorowski
Juliusz
Minakowski
Kierownik Kliniki Gerostomatologii, profesor
zwyczajny Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalista protetyki stomatologicznej. Vice-prezydent Polskiego
Stowarzyszenia Implantologicznego oraz członek
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Redaktor naczelny „Dental
Forum” i członek Rad Naukowych wielu czasopism.
Członek wielu zagranicznych i polskich towarzystw
naukowych m in. International Association for
Dental Research, European Prosthodontic Association, International Congress of Oral Implantology,
Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie,
Akademii Pierre-Faucharda. Lekarz-klinicysta, naukowiec, wykładowca i autor wielu publikacji z dziedziny protetyki, implantologii i materiałoznawstwa.
Autor podręczników i opracowań klinicznych w języku polskim i angielskim.
Dr n. med. , lek. med. i lek. dent. Specjalista stomatologii ogólnej oraz neurologii. Założyciel i kierownik
redakcji czasopism naukowo-zawodowych: „Stomatologia Współczesna” oraz „Magazyn Stomatologiczny”. Prezes Zarządu wydawnictwa medycznego
Med Tour Press. Autor wielu publikacji naukowych
z dziedziny medycyny i stomatologii. Członek Rady
Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, członek Sekcji Polskiej Akademii Pierre`a
Foucharda oraz członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego przy periodyku „Contemporary Dentistry” w Kijowie.
Ekspert w dziedzinie rozwoju praktyk stomatologicznych. Doradca przychodni, trener i coach z wieloletnim doświadczeniem i setkami zakończonych
sukcesem projektów doradczych. Autor książki „Psychologia komunikacji w gabinecie stomatologicznym. Od wykonawcy do doradcy” oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychologicznych aspektów
pracy z pacjentem. W szkolenia prowadzonych przez
Mariusza Obodę dotychczas wzięło udział około 2
tysięcy lekarzy dentystów.
dr n. med.
Kleanthis
Manolakis
mjr dr n. med.
Tomasz Piętka
Kierownik Kliniki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
Prof. WUM dr hab.
Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON.
Andrzej
Wojtowicz
mii Medycznej oraz Oddziału Stomatologii Akademii
Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akade-
Lekarz stomatolog; Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej. Założyciel Hellenic Academy of Esthetic
Dentistry EAAO; Członek Zarządu Thessaloniki
Dental Association; Dzięki grantom otrzymanym
w Szwajcarii oraz USA prowadzi długoterminowe badania kliniczne. Autor ponad 50 publiakcji i wystąpień kongresowych. Właściciel kliniki w Salonikach.
Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu implantologii,
piezochirurgii oraz protetyki.
Medycznej w Łodzi. Specjalista chirurgii stomatologicznej i specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.
Starszy asystent Kliniki Chirurgii Twarzowo-Szczę-
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS), v-ce prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo
Twarzowej (PTChJUST). Członek zarządu i współzałożyciel Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego (EDI). Redaktor naczelny kwartalnika Implants
(DTI) oraz platformy internetowej E-Dentico. Członek redakcji w czasopismach: Nowa Stomatologia,
Medical and Dental Problems, Implantoprotetyka.
Konsultant wojewódzki ds. Chirurgii Stomatologicznej. Członek Komisji Senackiej WUM ds. Lecznictwa i Szpitali Klinicznych. Współautor ponad 120
publikacji krajowych i zagranicznych. Współautor
3 patentów związanych z implantologią.
dr n. med.
wykładowcy
Mariusz Duda
Specjalista chirurg stomatolog. Prezydent PSI, wiceprezydent ICOI i DGOI. Międzynarodowy egzaminator z implantologii stom. - przedstawiciel Advanced
Credential Comission ICOI, przedstawiciel Polski
w Ambassadors’ Circle ICOI. Redaktor naukowy
polskiej edycji podręcznika do implantologii stomatologicznej, redaktor naczelny czasopisma „Implantologia Stomatologiczna”. Kierownik naukowy cyklu
szkoleniowego Curriculum Implantologii PSI/ICOI/
DGOI. Wraz z drem Dennisem Tarnowem i Jamesem
B. Finem - dyrektor naukowy Continuum Perio - Implantologii College of Dental Medicine Uniwersytetu
Columbia w Nowym Jorku we współpracy z Duda
Clinic College of Dental Medicine w Katowicach.
Właściciel ośrodka Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna, fundator Duda Clinic College
of Dental Medicine. kowej Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON
dr
Grzegorz Ziętek
w Warszawie. Autor i współautor blisko 46 publikacji
i wystąpień zjazdowych.
dr Daniel Ciapiński
Lekarz stomatolog. Absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ŚUM w Katowicach. Rezydent Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im.
A. Mielęckiego ŚUM. Ma otwarty przewód doktorski
na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym. Uczestnik wielu sympozjów oraz konferencji naukowych. Autor i współautor publikacji
naukowych w czasopismach medycznych.
Lekarz stomatolog. Członek zarządu PSI. Ekspert
ds. implantologii PSI, ICOI oraz DGOI. Diplomate
DGOI, ICOI. Absolwent Collegium Medicum U.J.
w Krakowie. W latach 2000-2005 pracował w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie
w Centralnym Ambulatorium Stomatologicznym.
Od 2003 roku prowadzi własną praktykę w Krakowie. W 2009 roku ukończył Curriculum Implantologiczne PSI. Przewodniczący Klubu Aktywnego
Implantologa PSI w woj. Małopolskim. Konsultant
medyczny BEGO Implant Systems w Polsce.
Prof. dr hab. n. med.
Iwona
Niedzielska
Prof.
Alexander Hassel
GOŚĆ SPECJALNY
Specjalista chirurgii stomatologicznej i specjalista
chirurgii szczękowo-twarzowej. Kierownik Katedry
Lekarz dentysta. Specjalista protetyki. Wykładowca na UM w Heidelbergu. Wieloletni pracownik
polikliniki protetyki stomatologicznej przy Klinice
Uniwersyteckiej w Heidelbergu. Zdobywca wielu
nagród m.in. Bestpreis der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (2008)
oraz Preis Kurt-Kaltenbachstiftung für Lehre in der
Zahnmedizin (2008, 2009). Prowadzi własną praktykę lekarską w Mannheim. Autor dziesiątek publikacji naukowych. Wykładowca na kongresach oraz
szkoleniach..
i Kliniki Chiurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
i Chirurgii Stomatologicznej ŚUM w Katowicach.
Ordynator oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej.
Autorka oraz współautorka 146 opracowań naukowych w tym 76 prac pełnotekstowych. Wykładowca
na V roku Oddziału Stomatologii i VI roku Wydziału
Lekarskiego ŚUM. Konsultant Wojewódzki ds. chirurgii szczękowo-twarzowej. Członek wielu komisji
oraz stowarzyszeń.
09.00 - 10.00
Rejestracja Uczestników Kongresu
10.00 - 10.15
Otwarcie obrad
10.15 - 11.30
What went wrong? 100 błędów implantologicznych i implantoprotetycznych
- błędy małe, błędy średnie, błędy duże, pech
dr n.med. Mariusz Duda
11.30 - 12.00
Przerwa kawowa
12.00 - 13.00
Regeneracja tkanki kostnej: badania modelowe i zaawansowane procedury kliniczne
prof.WUM dr hab. Andrzej Wojtowicz
13.00 - 14.00
Biologia czy przypadek - sukces w implantologii
lek. stom. Grzegorz Ziętek
14.00 - 15.00
Lunch
15:00 - 15:30
Fibryna bogatopłytkowa - czynnik wspomagający gojenie w zabiegach chirurgicznych
prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska
dr Daniel Ciapiński
15.30 - 17.00
Multilevel Engagement & Motivation Strategy – model procesu
angażowania pacjenta do kompleksowego leczenia implantologicznego
Mariusz Oboda
17.00 - 17.30
Przerwa kawowa
17.30 - 18.30
Leczenie implantoprotetyczne w trudnych przypadkach klinicznych
prof. dr hab. Ryszard Koczorowski
20:00 - .......
Dental Casino - wieczór z atrakcjami
SOBOTA 04.10.2014
10.00 - 11.30
Aparat cyfrowy w praktyce stomatologicznej
Marcin Bójko
11.30 - 12.30
Protezy overdenture w rehabilitacji protetycznej pacjentów z bezzębiem
dr n. med. Kleanthis Manolakis
12.30 - 13.00
Przerwa kawowa
13.00-14.30
Koncepcje okluzji oraz funkcjonalności: Czy implanty spełniają wymogi funkcji żucia?
prof. Dr Alexander Hassel
14.30-15.30
Lunch
SESJA WARSZTATOWA
SOBOTA od godz. 15:30 - 17:00
Ćwiczenia praktyczne z fotografii
stomatologicznej
Zastosowanie technologii cyfrowej
przy planowaniu i wykonywaniu prac
implantoprotetycznych
Protezy overdenture w rehabilitacji pacjentów
z bezzębiem - opcje leczenia oraz prezentacja
przypadków klinicznych
Marcin Bójko
Witold Fudali | Michał Dudkowski
dr n. med. Kleanthis Manolakis
program
PIĄTEK, 03.10.2014
Download

PROGRAM SKŁADA SĘ Z DWÓCH ETAPÓW I Etap II Etap