DENTAL TRIBUNE
The World’s Dental Newspaper · Polish Edition
www.dental-tribune.com
ISSN 1730-315X
cena: 15 PLN
VOL. 12, NR 2
2
Dental Tribune Polish Edition
Praktyka
Haczyk kotwiczki (element błystki wahadłowej
do łowienia ryb) jako ciało obce wargi dolnej
Henryk Kaczkowski, Radosław Jadach i Hanna Woytoń-Górawska, Polska
Wędkarstwo, wg uprawiających
ten sport, umożliwia nie tylko przyjemne spędzanie czasu
z rodziną lub przyjaciółmi, ale
także pozwala na uzyskanie pełnego relaksu.
Sama czynność wędkowania
może być dla wędkarza bardziej
podniecająca i konkurencyjna
niż inne dyscypliny sportowe, ale
może jednak nieść ze sobą różne
niebezpieczeństwa.2
Przypadki wniknięcia ciał
obcych w obręb tkanek miękkich
i kośćca twarzy w następstwie
urazu nie są zbyt częste3,4,5,6,7,
a niektóre z nich, jak np. klamka
drzwi3 mogą nawet wzbudzać zrozumiałe niedowierzanie. W dostępnej literaturze nie spotkaliśmy
1
4
2
3
Ryc. 1: Błystka wahadłowa do łowienia ryb (dzięki uprzejmości wędkującego dr. n. med.
J. A. Komorskiego).
Ryc. 2: Fragment haczyka kotwiczki tkwiący w wardze dolnej po stronie lewej.
Ryc. 3: Elementy haczyka do łowienia ryb (wg: Stupkiewicz J. i Leśniowolski J.9).
Ryc. 4: Usunięty z wargi dolnej fragment haczyka kotwiczki do łowienia ryb.
może też działać na niego tak kojąco i odprężająco, jak czytanie
dobrej książki.1 Jak każda inna
czynność wykonywana przez
człowieka, także i wędkowanie,
Autorzy
Henryk Kaczkowski,
Radosław Jadach
i Hanna Woytoń-Górawska
Katedra i Klinika Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej UM
im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
Kierownik:
dr hab. n. med. H. Gerber
Kontakt:
Henryk Kaczkowski
Katedra i Klinika Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej UM
im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Tel.: (71) 734 36 00
E-mail:
[email protected]
jednak opisu przypadku dosłownego „złapania się” wędkarza na
haczyk własnej wędki i dlatego
przedstawiamy własny.
Do kliniki, w ramach ostrego
dyżuru, zgłosił się 29-letni mężczyzna z tkwiącym w czerwieni
wargi dolnej po stronie lewej metalicznym ciałem obcym. Pacjent
podał, że łowił w Odrze ryby na
spinning. Po wykonaniu zacięcia,
poczuł nagłe uderzenie w wargę
dolną po stronie lewej, a następnie
silny ból. Kiedy „doszedł do siebie” stwierdził, że w wardze tkwi
jeden z 3 haczyków kotwiczki,
stanowiącej zakończenie metalowej błystki wahadłowej (Ryc. 1).
Przy użyciu obcążek odciął go
od 2 pozostałych i przyjechał do
naszej kliniki. Stwierdzono wówczas obrzęk wargi dolnej po stronie lewej oraz ukośnie zagłębiony
w jej czerwieni fragment haczyka
do łowienia ryb (Ryc. 2). Drugi,
ostry jego koniec był wyczuwalny
pod błoną śluzową wargi. Pacjent
otrzymał 1 ml anatoksyny tężcowej, a po odkażeniu skóry oraz
czerwieni wargi wykonano znieczulenie nerwu bródkowego 2%
lignokainą z noradrenaliną i przystąpiono do usuwania haczyka.
Po uchwyceniu kleszczykami
widocznej części trzonka haczyka
(Ryc. 3) skierowano niewidoczny,
ostry jego koniec (grot) najpierw
ku górze, przez mięsień okrężny
ust, ale poniżej tętnicy wargowej
dolnej i dalej, aż do przedsionka
jamy ustnej, skąd został usunięty w całości (Ryc. 4). Po zabiegu
nie obserwowano krwawienia,
a jedynym widocznym śladem
wykonanego zabiegu były tylko 2
punktowe i małowidoczne ranki,
odpowiadające miejscu wniknięcia i wyprowadzenia tego fragmentu kotwiczki. W badaniu kontrolnym, wykonanym po 7 dniach,
nie stwierdzono nawet śladu ich
obecności.
W wędkarstwie, zaliczanym
do sportów rekreacyjnych, często
zdarzają się przypadki urazów
powodowanych przez haczyki do
łowienia ryb i każdy z nich powinien być wnikliwie i indywidualnie oceniony.8 Należy przy
tym zwrócić uwagę, że haczyki
mogą mieć nie tylko bardzo różne
kształty, ale także różną wielkość.1
Najczęściej uszkodzenia przez nie
spowodowane nie są zbyt rozległe
i mogą być zaopatrywane już na
miejscu zdarzenia. Tylko niektóre
wymagają specjalistycznej interwencji lekarskiej. W przypadku
urazu narządu wzroku, wędkarz
powinien jednak jak najszybciej dotrzeć do lekarza okulisty.8
Alfaro i wsp.2 podają, że wśród
732 przypadków urazów narządu wzroku doznanych w trakcie
uprawiania różnych dyscyplin
sportowych, aż 19,54% było związanych właśnie z wędkarstwem,
co plasowało tę dziedzinę sportu
na drugim (po baseballu) miejscu.
Sposób usuwania haczyka do
łowienia ryb, który utkwił w powłokach zewnętrznych wędkarza,
zależy od jego rodzaju i głębokości wniknięcia do tkanek oraz
lokalizacji tego miejsca. Najprostszym z nich, ale jednocześnie najmniej skutecznym jest technika
wstecznego wyprowadzenia haczyka wzdłuż jego drogi wejścia
w powłoki ciała.8 Za najbardziej
efektywne postępowanie uważa
się natomiast przesuwanie haczyka do przodu aż do wykłucia
ostrza (grotu) ponad powierzchnię skóry i jego odcięcia. Zabieg
kończy się wówczas wstecznym
wyciągnięciem pozostałej części
haczyka, tak jak w technice opisanej powyżej. Gammons i Jackson8
nie zalecają w takich przypadkach
profilaktycznego stosowania antybiotyków, ale uważają za zasadne
rozważenie konieczności podania
anatoksyny tężcowej. W naszym
przypadku pacjent anatoksynę
tężcową otrzymał.
W krajowym podręczniku
z zakresu wędkarstwa9 nie znaleźliśmy zalecenia posiadania przez
wędkarza obcążek (kleszczy,
kombinerek, obcinaków), które
miał nasz pacjent i tylko dlatego
mógł się sam uwolnić od pozostałych haczyków kotwiczki. Z kolei
inni autorzy8 uważają, iż powinny
one wchodzić w skład niezbędne-
go wyposażenia osób uprawiających wędkarstwo.
Opisany przypadek przedstawiono nie tylko z uwagi na niecodzienność samego ciała obcego,
ale także niezwykły sposób jego
wniknięcia do tkanek wargi dolnej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że o możliwościach „nadziania
się” na groty własnej kotwiczki,
a to zdarza się nawet biegłym
w sztuce, wzmiankują specjaliści
z zakresu wędkarstwa.9 Z kolei
Swanson i wsp.10 donoszą o możliwości niezamierzonego połknięcia
haczyka do łowienia ryb. DT
Piśmiennictwo dostępne u wydawcy.
O wydawcy
Wydawca:
DTI Media
Abrahama 18 lok. 168
03-982 Warszawa
na licencji
Dental Tribune International GmbH
Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelna:
Marzena Bojarczuk
[email protected]
Tel.: 607 811 250
Marketing i reklama:
Grzegorz Rosiak,
[email protected]
Tel.: 606 202 508
Informacje w sprawie prenumeraty:
[email protected]
Tel.: 600 019 616
www.dental-tribune.com
Nakład:
10.000 egz.
Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Publikacja ta jest
przeznaczona dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).
Redakcja Dental Tribune dokłada wszelkich starań, aby publikować artykuły kliniczne oraz informacje od producentów jak najrzetelniej. Nie możemy odpowiadać za informacje, podawane
przez producentów. Wydawca nie odpowiada również za nazwy produktów oraz informacje o nich,
podawane przez ogłoszeniodawców. Opinie przedstawiane przez autorów nie są stanowiskiem redakcji Dental Tribune.
Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news
accurately, but cannot assume responsibility for the validity of product claims, or for typographical
errors. The publishers also do not assume responsibility
for product names or claims, or statements made by advertisers. Opinions expressed by authors are their own
The World’s Dental Newspaper
and may not reflect those of Dental Tribune International.
DENTAL TRIBUNE
Licensing by
Dental Tribune International
Group Editor
Daniel Zimmermann
[email protected]
+49 341 48 474 107
Clinical Editor
Magda Wojtkiewicz
Online Editors
Yvonne Bachmann
Claudia Duschek
Copy Editors
Sabrina Raaff
Hans Motschmann
Publisher/President/CEO
Torsten Oemus
Director of Finance & Controlling
Dan Wunderlich
Business Development Manager
Claudia Salwiczek
Media Sales Managers
Matthias Diessner (Key Accounts)
Melissa Brown (International)
Peter Witteczek (Asia Pacific)
Maria Kaiser (USA)
Weridiana Mageswki (Latin America)
Hélène Carpentier (Europe)
International Editorial Board
Dr Nasser Barghi, USA – Ceramics
Dr Karl Behr, Germany – Endodontics
Dr George Freedman, Canada – Esthetics
Dr Howard Glazer, USA – Cariology
Marketing & Sales Services
Esther Wodarski
Nicole Andrä
Accounting
Karen Hamatschek
Executive Producer
Gernot Meyer
Dental Tribune International
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany
Tel.: +49 341 48 474 302
Fax: +49 341 48 474 173
www.dental-tribune.com
[email protected]
Regional Offices
Asia Pacific
Dental Tribune Asia Pacific Limited
Room A, 20/F, Harvard Commercial Building,
105–111 Thomson Road,
Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852 3113 6177
Fax: +852 3113 6199
The Americas
Tribune America, LLC
116 West 23rd Street, Ste. 500,
New York, N.Y. 10011, USA
Tel.: +1 212 244 7181
Fax: +1 212 244 7185
Prof. Dr I. Krejci, Switzerland – Conservative
Dentistry,
Dr Edward L ynch, Ireland– Restorative
Dr Ziv Mazor, Israel – Implantology
Prof. Dr Georg Meyer, Germany – Restorative
Prof. Dr Rudolph Slavicek, Austria – Function,
Dr Marius Steigmann, Germany – Implantology
© 2013, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved
Dental Tribune Polish Edition
News
Politechnika Rzeszowska będzie
kształcić inżynierów medycznych
Fot: Politechnika Rzeszowska
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej obecnie kształci 626
studentów na 2 kierunkach: matematyka i fizyka techniczna.
Na razie na Podkarpaciu nie
ma studiów kształcących lekarzy.
Uniwersytet Rzeszowski stara się
o utworzenie kierunku lekarskiego. Na uniwersytecie działa już
Anz_ExpasyPremium_RiskontrolArt_210x297+3mm_2014_Layout 1 2014-04-02 15:22 Page 1
wydział medyczny, który kształci
pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, fizjoterapeutów
i elektroradiologów.
Na podst.: PAP Nauka w Polsce
DT
AD
Inżynieria medyczna to nowy
kierunek studiów w Politechnice
Rzeszowskiej. Pierwsi studenci
rozpoczną studia na tym kierunku od początku nowego roku
akademickiego, tzn. w październiku 2014 r., rekrutacja rozpocznie się w czerwcu br.
Nowy kierunek – inżynieria
medyczna I stopnia zostanie uruchomiony na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej decyzją
Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Będzie to pierwszy na
Podkarpaciu taki kierunek studiów.
Na nowym kierunku studenci będą zdobywać wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowoczesnej technologii
inżynierskiej oraz uczyć się jej
zastosowania w praktyce medycznej. Będzie to zatem uzupełnienie kierunków lekarskich
o dyscypliny związane z nowoczesną działalnością inżynierską
w medycynie. Absolwenci inżynierii medycznej będą specjalistami w dziedzinie najnowocześniejszych trendów rozwojowych
z zakresu techniki medycznej.
Osoby, które ukończą inżynierię medyczną będą mogły nie tylko
nadzorować działanie aparatury
medycznej, będą również specjalistami od doboru odpowiednich
technik stosowanych w procesie
leczenia pacjenta. Znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących aparaturę medyczną,
firmach komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę, medycznych instytucjach
badawczo-rozwojowych, placówkach opieki zdrowotnej przy obsłudze i serwisowaniu aparatury
medycznej, w tym w placówkach
umożliwiających funkcjonowanie
i powrót do zdrowia osobom po
ciężkich wypadkach.
Autorem koncepcji powołania
nowego kierunku inżynieria medyczna I stopnia jest Rada Gospodarcza przy Wydziale Matematyki
i Fizyki Stosowanej Politechniki
Rzeszowskiej. „Idea uruchomienia kierunku studiów inżynieria
medyczna wpisuje się w koncepcję rozwoju usług medycznych na
Podkarpaciu, zakładając kształcenie wykwalifikowanej kadry inżynierów, stanowiących wsparcie
dla lekarzy w zakresie techniki
medycznej, posiadających kompetencje niezbędne w sprawnie działającym systemie ochrony zdrowia” – tłumaczy A. Taradajko.
3
Po prostu najszybszy, najbardziej efektywny i najbardziej
ekonomiczny sposób retrakcji dziąsła.
Expasyl to alternatywa dla nici retrakcyjnych, których umieszczenie
zabiera dużo czasu. Preparat przeznaczony jest do retrakcji dziąseł i
hemostazy podczas pobierania wycisków, wypełniania ubytków,
lakowania zębów, a także jest przydatny w każdym innym przypadku,
kiedy wymagane jest zatamowanie krwawienia i odsunięcie dziąsła,
czyniąc je idealnie suchym i otwartym w czasie poniżej dwóch minut –
i wszystko to całkowicie bezboleśnie dla Twojego pacjenta.
Czas na
zmianę!
ODKRYJ
EXPTRAUSSKYAWLKOWY
SMAK
Pasta Expasyl dostępna jest teraz w dwóch smakach: neutralnym i
nowym truskawkowym, wiele bardziej komfortowym dla pacjentów.
Koniec z ryzykiem infekcji poprzez
dmuchawko-strzykawkę!
czarna porzeczka
mięta
mandarynka
lukrecja
anyż
• Chroń siebie i swoich pacjentów przed zakażeniami
• 5 świeżych zapachów i 5 nowych kolorów
• Elastyczność - szybkie i łatwe dostosowanie
• Osobne prowadzenie powietrza i wody gwarantuje w
pełni suche powietrze - niezbędne do prawidłowej pracy
• Adapter dla każdego typu dmuchawko-strzykawki
AKTUALNA PROMOCJA
Kupując 3 opakowania
adapter otrzymasz gratis!
WIĘCEJ INFORMACJI NA:
www.pl.acteongroup.com
oraz u lokalnych dystrybutorów
Fot.: TwK, DTIMedia.
4
Krakdent® special
Dental Tribune Polish Edition
Dental Tribune Polish Edition
Krakdent® special
5
Rekordowe Targi KRAKDENT® 2014 r.
Wg organizatorów, 22. edycję
Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT®,
które odbywały się w Krakowie
w dn. 6-8 marca br., odwiedziło
12 000 osób.
W ciągu 22 lat targi KRAKDENT® przeobraziły się z małej
imprezy lokalnej w najważniejsze wiosenne wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Na
zakupy i po wiedzę przyjeżdżają
nie tylko lekarze z całej Polski,
ale także z zagranicy: Ukrainy,
Rosji, Niemiec, Czech i Słowacji.
Doskonale wiedzą, że obecność
na targach to podążanie za światowymi trendami. Zwłaszcza, że
w tym roku branżowe nowości
prezentowało ponad 300 wystawców z całego świata, w tym aż
70 z zagranicy, z takich państw,
jak: Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Korea
Płd., Niemcy, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy
i USA.
Wśród wielu nowych produktów i usług zaprezentowanych
podczas targów na szczególne
wyróżnienie zasługują te, które
zostały wyróżnione w Konkursie o Medal Najwyższej Jakości.
To prestiżowa rywalizacja, która
trwale wpisała się w tradycję tego
wydarzenia. Każdego roku o wyróżnienie walczy kilkanaście polskich i zagranicznych firm. Medale, przyznawane przez autorytety
branży stomatologicznej w 5 kategoriach, są potwierdzeniem wysokiej jakości produktów.
dylematów pomiędzy idealnym
planem leczenia a ekonomią.
„Staramy się zapewniać naszym
uczestnikom wykładowców z najwyższej światowej półki. Tak
też było w tym roku. Stawiamy
przede wszystkim na praktykę
tak, aby każdy mógł jak najwięcej
skorzystać z prezentacji” – mówi
dr Maciej Żarow, organizator
konferencji. „W przyszłym roku
konferencja będzie odbywać się
w obrębie targów, a nie poza nimi.
To bardzo dobra wiadomość, bowiem oba wydarzenia znakomicie
się uzupełniają” – stwierdza prof.
nadzw. dr hab. Jerzy Krupiński.
DT
AD
FDI 2014 · New Delhi · India
Greater Noida (UP)
Annual World Dental Congress
11-14 September 2014
Deadline for
early bird registration
31 May 2014
W czasie Targów wybrano także najładniejsze stoiska. Liczyła
się estetyka i elegancja, niebanalne
wykorzystanie gry kolorów i światła, a przede wszystkim pomysł
i funkcjonalność. Nagrody otrzymali: Stern Weber Polska (I miejsce), Eur-Med Polska (II miejsce),
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (III miejsce).
Podczas
targów
KRAKDENT® została zorganizowana
4. edycja akcji charytatywnej
DENTOPOMOC, polegającej na
zapewnieniu dzieciom i młodzieży z Małopolski właściwej opieki
stomatologicznej poprzez przekazanie produktów lub ufundowanie
wizyt w gabinetach.
Targi to nie tylko zakupy
i prezentacja ofert handlowych
firm. To także bogaty program
naukowy, który obejmuje kursy
doskonalące i prezentacje firm na
stoiskach, dedykowane nie tylko
lekarzom, ale także personelowi
gabinetu i technikom dentystycznym. W sobotę 8. marca w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
„Manggha” w Krakowie odbyła
się kolejna edycja prestiżowej
konferencji „Dental Spaghetti”.
Tematem wiodącym była stomatologia estetyczna w kontekście
A billion smiles welcome the world of dentistry
www.fdi2014.org.in
www.fdiworldental.org
DTSC_A4_EN_Layout 1 04.02.14 14:23 Seite 1
AD
Dental Tribune Polish Edition
www.DTStudyClub.com
Y education everywhere
and anytime
Y live and interactive webinars
Y more than 500 archived courses
Y a focused discussion forum
Y free membership
Y no travel costs
Y no time away from the practice
Y interaction with colleagues and
experts across the globe
„Włoskie
Spotkanie Osteologiczne”
w Krakowie
W połowie marca br. (14-15.03.) po raz
kolejny odbyło się międzynarodowe sympozjum osteologiczne. W tym roku było
to „Włoskie Spotkanie Osteologiczne”.
W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie swoje wykłady zaprezentowali wybitni naukowcy i praktycy:
dr Andrea Podesta i prof. Giulio Rasperini,
którzy przedstawili najnowsze koncepcje
leczenia powikłań w terapii ortodontycz-
poznanie biologii i postępowanie zgodnie
z jej aspektami. Jeżeli stosowane siły i ruchy ortodontyczne będą zbyt duże i szybkie, ryzyko resorpcji zarówno korzeni zębów jak i blaszki kostnej będzie znacznie
wzrastało.
Drugą część wykładu dr Andrea Podesta rozpoczął od pytania: czy mikrochirurgia ortodontyczna może przyspieszyć
i poprawić leczenie ortodontyczne i całko-
Y a growing database of
scientific articles and case reports
Y ADA CERP-recognized
credit administration
Register for
FREE!
ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providersof continuing dental education.
ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.
AD
nej, nową koncepcję leczenia przy pomocy
kortykotomii piezoelektrycznej oraz komplikacje i powikłania wynikające z konserwatywnego podejścia do leczenia aparatami
stałymi.
Konferencja została podzielona na część
praktyczną, na której pod okiem najlepszych specjalistów można było zaplanować
i omówić najnowsze techniki leczenia ortodontycznego przy pomocy piezochirurgii
oraz potrenować techniki regeneracyjne
stosowane przy leczeniu powikłań po terapiach ortodontycznych. Część kongresowa
poświęcona była prezentacji najnowszych
osiągnięć światowej sławy wykładowców.
Sekretarzami naukowymi spotkania
byli prof. Piotr Majewski i dr n. med. Maciej
Stupka. Warsztaty i wykłady prowadzone
były w języku angielskim i tłumaczone symultanicznie na język polski.
W pierwszym dniu sympozjum swój
wykład zaprezentował dr Andrea Podesta. Wspólnie z prof. Tomaso Vercellottim
opracował i rozwinął technikę mikrochirurgii ortodontycznej. Jest on również jednym z założycieli Piezosurgery Academy.
W swojej prezentacji pt.: „Techniki akceleracji przesunięć ortodontycznych w codziennej praktyce” prezentował skuteczne
i szybkie efekty leczenia z wykorzystaniem
mikrochirurgicznych metod przyspieszenia
przesunięć bloków kostnych. Przedstawił
własne przypadki leczenia tradycyjnego
przy pomocy najczęściej stosowanej techniki „Straight Wire”. Zwracał jednak uwagę, że mimo iż ta technika uważana jest za
złoty standard w leczeniu młodych pacjentów, u dorosłych, których cechuje większa
mineralizacja kości jest przyczyną resorpcji
korzeni zębów aż w 90% przypadków. Dr
Podesta zwracał ogromną uwagę na dobre
wicie zastąpić klasyczne leczenie. W trakcie wykładu omówione zostały osteotomia,
kortykotomia i dekortykacjia. Dr Podesta
przedstawił własne przypadki kliniczne, na
podstawie których zaprezentował kolejne
rodzaje kortykotomii i zasady prowadzenia
cięć w mikrochirurgii piezoelektrycznej.
Część warsztatowa poświęcona została planowaniu leczenia ortodontycznego
Dental Tribune Polish Edition
z wykorzystaniem piezochirurgii. Na przygotowanych modelach diagnostycznych omawiano
metody zastosowanego leczenia
ortodontycznego. Porównywano
możliwości terapii tradycyjnej
z leczeniem z zastosowaniem mikrochirurgii piezoelektrycznej.
Pod okiem dr. Podesty, możliwe
było zaplanowanie cięć kości kortykalnej celem akceleracji leczenia ortodontycznego.
Pierwszy dzień konferencji
zakończony został spotkaniem
na Barce. Zacumowana na Wiśle
no tkanek twardych, jak i miękkich. Prof. Rasperini przedstawił
wyniki badań, które wykazują
korzyści z zastosowania sterowanej regeneracji tkanek (GTR) lub
czynników wzrostu w badaniach
histologicznych. Jak przedstawiał
wykładowca, najnowsze publikacje wykazują, że procedura regeneracji jest znacznie skuteczniejsza
niż technika kiretażu otwartego
pod względem redukcji ubytków
periodontologicznych. Jednocześnie prelegent podkreślał, że regeneracja gwarantuje najmniejsze
straty dziąsła po zabiegu chirur-
Wydarzenia
której przy użyciu narzędzi mikrochirurgicznych ćwiczono zabiegi na preparatach świńskich.
Zaprezentowano metody projektowania płata śluzówkowo-dziąsłowego, właściwe zarządzanie
nim oraz odpowiednie prowadzenie cięć chirurgicznych. Zaprezentowano kilka technik szycia
mikrochirurgicznego z wykorzystaniem nici w rozmiarach 5.0
i 6.0. Powołując się na metodę
Zuhra i Hürzelera, prof. Rasperini
przedstawił metody szycia w zabiegach dokoronowego przesunięcia płata. Ćwiczono metody augmentacji tkanek miękkich (GTR)
i techniki sterowanej regeneracji
kości(GBR).
Konferencja została wysoko
oceniona pod względem mery-
toryki i organizacji. Nowoczesne techniki prezentowane przez
prelegentów to wynik ostatnich
kilku lat ciągłego rozwoju i przejścia od koncepcji do rutynowych
i przynoszących sukcesy działań
klinicznych, które dzięki takim
spotkaniom mogą być stosowane
w codziennej praktyce.
Tekst i zdjęcia: FM Dental.
Tylko 3 instrumenty w większości
przypadków aby osiągnąć opracowanie
wierzchołka ISO 30/.04*
Drugi dzień „Włoskiego Spotkania Osteologicznego” poświęcony został leczeniu powikłań
periodontologicznych po tradycyjnych terapiach ortodontycznych.
Swój wykład zaprezentował prof.
Giulio Rasperini – wybitny lekarz,
specjalizujący się w periodontologii i implantologii. Swój wykład
rozpoczął od prezentacji kilku
przypadków klinicznych, w których konieczne było zastosowanie
zabiegów chirurgicznych po leczeniu ortodontycznym w związku ze
znaczą utratą przyzębia. Przedstawiono metody augmentacji zarów-
gicznym u pacjenta. Prof. Rasperini zwracał szczególną uwagę na
planowanie leczenia ortodontycznego. Na podstawie przypadków
klinicznych prezentowane były
także różne kolejności skojarzonego leczenia ortodontycznego
i periodontologicznego. Zaprezentowano metody pokrywania
recesji dziąsłowych powstałych na
skutek zbyt agresywnego leczenia
ortodontycznego. Przedstawiono
zarówno techniki przesunięć dokoronowych płata, jak i techniki sterowanej regeneracji tkanek
miękkich z zastosowaniem wolnych przeszczepów dziąsłowych,
tkanki łącznej, a także macierzy
kolagenowej tj. mucograft. Giulio Rasperini zwracał szczególną
uwagę na fakt, że dotychczas nie
opracowano jednolitej procedury
postępowania w leczeniu ortodontycznym pacjentów z rozległymi
ubytkami śródkostnymi, dlatego
tak ważne jest skojarzenie leczenia
ortodontycznego z leczeniem periodontologicznym i stała kontrola
pacjentów w trakcie leczenia oraz
po jego zakończeniu.
Kolejnym etapem warsztatu
była część praktyczna, podczas
DT
AD
iRace sekwencja, szybka,
skuteczna i bezpieczna
Barka została zwodowana w Danii w tym samym roku, w którym
zakończono budowę wieży Eiffla.
Wówczas była kolosem o długości
54 m, który tak jak na lądzie konstrukcja wieży Eiffla, na wodzie
nie miał sobie równych. W 2003
r. Barka przypłynęła do Krakowa.
Dzięki ciężkiej pracy polskich artystów i rzemieślników przeszła
gruntowny remont. Dziś zachwyca nie tylko przeszłością, ale też
niebanalnym wnętrzem i atmosferą. Specjalnie dla uczestników
naszej konferencji zagrał zespół
Evening Standard.
7
Dla kontroli zużycia
narzędzia krążek
SafetyMemoDisc
Udowodniona
efektywność
Zaprojektowane by się
nie wkręcać
Lepsza odporność na
zużycie i zniszczenia
Perfekcyjna kontrola
narzędzia
*Dla wiekszego opracowania wierzchołka, wybór
instrumentów znajdziesz na naszej stronie:
www.fkg.ch
Sterile & non-sterile
FKG Dentaire SA
www.fkg.ch
COSMETIC TRIBUNE
The World’s Cosmetic Dentistry Newspaper · Polish Edition
VOL. 4, NR 1
News
Praktyka
News
Wybielanie
– tylko profesjonalnie!
Od diagnostyki do protetyki
Nieprawidłowy zgryz
a wygląd twarzy

Strona 1
Wybielanie
– tylko profesjonalnie!
Cytryna, węgiel i soda oczyszczona to najpopularniejsze domowe sposoby uzyskania śnieżnobiałego uśmiechu, dostępne
w internecie. Dentyści ostrzegają, że takie kuracje są niebezpieczne dla zdrowia zębów!
Cytryna, soda oczyszczona,
sól i węgiel wiodą prym, jeśli
chodzi o opisywane w internecie
sposoby na wybielenie zębów bez
użycia pasty wybielającej czy wizyty u dentysty. Dentyści nie pozostawiają złudzeń, każdy z tych
związków działa destrukcyjnie na
szkliwo zębów. Niektóre z nich są
jednocześnie niebezpieczne dla
tkanek miękkich jamy ustnej –
dziąseł i śluzówki.
Fot.:morguefile.com
Długotrwały kontakt zębów
z cytryną może doprowadzić do
osłabienia szkliwa, zęby staną
się wtedy podatne na próchnicę.
Agresywna cytryna zaszkodzi
także dziąsłom. Nie oznacza to, że
należy w ogóle unikać cytrusów,
bo są one pełne cennej witaminy
C. Lepiej spożywać je w postaci soków, najlepiej pitych przez
słomkę. Nie wolno jednak płukać
jamy ustnej sokiem z cytryny.
Sól wcierana w szkliwo także
może je uszkodzić. Dodatkowo
ma silne działanie zakwaszające
środowisko jamy ustnej, a wysokie pH to idealne warunki do rozwoju bakterii chorobotwórczych.
Stąd czyszczenie zębów solą to
prosta droga, m.in. do rozwoju
próchnicy.
Soda oczyszczona działa na
zasadzie abrazji, tzn. że osady
z powierzchni zębów są usuwane
za pomocą tarcia. Istnieje wiele
past do zębów, które także usuwają zanieczyszczania mechanicznie, ale nawet najwyżej abrazyjne pasty nie są tak agresywne
jak soda. Szczotkując zęby sodą,
ryzykujemy poważne uszkodzenia szkliwa i nadwrażliwość. Podobnie ma się sprawa z węglem.
Czyszczenie nim zębów to jak
tarcie szkliwa papierem ściernym.
Lekarze polecają pasty niskoabrazyjne, które zamiast ścierać
przebarwienia powierzchniowe,
rozpuszczają je.
W czasie kontrolnej wizyty
u dentysty warto zapytać o rodzaj
polecanej pasty wybielającej. Najlepsze z nich będą zwalczać osad
i przebarwienia za pomocą naturalnych enzymów, redukując do
minimum mechaniczne tarcie. Na
opakowaniach należy szukać informacji o współczynniku ścieralności – im niższy, tym lepiej, np.
15 RDA. Wybór jest duży:
• miłośnicy kawy i herbaty mogą
używać specjalnych past, które
usuwają naloty pozostawiane
przez te napoje,
• pasty dla palaczy mają w składzie formułę usuwającą plamy
i przebarwienia z nikotyny
i smółki drzewnej, nie naruszając szkliwa, a dodatkowo walczą z zapachem tytoniu,
• o delikatne dziąsła dbają specjalistyczne pasty, które delikatnie usuwają osad i przebarwienia, a jednocześnie
zapobiegają i wspomagają leczenie chorób przyzębia.
• przy nadwrażliwości zębów
stosuje się specjalne pasty wybielająco-ochronne, które mają
w składzie związki odbudowujące i wzmacniające szkliwo
np. hydroskyapatyt i związki
fluoru. Pasty zmniejszają także
bolesność typową dla nadwrażliwości,
• wybielające pasty antystarzeniowe – tak, jak skóra z wiekiem zaczyna pokrywać się
zmarszczkami i traci jędrność,
tak zęby żółkną i matowieją.
Dzieje się tak z powodu demineralizacji szkliwa, które traci
gęstość, staje się żółte i porowate. Formuła anti-age wzmacnia szkliwo, dzięki czemu zęby
stają się bielsze oraz bardziej
odporne na próchnicę. Pasty przeciwstarzeniowe mogą
zawierać przeciwutleniacze,
zwalczające wolne rodniki,
które są przyczyną starzenia
się dziąseł. CT

Strona 1

Strona 4
Współpraca, komunikacja, realizacja
– od diagnostyki do protetyki
Maciej Dominik Drosd i Bartosz Troczyński, Polska
Pacjent zgłosił się do leczenia
z powodu pogorszenia estetyki
uśmiechu. Zauważył stopniowy
ubytek długości zębów siecznych, co odbierał jako wizualne
objawy starzenia oraz narastające objawy dysfunkcji narządu
żucia w postaci epizodów zgrzytania, zaciskania oraz trzasków
w stawie skroniowo-żuchwowym. W wywiadzie i badaniu
nie stwierdzono przeciwwskazań do leczenia.
W pierwszym etapie leczenia
wykonano ocenę estetyki uśmiechu oraz oszacowano wstępne
założenia planu leczenia. Zgodnie
z oczekiwaniami pacjenta, główny cel to odbudowa utraconej długości siekaczy oraz poprawa linii
AD
2
uśmiechu. Takie postępowanie
niejako determinuje dalsze rozważania. Po zaplanowaniu nowej
długości siekaczy, konieczne staje
się wyznaczenie relacji centralnej jako punktu wyjścia do analizy okluzji i ewentualnej terapii
wstępnej.
W uzyskanej relacji centralnej
przygotowano wax-up, którego
funkcją poza zwizualizowaniem
efektu końcowego dla pacjenta,
było oszacowanie prawidłowej
okluzji, czyli jednoczasowych
kontaktów w odcinkach bocznych
oraz zaplanowanie kształtu kłów
dla zaznaczenia prowadzenia
kłowego. Taki właśnie schemat
pozwala uniknąć niepowodzeń
w przyszłości, poprzez ochronną
funkcję kłów. Prowadzenie kłowe
lub grupowe zdecydowanie wydłuża żywotność uzupełnień typu
BPR oraz wyraźnie zwiększa relaksację mięśni żucia, stabilizując
nowy układ okluzyjny. Klinicznie
rejestrację relacji centralnej przeprowadzono metodą deprogramacji mięśniowej z wykorzystaniem
deprogramatora „sliding guide”
– AmannGirrbach AG. Po uzyskaniu rejestratów modele zaartykulowano do artykulatora Artex
CP-AG. Wstępna długość siekaczy została oszacowana podczas
10
16
Cosmetic Tribune Polish Edition
Praktyka
11
17
pierwszej wizyty i utrzymana do
wykonania wax-up.
Następnie, wykorzystując Luxatemp Fluorescence A1 DMG,
wykonano mock-up oraz fotograficzną analizę twarzy. Podczas tej samej wizyty przeprowadzono wstępną ekwilibrację
okluzji z wykorzystaniem folii
okluzyjnej. Zarówno estetyka,
jak i funkcja w pełni zadowalały
pacjenta oraz zespół lekarz-technik. Pacjent został zwolniony do
domu z mock-up w ustach dla
definitywnego ustalenia poziomu
satysfakcji, estetyki oraz (co ważne) fonetyki. Takie postępowanie
jest szczególnie ważne w świetle
obowiązku uzyskania pisemnej
świadomej zgody pacjenta na zabieg. Podczas natepnej wizyty klinicznej przeprowadzono kolejną
ekwilibrację okluzji, której wyniki zarejestrowano, pobierając wyciski sytuacyjne materiałami StatusBlue/Honigum-Light, DMG.
W ten sposób ustalono końcowy
plan leczenia.
Zaplanowano rekonstrukcję
estetyczno-funkcjonalną z wyznaczeniem nowej płaszczyzny
zwarciowej, korekcją długości
siekaczy, odtworzeniem prowadzenia kłowego oraz poprawą li-
1
2
3
5
6
8
9
4
Ryc. 1-9. Orientacja modeli w artykulatorze jest niezmiernie ważna. Przypadkowe ich
umiejscowienie skutkuje przeważnie brakiem harmonii odtwarzanego uzupełnienia
z twarzą pacjenta i zaważa na spójności koncepcji estetyczno-funkcjonalnej. Do zarejestrowania pozycji szczęki użyto łuku twarzowego Artex-AmannGirrbach, a do odczytania stawowej pozycji żuchwy posłużono się deprogramatorem krótkoczasowym sliding
guide tej samej firmy.
7
12
13
14
15
18
19
20
21
Ryc. 10-21. Po zamontowaniu modelu szczęki w artykulatorze Artex CP dokonano domontowania modelu żuchwy. Relacja pokazana w czasie deprogramacji została podniesiona o 1,5 mm od wysokości na pierwszym przedwczesnym kontakcie. Wg tego założenia wypełniono ją symulowanymi zębami woskowymi, tzw. wax-up i powstał plan pracy łączący aspekty okluzyjne, funkcyjne i estetyczne. Wskazano i oceniono również niewielkie potrzeby
preparacyjne.
22
33
23
24
28
29
Ryc. 22-36. Na podstawie wax-up została odtworzona symulacja w jamie
ustnej pacjenta, tzw. mock-up, pozwalająca na właściwą ocenę wspomnianych aspektów. Preparacja wykonana z obecnością mock-up na zębach
pozwoliła przeprowadzić minimalną preparację w kontrolowany sposób.
Pobrano 2 wyciski przygotowanego łuku zębowego i ponownie użyto klucza silikonowego do zabezpieczenia przygotowanych zębów. Na dolny łuk
zębowy również założono mock-up w celu zwiększenia komfortu użytkowania
uzupełnień tymczasowych przez pacjenta.
25
26
27
30
31
32
34
35
36
Cosmetic Tribune Polish Edition
Praktyka
37
38
39
42
43
44
47
48
40
41
45
46
3
Ryc. 37-49. Na podstawie pobranych wycisków sporządzono komplet modeli:
roboczy, dzielony, kontrolny i mistrzowski. Model anatomiczny zawierający duplikaty zębów z masy ogniotrwałej posłużył do kontrolowanego nakładania kolejnych warstw ceramiki. Dzięki tego typu modelowi technik miał dostęp do każdego
zęba oraz (co istotne) zachowana została większość anatomii tkanek miękkich.
Pozwoliło to na uformowanie indywidualnych profili wyłaniania poszczególnych
zębów. Pod kontrolą artykulacyjną zakończono pracę, po czym usunięto masę
ogniotrwałą z wnętrza licówek ceramicznych. Wszystkie elementy zostały dopasowane na 4 modelach przygotowanych na podstawie 2 wycisków.
49
AD
nii uśmiechu. Po analizie różnicy
między zwarciem nawykowym
a konstrukcyjnym, zespół lekarz-technik podjął decyzję o wykonaniu uzupełnień typu BPR w obu
łukach (licówki i nakłady) na
zęby 17-27 oraz 37-47. W górnym
łuku zębowym użyto naturalnej
ceramiki wzmacnianej leucytem
– Antagon (Dentsply), w łuku dolnym tej samej ceramiki w odcinku 33-43 i ceramiki e.max press
do zaopatrzenia zębów bocznych.
Postanowiono także wykonywać
wszystkie preparacje pod kontrolą mock-up pozostawionego na
zębach. Ewentualne wypełnienia
kompozytowe lub ubytki próchnicowe przeznaczono do usunięcia
podczas preparacji, aby odsłonić
zdrowe szkliwo.
Dla pełnej kontroli preparacji
zaplanowano także użycie silikonowych indeksów z wax-up
oraz wyznaczenie głębokości roboczej poprzez wiertarki dystansowe. Taki scenariusz leczenia
pozwala najpełniej realizować
założenia procedur minimalnie
inwazyjnych, a co za tym idzie
– maksymalnie oszczędzić tkanki własne uzębienia pacjenta.
Niezmiernie istotna u pacjentów
deprogramowanych, po wyznaczeniu relacji centralnej jest pełna
kontrola okluzji podczas kolejnych etapów klinicznych, zatem
w tym przypadku zadecydowano
o preparacjach segmentowych
oraz wykonywaniu rejestratów
zwarciowych z LuxaBite DMG
po każdym etapie preparacji.
Jako pierwszy do leczenia zaplanowano łuk szczęki, w żuchwie
pozostawiając mock-up dla utrzymania parametrów okluzji. Po
zakończeniu leczenia i zaadoptowaniu uzupełnień w szczęce,
zostanie wykonana identyczna
procedura w żuchwie.
Taki plan leczenia został przedstawiony pacjentowi, omówiono
elementy ryzyka oraz możliwych
komplikacji i powikłań. Pacjent
w pełni zaakceptował plan i wyraził świadomą zgodę na piśmie.
Podczas kolejnej wizyty klinicznej wykonano dokumentację fotograficzną, rejestraty zwarciowe,
wyciski sytuacyjne do stworzenia
modeli orientacyjnych dla potrzeb
dokumentacji przebiegu leczenia.
Następnie wykonano znieczulenie
miejscowe z użyciem preparatu
Septanest (Septodont), artykaina
z noradrenliną 1/100.000. Przed
preparacją pobrano rejestrat zwarciowy w odcinku przednim materiałem LuxaBite, DMG. Następnie
oznaczono głębokość preparacji
wiertłem dystansowym potrójnym Komet 834.314.016. Po oznaczeniu głębokości preparacji oraz
zasięgu – redukcja wysokości poprzez mock up, zaznaczono osiągnięte parametry ołówkiem. Idea
ta wspomaga wizualnie oszczędny tok postępowania. Przy użyciu
narzędzi rotacyjnych umocowanych do końcówki przyspieszającej 1:5 wykonano korektę kształtu
filarów. W tym etapie użyto narzędzi z nasypem diamentowym
o średnim nasypie – Maisinger
typ 852.314.014, a następnie z nasypem bardzo drobnym 852 c
314 016. Do ostatecznej korekty
filarów użyto finir ze spiekanego
węglika hm L 314 012 – Meisinger
typ oraz dysków soflex. Po każdym z kwadrantów pobierano częściowe rejestraty okluzyjne. Istniejące ubytki próchnicowe oraz
wypełnienia usunięto do granicy
zdrowych tkanek, miejsca wyeksponowanej zębiny zabezpieczono
preparatem gluma-Desentytizer,
Kulzer.
W miarę możliwości starano
się pozostawić istniejące kontakty
na powierzchniach interproksymalnych, za wyjątkiem miejsc ze
współistniejącymi ubytkami lub
wypełnieniami. Dodziąsłowa granica preparacji została utrzymana
wszędzie poza strefa estetyczną –
od mesialnej powierzchni zęba 13
do mesialnej powierzchni zęba 23.
W stracie estetycznej zdecydowa-
honigum.
Łącząc przeciwieństwa.
Tworzenie mas wyciskowych wiąże się najczęściej z
pewnymi kompromisami. Reologiczne właściwości
stabilności stoją zazwyczaj na drodze dobrej płynności.
Honigum od DMG połączył te sprzeczności. Dzięki
unikalnej aktywnej matrycy reologicznej, Honigum osiągnął
efe
2 0 1 0 Pr
r r e d Pr o
d
najwyższe noty w obu tych dziedzinach. Z ogromną
satysfakcją informujemy, że nawet instytut badawczy
»The Dental Advisor« docenił ten fakt: spośród 50 różnych
mas VPS to Honigum właśnie otrzymał najlepszą
»ocenę kliniczną«. www.dmg-dental.com
ucts
* The Dental Advisor, Vol. 23, No. 3, p 2-5
AZM_Honigum_DeEnItFrPL_1206.indd 1
20.06.13 07:54
4
no się nieco pogłębić preparację
w celu ukrycia linii cementowania.
Wymusiło to zastosowanie
retrakcji mechanicznej i chemicznej. Nici ultrapack 3M oraz
chlorek glinu. Przed nałożeniem
masy wyciskowej filary gruntownie przepłukano i wysuszono.
Do wycisków wybrano w opinii
zespołu lekarz-technik najlepszy na rynku materiał wyciskowy Honigum-Mono i Honigum-Light, DMG. Do rejestracji przeciwstawnego łuku użyto masy
StatusBlue/Honigum-Light. Ponownie pobrano rejestraty zwarciowe, wykorzystując pobranych
wcześniej jig. Do wszystkich rejestracji użyto materiałów LuxaBite, DMG oraz Obite, DMG.
Po zakończeniu preparacji i pobra-
Autorzy
Dr Maciej Dominik Drosd
- lekarz dentysta, specjalista
w dziedzinie protetyki stomatologicznej, zajmuje się także stomatologią estetyczną, implantologią i leczeniem uśmiechu.
Kontakt:
E-mail: [email protected]
Bartosz Troczyński
- technik dentystyczny,
specjalizuje się w dziedzinie
odbudowy eststyki uśmiechu
i funkcji narządu żucia.
Kontakt:
E-mail: bartosz.troczynski
@natrodent.pl
AD
Cosmetic Tribune Polish Edition
News
niu wycisków, filary zabezpieczono ponownie GlumaDesentitizer,
Kulzer oraz wykonano bezpośrednie uzupełnienia tymczasowe
z materiału Luxatemp Fluorescence A1, DMG. Nieznaczne artefakty
naprawiono materiałem LuxaFlow
Star A1, DMG. Gotowe prowizorium wykończono mechanicznie,
wypolerowano oraz zabezpieczono materiałem Luxatemp Glaze&Bond, DMG, uzyskując znakomity efekt estetyczny. Podczas tej
samej wizyty oddano przygotowaną uprzednio szynę ochronną
typu nightguard w celu ochrony
uzupełnień tymczasowych, co
było niezmiernie ważne w związku z 400-kilometrową odległością
dzielącą pacjenta od gabinetu.
Komplet wycisków i rejestratów został przekazany do laboratorium. W okresie między wizytami pacjent używał Eludril do
poprawy stanu tkanek miękkich.
Nie zgłaszał żadnych dolegliwości
bólowych ani nadwrażliwości, co
potwierdza skuteczność działania
preparatu Gluma Desentytizer.
Po 10 dniach ustalono wizytę
kontrolną, której celem była kontrola uzupełnień i ich osadzenie.
Pacjent zgłosił się na wizytę, nie
skarżył się z powodu jakichkolwiek dolegliwości. W badaniu
stwierdzono nienagannie zachowane uzupełnienia tymczasowe.
W znieczulenie nasiękowym
Septanest, Septodont zdemontowano uzupełnienia tymczasowe.
Dzięki perfekcyjnej adaptacji
uzupełnień w okolicy okołodzią-
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Ryc. 50-58. Powierzchnia licówek została przygotowana przez wypiaskowanie ich trójtlenkiem glinu i wytrawienie kwasem HF. Dzięki temu będzie możliwe adhezyjne zamocowanie ich na zębach, co jest warunkiem ich długoczasowego funkcjonowania. Wypreparowane filary zostały kondycjonowane samotrawiącym systemem łączącym Kuraray Esthetic. Po ostatecznym osadzeniu pracy w łuku
górnym, sprawdzono zaguzkowanie i właściwą funkcję wszystkich zębów, a łuk dolny zaopatrzono symulacją z materiału Luxatemp
Fluorescence A1, DMG. Ponieważ będzie to wzór do odbudowy dolnych powierzchni okluzyjnych, założono 2-3-tygodniowy okres
permanentnego użytkowania do kontroli adaptacji mięśniowej pacjenta.
słowej, stan tkanek miękkich pozostawał bez zarzutu i nie zakłócał procesu osadzania. Po kontroli
dokładności, stopnia dopasowania
i szczelności brzeżnej, przystąpiono do cementowania uzupełnień
przy użyciu kompletnego systemu Estetic, Kuraray, postępując
zgodnie z rekomendowaną przez
producenta procedurą. Nakłady
i licówki zostały kondycjonowane kwasem i primerem, a filary
samotrawiącym systemem łączącym. Preparacje dodziąsłowe
i idealny stan tkanek miękkich
pozwolił zrezygnować z użycia
koferdamu. Proces cementowania
przebiegł bez powikłań. Po usunięciu nadmiarów i oczyszczeniu przestrzeni międzyzębowych
dokonano korekty zwarciowej.
W łuku przeciwstawnym (w żuchwie) pozostawiono mock-up
do czasu pełnego zaadoptowania
uzupełnień w szczęce, kiedy to
wykonana zostanie kolejna cześć
leczenia. Oddano szynę nightguard i wyznaczono wizytę kontrolną oraz kolejne wizyty kliniczne.
CT
Niniejszy artykuł ukazał sie w "Cosmetic
International magazine of aesthetic medicine and dentistry" nr 1/2014. Dalsza część
leczenia tego przypadku zostanie opisana
w kolejnym wydaniu "Cosmetic Tribune".
Nieprawidłowy zgryz
wpływa na wygląd całej twarzy
Krzywe zęby nie tylko wyglądają źle w uśmiechu. Dentyści
zauważają, że nieprawidłowy
zgryz wpływa na wygląd całej
twarzy. U prawie 80% pacjentów konsekwencją nieleczonej wady są m.in. podkrążone
oczy.
W takiej sytuacji nie pomogą
ani kosmetyki działające przeciwobrzękowo i rozjaśniająco,
ani drenaż limfatyczny, który da
krótkotrwałą poprawę. Trzeba
zwalczyć przyczynę problemu,
w poszukiwaniu której warto
zgłosić się do ortodonty. „Aż
u 80% pacjentów podkrążone
oczy są objawem wady zgryzu” –
mówi dentystka z Wrocławia, dr
Iwona Gnach-Olejniczak, która
specjalizuje się w Dental Face Liftingu , tzn. poprawie rysów twarzy poprzez leczenie stomatologiczne. „Zdecydowana większość
pacjentów ortodontycznych pod
naszą szerokością geograficzną
ma zbyt wąskie szczęki. Konsekwencją tej wady jest wąskie, wysoko wysklepione podniebienie,
które nazywa się gotyckim” – tłumaczy ekspert.
Wysokie podniebienie zaburza pracę naczyń limfatycznych
i krwionośnych wokół oczu. Dochodzi do zastojów, gromadzenia toksyn, które nie mogą znaleźć ujścia do naczyń chłonnych.
„Skóra jest przez to niedotleniona,
ciemniejsza i bardziej podatna na
zmarszczki. Powstają specyficzne
obrzęki dolnej powieki, nazywane workami” – wyjaśnia dr Gnach
-Olejniczak.
Leczenie ortodontyczne polega na założeniu takiego aparatu, który rozszerzy łuki zębowe
i spowoduje, że zęby, dotychczas
stłoczone z powodu zbyt wąskiej
szczęki, ustawią się prawidłowo.
„Rozszerzając łuk, spowodujemy
także, że sklepienie podniebienia
obniży się i uwolni miejsce dla
prawidłowej pracy naczyń limfatycznych i krwionośnych w okolicy oczu” – mówi dentystka. „To
dlatego po zdjęciu aparatu, gdy
porównujemy efekt ze zdjęciami sprzed kuracji, widzimy nie
tylko metamorfozę uśmiechu,
ale i wyraźne rozjaśnienie skóry
w okolicach oczu bez obrzęków
i worków” – dodaje.
Nie zawsze jednak wystarczy
założenie aparatu, aby pozbyć się
worków pod oczami. Skóra w tym
miejscu sygnalizuje także wiele
innych problemów medycznych
(m.in. choroby nerek, wątroby
i tarczycy). Zawsze warto wykonać
badania analityczne: ogólną analizę moczu, morfologię, EKG, TSH
i zgłosić się do lekarza pierwszego
kontaktu. Zwłaszcza, jeśli zęby są
proste, a oczy stale podkrążone.
Z pewnością, przy wadzie zgryzu, należy poważnie rozważyć
konsultację ortodontyczną. „To
zaskakujące, że tak wielu pacjentów ortodontycznych ma obrzęki
pod oczami i pozbywa się problemu wraz z wyleczeniem wady” –
mówi dr Gnach-Olejniczak. CT
PERIO TRIBUNE
The World’s Periodontic Newspaper · Polish Edition
VOL. 1, NR 1
News
Praktyka
Wydarzenia
Zdrowe zęby a cukrzyca
Periimplantitis
Konferencja
„Perio 2014”

Strona 1

Strona 2

Strona 4
Zdrowe zęby a cukrzyca
Osoby cierpiące na cukrzycę
muszą spełnić kilka warunków, żeby długo cieszyć się
uśmiechem i zapobiec rozwojowi poważniejszych schorzeń.
Przestrzegając prostych zasad
i kontrolując chorobę, można
uniknąć groźnych komplikacji.
Prawie 3 mln osób w Polsce leczy się z powodu cukrzycy – wynika z danych International Diabetes
Federation. Niestety, nie wszyscy
z nich właściwie dbają o zdrowie
jamy ustnej, co ma wpływ na wcześniejszą utratę zębów. Diabetycy są
szczególnie narażeni na szereg problemów ze zdrowiem jamy ustnej,
są to m.in. choroby przyzębia, ropnie dziąseł, zakażenia grzybicze,
np. pleśniawki, owrzodzenie jamy
ustnej, zaburzenia smaku, suchość
i pieczenie ustach.
Podobnie jak osoby zdrowe, cukrzycy powinni myć zęby
przynajmniej 2 razy dziennie,
a najlepiej po każdym posiłku.
Zaleca się wybieranie szczoteczki o miękkim, sztucznym włosiu
z zaokrąglonymi końcami, które
nie porani wrażliwych dziąseł.
Nitkowanie zębów jest świetnym
uzupełnieniem mycia. Nić dentystyczna dociera w miejsca niedostępne dla szczoteczki, które
normalnie mogłyby być wypłukane przez ślinę, ale u diabetyków
jej ilość jest obniżona. „Choroby
przyzębia nawet w zaawansowanym stadium mogą nie dawać
odczuwalnych objawów” – mówi
dr Mariusz Duda. „Dlatego tak
ważne są systematyczne wizyty
u dentysty, który oceni stan zębów
i dziąseł, a także wykryje problemy z przyzębiem we wczesnym
etapie zaawansowania” – dodaje.
Wizyty zalecane są co 3 miesiące.
Podczas wizyt należy informować lekarza o istnieniu cukrzycy
i otrzymywanym leczeniu. Jest to
ważne, bo kontrolowany poziom
cukru we krwi sprawi, że chory
będzie mógł się poddawać leczeniu tak, jak zdrowa osoba.
Kserostomia, czyli suchość
w ustach to częsty objaw u diabetyków. Ślina spełnia wiele ważnych
funkcji w organizmie. Oprócz ułatwiania przełykania i wstępnego
trawienia spożywanych produktów
jest pierwszą linią obrony zębów
i jamy ustnej przed bakteriami. Jej
niedobór może powodować nieprzyjemne dolegliwości, np. pieczenie w ustach, trudności w przełykaniu, rozwój próchnicy i chorób
grzybiczych, np. pleśniawek.
W przypadku wystąpienia
krwawienia dziąseł, niezbędna
jest wizyta u lekarza dentysty,
co pomoże zapobiec rozwojowi
ewentualnej infekcji. Osoby chorujące na cukrzycę mają obniżoną odporność, dlatego bardzo
istotna jest wczesna profilaktyka,
która pozwoli uniknąć komplikacji w postaci poważniejszych
schorzeń, a nawet utraty zębów.
„Zdrowe dziąsła są jasnoróżowe,
ściśle przylegają do zębów i nie
krwawią. O jakichkolwiek wątpliwościach dotyczących stanu zdrowia, zawsze należy informować
lekarza” – mówi dr Mariusz Duda.
Niewłaściwie leczona cukrzyca, a także jej powikłania mogą
doprowadzić do wcześniejszej
utraty zębów, w związku z tym
duża część dorosłych cukrzyków
korzysta z ruchomych protez. Nie
zwalnia ich to jednak od obowiązkowych wizyt u dentysty. Lekarz
zbada stan tkanek miękkich, na
których spoczywa proteza, sprawdzi czy nie ma żadnych odcisków czy skaleczeń od mocowań
i ewentualnie zaleci dopasowanie
protezy. Protezy częściowe powinny być regularnie myte dostępnymi środkami, by pozbyć się z nich
resztek pokarmu i bakterii. „Noszenie protezy w sposób ciągły,
bez zdejmowania jej na noc może
doprowadzić do rozwoju kandydozy, a także innych chorób grzybiczych. Środki do higieny protez są
łatwo dostępne, może je kupić nie
tylko w aptece, ale także w drogeriach, więc trzeba z tego korzystać,
by uniknąć np. zapalenia dziąseł”
– radzi dr Mariusz Duda.
Dla diabetyków najlepiej,
gdy wizyty u dentysty odbywają się w godzinach rannych, ok.
1,5 godz. po posiłku. Przed wyjściem z domu, a także zaraz po
przyjściu do gabinetu chory powinien zbadać poziom cukru we
krwi. „Kontrolowana cukrzyca
nie powinna sprawiać większych
problemów w zachowawczym
leczeniu stomatologicznym, jednak trzeba pamiętać o bieżącym
informowaniu swojego dentysty
o chorobie i jej przebiegu” – mówi
dr Duda
określonych zasad: przede wszystkim leczenie cukrzycy pod okiem
diabetologa, regularne badanie poziomu cukru, przyjmowanie odpowiednich leków i dawek insuliny.
Najważniejszy jest stabilny poziom cukru we krwi, by do minimum sprowadzić ryzyko powikłań
po zabiegu” – przekonuje dr Duda.
Leczenie pacjenta z kontrolowaną cukrzycą nie różni się bardzo
od leczenia osoby zdrowej, jednak
do większych zabiegów w jamie
ustnej trzeba podejść ze szczególną
ostrożnością. „Wielu diabetyków
pyta, czy możliwe jest wszczepienie u nich implantów stomatologicznych. Odpowiadam, że jest to
możliwe, jednak z zachowaniem
biegu implantacji trzeba spożywać pokarmy płynne, a później
o rzadkiej konsystencji, dlatego
przez zabiegiem diabetyk musi
zaplanować, co będzie jadł po
wszczepieniu implantu. Planowane poważniejsze zabiegi chirurgiczne muszą poczekać do czasu
ustabilizowania poziomu cukru
we krwi, chyba że są to problemy
wymagające natychmiastowej interwencji, jak np. ropień dziąsła
czy ekstrakcja zepsutego zęba. PT
O poziom cukru należy dbać
stale, nie tylko przed zabiegiem,
ale również długo po nim. Po za-
AD
Bio-EmulationTM Colloquium
The Santorini Experience
June 21-22, 2014, Santorini Greece
Go ahead and treat yourself to a world class dental colloquium
at a top 10 vacation destination! Be part of the Bio-Emulation movement.
Mentors
Pascal Magne
Michel Magne
Francesco Mangani
Francesca Vailati
Gaetano Calesini
Jason Smithson
Claudio Pisacane
Emulators
Panos Bazos
Gianfranco Politano
Gil Tirlet
Javier Tapia Guadix
David Gerdolle
Leandro Pereira
Sascha Hein
Lucas Zago Naves
Andrea Fabianelli
Stephane Browet
Giancarlo Pongione
Registration information:
June 21-22, 2014, Greece
The Venue will be held at
the Petros M. Nomikos Conference Centre, Fira
Colloquium fee: € 799
Details on www.TribuneCME.com
contact us at tel.: +49 341 48474 302
email: [email protected]
Tribune America LLC is the ADA CERP provider. ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals
in identifying quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors,
nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.
2
Periodontic Tribune Polish Edition
Praktyka
Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym
bezzębnej żuchwy – opis przypadku
Damian Dudek, Michał Matusek, Katarzyna Sołtykiewicz, Krzysztof Helewski, Grażyna Kowalczyk-Ziomek, Grzegorz Wyrobiec i Romuald Wojnicz, Polska
Leczenie rekonstrukcyjne braków uzębienia z wykorzystaniem
tytanowych wszczepów ulegających osteointegracji staje się
coraz powszechniejsze w praktyce lekarzy dentystów. Implantologia stomatologiczna rozwija
się i ewoluuje niezwykle dynamicznie.
Coraz więcej pacjentów decyduje się na leczenie implantoprotetyczne, oczekując długotrwałych
efektów funkcjonalnych i estetycznych, jednak ogromna liczba
wykonywanych zabiegów w kraju
i na świecie potencjalnie obciążona jest możliwością występowania
w pewnym odsetku powikłań,
głównie pod postacią szeroko rozumianego periimplantitis. Jest
to rodzaj miejscowego zapalenia
tkanek wokół szyjki implantu prowadzący do powstania ubytków
okołowszczepowych. Stan taki
może być wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonych procedur chirurgicznych, niewłaściwej
higieny, obecności zjadliwych
szczepów bakterii lub też nierzadko przeciążeń funkcjonalnych,
a także osłabienia układu immunologicznego organizmu w wyniku chorób ogólnoustrojowych.
Utrata kości wokół implantu wymaga postępowania chirurgicznego lub niekiedy prowadzi do konieczności reimplantacji1-3.
Czasami powikłania zapalne
mogą mieć niecharakterystyczny i podstępny przebieg, co autorzy prezentują w opisywanym
przypadku. Dotyczy on leczenia
implantoprotetycznego żuchwy
u 54-letniej kobiety. Nietypowa
liza tkanki kostnej wystąpiła po
kilku tygodniach gojenia zamkniętego. Zmiany zostały stwierdzone
przypadkowo w badaniu fizykalnym i radiologicznym.
i zmian zapalnych (Ryc. 1). Po
rozmowie z pacjentką uzgodniono zastosowanie w żuchwie
2 implantów w pozycjach kłów
i konstrukcję protezy całkowitej
opartej na łącznikach typu „locator”. Ze względów ekonomicznych pacjentka zgodziła się na
użytkowanie klasycznej protezy
całkowitej osiadającej w szczęce. Przed wykonaniem zabiegu
przygotowano protezy całkowite
górną i dolną.
jąco komfortowe, ale zgłaszała
trudności w użytkowaniu protezy
dolnej.
Kolejna kontrola została wykonana po następnych 4 tygodniach.
Także i tym razem pacjentka nie
zgłaszała bólu, jedynie dyskomfort w utrzymaniu dolnej protezy oraz utrudnione spożywanie
posiłków. W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono odleżynę po
stronie językowej w okolicy 33.
Ostrożnie oczyszczono powierzchnię implantu za pomocą
kirety tytanowej. Do jamy kostnej
wprowadzono roztwór klindamycyny na kilka minut celem jej
odkażenia. Do augmentacji użyto
materiał Tigran Natix™ White.
Zawiera on porowate granulki
czystego tytanu, które zwiększają
retencję materiału do powierzchni
implantu4. Producent rekomenduje jego zastosowanie w wypełnianiu ubytków kostnych spowo-
Ryc. 4: TK płaszczyzna strzałkowa 8 tygodni: periimplantitis po stronie językowej i dojęzykowe położenie wszczepu.
Ryc. 5: TK płaszczyzna czołowa – 8. tydzień.
Ryc. 6: TK płaszczyzna pozioma – 8. tydzień.
Ponadto, podczas palpacji tego
fragmentu części zębodołowej, na
granicy dziąsła i dna jamy ustnej
stwierdzono miejsce poddające
się uciskowi, który wywoływał
niewielką tkliwość. W rtg pantomograficznym i TK stwierdzono
w okolicy wierzchołka implantu
33 obecność ogniska lizy tkanki
kostnej z uszkodzeniem blaszki
językowej. Zmiany przypominały
„zapalenie okołowierzchołkowe”.
Ognisko powyższe osiągnęło rozmiar 6 mm w wymiarze przedsionkowo-językowym oraz 7 mm mezjalno-dystalnie. Blaszka kostna
przedsionkowa nie została zniszczona, tkanka kostna przedsionkowa miała szerokość 4 mm w rzucie
zapalenia. Co ciekawe, kość i tkanka miękka wokół szyjek implantów
nie wykazywały żadnych zmian
patologicznych (Ryc. 3-6).
dowanych m.in. periimplantitis.
Materiał ten znajduje również
zastosowanie w innych procedurach augmentacyjnych, np. po
zabiegach podniesienia dna zatoki
szczękowej, w poszerzaniu wymiaru wyrostka zębodołowego,
a także w wypełnianiu jam kostnych po cystektomiach5-7.
Opis przypadku
54-letnia pacjentka, ogólnie
zdrowa, zgłosiła się do poradni
chirurgii stomatologicznej i implantologii celem sanacji jamy
ustnej oraz leczenia implantologicznego żuchwy. W badaniu
fizykalnym stwierdzono obecność pozostawionych korzeni oraz zębów paradontalnych
Ryc. 1: Stan przed leczeniem.
Ryc. 2: Kontrola 4 tygodnie po zabiegu.
Ryc. 3: Stan 8 tygodni po operacji: widoczne ognisko osteolizy w okolicy 33.
Zabieg wykonano w znieczuleniu miejscowym 4% chlorowodorkiem artykainy z dodatkiem
noradrenaliny. Usunięto wszystkie zęby i korzenie oraz wyłuszczono z okolicy 34-35 zmianę
makroskopowo mającą wygląd
torbieli korzeniowej, co potwierdzono w badaniu histopatologicznym. Następnie, po przecięciu
i odwarstwieniu błony śluzowej
wraz z okostną, wykonano preparację kości części zębodołowej żuchwy w pozycjach 33 i 43.
Wprowadzono wszczepy o Ø
4,0 mm i długości 14 mm w okolicy 33 oraz Ø 3,5 mm i długości
14 mm w pozycji 43. Rany zszyto
szwami pojedynczymi nylon 5-0.
Po zabiegu zalecono doustną antybiotykoterapię z amoksycylliny
w dawce 2 g na dobę, w 2 dawkach
podzielonych przez 7 dni. W celu
zmniejszenia dyskomfortu pooperacyjnego, stosowano nimesulid
w dawce 0,1 g doustnie 2 razy na
dobę. Gojenie przebiegało bez powikłań, szwy usunięto w 7. dobie.
Odciążono płytę protezy w miejscach położenia implantów oraz
nieznacznie zwiększono jej zasięg
w wymiarze przedsionkowym
i językowym celem poprawy retencji.
Przyjęto 12-tygodniowy protokół gojenia zamkniętego. W tym
czasie wykonano 3 wizyty kontrolne w odstępach 4-tygodniowych. Pierwsza wizyta nie wykazała żadnych nieprawidłowości
w osteointegracji, pacjentka nie
zgłaszała dolegliwości (Ryc. 2).
Utrzymanie protezy górnej pacjentka określiła jako wystarcza-
W takiej sytuacji podjęto decyzję o leczeniu chirurgicznym
zapalenia z jednoczasową rekonstrukcją ubytku kostnego. Zabieg
wykonano w takim samym znieczuleniu miejscowym, jakie zastosowano podczas implantacji.
W przedsionku jamy ustnej wykonano cięcie trapezowate w okolicy
33 ok. 4 mm poniżej szczytu części zębodołowej. Następnie wykonano otwór trepanacyjny w blaszce przedsionkowej, docierając do
zmiany mającej makroskopowo
charakter ziarniny. Zmianę usunięto w całości, uwidaczniając odsłoniętą powierzchnię wszczepu
i ubytek kostny. Nie stwierdzono
przerwania ciągłości okostnej po
stronie językowej. Usunięty materiał przesłano do badania histopatologicznego.
Po dokładnym wypełnieniu
ubytku materiałem nasączonym
dodatkowo roztworem klindamycyny, otwór trepanacyjny zamknięto membraną kolagenową
Evolution (Osteobiol®Tecnoss®).
Ranę zaopatrzono szwami nylon 5-0. Wykonano rtg kontrolne
(Ryc. 7). Nie stosowano antybiotykoterapii doustnej, nimesulid
był zalecony do użycia doraźnego.
Pacjentka zgłaszała dolegliwości
bólowe jedynie w pierwszej dobie
po zabiegu. Szwy usunięto w 7.
dobie. Wykonano także dokładną
korektę płyty protezy dolnej.
Po kolejnych 4 tygodniach
odsłonięto wszczepy i umocowano protezę całkowitą dolną na
łącznikach typu „locator”. Na wizytę kontrolną pacjentka zgłosiła
się po 2 tygodniach. W badaniu
nie stwierdzono nieprawidłowości,
retencja protezy została określona
przez badaną jako bardzo dobra.
W badaniu histopatologicznym
uzyskano wynik: inflammatio
chronica granulomatosa. W okresie 2 lat po rekonstrukcji odnotowano prawidłową przebudowę
i konsolidację ubytku (Ryc. 8),
nie stwierdzono ponadto innych
ognisk litycznych w okolicy wszczepów, pacjentka nie zgłaszała
Periodontic Tribune Polish Edition
Praktyka
3
żadnych dolegliwości. Kobieta pozostaje pod kontrolą poradni chirurgii stomatologicznej.
Dyskusja
Powikłania zapalne w postaci
periimplantitis są niejako wkalkulowane w ryzyko zabiegów
implantologicznych i późniejszego funkcjonowania implantów.
Występują w różnym odsetku
i mogą doprowadzić do utraty
wszczepu. Oprócz typowych objawów w postaci zapalenia tkanek
miękkich wokół szyjki implantu
oraz widocznych radiologicznie
ubytków kostnych, mogą wystąpić także zapalenia niecharakterystyczne, jak w zaprezentowanym
przypadku. Dzięki m.in. prostemu badaniu fizykalnemu, które
przeprowadzono podczas wizyty
kontrolnej zdiagnozowano nietypowe powikłanie o wysoce prawdopodobnej etiologii jatrogennej.
Potwierdzono je następnie w obrazach radiologicznych. Zapalenie
zostało wywołane najprawdopodobniej punktowym uciskiem
płyty protezy w okolicy wierzchołka implantu 33 po stronie
językowej. Dodatkowym czynnikiem mogło być nieco dojęzykowe
położenie wszczepu i stosunkowo
cienka otaczająca blaszka językowa. Oczywiście, nie można także
wykluczyć miejscowego występowania agresywnych szczepów
bakterii.
Opisany przypadek nie jest
odosobniony. W literaturze przedmiotu znajdują się interesujące
obserwacje podobnych zmian
patologicznych. I tak, Flanagan
opisał powstanie zapalenia wokół
wierzchołka implantu w pozycji pierwszego przedtrzonowca
szczęki. 46-letnia pacjentka zdecydowała się na rekonstrukcję
implantologiczną po nieudanym
leczeniu endodontyczno-periodontologicznym zęba 14. Pacjentka była ponadto leczona z powodu
uogólnionej paradontozy. Natychmiastowa implantacja po ekstrakcji zęba przebiegła pomyślnie. Po
10 tygodniach gojenia zamkniętego pacjentka zgłosiła się z bólem
w okolicy implantu. Radiologicznie stwierdzono defekt tkanki
kostnej wokół wierzchołka wszczepu. Wykonano chirurgiczne
leczenie rekonstrukcyjne z zastosowaniem hydroksyapatytu w postaci pasty wodnej zawierającej
ponadto siarczan baru jako znacznik radiologiczny. W okresie 11
miesięcy obserwacji po obciążeniu funkcjonalnym nie odnotowano nieprawidłowości w konsolidacji materiału, a pacjentka nie
zgłaszała żadnych dolegliwości8.
Także Mohamed i wsp.
przedstawili przypadek „okołowierzchołkowego” periimplantitis u 27-letniego pacjenta, który
został poddany natychmiastowej
implantacji po ekstrakcji złamanego korzenia zęba 22. Zęby 21 i 22
wykazywały ponadto obecność
zmian okołowierzchołkowych po
leczeniu endodontycznym i protetycznym z powodu wcześniej-
Ryc. 7: Stan po augmentacji.
szego urazu. Implantacja została
prawidłowo przeprowadzona po
dokładnym oczyszczeniu zębodołu 22. Po 4 miesiącach od
zabiegu podczas kontroli radiologicznej stwierdzono obecność
zapalenia wokół implantu 22, przy
jednoczesnym braku objawów
klinicznych i ruchomości wszczepu. Przeprowadzono leczenie
regeneracyjne z zastosowaniem
ksenograftu i membrany z osocza
bogatopłytkowego. Wcześniej odsłonięta powierzchnia tytanowa
została zdezynfekowana. W okresie 12 miesięcy od wykonania
augmentacji nie odnotowano
żadnych zmian patologicznych –
zarówno implant, jak i sąsiednie
zęby funkcjonowały prawidłowo.
Autorzy skłaniają się ku twierdzeniu, iż główną przyczyną tego
typu powikłań mogą być bakterie
pozostające w tkance zębodołu.
Mogą one być aktywowane i zakażać powierzchnię wszczepu
podczas jego wprowadzania po
ekstrakcji9.
Ciekawe doniesienie na temat nietypowego periimplantitis
i równie ciekawego sposobu jego
leczenia przedstawili Thompson-Sloan i wsp. 61-letni mężczyzna
został poddany 10 lat wcześniej
implantacji wyrostka zębodołowego szczęki w okolicy zębów
12, 11 i 21. W badaniu fizykalnym
w miejscu implantu 11 stwierdzono przetokę ropną, a w badaniu radiologicznym rozrzedzenie
struktury kostnej przy wierzchołkach 11 i 21. Zmiany przypominały ziarniniaki. W obrazach TK
potwierdzono perforację blaszki
przedsionkowej w okolicy 11.
Wykonano operację płatową. Po
usunięciu ziarniny zapalnej wykonano „resekcję” wierzchołków
implantów 11 i 21 w celu eliminacji
zakażonych części ich powierzchni. Ubytki kostne odkażono roztworem klindamycyny przez
3 min. Od strony podniebiennej
umieszczono membranę kolagenową. Do wypełnienia ubytków
użyto zdemineralizowanej kości
i przedsionkowo także zastosowano membranę z kolagenu. Po
12 miesiącach potwierdzono radiologicznie i histopatologicznie
prawidłową regenerację kości
oraz klinicznie prawidłowy stan
miejscowy10.
W podsumowaniu należy podkreślić konieczność regularnych
kontroli klinicznych i radiologicznych pacjentów poddanych
zabiegom z zakresu implantologii.
Zarówno zaprezentowany przez
autorów przypadek, jak i obser-
Ryc. 8: Prawidłowy stan miejscowy 2 lata po leczeniu rekonstrukcyjnym.
wacje innych klinicystów potwierdzają, iż diagnostyka i leczenie
nietypowych powikłań zapalnych
na wczesnym etapie skutkuje
długotrwałymi efektami leczniczymi, które znacząco podnoszą
zadowolenie i zaufanie pacjentów.
PT
Piśmiennictwo
1. Algraffee H, Borumandi F, Cascarini L. Peri-implantitis. Br J
Oral Maxillofac Surg 2012; 8:
689-94.
2. 
Manjavidze N, Vadachkoria
N, Gumberidze N. Prophylaxis
and treatment of periimplantitis. Georgian Med News 2013;
222: 17-23.
3. Tamura N, Ochi M, Miyakawa H,
Nakazawa F. Analysis of Bacterial Flora Associated with Peri-implantitis Using Obligate Anaerobic Culture Technique and 16S
rDNA Sequence. Int J Oral Maxillofac Implants 2013; 6: 1521-9.
4. Holmberg L, Forsgren L, Kristerson L. Porous titanium granules for implant stability and
bone regeneration – a case followed for 12 years. Ups J Med
Sci 2008; 2: 217-20.
5. Bystedt H. Natix used as osteoconductive material for sinus floor augmentation. Three
years follow up. Case report.
Swed Dent J 2007; 4: 193-4.
6. Magistri A et al. Treatment of
large cyst cavites with biomaterial. Chir Orale 2006; 2: 16-19.
7. Steveling HG, Mertens C. Titanium grasnules for contour enhancement of the alveolar process. Zahnartzt & Praxis 2011;
14: 6-9.
Pełen spis piśmiennictwa dostępny u wydawcy.
AD
6 Months Clinical Masters Program
in Advanced Implant Aesthetics
17 July 2014 to 22 November 2014, a total of 12 days of intensive live training
with the Masters in Como (IT), Barcelona (ES), Munich (DE)
Live surgery and hands-on with the masters in their own
institutes plus online mentoring and on-demand learning at
your own pace and location.
Learn from the Masters of Advanced Implant Aesthetics:
Registration information:
17 July 2014 to 22 November 2014
Details on www.TribuneCME.com
a total of 12 days in Como (IT), Barcelona (ES), Munich (DE)
contact us at tel.: +49 341 48474 302
email: [email protected]
Curriculum fee: € 11,900
Collaborate
on your cases
University
of the Pacific
Latest iPad
with courses
and access hours of
premium video training
and live webinars
you will receive a
certificate from the
University of the Pacific
all registrants receive
an iPad preloaded with
premium dental courses
100
ADA CERP
C.E. CREDITS
Tribune America LLC is the ADA CERP provider. ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals
in identifying quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors,
nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.
4
Periodontic Tribune Polish Edition
Wydarzenia
I Konferencja PTP „Perio 2014”
W ostatnich dniach marca (2829.03.2014 r.) w Warszawie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa
Periodontologicznego i Sekcji Periodontologii PTS „Perio 2014”.
Fot.: Grzegorz Rosiak
W konferencji wzięli udział
znakomici wykładowcy, m.in.
prof. Mariano Sanz, prof. Serge
Dibart, prof. Phoebus Madianos
i prof. Frank Weiland.
W dniu poprzedzającym konferencję (28 marca 2014 r.) odbyły się
warsztaty, które poprowadzili prof.
Mariano Sanz i dr Eli Friedwald.
Konferencji towarzyszyła sesja
plakatowa, dotycząca periodontologii i chorób błony śluzowej jamy
ustnej.
W piątek 28 marca prof. Mariano Sanz (Universidad ComAD
P R O F E S S I O N A L
M E D I C A L
C O U T U R E
EXPERIENCE OUR ENTIRE COLLECTION ONLINE
WWW.CROIXTURE.COM
plutense de Madrid, Hiszpania)
poprowadził warsztaty praktyczne z zakresu chirurgii plastycznej
tkanek miękkich, na żuchwach
świń. Dr Eli Friedwald (Tel Aviv,
Izrael) odsłonił tajemnice sterowanej regeneracji kości (GBR)
i postępowania z tkankami w nowoczesnej implantologii stomatologicznej. W czasie warsztatów
zaprezentował również metody
planowania i prowadzenia leczenia ubytków kostnych wokół implantów z wykorzystaniem procedur sterowanej regeneracji kości
(GBR) i postępowania z tkankami
miękkimi w obszarze regeneracji
– techniki cięcia, sposób pokrywania okolicy zabiegu tkankami
miękkimi oraz techniki szycia
zapewniające stabilizację i prawidłowe gojenie.
Uroczystego otwarcia I Kongresu Polskiego Towarzystwa
Periodontologicznego dokonała
prof. Renata Górska – Prezes PTP.
W czasie swojego wykładu mówiła m.in. na temat współczesnych
niechirurgicznych metod leczenia
zapaleń przyzębia. Przedstawiła także wyniki badań oceniających skuteczność leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego
w aspekcie redukcji głębokości
kieszonek oraz odbudowy tkanek
przyzębia na podstawie piśmiennictwa i własnych obserwacji.
Prof. Mariano Sanz omówił obecne i przyszłe podejście do regeneracji przyzębia, a prof. Serge
Dibart aspekty minimalnie inwazyjnej procedury chirurgicznej
Piezocision w skomplikowanym,
wielodyscyplinarnym planie leczenia. Wiele uwagi poświęcono
czynnikom ryzyka i prowadzeniu
leczenia w przypadkach periimplantistis – tym zagadnieniom
dedykowany był wykład prof.
Phoebusa Madianosa. Dr Frank
Weiland mówił o sposobach le-
czenia ortodontycznego w przypadkach periodontologicznych.
Konferencja zakończyła się
dyskusją i Walnym Zebraniem
członków PTP. PT
Download

Dental tribune Polish Edition - Kol