iLi
: GENEL
TARiH: 2111112014
~10!~ll.01~91~:LJ1~rY'
~l;,W'1~.s.7Jl~:Jl
~l;JW~
('2)~~1~-0
.•.•..
.....;f
~
Iii
.w-LAS' ;;oJ1.)&. Jb.ll 0!
"''''..
...
HA YIR HAZiNELER DOLUSUDUR
Karde~lerim!
Okudugum ayet-i kerimede Yiice Rabbimiz ~oyle
buyuruyor: "iyilik ve takvada yardlmla~m.
Giinah ve
dii~manhkta yardlmla~maym.
Allah'a kar~1 gelmekten
sakmm. <;iinkii Allah'm cezasl l;ok ~iddetlidir."t
Okudugum hadis-i ~erifte ise Peygamber Efendimiz
(s.a.s) ~oyle buyuruyor: "Hayra vesile olan, 0 hayn i~leyen
gibi sevap kazamr"z
Klymetli Karde~lerim!
Bir gtin Peygamber Efendimiz (s.a.s) oturmakta olan
bir grup insa111nyan111agelir ve onlara, "Size hanginizin
haylrh, hanginizin ~erli oldugunu soyleyeyim mi?" diye
sorar. .Oradakiler,
"Soyleyin
ey
Allah'111 Elyisi."
dediklerinde Kutlu Nebi, ~oyle buyurur: "Haylrhmz
kendisinden haylr umulan ve ~errinden em in olunandlr.
1;lerliniz ise kendisinden haylr beklenmeyen ve ~errinden
de emin olunmayandlr.,,3
Alemlere Rahmet Efendimiz, bu sozliyle mlimini her
daim yevresine gtizellikler sayan, faydah olan, haytr pe~inde
ko~an, koti.iltikten, fitne ve fesattan uzak duran kimse olarak
ta111mhyordu.
Klymetli Karde~lerim!
insanhk tarihi ile ba~laml~ttr 'yl ile kottinlin
mUcadelesi. Atamlz Hz .. Adem'in yocuklan Habil ile Kabil
arasmdaki mliessif hadise, gUntimiize degin haylr ile ~errin
sembolti olmu~tur. Habil kendisini oldtirmeye te~ebblis eden
karde~i Kabil'e, "Andolsun! Sen beni oldiirmek iyin elini
ban a uzatsan da ben seni oldtirmek iyin sana elimi uzatacak
degilim.. C;::Unktiben alemlerin Rabbi olan Allah'tan
korkanm.,,4 diye seslenmi~tir. Boylece Habil, asil duru~u ile
nesiller boyu iyiligin sembolU, hayr111 anahtan olurken
ihtiraS111ayenik dii~en karde~i ise ~errin kapIs1111ayan ilk
insan olma talihsizligini ya~alTI1~tlr.
Karde~lerim!
YUce dinimizde haynn,
iyiligin S111Ir1 yoktur.
inanclmlzda Rabbimizin nzaS111avesile olan her bir davra111~
haylrdlr, gtizeldir. ~iiphesiz haylr i~lemenin hem maddi hem
manevi bir ye~idi vardlr. HaYlr, herkesin gonliine ve giictine
goredir. Haylr i~lemek, kimine gore cami, hastane, okul
yaptmnak, ~ehir kurmaktlr. HaYlrda ko~mak kimi zaman
magdurlara, muhtac;lara' el uzatmak, kimi zaman mahzun
goniillere ne~e sac;maktlr. HaYlr, bazen bir yetimin, kimsesiz
boynu blikliklerin ba~1111ok~amak, bazen de karde~imizin
yiizline tath bir tebesstimle bakmaktlr. Haynn anahtan
olmak, bazen yolunu kaybetmi~ birine yol gostermek, bazen
de boynu biikiik bir garibin iimidi olmaktlr. HaYlr, kimi
zaman da mazlumu, magduru, masumu gonltimiizde
banndlrmak,
onlann
aCISl111 ylirekten
payla~mak,
gozya~lanna ortak olmakttr. Kimi zaman da haylr, zalimlere,
yaklp Ylkanlara, teror estirenlere, cana klyanlara, insanlara
hayatt zindan edenlere bugz etmek ve kar~1 C;lkmaktlr.
"iman yetmi~ kiisur ~ubedir. En iistiinii 'Allah 'tan ba~ka
i1ah yoktur' soziinii soylemektir. En alt seviyesi ise gelip
gel;enlere zarar veren bir ~eyi yoldan kaldlrmaktlr."s
hadisi hayrm
bitmez
ttikenmez
c;e~itlerine vurgu
yapmaktadlr.
Degerli Karde~lerim!
Hayra ko~mak ve insanlan hayra te~vik kadar
koti.iltikten uzak durmak ve insanlan ondan altkoymak da
onemlidir. Dinimizde iyiligelhayra anahtar, ~erre kilit olmak
"emr-i bi'l-maruf nehy-i ani'l-miinker" kavramlyla ifade
edilir. Buna gore, her bir mli'min aslmda haynn anahtan,
~errin kilidi olmaltdlr. Her mtimin, ahlakm, erdemin
anahtan, gayr-i ahlakl tutum ve davra111~lann,insa111alyaltan
onursu·zlugun kilidi olmahdlr. Peygamberimiz (s.a.s)'in ~u
sozli de hayra oncliliik edip ~erre set yekenler ic;in ne giizel
bir mtijde; tersini yapanlar ic;inse ne dii~tindiiriicii bir
uyandlr:
"Haylr, hazineler dolusudur.
0 hazinelerin
de
anahtarlan
vardlr. Ne mutlu Allah'm hayra anahtar,
~erre kilit kddlklarma.
Yazlklar olsun ~erre anahtar,
hayra kilit olanlara!,,6
Karde~lerim!
Hayra anahtar, ~erre kilit olabilmek ancak dil ve goniil
birlikteligi, safiyeti saglandlgmda gerc;ekle~ebilir. Haynn
anahtan olabilmenin Slffl, btitlin davra111~lanmlzda oldugu
gibi ihlas ve samimiyette sakltdlr. Gonltin derinliklerinden
siizi.i1erekeyleme donii~en soztin gticti ile sadece dilde kalan
soztin gticti bir olur mu? Zihin ve gontil dtinyasml hayra ve
iyilige kapatan birinin, haylr oglitlemesi kar~ldakini etkiler
mi? Allah nzasl11m gozetilmedigi iyilikler, haylrlar hiy kahcl
kazanc;lar saglar ml?
Karde~lerim!
o halde geliniz, haYlrh hizmetleri sadece
desteklemekle kalmaylp, bu hizmetlere anahtar olahm. Haylr
pe~inde ko~ahm ki, haylrla yad edilelim. iyilik ve
gtizellikleri yogaltaltm ki fert ve toplum olarak gtizelliklere
kavu~ahm. Efendimizin ~u duasl ile Rabbimize hep birlikte
el ac;alIm:
"Allahlm! Send en dogru soyleyen bir dil, sana
teslim olan bir kalp istiyorum.
Her zararh
~eyin
~errinden sana slgmlyor, her haylrh ~eyi istiyorum. Her
giinah il;in beni bagl~lamam diliyorum. ,,7
Klymetli Karde~lerim!
Klsa bir stire once Karaman ili Ermenek ilyesindeki
maden ocagmda meydana gelen kazada hayatml kaybeden
karde~lerimize Allah'tan rahmet, yakmlarma ba~saghgl ve
sablr diliyorum. Rabbimiz, tilkemize bir daha boyle actlar
ya~atmasm.
Maide, 5/2.
Tirmizl, ilim, 14.
J Tinnizl, Filen, 76.
4 Maide, 5/28.
; MUslim, iman, 58.
"ibn Mace, Sunne, 19.
7 Tirmizl, Deaval, 23.
I
2
Download

ERASMUS STAJ KONSORSİYUMU İZMİR STAJ YERLERİ